Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manual til psykoedukation ambulante patienter med unipolar depression – med eller uden pårørende

 

Formål

Manualen anvendes som ramme for den planlagte psykoedukation, der tilbydes patienter med unipolar depression, og deres nærmeste pårørende, i individuelt forløb eller i gruppeforløb.

Psykoedukation tilbydes enten lokalt i den enkelte klinik eller centralt i Psykiatrien.

Formålet er, at patienten og dets pårørende, gennem undervisning via et manualiseret program, får viden om symptomer ved depression, forløb og behandling, samt mestring og forebyggelse.

Sigtet er dels er at fremme sygdomsforståelse, forbedre compliance samt bedre patientens aktive deltagelse i mestring af sygdommen og dels, at de pårørende får viden og redskaber til at understøtte en positiv udvikling hos patienten og forebygge tilbagefald.

 

Mål

At patienten og de pårørende gennem manualiseret undervisning, dialog med ligestillede, øvelser og hjemmeopgaver bliver bedre rustet til at mestre sygdommen og de belastninger den giver. Undervisningsforløbets sigte er, at mindske tilbagefald og øge patientens mulighed for at mestre et meningsfuldt hverdagsliv.

 

Målgruppe

Manualiseret psykoedukation tilbydes alle patienter med en unipolar depression og deres nærmeste pårørende, der er i ambulant behandling.

Udgangspunktet er at oprette hold, hvor patienten deltager med deres nærmeste pårørende. Er der patienter, som ikke har pårørende, det er relevant at deltage med, oprettes der hold kun for patienter.

Det anbefales, at de patienter og pårørende, der kan håndtere denne undervisningsform deltager i et gruppeforløb. ellers skal de tilbydes individuelt forløb efter samme principper, som i gruppeforløbet.

 

Evidens

Der findes relativt få studier af effekten af psykoedukation på unipolar depression, hvorfor der pt. mangler evidens for interventionens effektivitet. Det skal dog indskydes, at der eksisterer faglig konsensus om denne behandlings effektivitet (NIP, Depression dokumentalistrapport dec. 2010).

Der er dog evidens for at patienter, der via undervisning får viden og forståelse for deres psykiske sygdom har bedre mulighed for at undgå tilbagefald, hvorfor deres prognose bedres (Mørch & Rosenberg 2005).

 

Pædagogiske overvejelser

Erfaringen viser, at det har stor betydning for håndtering af svære sygdomsforløb at tale med andre, der har oplevet tilsvarende. Igennem gruppesamværet gives mulighed for, at den enkelte kan udvikle sine handlekompetencer enten gennem refleksion over andres erfaringer eller gennem udvikling af egne erfaringer.

Personer med en unipolar depression, har ofte kognitive vanskeligheder, hvilket betyder, at de har svært ved at honorere ny viden samt bevare koncentrationen i længere tid. Det er derfor yderst vigtigt, at underviseren planlægger korte indlæg, med mange gentagelser, der tager udgangspunkt i konkrete eksempler, der opleves relevante for den enkelte.

Referencerammen er de kognitive metoder med anvendelse af psykodynamiske principper og forståelsesmodel.

Forudsætningen for et godt undervisningsforløb er en anerkendende og bekræftende tilgang, der tager udgangspunkt i patienternes behov og ønsker for relevante emner.

Det vil ofte være nødvendigt, at patientens sundhedsfaglige kontaktperson, fortløbende motiverer patienten for at deltage i undervisningsforløbet.

 

Gruppestørrelse

10-14 patienter samt pårørende bliver tilbudt undervisningsforløbet (erfaringer viser at, der sker et frafald af patienter)

 

Antal sessioner

6-8 sessioner af 2 timers varighed med indlagte pauser

 

Gruppeledelse

Varetages af to gennemgående undervisere, der inddrages ad hoc gæsteundervisere når dette er relevant for undervisningsemnerne.

 

Invitation

Inden undervisningsforløbets start uddeles en skriftlig invitation til patienterne og de pårørende. I denne er rammen for psykoedukationen beskrevet herunder: formål, indhold, struktur samt præsentation af underviserne.

