Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler og visitation af patienter mistænkt for Middle East Respiratory Syndrome (MERS) (4.8.1)

Visitering/overflytning

Det præhospitale beredskab eller praktiserende læge skal visitere patienter, mistænkt for MERS-CoV- infektion, direkte til Aarhus Universitetshospital, Skejby eller Hvidovre Hospital.

Ved mistanke om MERS-CoV- infektion skal bagvagt på Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital kontaktes, og patienten visiteres direkte til Infektionsmedicinsk Afdeling på enten Aarhus Universitetshospital, Skejby eller Hvidovre Hospital

 • • Mellem 8.00 og 18.00 kontaktes bagvagt på Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, tlf. 97 66 00 00

 • • Mellem kl. 18.00 og 8.00 kontaktes bagvagt på Infektionsmedicinsk Afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby, tlf. 40 45 97 34 eller på Hvidovre Hospital, tlf. 38 62 21 00.

Beskrivelse

MERS-CoV forårsager alvorlig akut respiratorisk syndrom med en høj dødelighed, især hos indlagte patienter, som er svækket af anden sygdom. Personer med kroniske sygdomme, immundefekter eller cancer har større risiko for at få et alvorligt forløb med MERS-CoV. Der har været udbrud af MERS-CoV blandt personer, der bor på eller har haft ophold på Den Arabiske Halvø og dens nabolande.

Det naturlige reservoir for MERS-CoV antages at være kameler af dromedartypen.

Smittemåde

MERS-CoV smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Smittespredning fra person til person sker hovedsageligt ved direkte kontakt via dråbespredning fra nys eller host, samt ved indirekte kontakt fx via sekret på hænder eller fra forurenede genstande, hvor hænderne efterfølgende har kontakt til slimhinde i ansigtet. Der er fundet MERS-CoV i afføring, og fækal-oral smitte er derfor teoretisk mulig.

MERS-CoV kan overleve i 48 timer på overflader, er følsom overfor varmedesinfektion, ethanol og klorprodukter. Ud fra et forsigtighedsprincip håndteres MERS-CoV som dråbekernesmitte.

Inkubationstid

Inkubationstiden er 5 dage, men kan variere fra 2-14 dage. Ved smitte fra dyr til menneske er inkubationstiden ukendt.

Symptomer

Sygdommen begynder ofte med feber, hoste og åndenød. Lungebetændelse er et hyppigt fund og der er rapporteret om tilfælde med gastrointestinale symptomer, herunder diarre. Sygdommen kan udvikle sig til acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis og mulitorgansvigt med dødelig udgang. Sygdomsforløbet er ofte mildere hos sekundære tilfælde, men kan være alvorligere hos ældre mennesker, immunsuprimerede og mennesker med kroniske sygdomme som kræft og diabetes.

Hvem bør udredes for MERS-CoV

MERS-CoV-infektion skal mistænkes ved personer, der opfylder følgende kriterier:

 • • Har akut luftvejsinfektion med feber ELLER anden alvorlig infektion og samtidig immunsuppression OG har været i en af nedenstående risikosituationer

  • • Inden for de seneste 14 dage har opholdt sig på Den Arabiske Halvø, nærliggende lande eller andre områder med transmission

  • • Inden for de seneste 14 dage har haft kontakt med hospitaler, hvor smittespredning mellem mennesker er konstateret

  • • Inden for de seneste 14 dage har haft kontakt med en person, som er mistænkt for eller har fået påvist infektion med MERS-CoV.

Ved modtagelse af patient i Akutmodtagelse

Der er risiko for, at patienter henvender sig direkte til en af regionens akutmodtagelser. Indtil overflytningen skal nedenstående forholdsregler følges

 • • Ved mistanke skal patienten straks isoleres på enestue

 • • Der udleveres kirurgisk maske, som patienten selv påsætter.

Isolation på enestue

Patienten isoleres på enestue med lukket dør

 • • Isolationsstue skal have eget bad og toilet eller evt. bækkenstol med éngangsbækken

 • • Stofbetrukne møbler, der ikke har vaskbart betræk fjernes fra stuen

 • • Unødigt udstyr fjernes fra stuen.

Adgang til stuen for personale og pårørende

Der skal anvendes værnemidler som beskrevet, ved ophold på isolationsstue, se afsnit om Værnemidler,

 • • Personale på stuen skal begrænses til det fagligt forsvarlige

 • • Afsnittet skal føre logbog over de personer, der har været på stuen. Navn, dato og varighed noteres

 • • Pårørendes adgang til stuen skal vurderes i den enkelte situation

 • • Pårørende, som opholder sig i isolationsenheden, betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. Det anbefales at de pårørende anvender samme værnemidler som personalet.

