Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Isolation af diarré-patienter med Clostridium difficile, der producerer binært toksin (4.2.6)

Formål

Isolation af patienter med Clostridium difficile med binært toksin har til formål at forebygge og begrænse smittespredning til andre patienter og personale.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Generelt

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal og skal revurderes med fastlagte intervaller, eller der skal foreligge en plan for ophævelse af isolation.

Clostridium difficile er en naturligt forekommende sporedannende tarmbakterie, der som regel ikke medfører sygdom. Sygdom fremkommer først og fremmest ved patienter som er i behandling med antibiotika.

Diarre forårsaget af Clostridium difficile med binært toksin, kan variere fra lette til svære tilfælde. Clostridium difficile, der producerer binært toksin, har øget evne til at medføre sygdom, øget smittepotentiale og højere mortalitet.

Smittemåde

Bakterien udskilles med fæces og smitter fækalt/oralt samt via direkte og indirekte kontakt med patient. Efter udskillelsen kan bakterien omdannes til sporer, der kan overleve længe i omgivelserne.

Isolation

Patienter med diaré og Clostridium difficile med binært toxin skal isoleres.

Hvis patienten med diarre får konstateret Clostridium difficile med binært toksin og denne inden for de

seneste 5 døgn har ligget på en anden stue eller anden afdeling, kontaktes afdelingen, og oplyses om, at

stuen patienten har ligget på skal rengøres som ved ophævelse af isolation.

Fæcesprøver

En fæcesprøve sendes så tidligt i forløbet som muligt til diagnostik for Clostridium difficile med binært toksin, se Laboratorievejledningen.

 

Ud over de generelle smitteforebyggende forholdsregler, skal følgende overholdes. Se retningslinje Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)

Sengestue

 • • Patienten skal isoleres på enestue og døren til stuen holdes lukket

 • • Medpatienter iføres rent tøj og adskilles fra patienten med Clostridium difficile med binært toksin. Seng rengøres og desinficeres og sengelinned skiftes

 • • Patienten skal have eget bad og toilet eller bækkenstol. Fælles toilet og bad kan benyttes, hvis dette rengøres og desinficeres efter hvert brug, som ved forholdsregler ved ophævelse af isolation

 • • Ved overvejelse om kohorteisolation skal Infektionshygiejnen kontaktes

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen.

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgangen til stuen skal markeres med isolationsskilt, som beskriver, hvilke værnemidler/håndhygiejnemetode, der skal anvendes. Se bilag

 • • Besøgende skal henvende sig til personalet før adgang til stuen

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Besøgende kan dermed undgå at anvende værnemidler, men skal instrueres i at foretage håndhygiejne før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Informationsmateriale til patient og besøgende udleveres

 • • Såfremt besøgende deltager i plejen, skal personalet instruere i håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne 2.1 samt brug af værnemidler, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Der skal foretages håndvask samt hånddesinfektion, når værnemidler er aftaget og før stuen forlades, se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Patienter instrueres i håndhygiejne. Ikke-selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med måltider, toiletbesøg/brug af bækken.

Værnemidler

 • • Ved direkte patientkontakt og ved kontakt med alt udstyr/inventar skal der anvendes, se retningslinje Værnemidler (2.2)

  • • Éngangshandsker

  • • Éngangsovertrækskittel

 • • Ved risiko for stænk og sprøjt anvendes kirurgisk maske og beskyttelsesbriller eller visir

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og må ikke genbruges.

 • • Brug af værnemidler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor man ikke har direkte fysisk kontakt med patienten og inventar/udstyr, f.eks. for at give kort besked eller aflevere mad.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt.

Ved behov for kemisk desinfektion anvendes et klorholdigt desinfektionsmiddel med koncentration på minimum 1000 ppm klor. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 10 minutter

Rektaltermometer

Rektaltermometer skal være patientbundet eller engangs

 • • Engangstermometret kasseres efter hver brug

 • • Patientbundne termometre rengøres efter hver brug på isolationsstuen

 • • Opbevares tørt og rent på stuen.