 

Overordnede undervisningsemner

Sygdomsforståelse

 • • Depression symptomer og diagnose

 • • Depressionsforløb og prognose

 • • Med udgangspunkt i sårbarheds–stress-model redegøres for årsager til depression

 • • Kognitive problemer ved depression

 

Behandling

 • • Medicinsk behandling, gennemgang af de forskellige typer medicin som anvendes til behandling af unipolar depression

 • • Anden biologisk behandling

 • • Samtalebehandling

 • • Undervisning

 • • Andet

 

Håndtering og mestring

 • • Nedsat lyst og aktivitet

 • • Nedsat energi

 • • Træthed

 • • Søvnproblemer

 • • negative tanker

 • • Selvmordstanker

 • • kost og vægtproblemer

 • • Håndtering af kriser belastninger, herunder lægges der vægt på forebyggelsesplan der indeholder mestrings- og kriseplan

 • • Håndtering af medicin

 • • Problemløsning

 

Sociale rettigheder

 • • Sociale rettigheder og tilbud, herunder økonomiske og erhvervsmæssige muligheder

 • • Familie og netværk

 

Sundhedsfremme og forebyggelse

 • • Livsstil og sundhedsfremme, herunder risikofaktorerne kost, motion, tobak, alkohol og andet misbrug af betydning for helbredet

 • • Håndtering af sund livsstil og det fysiske helbred som middel til bedring af den mentale tilstand herunder særlig fokus på kost, rygning, alkohol og motion

 

Undervisningsformen

Undervisningen skal være struktureret og genkendelig fra gang til gang. Hvorfor det er hensigtsmæssigt, at undervisningen både indeholder emner, som formidles ved hjælp af korte oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål om genkendelighed fra egen sygdomsforløb, samt træning i udleveret modeller og principper etc.

Det er vigtigt for, at den enkelte patient og dets pårørende bevarer motivationen, at emnerne tager udgangspunkt i de problemstillinger og behov som disse har.

Gentagelse og henvisning til mulige sammenhænge er vigtige elementer, der understøtter den kognitive læring.

 

Undervisningsmateriale

For at sikre at patienterne og dets pårørende får et ensartet tilbud, i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der udarbejdet et fællesundervisningsmateriale (se under bilag session 1-8). Dette materiale, herunder de overordnede undervisningsemner, skal danne grundlag for undervisningen, men det er den enkelte underviser, der skal fordele vægtningen af emnerne, sådan at undervisningen rammer tilhørendes individuelle problemstillinger og behov.

Stillingtagen til revidering af undervisningsmaterialet sker en gang årligt, af udpeget gruppe.

 

Evaluering

Deltagerne evaluerer forløbet efter hver session. Hele undervisningsforløbet evalueres på sidste undervisningssession. En gang årligt opsamles evalueringerne m.h.p. at videreudvikle konceptet.

 

Dokumentation

Patienten giver mundtligt tilsagn om deltagelse i undervisningsforløbet. Det registreres i patientjournalens notatmodul, at patienten og dets pårørende tilbydes psykoedukation. Det registreres i journalen når patienten og dets pårørende deltager i et manualiseret undervisningsforløb, og herunder når disse afstår herfra. Endvidere skal hver session, som patienten deltager i dokumenteres og registreres for at få ydelse.

 

Referencer

Det nationale Indikatorprojekt for depression. Dokumentalistrapport. Version 1.1, december 2010.

Patientuddannelse i praksis – Anbefaling til planlægning, gennemførelse og evaluering. netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Bispebjerg Hospital december 2007.

 

Anden relevant litteratur

 

Berge, T., og Repål, A. (2004): Kognitiv terapi i praksis. Psykologia; Gyldendal Norsk Forlag.

Berge, T., og Repål, A. (2005): Lykketyvene. Dansk Psykologisk Forlag

Bruun, Meldgaard, L. og Straarup, Nielsen, K (2009): Når opmærksomheden svigter. Eli Lilly Danmark A/S og Boehringer Ingelheim Danmark

Distriktsteamet for Affektive lidelser, Aalborg: Forebyggelsesplan ved depression. Eli Lilly Danmark A/S

Eli Lilly Danmark A/S og Boehringer Ingelheim Danmark A/S (2007): Hvad siger du til de andre? www.kropogsjael.dk

Eli Lilly Danmark A/S og Boehringer Ingelheim Danmark (2010): Stemningsregistrering ved depression.

Jordahl, Helge og Repål, Arne (2001). Mestring av psykoser. Psykososiale tiltak for patient, pårørende og nærmiljø. Fagbokforlaget

Gerlach, J.(2006): Depression – symptomer, årsager og behandling. Psykiatrifondens Forlag

Gilbert, Paul (2005). At overvinde depression. Nye psykologiske Perspektiver KLIM

Liberman, R.P. (1999): At lære At kommunikere; grundlæggende færdigheder i at leve socialt og uafhængigt. Vejlederens manual; arbejdsbog. Dansk psykologisk forlag; København.

Mørch, Merete M. og Rosenberg, Nicole (2005). Kognitiv terapi – modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Mørch, Merete M., Rosenberg, Nicole og Elsass, Peter (1998). Kognitive Behandlingsformer. Hans Reitzels Forlag.

www.kropogsjael.dk