Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler for patienter med Clostridium difficile (4.2.6)

Generelt

Clostridium difficile er en naturligt forekommende sporedannende tarmbakterie, der som regel ikke medfører sygdom. Sporer kan forblive i miljøet i flere måneder. Bakterien kan dog være årsag til diarré-sygdom (Clostridium difficile infektion (CDI)) der især rammer ældre svækkede patienter under eller efter antibiotisk behandling.

CDI kan variere fra lette til svære tilfælde. De sygdomsfremkaldende former af C. difficile kan danne forskellige toksiner (toksin A og B), som giver destruktion af tarmepithelet og dermed symptomer på diarré. En variant af C. difficile, PCR ribotype 027 (CD027) har dog vist sig særlig aggressiv og med større smittepotentiale.

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal og skal revurderes med fastlagte intervaller, eller der skal foreligge en plan for ophævelse af isolation.

Smittemåde

Bakterien udskilles med fæces og smitter fækalt/oralt samt via direkte og indirekte kontakt med patient og patientnære omgivelser. Efter udskillelsen kan bakterien omdannes til sporer, der kan overleve længe i hospitalsmiljøet.

Isolation

 • • Patienter med Clostridium difficile 027 og diarré

 • • Patienter med Clostridium difficile og diarré som ikke kan kooperere

Sengestue

 • • Patienten skal isoleres på enestue og døren til stuen holdes lukket

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug, som ved forholdsregler ved ophævelse af isolation

 • • Medpatienter iføres rent tøj og adskilles fra patienten. Sengen rengøres og desinficeres og sengelinned skiftes

 • • Ved overvejelse om kohorteisolation skal Infektionshygiejnen kontaktes

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen.

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, som beskriver, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes, se bilag

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i at foretage håndhygiejne før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Såfremt besøgende deltager i plejen, skal personalet instruere i håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne 2.1 samt brug af værnemidler, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Der skal foretages håndvask samt hånddesinfektion, når værnemidler er aftaget og før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Patienter instrueres i håndhygiejne. Ikke-selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med måltider, toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og ved kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes, se retningslinje Værnemidler (2.2)

  • • Éngangshandsker

  • • Éngangsovertrækskittel

 • • Ved risiko for stænk og sprøjt anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges.

 • • Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontakt med patienten og inventar/udstyr, f.eks. for at give kort besked eller aflevere mad.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion anvendes et klorholdigt desinfektionsmiddel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 10 minutter

Ved ophævelse af isolation er hydrogenperoxid forstøver ved rumdesinfektion førstevalg

Hydrogenperoxid forstøveren bestilles på AaUH:

Via Columna bestilles rengøring og desinfektion efter ophør af isolation. I kommentarfeltet skrives C. diff, anvendelse af Rhea. Rengøringen udføres af Service & Rengøring, som efterfølgende rekvirerer den maskinelle desinfektion hos Sengeredningen. Maskinen kører alle hverdage fra kl. 07-17.

Hydrogenperoxid forstøver bestilles på RHN:

Kontakt rengøring i afsnittet, som betjener den i dagvagten på hverdage.   

Hydrogenperoxid forstøveren bestilles på AaUH Thisted:

Kontakt rengøringen mellem kl 8-15 alle hverdage

På øvrige matrikler kan hydrogenperoxid forstøver ikke bestilles og der desinficeres manuelt.

Rektaltermometer

Engangsrektaltermometre foretrækkes

 • • Engangstermometret kasseres efter hver brug

 • • Flergangstermometre rengøres og desinficeres efter hver brug

 • •  i overenstemmelse med retningslinje Digitale termometre (8.6)

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen, hvorefter posen lukkes og opbevares i skyllerum/affaldsrum, alternativt kan snavsetøjspose stå i isolationsenheden og posen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt vasketøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

 • • Almindelig service og bestik anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

 • • Der anvendes handsker ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder, f.eks. PC, PDA, tablet og mobiltelefon, skal rengøres og desinficeres (se afsnit om desinfektion) dagligt, hvis det opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas på sengestuen