Værnemidler

 • • Væsketæt, langærmet éngangskittel, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • FFP3 maske, se retningslinje Værnemidler (2.2). Bemærk, at personale, der benytter FFP3 maske, sammenlagt kun må arbejde 3 timer med denne maske pr. døgn. Masken skiftes, når den er våd eller synligt forurenet.

 • • Visir eller beskyttelsesbriller, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Éngangshandsker, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Påklædning af værnemidler uden for isolationsstue/i forrum

Personale skal være trænede og erfarne i korrekt på- og aftagning af værnemidler.

Værnemidler påtages uden for stuen eller i forrum.

Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Værnemidler påtages i følgende rækkefølge

 • • Langærmet væsketæt éngangsovertrækskittel påtages, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • FFP3 maske tages på, trækkes godt ned under hagen og klemmes til over næseryggen, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Visir eller beskyttelsesbriller tages på, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Langskaftede éngangshandsker tages på og skal dække kitlens manchet, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Husk

 • • Hold hænderne fra ansigtet

 • • Begræns kontakt med overflader

 • • Skift værnemidler, hvis de bliver ødelagte eller forurenede

 • • Udfør håndhygiejne mellem skift af værnemidler

Afklædning af værnemidler

Værnemidlerne aftages på en sådan måde, at muligt forurenede overflader ikke berøres.

Værnemidler kasseres som klinisk risikoaffald.

På stuen

Man kan med fordel aftage overtrækskittel og handsker i en og samme arbejdsgang, alternativt aftages værnemidler i følgende rækkefølge

 • • Handsker aftages og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Engangsovertrækskittel krænges af så kun kitlens inderside berøres ved aftagning og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Herefter tages rene éngangshandsker på, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

Uden for stuen

 • • Handsker aftages og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Herefter tages rene éngangshandsker på, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Ansigtsdækkende visir eller beskyttelsesbriller tages af og bortskaffes direkte i affaldspose, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Handsker aftages og bortskaffes direkte i affaldspose

 • • Der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • Herefter tages rene éngangshandsker på, se retningslinje Håndhygiejne (2.1)

 • • FFP3 maske tages af og bortskaffes direkte i affaldspose, se retningslinje Værnemidler (2.2)

 • • Affaldsposen lukkes og lægges i sækken med klinisk rissikoaffald

 • • Handskerne kasseres, og der udføres håndhygiejne, se retningslinje Håndhygiejne (2.1).

For bortskaffelse af affald, se afsnit om Affald

Udstyr anvendt på isolationsstuen

 • • Til patientbehandling anvendes som udgangspunkt éngangsudstyr. Flergangsudstyr bringes til skyllerum i plastpose med henblik på rengøring og desinfektion i instrumentopvasker

 • • Alternativt rengøres med vand og sæbe og derefter kemisk desinfektion med klorholdigt desinfektionsmiddel med koncentration på minimum 1000 ppm

  • • Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 2-10 minutter (se producentens anvisning).

Affald

Håndteres som klinisk risikoaffald.

Snavsetøj

Linned og øvrige tekstiler bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Rengøring og desinfektion af isolationsstue

Når patienten har forladt afdelingen

 • • Kan stuen sættes i karantæne indtil afklaring af diagnosen. Dette omfatter alt hvad patienten har været i berøring med inkl. udstyr, inventar, affald etc. Hvis diagnosen afkræftes rengøres stuen efter generelle retningslinjer og hvis diagnosen bekræftes rengøres stuen som beskrevet under slutrengøring

Eller

 • • Stuen kan rengøres og desinficeres som beskrevet under slutrengøring

Slutrengøring

 • • Ved rengøring samt håndtering af tekstiler og affald skal personalet anvende værnemidler, se afsnit om Værnemidler

 • • Medtag kun det mest nødvendige rengøringsudstyr på stuen

 • • Alt inventar på stuen inkl. kontaktpunkter og alle lodrette og vandrette flader inkl. gulv (ikke loft) rengøres med vand og sæbe. I en ny arbejdsgang desinficeres med et klorholdigt produkt med en koncentration på minimum 1000 ppm aktiv klor

  • • Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 2-10 minutter (se producentens anvisning)

  • • Ved afvaskning af lodrette og vandrette flader med klor bør der sikres mulighed for udluftning

Spild af organisk materiale

 • • Ved spild med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter optørres først med absorberende materiale

 • • Derefter rengøres med vand og sæbe

 • • Til slut desinficeres med klorholdige klude, som har en koncentration af klor på minimum 1000 ppm

Procedure ved mors

 • • Ved istandgørelse og transport til kapellet opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Målgruppe

Personale ansat ved Region Nordjyllands hospitaler som har kontakt med patienter mistænkt for eller diagnostiseret med MERS-CoV.

Referencer

Central enhed for Infektionshygiejne, Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer -

om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren 2019

Hentet 30-05-2022.

Sundhedsstyrelsen. Retningslinjer for håndtering af Middle East Respiratory Syndrome (MERS)

Hentet 30-05-2022.