Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af apparatur til klinisk brug

Problemstilling

Sikre en effektiv og sikker håndtering af apparatur til klinisk brug og forebygge brugerfejl og utilsigtede hændelser, der relaterer sig til forkert håndtering af apparatur.

Målgruppe – modtagelse

Alle ansatte som håndterer medicinsk udstyr til kliniske formål.

Definition af begreber

Medicinsk udstyr (Aktivt klinisk apparatur)

Ethvert teknisk instrument eller apparatur drevet af el eller gas, samt software brugt i forbindelse hermed og som af fabrikanten er beregnet til anvendelse på mennesker eller til in vitro undersøgelse af prøvemateriale fra det menneskelige legeme, med henblik på:

 • • Diagnosticering, forebyggelse, overvågning

 • • Behandling eller lindring af sygdomme

Eksempler er: Patientmonitorer, defibrillatorer, livredningsudstyr, røntgenudstyr, PC’ere, eller skærme der udgør en fast bestanddel af udstyr, etc.

Højrisikoapparatur

Apparatur, der anvendes til patienter og som ved fejlfunktion eller forkert betjening kan være årsag til en utilsigtet hændelse, kategoriseret som katastrofal eller betydende.

Kategorisering af hændelser

Der anvendes samme kategorisering af hændelsers omfang som i patientsikkerhedssystemet:

Katastrofal - én af følgende:

 • • Død

 • • Varigt betydende funktionstab/handicap (méngrad > 15 %)

Betydende - én eller flere af følgende

 • • Varigt funktionstab/handicap (méngrad < 15 %)

 • • Betydende øget udrednings- og/eller behandlingsintensitet

 • • Ved flere patienter skadet ved samme begivenhed: Lettere øget udrednings- og /eller behandlingsintensitet eller forlænget indlæggelse for minimum 3 patienter

Moderat - én eller flere af følgende

 • • Lettere øget udrednings- og/eller behandlingsintensitet, som kan håndteres på stamafdeling for én patient.

 • • Ved én til to patienter skadet ved samme begivenhed: Forlænget indlæggelsesvarighed

Minimal

 • • Ingen eller minimal betydning for patienten

Håndtering

Betjening, rengøring, opbevaring, transport samt reparation og vedligeholdelse etc.

Formål

At sikre systematisk uddannelse/træning, der tilsigter korrekt håndtering af medicinsk udstyr til klinisk brug.

Beskrivelse

Afdelingsledelsen er ansvarlig for:

 • • Identificering af højrisikoapparatur, der kræver særlig uddannelse og træning af personalet.

 • • Udarbejdelse af instrukser for uddannelse af ansatte til håndtering af medicinsk udstyr under hensyntagen til forskellige risikoniveauer jf. risikovurdering af utilsigtede hændelser

 • • Udarbejdelse af uddannelsesplaner under hensyntagen til ovenstående.

 • • Brugsvejledninger er let tilgængelige i:

 • • PRI-systemet eller papirformat.

 • • Dokumentation for at den enkelte ansat har gennemført uddannelse i anvendelsen og håndteringen af klinisk apparatur.

 • • Hvis der findes særlige omstændigheder, bekendtgørelser etc., skal det fremgå af uddannelsesplanen

 • • At utilsigtede hændelser eller arbejdsskader opstået ved brug af apparaturet medfører revurdering af undervisningens indhold.

 • • At der findes danske brugermanualer til udstyret med mindre pågældende udstyr er fritaget for dansk brugervejledning

Referencer