Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk undersøgelse af patienter med nakkesmerter med eller uden udstrålende symptomer til overekstremitet

 

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse2

Patientgruppe2

Overordnet fremgangsmåde2

Før patientkontakt3

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere3

Specielle forholdsregler3

Fysioterapeutisk undersøgelse4

Formål4

Indhold4

Konklusion5

Relevant tværfagligt samarbejde internt i ambulatoriet5

Opfølgning og videre forløb6

Referencer6

 

Formål

Formålet med instruksen er at beskrive den fysioterapeutiske undersøgelse af patienter med nakkesmerter med eller uden udstrålende symptomer til overekstremitet med henblik på at

 • • sikre, at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i den fysioterapeutiske undersøgelse

 • • sikre kvaliteten af den fysioterapeutiske undersøgelse

 • • sikre, at alle fysioterapeuter i Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen med særlig fokus på Rygteamet, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for den fysioterapeutiske undersøgelse af patientgruppen

 

Definition af begreber

Symptomer til overekstremitet: Symptomer i form af smerte, føleforstyrrelser distalt for skulderleddet og/eller nedsat kraft i armmusklerne.

Klassifikation: Underinddeling af nakkeproblemer på baggrund af systematisk vurdering af symptomrespons og mekaniske fund i forbindelse med struktureret fysioterapeutisk undersøgelse.

Nakkesmerter: Smerter i området mellem kraniekanten og 4. brysthvirvel.

Retningspræference: Identificeres i forbindelse med en struktureret mekanisk undersøgelse, hvor retningspræference betegner en situation, hvor gentagne bevægelser eller statiske stillinger i en bestemt retning har en gavnlig indflydelse på patientens symptomer og bevægelighed i columna, og hvor gentagne bevægelser eller statiske stillinger i en anden retning (ofte den modsatte) har en forværrende effekt på symptomer og bevægelighed i columna.

 

Beskrivelse

 

Patientgruppe

Instruksen retter sig mod patienter med subakutte nakkesmerter med eller uden udstråling til overekstremitet, og som er tilknyttet Diskusambulatoriet ved Aalborg Sygehus.

Patientgruppen er kendetegnet ved, at patienten har tegn på diskusprolaps eller degenerative lidelser i nakken. De skal have modtaget mindst 4 ugers behandling med smertestillende medicin samt fysioterapi i primærsektoren uden tilfredsstillende bedring af symptomerne, og den maksimale varighed af de udstrålende smerter er 6 måneder.

Ovenstående er desuden de generelle henvisningskriterier til Diskusambulatoriet.

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienterne henvises til Diskusambulatoriet fra egen læge. Der modtages enkelte henvisninger fra andre sygehusspecialer – især fra Neurokirurgisk Afdeling.

Visiterende overlæge kategoriserer patienterne i to grupper:

  1. 1. patienter der forundersøges af en læge i Diskusambulatoriet

  2. 2. patienter der forundersøges af fysioterapeut i opgaveglidningsfunktionen

Sekretariatet på Reumatologisk Ambulatorium indkalder patienterne i overensstemmelse med fysioterapeuternes ugeplan i det elektroniske bookingsystem. Fysioterapeuten holder sig selv orienteret om indkaldelsen.

Patienten bliver ved forundersøgelsen modtaget og informeret om det videre forløb af en sygeplejerske tilknyttet Diskusambulatoriet.

En fysioterapeut i opgaveglidningsfunktionen foretager forundersøgelsen af patienten.

 

Efter forundersøgelsen henviser lægen i ambulatoriet eller fysioterapeuten i opgaveglidningsfunktionen patienten til fysioterapeutisk undersøgelse og instruktion.

Patienten undersøges herefter af fysioterapeut i Diskusambulatoriet, og fysioterapeuten informerer patienten om undersøgelsens fund, instruerer i hjemmeøvelser, vejleder om relevante tiltag og formidler eventuelle hjælpemidler. Fysioterapeuten tager i samarbejde med patienten stilling til det videre forløb.

Resultaterne af den fysioterapeutiske undersøgelse samt plan for fysioterapeutens behandling formidles og drøftes med sygeplejerske, reumatolog og socialrådgiver ved tværfaglig konference, der foregår 5 gange ugentligt. Ergoterapeut deltager efter behov.

Fysioterapeuten skriver notat fra den fysioterapeutiske undersøgelse samt fra eventuelle kontrolbesøg til patientens journal.

