Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Thyroidea: Kongenit hypothyreose.

 

Alle nyfødte screenes for kongenit hypothyreose (KH) ved PKU-testen som skal tages 48 -72 timer efter fødslen. Er tidspunktet forpasset bør testen alligevel tages selv om undersøgelsen så ikke er helt optimal. Børneafdelingen kontaktes fra Statens Serum Institut ved forhøjet TSH-værdi, se nedenfor.

 

Formål

Substitutionsbehandling med L-Thyroxin iværksat før 14 dage efter fødslen mhp. normalisering af thyroideatal og optimal udvikling.

 

Hyppighed

Perifer hypothyreose 1:3400, pige/dreng 2:1. Central hypothyreose 1:25.000-100.000

 

Årsager

 • • Aplasi, hypoplasi eller ektopi af gld. thyroidea udgør 85%. Optræder sporadisk.

 

 • • Thyroideahormonsyntesedefekt udgør 10%, heraf 20% med struma, ofte familiær.

Autosomal recessiv.

 

 • • Maternelt induceret under graviditeten: Antithyreoid behandling, jodkontaminering, lithiumbehandling, thyroideaantistoffer. (TRAB)

 

 • • Hypofysær og hypothalamisk årsag (TSH/TRH-mangel). OBS: Diagnostiseres ikke ved screening!

 

 • • Andre sjældne tilstande inkl. endemisk jodmangel

 

 • • Sjældne familiære former herunder Pendred syndrom (hypothyreose +/- struma og sensorineural døvhed) hvor genetisk udredning kan være relevant.

(diagnostiseres sjældent som kongenit hypothyreose, men pga døvhed senere i barndommen.)

 

 • • Børn med Downs syndrom har 20 gange øget risiko for KH.

 

OBS

Små præmature har øget tendens til forbigående hypothyreose med lav TSH OG lav T4 pga. umoden hypothalamus-hypofyse-thyroideaakse. Derfor bør PKU gentages ved GA 32. Dopamin og Amiodaron til alvorligt syge nyfødte kan også undertrykke TSH-sekretionen.

 

Symptomer

Oftest ingen symptomer på diagnosetidspunktet pga transplacentært overført T4 fra moderen.

 

Karakteristiske symptomer ved sen diagnose: Hypotont barn med store fontaneller, makroglossi, udspilet abdomen, evt. med umbilicalhernie, hæst skrig, tørt hår med lav hårgrænse, evt struma, hypothermi, prolongeret icterus, trivselsproblemer. Senere svært retarderet psykomotorisk udvikling og nedsat vækst.

 

Ved KH er der øget risiko for kongenitte misdannelser: Hjerte (8.4%), nyrer/urinveje og skeletale misdannelser (midtlinie).

 

Fremgangsmåde ved positiv screening

Cut-offgrænsen for TSH ved screening på filterpapir er 20 miu/L (ref 1).

 

Ved positiv screening kontakter SSI telefonisk vagthavende læge på børneafdelingen. Lægen indkalder familien akut samme dag mhp afklaring af diagnosen og iværksætning af behandling.

Undersøgelser

 1. 1. Anamnese: Familiær disposition, antihyroid medicin under graviditeten, evt jodkontaminering, thyroidea antistoffer hos mater mm.

 

 1. 2. Ved klinisk gennemgang noteres hypothyreose-tegn, evt. struma

 

 1. 3. Blodprøver: TSH, T3, T4 med fremskyndet svar ved telefonisk kontakt til Klinisk Biokemisk Afd., ASN. Desuden frit T4 og T3 samt s-thyreoglobulin (TG: Lav/umålelig ved aplasi).

Ved maternel thyreoidea sygdom måles TRAB.

 1. 4. SSI ønsker besked om diagnose og skema til SSI skal udfyldes og returneres når udredningen er afklaret.

 

 1. 5. UL af gld. thyroidea mhp beskrivelse af glandula thyreoidea.

 

 1. 6. Thyroideascintigrafi skal overvejes ved usikkert UL-fund eller ved agenesi med positiv TG.

TSH skal være forhøjet for scintigrafisk optagelse: Scintigrafi må aldrig udsætte behandling med euthyrox

 

Behandling

 • • Levothyroxin (L-T4) behandling skal startes så hurtigt som muligt og senest 2 uger efter fødslen.

L-T4 markedsføres som Euthyrox (25, 50 og 100 mikrogr) med delekærv og Eltroxin (50 og 100 mikrogr).

