Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler for patienter mistænkt for multiresistent tuberkulose, præpandemisk influenza, morbilli og variceller (4.1.3)

Formål

Isolation på slusestue med undertryk har til formål at forebygge luftbåren smittespredning til andre patienter og personale ved at afbryde smitteveje.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte og indirekte patientkontakt.

Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.

Generelt

Patienter, som er isoleret, har samme ret til undersøgelse og behandling som øvrige patienter.

Isolation og ophør af isolation er en lægeordination og skal dokumenteres i patientens journal og skal revurderes med fastlagte intervaller, eller der skal foreligge en plan for ophævelse af isolation.

Der findes to slusestuer med undertryk på Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. På regionens børneafdelinger findes der i alt 5 slusestuer med undertryk, der kan anvendes til isolation af børn med variceller og morbilli.

Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslægen) afgrænser smitterisiko uden for hospitalerne.

Modtagelse og transport af patienten

 • • Ved transport af patienten skal døre på ruten være lukkede og transportvejen kortest mulig

 • • Patienten forsynes med kirurgisk maske (der findes ikke åndedrætsværn til filtrering af udåndingsluften, derfor bør patienter med luftbårne infektioner bære kirurgisk maske for at sprede udåndingsluften til siderne og derved minimere eksponeringen af personen over for patienten). Se retningslinje Værnemidler 2.2

 • • FFP-3 åndedrætsværn må ikke anvendes til patienten.

 

Personale og evt. medfølgende pårørende forsynes med åndedrætsværn, FFP-3 kvalitet (åndedrætsværn af FFP-3 kvalitet skal anvendes til beskyttelse af indåndingsluften og ensrette udåndingsluften gennem ventil foran på masken).

 

Udover de Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2 skal følgende overholdes

Sengestue

 • • Patienten isoleres på slusestue med undertryk. For at opretholde undertrykket, sikres det, at vinduer og døre holdes lukkede, samt at dørene ikke åbnes samtidigt

 • • Stuen skal have eget bad og toilet samt eget skyllerum

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk, fjernes fra stuen. Se retningslinje Møbler og betræk 12.1.9

 • • Slusen opdeles i ren og uren zone. I den rene zone skal man iføre sig værnemidler. I den urene zone aftages værnemidlerne efter brug.

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgang til stuen skal markeres med ”Slusestueisolation, henvendelse til plejepersonalet før adgang til stuen”

 • • Besøgende skal informeres om smitterisiko

  • • Såfremt besøgende deltager i patientplejen, skal personale instruere i håndhygiejne og brugen af værnemidler

 • • Ved multiresistent tuberkulose og præpandemisk influenza tilbydes og instrueres pårørende i brug af åndedrætsværn FFP-3 maske. Se retningslinje Værnemidler 2.2

  • • Hvis forældre/besøgende har haft morbilli og/eller variceller, kan maske undlades

 • • Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. De må ikke benytte afdelingens øvrige faciliteter eller besøge andre patienter. Besøgende instrueres i håndhygiejne før slusen forlades. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

Håndhygiejne

 • • Der skal foretages håndhygiejne, når værnemidler er aftaget og slusen forlades. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Patienten instrueres i håndhygiejne. Ikke selvhjulpne patienter tilbydes hjælp i forbindelse med måltider, toiletbesøg/brug af bækken. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

Værnemidler

Før adgang til stuen skal der anvendes følgende værnemidler, der påtages i den rene zone

 • • Langærmet arbejdsdragtbeskyttelse med væskebarriere. Se retningslinje Værnemidler 2.2

 • • Èngangshandsker. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Ved risiko for hoste, stænk og sprøjt anvendes desuden kirurgisk maske og beskyttelsesbriller/visir. Se retningslinje Værnemidler 2.2

 • • Ved multiresistent tuberkulose anvendes åndedrætsværn FFP-3 maske. Se retningslinje Værnemidler 2.2

 • • Ved morbilli og variceller anvendes åndedrætsværn FFP-3 maske

  • • Hvis personalet har haft morbilli og/eller variceller, kan maske undlades

 • • Bemærk, at personale, der benytter FFP-3 åndedrætsværn, sammenlagt kun må arbejde 3 timer med denne maske pr. døgn.

Afklædning af værnemidler i slusen

 • • Stropper på kitlen rives over, og kitlen tages af således, at den urene del ikke kommer i kontakt med kroppen. Indersiden af kitlens ærmer og handskerne krænges af med vrangen ud

 • • Der foretages håndhygiejne. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Herefter aftages eventuelle beskyttelsesbriller og åndedrætsværn

 • • Værnemidlerne aftages på en sådan måde, at muligt forurenede flader ikke berøres

 • • Alle værnemidler aftages i slusens urene del og kasseres som klinisk risikoaffald

 • • Der skal udføres håndvask og hånddesinfektion efter aftagning af værnemidler. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes, hvor det er muligt. Se retningslinje Generelle smitteforebyggende forholdsregler 3.2

Ved behov for kemisk desinfektion kan følgende anvendes

 • • Et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring

 • • Alternativt kan et klorholdigt middel med koncentration på minimum 1000 ppm klor anvendes. Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i minimum 2-10 minutter (se producentens anvisning). Rektaltermometer skal være patientbundet, rengøres og desinficeres som beskrevet i retningslinjen Digitale termometre 8.6.

Snavsetøj

 • • Snavsetøj skal enten lægges i snavsetøjspose på stuen, hvorefter posen lukkes og opbevares enten i slusens urene zone eller sengestuens skyllerum og skiftes mindst én gang i døgnet

 • • Stærkt forurenet eller vådt snavsetøj pakkes i tørt linned eller i plastpose, før det placeres i snavsetøjsposen.