 

Før patientkontakt

Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Patienter henvist af læge i Diskusambulatoriet

Reumatologisk læge videregiver mundtligt oplysninger om patienten til fysioterapeuten umiddelbart efter forundersøgelsen i Diskusambulatoriet.

 

Patienter henvist fra opgaveglidningsfunktionen

Fysioterapeuten har selv gennemført forundersøgelsen og har de nødvendige oplysninger til rådighed.

 

Fysioterapeuten har i begge tilfælde fokus på oplysninger om

 • • neurologiske udfald

 • • tidligere operationer

 • • lægelig diagnose

 • • henvisning til supplerende undersøgelser

 • • plan for lægelig opfølgning i ambulatoriet

 • • aktuelt medicinforbrug og eventuelle ændringer i medicinering efter ambulatorielægens anbefaling

 • • plan for sygemelding/raskmelding

 • • tidligere billeddiagnostik

 • • eventuel henvisning til yderligere billeddiagnostiske undersøgelser

 • • generelle helbredsoplysninger

 

Fra patientspørgeskema, som patienten har modtaget ved indkaldelsen og udfyldt inden forundersøgelsen, indhentes oplysninger om:

 • • sygdomsspecifikt funktionstab ud fra Neck Disability Index (1-2)

 • • smertescore for mildeste, kraftigste og gennemsnitlig smerteniveau i nakke og arm ud fra numerisk rangskala (2)

 • • screening for fear avoidance adfærd ved hjælp af Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (3-5)

 

Specielle forholdsregler
 • • Kontraindikationer for biomekaniske undersøgelser (6,8,9)

 • • mistanke om knoglebrud eller knoglesammenfald

 • • mistanke om instabilitet proksimalt i nakkehvirvelsøjlen

 • • progredierende parese eller paralyse

 • • mistanke om alvorlig sygdom (malignitet, medullær påvirkning, neurologisk lidelse, udiagnosticeret inflammatorisk sygdom eller infektion)

 

Fysioterapeutisk undersøgelse

Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at undersøge og klassificere patientens nakkeproblem, at vurdere prognosen i relation til konservativ behandling samt at lægge en plan for den fysioterapeutiske behandling.

 

Indhold

Den fysioterapeutiske undersøgelse tager udgangspunkt i den standardiserede McKenzie-undersøgelse (8-9), i Danske Fysioterapeuters kliniske retningslinier for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær (11) samt i ”Evaluering af de nordjyske Rygambulatorier” (12).

 

Den standardiserede McKenzie undersøgelse omfatter

I anamnesen klarlægges:

 • • personlige oplysninger om erhverv, fysiske belastninger i dagligdagen, sociale forhold samt aktuelle funktionsevne og funktionsevnenedsættelse

 • • patientens mål og forventninger i forbindelse med forløbet, herunder afklaring af patientens ressourcer og forventninger til egen indsats

 • • symptomudredning

 • • problemets opståen med hensyn til debuttidspunkt og eventuel årsag

 • • analyse af provokerende og lindrende biomekaniske faktorer

 • • supplerende oplysninger om tidligere bevægeapparatsproblemer, kontraindikationer for mekaniske test og behandling, medicin og billeddiagnostik

Holdningsanalyse

Fysioterapeuten vurderer kropsholdningen i stående og siddende. Der lægges specielt mærke til symmetri og eventuelle afværgestillinger. Effekten af holdningskorrektion vurderes.

 

Neurologisk undersøgelse

Fysioterapeuten udfører neurologisk undersøgelse ved behov. Patienten har fået foretaget en udvidet neurologisk undersøgelse ved forundersøgelsen. Undersøgelsen kan da bestå af test af muskelkraft, sensibilitetsundersøgelse, test af reflekser, foramen kompressions-test og Upper Limb Tension Test (10).

 

Testbevægelser med henblik på provokerende eller lindrende faktorer

Patienten udfører repetitive testbevægelser for cervikal columna i siddende og liggende stilling. Patienten angiver, om smertesymptomerne forværres eller forbedres og bevægeudslaget registreres. Ud fra patientens symptomrespons identificerer fysioterapeuten eventuel retningspræference.

 

Palpation

Relevante muskler og led palperes

 • identifikationsmuskler

 • triggerpunkter

 • springing-test af cervikale og øvre torakale segmenter

Ved mistanke om differentialdiagnostisk skulderlidelse foretages screening af skulderen med funktionstest, undersøgelse af ledbevægelighed og isometrisk muskelundersøgelse samt relevante specifikke tests (7).