 • • Undgå at forurene prøveseddel og emballage på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue inklusiv gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og inventar) med et klorholdigt produkt (se afsnit om desinfektion)

 • • Rengøringsudstyr

  • • Desinficeres med klorholdigt produkt efter brug

  • • Der skal anvendes éngangsklude og –mopper til rengøring samt gulvvask

  • • Der kan anvendes flergangsmopper, hvis disse efter brug anbringes i særskilt pose på isolationsstuen

 • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre forsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj og rent sengelinned

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren, og håndtag desinficeres inden transport (se afsnit om desinfektion). Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten. Der skal udføres håndvask og hånddesinfektion efter transporten, se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. ved løft, anvendes værnemidler, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes.

Ambulant behandling

 • • For patienter, som kommer fra hjemmet, bør den henvisende instans informere om bærertilstand

 • • Ophold i ventearealer skal minimeres

 • • Udstyr på undersøgelsesstuen (inden for 1 meters afstand til patienten) fjernes eller tildækkes

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler, se retningslinje Værnemidler (2.2)

Rengøring efter undersøgelse/behandling uden for isolationsstuen og ved ambulant behandling

 • • Vandrette patientnære flader (inden for 1 meters afstand til patienten) og kontaktpunkter, f.eks. sengeborde, håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale og patient har været i kontakt med rengøres og desinficeres.

 • • Ved spild af organisk materiale rengøres og desinficeres

Kriterier for ophævelse af isolation

 • • Patienten har haft ophør af symptomer i 48 timer

For patienter med stabil eller nyanlagt colostomi eller ileostomi gælder særlige forholdsregler

Ved stabil colostomi eller ileostomi ophæves isolationen, når følgende betingelse er opfyldt:

 • • Patienter med colostomi/ileostomi der har haft normalt output i 48 timer, og som kan kooperere i forhold til stomipleje og håndhygiejne.

Kontrol fæcesprøver

Anbefales ikke og kan ikke anvendes i forhold til ophævelse af isolation.

Forholdsregler ved ophævelse af isolation

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, det ikke er muligt at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Rengøring og desinfektion ved ophævelse af isolation

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Éngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har haft adgang til, fjernes fra skab på stuen

Rengøring og efterfølgende desinfektion

 • • Kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar) og vandrette flader på stue og toilet/baderum, rengøres og desinficeres (se afsnit om desinfektion)

 • • Bruserhovedet rengøres og varmedesinficeres i instrumentopvasker

 • • Ved spild af inficeret materiale/synlig forurening, skal der foretages manuel rengøring forud for desinfektion med klorholdigt produkt

 • • Lodrette flader rengøres som vanligt

 • • Gulve rengøres og desinficeres

 • • Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres

Der skal anvendes éngangsklude og –mopper til rengøring samt gulvvask

 • • Der kan anvendes flergangsmopper, hvis disse efter brug anbringes i særskilt pose på isolationsstuen. Derefter fragtes posen ud af isolationsstuen og anbringes i ny pose, som lægges i snavsetøjspose. Herefter aftages værnemidler og der udføres håndhygiejne

Seng, dyner, puder, møbler og gardiner

 • • Dyner, puder og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbare puder rengøres og desinficeres (se afsnit om desinfektion)

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves

 • • Gardiner/sengeforhæng sendes til vask

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afdelingens instrumentopvasker. Udstyr, der ikke tåler varmedesinfektion, rengøres og desinficeres

 • • Rektaltermometre henstandsdesinficeres med Sekusept Aktiv, hvor termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning, se retningslinje Digitale termometre (8.6)

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres (se afsnit om desinfektion)

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler

Blade og aviser

Kasseres.

Procedure ved udskrivelse og ved genindlæggelse

Ved udskrivelse af patient med CD027, skal det noteres i patientens journal, at patienten ved genindlæggelse med diarré skal isoleres, og der skal tages ny fæcesprøver. For patienter med colostomi/ileostomi vurderes dette ud fra, om der øget output i stomien.

For information til plejehjem og lignende institutioner se bilag.

Procedure ved mors

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Formål

Formålet er at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Reference

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

Hentet 28. marts 2022