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen, hvorefter posen lukkes og opbevares i skyllerum/affaldsrum, alternativt kan snavsetøjspose stå i isolationsenheden og posen lukkes og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt vasketøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

Affald emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation. Dette gælder for eksempel værnemidler, emballage, tørre forbindinger

 • • Stikkende eller skærende affald samt éngangsmateriale indeholdende blod, pus eller vævsvæske, som vil dryppe ved sammenpresning, skal bortskaffes som klinisk risikoaffald, henholdsvis i kanyleboks eller gul affaldssæk, som medbringes på isolationsstuen.

Bestik og service

 • • Almindelig service og bestik anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

 • • Der anvendes handsker ved håndtering af snavset bestik og service.

Dokumenter og IT-udstyr

 • • Patientens journal og andre dokumenter bør ikke medbringes i isolationsstuen

 • • Nødvendige observationsskemaer kan opbevares i plastlommer, der ikke tages ud fra stuen, men kasseres efter brug

 • • Mobile IT-enheder, f.eks. PC, PDA, tablet og mobiltelefon, skal rengøres og desinficeres dagligt, hvis det opbevares på stuen

  • • Udstyr, som ikke opbevares fast på stuen, rengøres og desinficeres, inden det forlader stuen.

Se afsnit om desinfektion.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas på sengestuen

 • • Undgå at forurene prøveseddel og emballage på ydersiden

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Sengestue inklusiv gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og inventar) med et klorholdigt produkt (se afsnit om desinfektion)

 • • Rengøringsudstyr

  • • Desinficeres med klorholdigt produkt efter brug

  • • Der skal anvendes éngangsklude og –mopper til rengøring samt gulvvask

  • • Der kan anvendes flergangsmopper, hvis disse efter brug anbringes i særskilt pose på isolationsstuen

 • • Efter endt rengøring og inden stuen forlades, aftages værnemidler, og der udføres håndhygiejne.

Undersøgelse eller behandling uden for isolationsstuen

 • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre forsættelse af isolationsregime

 • • Patienten transporteres iført rent tøj og sengelinned skiftes umiddelbart før transporten

 • • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren, og håndtag desinficeres inden transport (se afsnit om desinfektion). Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten. Der skal udføres håndvask og hånddesinfektion efter transporten, se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Patientens journal må ikke anbringes i patientens seng

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. ved løft, anvendes værnemidler, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Patienten køres direkte til undersøgelses- og behandlingsstue uden ophold i ventefaciliteter

 • • Udstyr inden for 1 meters afstand til patienten fjernes eller tildækkes.

Ambulant behandling af patienter med smitsom sygdom

 • • For patienter, som kommer fra hjemmet, bør den henvisende instans informere om bærertilstand

 • • Ophold i ventearealer skal minimeres

 • • Udstyr på undersøgelsesstuen (inden for 1 meters afstand til patienten) fjernes eller tildækkes

 • • Ved direkte patientkontakt, f.eks. løft, anvendes værnemidler, se retningslinje Værnemidler (2.2)

Rengøring efter undersøgelse/behandling uden for isolationsstuen og ved ambulant behandling

 • • Vandrette patientnære flader (inden for 1 meters afstand til patienten) og kontaktpunkter, f.eks. sengeborde, håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale og patient har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

 • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres ved behov

Se afsnit om desinfektion.

Kriterier for ophævelse af isolation

En af følgende betingelser skal være opfyldt

 • • Patienten har haft ophør af symptomer i 48 timer

 • • Hvis indeksprøven viser, at stammen ikke producerer binært toksin, kan isolationen ophæves, selvom der er diarré, såfremt patienten kan kooperere

For patienter med stabil eller ny anlagt colostomi eller ileostomi gælder særlige forholdsregler

Ved stabil colostomi eller ileostomi ophæves isolationen, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 • • Ved negativt svar på undersøgelse for Clostridium difficile med binært toksin. Har patienten stadig diarré, skal det sikres, at patienten kan kooperere i forhold til stomipleje og håndhygiejne

 • • Patienter med colostomi/ileostomi der har haft normalt output i 48 timer, og som kan kooperere i forhold til stomipleje og håndhygiejne.

