Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diagnostik og behandling af mistænkt infektion ved hofte- og knæalloplastik

 

Formål

At sikre korrekt diagnostik og behandling af mistænkt infektion ved hofte- og knæalloplastik.

Definition af begreber

Ved hofte- og knæalloplastik forstås både hemialloplastikker, totalalloplastikker og unikompartmentelle alloplastikker.

 

Diagnostik

Anamnese

 

Operationsdato, sygehus, protesetype og forankringsmetode beskrives sammen med eventuelle komplikationer, fx faldtraume, sårruptur, vedvarende sivning, bevægeindskrænkning, patellaluksation

 

Væsentlige sygdomme og medicin (DM, RA,epilepsi, demens, cellegifte, prednisolon)

 

Journalkopi rekvireres, hvis patient er opereret på andet sygehus

Klinisk undersøgelse

 

Varme og rødme: kan skyldes infektion, men er forventeligt de første uger efter en operation

 

Bevægeudslag: må forventes at være nedsat ved nyopererede patienter

 

Sekretion: tyder kraftigt på infektion, bør være ophørt få dage efter operation. Patienter med vedvarende (>5 dage) sekretion skal ses ambulant af speciallæge. Fisteldannelse er definitionsmæssigt ensbetydende med infektion, se nedenfor.

Cikatriceruptur: ved sivning må mistænkes ledsagende fascieruptur, der vil være indikation for subakut eksploration ved speciallæge. Sekundær sivning fra cikatrice skal opfattes som fascieruptur og dermed dyb infektion.

Paraklinik

 

CRP, leukocyttal, diff.: forhøjede ved nyopererede patienter, kan være upåvirkede ved kraftig sekretion/fistulering

 

Venyler: obligatorisk, hvis patienten er febril

Billeddiagnostik

 

Røntgen: Der skal være nye røntgenbilleder tilgængelige. Røntgenbilleder taget op til 1 måned før undersøgelsen accepteres. Både osteolyse og ossifikation kan være tegn på infektion

 

Ultralydsskanning: i specielle tilfælde kan der rekvireres ultralydsskanning mhp. ansamling

Prøvetagning/Aspiration/ledpunktur

Konfereres med bagvagt eller speciallæge i alloplastikfagområdet. Såfremt patienten er febril, skal der under sterile forhold udhentes materiale til diagnostik på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Prøver skal sendes akut, i vagten adviseres KMA via omstillingen. Knæpunktur foretages efter aftale med bagvagt i skadestuen. Hoftepunktur foretages på operationsgangen og vejledes af gennemlysning OG kontrastinjektion. Der må ikke anvendes lokalanalgesi ved prøvetagningen, da dette kan nedsætte sandsynligheden for at opnå bakteriologisk diagnose.

 

Behandling

Alment upåvirkede og afebrile/subfebrile patienter med ingen eller kun marginal påvirkning af infektionstal kan hjemsendes efter grundig instruktion om at henvende sig akut ved febrilia. Før hjemsendelse konfereres med fagområde/bagvagt, og der aftales en procedure for opfølgning, som dokumenteres i journalen.

PATIENTEN SKAL SES SUBAKUT (næste dag) AMBULANT PÅ DEN AFDELING, HVOR OPERATIONEN ER FORETAGET.

Hvis patienten er opereret på privathospital eller uden for Region Nordjylland, henvises patienten til undersøgelse i alloplastik-ambulatoriet Aalborg.

Påvirkede patienter konfereres akut med overlæge fra alloplastikfagområdet.

DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OPSTARTES ANTIBIOTISK BEHANDLING, FØR DER ER KONFERERET MED SPECIALLÆGE FRA ALLOPLASTIKFAGOMRÅDET.

 

Kirurgisk behandling

Ledinfektion opfattes som værende akut såfremt symptomvarigheden er mindre end 4 uger (Gustillo 1 + 3), og kronisk ved symptomvarighed over 4 uger (Gustillo 2).

House-cleaning

Som hovedregel indiceret ved akut ledinfektion påvist ved punktur og ved kraftig mistanke om akut infektion trods negativ dyrkning, samt ved persisternede sivning (se instruks ”Behandling af postoperativ sivning efter knæ- og hofte-alloplastik).

Fjernelse af protese

Foretages ved kronisk infektion.

Two-stage revision eller artrodese/artroplastik afhængigt af den samlede kliniske tilstand. Ved two-stage

operation behandles patienten i Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg med indsættelse af spacer tildannet af knoglecement og senere proteseindsættelse.

Peroperativt tages biopsier efter Kamme-Lindbergs princip.

 

Referencer

Total hoftealloplastik, Referenceprogram DOS/DSHK

DOS referenceprogram – Knænær osteotomi og primær knæalloplastik

 

Obs dokumentet er godkendt på vegne af oprindelig godkender: Poul Torben Nielsen, idet der er tale om formaliteter og design.