Affald

 • • Affald emballeres i plastposer, lukkes på stuen og kommes i affaldssække, som opbevares i slusens urene zone eller sengestuens toilet/skyllerum, inden endelig bortskaffelse som klinisk risikoaffald

  • • Skiftes mindst én gang i døgnet.

Bestik og service

 • • Almindelig service og bestik anvendes

 • • Efter brug anbringes bestik og service direkte i opvaskemaskine eller madvogn/afryddervogn, som kun håndteres af personale

 • • Der anvendes éngangshandsker ved håndtering af snavset bestik og service. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

Dokumenter og it-udstyr

Patientens journal og andre dokumenter skal ikke medbringes i slusestuen.

Se afsnit om desinfektion.

Laboratorieprøver

 • • Der medtages kun de nødvendige prøvetagningsglas

 • • Undgå at forurene prøvetagningsmateriale på ydersiden. Når prøven er taget, skal prøveglasset desinficeres

 • • Der anvendes éngangsstaseslange eller patientbundet flergangsstaseslange, der kasseres efter endt isolation.

Se afsnit om desinfektion.

Daglig rengøring og desinfektion

 • • Rengøringspersonalet skal anvende værnemidler som det øvrige personale

 • • Sengestue inkl. gulv, inventar, udstyr samt bad og toilet rengøres dagligt med almindelige rengøringsmidler

 • • Efterfølgende desinficeres kontaktpunkter (fx. vandhaner, toiletsæder, toiletskylleknap, håndtag, sengehest, sengebord/bord, klokkesnor, fjernbetjeninger, knapper på overvågningsudstyr og kontakter til lys og på inventar)

 • • Rengøringsudstyr desinficeres efter brug

 • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastposer, som lukkes

 • • Efter endt rengøring, og inden stuen forlades, aftages værnemidler i slusens urene zone, og der udføres håndhygiejne.

Se afsnit om desinfektion.

Undersøgelse eller behandling uden for slusestuen

 • • Undersøgelse og behandling skal så vidt muligt foregå på slusestuen

 • • Ved behov for undersøgelse og behandling uden for slusestuen

  • • Det er vigtigt at informere modtagende afsnit for at sikre fortsættelse af isolationsregime

  • • Personale og evt. medfølgende pårørende forsynes med åndedrætsværn FFP-3 kvalitet, der anvendes, indtil årsagen og personalets vaccinationsstatus er kendt. Se retningslinje Værnemidler 2.2

  • • Patienten skal have kirurgisk maske på. Se retningslinje Værnemidler 2.2

  • • Patienten iføres rent tøj

  • • Forbindinger skal være tørre og tætsluttende

  • • Sengelinned skiftes inden transport

  • • Sengeheste samt sengegavle desinficeres umiddelbart før transporten. Ved transport i kørestol skal denne være synlig ren, og håndtag desinficeres inden transport

  • • Det medfølgende personale skal derfor ikke anvende personlige værnemidler under transporten. Se retningslinje Værnemidler 2.2. Der skal udføres håndhygiejne efter transporten. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

 • • Ved transport af patienten skal døre på ruten være lukkede og transportvejen kortest mulig.

Se afsnit om desinfektion.

 

Rengøring efter undersøgelse/behandling

 • • Vandrette patientnære flader rengøres

 • • Kontaktpunkter fx. håndtag, lejeoverflader, stolesæder, armlæn, som patient og personale har været i kontakt med, rengøres og desinficeres

 • • Gulve pletdesinficeres efter spild og rengøres ved behov.

Se afsnit om desinfektion.

Forholdsregler for ophævelse af isolation

Patient

 • • Ved ophør af isolation, men fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj

 • • Seng og sengebord rengøres og desinficeres

 • • Patientens ejendele rengøres og desinficeres, hvis det er muligt. De ejendele, der ikke er mulige at desinficere, opbevares i tætte plastposer i patientens skab

 • • Stuen rengøres og desinficeres som ved ophævelse af isolation.

Se afsnit om desinfektion.

Rengøring og desinfektion

 • • Personalet skal anvende værnemidler under tømning og rengøring af stuen

 • • Lodrette flader og gulve rengøres som vanligt

 • • Toiletbørste og toiletrulle kasseres

 • • Éngangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres

 • • Linned, som patienten har haft adgang til, fjernes fra skab på stuen

 • • Inventar på stuen og alle vandrette flader rengøres. De rengjorte overflader desinficeres

 • • Rengøringsudstyr desinficeres efterfølgende med et spritholdigt middel

  • • Flergangsklude og mopper emballeres i plastpose før anbringelse i snavsetøjspose.

Se afsnit om desinfektion.

Seng, dyne, pude, forhæng, møbelbetræk og gardiner

 • • Dyne, pude, sengeforhæng, møbelbetræk og gardiner sendes til vask i snavsetøjspose

  • • Aftørbare puder rengøres og desinficeres

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende, inden disse flyttes fra isolationsenheden, eller når isolationsregimet ophæves

 • • Stofbetrukne møbler, som ikke har vaskbart betræk, og som har været på stuen under isolationen, anbringes i karantæne. Varighed aftales med Infektionshygiejnen.

Apparatur og medicinsk flergangsudstyr

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i slusestuens/afdelingens instrumentopvasker eller manuelt rengøres og efterfølgende desinficeres

 • • Rektaltermometre desinficeres som beskrevet i retningslinjen Digitale termometre 8.6.

Se afsnit om desinfektion.

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Se afsnit om desinfektion.

Blade og aviser

Kasseres.

Procedurer ved mors

Referencer

Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren. København, 5. udgave 2016.

Tilgængelig på https://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Supplerende.ashx. Hentet 08-06-2018.