Ved mistanke om involvering af torakalcolumna undersøges denne region med funktionstests, ledbevægelighed samt mekanisk testning med gentagne bevægelser og statiske stillinger (8-9).

 

Konklusion

Der konkluderes på undersøgelserne og med baggrund heri vurderes den fremtidige fysioterapeutiske intervention med henblik på eksempelvis smertereduktion, genoptræning og/eller afklaring af de konservative behandlingsmuligheder.

 

I konklusionen på undersøgelsen beskrives

 • • diagnose og diagnosekode

 • • fysioterapeutisk diagnose

 • • identifikation af eventuel retningspræference

 • • umiddelbar vurdering af prognosen i relation til konservativ behandling

 

Med udgangspunkt i undersøgelsesfund vurderes behovet for yderligere fysioterapeutisk intervention, eksempelvis i form af

 • • instruktion i hvile- og arbejdsstillinger

 • • instruktion i hjemmeøvelser

 • • udlån af hjælpemidler

 • • aftale om kontroltid hos fysioterapeuten

Relevant tværfagligt samarbejde internt i ambulatoriet

Fysioterapeutens undersøgelsesresultater formidles ved daglig tværfaglig konference med deltagelse af læger, sygeplejerske, fysioterapeuter og socialrådgiver. Ergoterapeuten deltager ved behov. På konferencen drøftes og konkluderes der på undersøgelsesfundene og der lægges en plan for patientens videre forløb.

 

Opfølgning og videre forløb

Det videre forløb kan fortsætte hos fysioterapeut i Diskusambuatoriet, og patienten kan ved behov deltage i rygskole ved ergoterapeut. Patienten kan af reumatologisk læge viderehenvises til neurokirurg, praktiserende fysioterapeut, til almen genoptræning i primærsektoren, eller patienten kan blive indlagt på Reumatologisk Sengeafdeling.

Der tages eventuelt kontakt til behandler i primærsektoren (praktiserende fysioterapeut, kommunale optræningscentre, egen læge).

 

Referencer

 1. 2. Vernon H and Mior S. The Neck Disability Index: A Study of Reliability and Validity. Journal of Manipulative and Physiological Therapy. 1991. 14(7): p. 409-415.

 1. 3. Pool JJ, et al. Minimal clinically important change of the Neck Disability Index and the Numerical Rating Scale for patients with neck pain. Spine, 2007. 32(26): p. 3047-51.

 2. 4. Fritz JM and George SZ, Identifying psychosocial variables in patients with acute work-related low back pain: the importance of fear-avoidance beliefs. Phys Ther, 2002. 82(10): p. 973-83.

 3. 5. Grotle M, Brox JI and Vollestad NK. Reliability, validity and responsiveness of the fear-avoidance beliefs questionnaire: methodological aspects of the Norwegian version. J Rehabil Med, 2006. 38(6): p. 346-53.

 4. 6. Waddell G, et al. A Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) and the role of fear-avoidance beliefs in chronic low back pain and disability. Pain, 1993. 52(2): p. 157-68.

 5. 7. Greenhalgh S and J Selfe. Red Flags: A guide to Identifying Serious Pathology of the Spine. 2006: Elsevier Ltd. 214.

 6. 8. McKenzie R. and May S. The Human Extremities: Mechanical Diagnosis and Therapy. 2000, Waikanae, Wellington, New Zealand: Spinal Publications New Zealand Ltd. 321.

 7. 9. McKenzie R and May S, The Cervical & Thoracic Spine: Mechanical Diagnosis & Therapy Volume One. 2 ed. Vol. One. 2006, Waikanae: Spinal Publications New Zealand Ltd. 287.

 8. 10. McKenzie R and May S. The Cervical & Thoracic Spine: Mechanical Diagnosis & Therapy Volume Two. 2 ed. 2006, Waikanae: Spinal Publications New Zealand Ltd. 279.

 9. 11. Rubinstein SM, et al. A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative tests of the neck for diagnosing cervical radiculopathy. Eur Spine J, 2007. 16(3): p. 307-19.

 10. 12. Kjær P, Eirikstoft H, Ris I. Danske fysioterapeuters kliniske retningslinier. Klinisk retningslinie for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær.

 11. 13. Rasmussen C et al. Evaluering af de reumatologiske rygambulatorier i Nordjyllands Amt. Med fokus på behandlingen af diskusprolaps. København, Center for evaluering og Medicinsk Teknologivurdering:1-93. 2004.