 

Ved ny anlagt colostomi eller ileostomi kan isolationen kun ophæves i samråd med læge. Der skal i det enkelte tilfælde foregå en vurdering af outputtet i stomien, da det ved ny opererede patienter kan være problematisk at bedømme, om outputtet er normalt.

Kontrol fæcesprøver

Anbefales ikke og kan ikke anvendes i forhold til ophævelse af isolation.

Forholdsregler ved ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, det ikke er muligt at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Rengøring og desinfektion ved ophævelse af isolation

På hospitaler, hvor rumdesinfektion med Hydrogenperoxid forstøver er mulig, skal denne desinfektionsmetode være førstevalget. En Hydrogenperoxid forstøver er en maskine, der desinficerer ved at sprøjte forstøvet Hydrogenperoxid ud i rummet. Fordelen ved at anvende denne metode i stedet for manuel desinfektion med klor er, at der foretages en systematisk desinfektion af rummet, idet metoden kan desinficere hele rummet samt inventar/apparatur heri.

Se intern instruks for det enkelte hospital.

 

Forud for ovennævnte proces skal der foretages en manuel rengøring som beskrevet i nedenstående.

 

På øvrige hospitaler foretages rengøring og desinfektion som beskrevet nedenfor

 • • Kontaktpunkter (f.eks. håndtag, sengehest, vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, klokkesnor, fjernbetjeninger og kontakter til lys og på inventar) og vandrette flader på stue og toilet/baderum, rengøres og desinficeres

 • • Ved spild af inficeret materiale/synlig forurening, skal der foretages manuel rengøring forud for desinfektion med klorholdigt produkt

 • • Lodrette flader rengøres som vanligt

 • • Gulve rengøres og desinficeres

 • • Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres (se afsnit om desinfektion)

 • • Der skal anvendes éngangsklude og –mopper til rengøring samt gulvvask

 • • Der kan anvendes flergangsmopper, hvis disse efter brug anbringes i særskilt pose på isolationsstuen. Derefter fragtes posen ud af isolationsstuen og anbringes i ny pose, som lægges i snavsetøjspose. Herefter aftages værnemidler og der udføres håndhygiejne

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Éngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har haft adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Har bruserhovedet været anvendt, skal dette rengøres og varmedesinficeres i instrumentopvasker.

Seng, dyner, puder, møbler og gardiner

 • • Dyner, puder og møbelbetræk sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbare puder rengøres og desinficeres (se afsnit om desinfektion)

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves

 • • Gardiner sendes til vask

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinske flergangsartikler

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i afdelingens instrumentopvasker. Udstyr, der ikke tåler varmedesinfektion, rengøres og desinficeres

 • • Rektaltermometre henstandsdesinficeres med Sekusept Aktiv, hvor termometret holdes dækket i 15 minutter i en 4% opløsning, se retningslinje Digitale termometre (8.6)

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler

 • • Se afsnit om desinfektion.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedure ved udskrivelse og ved genindlæggelse

Ved udskrivelse af patient med Clostridium difficile med binært toksin, skal det noteres i patientens journal, at patienten ved genindlæggelse med diarré skal isoleres, og der skal tages ny fæcesprøver. For patienter med colostomi/ileostomi vurderes dette ud fra, om der øget output i stomien.

 • • Informationsmateriale og forholdsregler til egen læge, plejehjem og lignende institutioner, se bilag.

Procedure ved mors

 • • Ved istandgørelse opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Ved transport, se afsnit om Undersøgelse og behandling uden for isolationsstuen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Reference

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

Hentet 17-05-2021