 

 • • Initial dosis er 10-15 mikrogr/kg/dag. I hht. reviderede europæiske retningslinjer (ESPE) anbefales at starte med L-T4 i høj dosering mhp. hurtig normalisering af TSH og F-T4.

Vedligeholdelsesbehandling er ca. 4 mikrogr/kg/dg i barnealderen og ca. 2 mikrogr/kg/dg efter puberteten.

 

 • • L-T4 bør opslemmes i lidt vand eller mælk og administreres på sprøjte.

Det frarådes at anvende farmakologisk fremstillet mikstur, da koncentrationen er ustabil.

 

 • • Er TSH > 20 mU/L skal behandling startes selv om FT4 er normal. Ved TSH mellem 6-20 mU/L og normal FT4, udredes som ovenfor beskrevet.

 

 • • Er TSH < normalen for alder og med lav T4 startes behandlingen straks. (Central hypothyreose)

 

 • • Hurtig normalisering af TSH (indenfor 2 uger) og relativ høj T4 det første leveår giver bedste neurologiske resultat.

 

 • • Der foreligger ikke evidens for T3-behandling af børn.

 

Behandlingseffekt

Der titreres efter TSH og FT4. TSH tilstræbes i nedre halvdel af normalområdet. FT4 bør ligge i øvre halvdel af normalområdet. Høj TSH og høj T4 er ofte tegn på dårlig compliance.

 

Initial opfølgning

Blodprøve med thyroidea behandlingskontrol ugentlig indtil normalisering af TSH.

Herefter hver 2. - 4. (- 8.) uge indtil 12-måneders alderen.

OBS: Efter normaliseringen følger ofte en periode med tendens til overbehandling, hvor det bliver nødvendigt med en reduktion i doseringen.

 

Opfølgende blodprøvekontroller

Mellem 1. og 3. leveår anbefales blodprøvekontrol hver 2. – 4. måned, efter 3 års alder hver 3. – 6. måned.

Efter dosisjustering eller præparatskift tages kontrolblodprøver efter 4-6 uger.

 

Ambulant kontrol

Følges i børneafdeling indtil væksten er afsluttet. Det første år hver 3. måned. I 2. – 3. leveår hver 4-6. måned. I barneårene halvårligt og når udvokset, da årligt. Videre opfølgning hos egen læge efter 18 år.

Ved udskrivelse børn pigerne informeres om behov for højere dosering ved graviditet og behov for obstetrisk opfølgning

 

Hver gang: Højde, vægt, hovedomfang (indtil 3- års alder), tegn på over-/underbehandling.

Psykomotorisk udvikling.

 

Audiologisk undersøgelse i 1. leveår (især ved struma og positiv familieanamnese, Pendred syndrom).

 

Nedenstående referencer er vejledende ud fra forskellige opgørelser:

 

 

 

Navlesnor

Dag 1

Dag 5

>7 dage

 

TSH miu/L

5 - 18

3 - 120

0.5 – 10

0.6 – 8

 

Total T4 nmol/L

70 – 200

170 – 400

140 – 350

90 – 200

 

Total T3 nmol/L

0.4 – 1.7

0.9 – 3.8

1.1 – 3.5

1.5 – 4.5

 

 

Nedenstående referencer for børn fra 1 måned er samordnet med AUH på grundlag af tysk normalmateriale med Roche analysemetode, som anvendes på Skejby og Aalborg

 

TSH miu/L

1 mdr. – 1 år:

0.6 – 8.1

 

1 år – 18 år:

0.6 – 4.5

 

Total T4 nmol/L:

1 mdr. – 6 år:

68 – 200

 

6 år – 18 år:

68 – 185

 

Total T3 nmol/L:

1 mdr. – 6 år:

1.25 – 4.0

 

6 år – 18 år:

1.3 – 3.4

 

 

 

Referencer

 1. 1. S. Heyerdahl: Longterm Outcome in Children with Congenital Hypothyroidism. Acta Pediatr 2001; 90: 1220-1222

 2. 2. European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE) Consensus Guidelines on Screening, Diagnosis and Management of Congenital Hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99:363-384

 3. 3. Cognitive Development in Congenital Hypothyroidism: Is Overtreatment a Greater Threat than Undertreatment? J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 4499-4506

 4. 4. Donaldson M et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 5: 13-22. Optimising Outcome in Congenital Hypothyroidism; Current Opinions on Best Practice in Initial Asessment and Subsequent Management 2013.