Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler og visitation af patienter mistænkt for Coronavirus (CoV): SARS-CoV og MERS-CoV (4.8.1)

Visitering/overflytning

Det præhospitale beredskab eller praktiserende læge skal visitere patienter, mistænkt for Coronavirus (CoV) af typerne; SARS-CoV og MERS-CoV, direkte til Aarhus Universitetshospital, Skejby eller Hvidovre Hospital.


Der er risiko for, at patienter henvender sig direkte til en af regionens akutmodtagelser. Indtil overflytningen skal nedenstående forholdsregler følges i akutmodtagelsen.

 

Ved mistanke om ovenstående Coronavirus (CoV) skal bagvagt på Infektionsmedicinsk Afsnit, Aalborg Universitetshospital kontaktes, og patienten visiteres direkte til Infektionsmedicinsk afsnit på enten Aarhus Universitetshospital, Skejby eller Hvidovre Hospital

 • • Mellem 8.00 og 18.00 kontaktes bagvagt på Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, tlf. 97 66 00 00

 • • Mellem kl. 18.00 og 8.00 kontaktes bagvagt på Infektionsmedicinsk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby, tlf. 40 45 97 34

 • • Hvidovre Hospital, tlf. 38 62 21 00.

Målgruppe

Personale ansat i Region Nordjyllands akutmodtagelser og dertil knyttede rengørings- og logistikafdelinger.

Smittemåde

Smitter først og fremmest via luftvejssekret udløst af host eller nys (dråbesmitte og luftbåren smitte). Virus kan også forekomme i bl.a. fæces, urin og blod.

Særlig forsigtighed skal udvises ved aerosolgenererende procedurer som sugning, bronkoskopi og lignende.

Inkubationstid

SARS-CoV

Er normalt 2-7 dage, men kan være op til 10 dage. Smitter ikke i inkubationstiden. Smitte formodes at kunne overføres, når de første symptomer og smitsomheden øges i takt med sygdomsintensiteten.

MERS-CoV

Ved smitte fra menneske til menneske er inkubationstiden formodentlig fem dage, men kan variere fra 2-14 dage. Ved smitte fra dyr til menneske er inkubationstiden ukendt.

Hvem bør udredes for SARS-CoV eller MERS-CoV.

SARS-CoV

SARS-CoV skal mistænkes ved personer, der opfylder følgende kriterier:

 • • Høj feber (>38o C) og et eller flere luftvejssymptomer, såsom hoste, dyspnø, åndedrætsbesvær

OG

 • • Tæt kontakt inden for 10 dage før symptomdebut med en person, som har mistænkt SARS eller mulig SARS

  • • Pleje, husstandslignende kontakt eller direkte kontakt med luftvejssekret eller vævsvæske samt ansigt til ansigt-kontakt (<1 meter med indekspatienten)

  • • Medpassager i fly (de nærmeste 2 rækker foran og bag ved indekspatienten samt kabinepersonale)

ELLER

 • • Rejseanamnese til et område, hvor der er rapporteret om tilfælde af SARS inden for 10 dage før symptomdebut.

 

MERS-CoV

MERS-CoV-infektion skal mistænkes ved personer, der opfylder følgende kriterier:

 • • Har enten akut luftvejsinfektion med feber ELLER anden alvorlig infektion og samtidig immunsuppression OG har været i en af nedenstående risikosituationer

  • • Inden for de seneste 14 dage har opholdt sig på den Arabiske Halvø, nærliggende lande eller andre områder med transmission

  • • Inden for de seneste 14 dage har haft kontakt med hospitaler, hvor smittespredning mellem mennesker er konstateret

  • • Inden for de seneste 14 dage har haft kontakt med en person, som er mistænkt for eller har fået påvist infektion med MERS-CoV.

Isolation på enestue i Akutmodtagelsen

 • • Ved mistanke skal patienten straks isoleres på enestue

 • • Der udleveres kirurgisk maske (2.2), som patienten selv påsætter.

Stue

 • • Enestue med adgang til toilet, evt. bækkenstol med éngangsbækken

 • • Stofbetrukne møbler fjernes fra stue

 • • Unødigt udstyr fjernes fra stuen.

Adgang til stuen for personale og pårørende

 • • Personale på stuen skal begrænses til det fagligt forsvarlige

 • • Pårørendes adgang til stuen skal vurderes i den enkelte situation

 • • Pårørende, som opholder sig i isolationsenheden, betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden

 • • Visiteres patienten til Skejby eller Hvidovre, skal pårørende følge med dertil

 • • Afsnittet skal føre logbog over de personer, der har været på stuen. Navn, dato og varighed noteres.

Værnemidler skal benyttes

 • • Ansigtsdækkende visir eller beskyttelsesbriller (2.2)

 • • FFP3 maske (2.2)

 • • Væskeafvisende, langærmet éngangskittel (2.2)

 • • Éngangshandsker (2.1)

Påklædning af værnemidler uden for stuen

Personale skal være trænet og erfarne i korrekt på- og aftagning af værnemidler.

Der udføres håndhygiejne (2.1)

 • • Langærmet éngangskittel (2.2) påtages og lukkes med velcro i nakken

 • • FFP3 maske (2.2) tages på, trækkes godt ned under hagen og klemmes til over næseryggen

 • • Ansigtsdækkende visir eller beskyttelsesbriller (2.2) tages på

 • • Éngangshandsker (2.1) tages på og skal dække kitlens manchet.

Afklædning af værnemidler

Værnemidlerne aftages på en sådan måde, at muligt forurenede flader ikke berøres.

Værnemidler kasseres som klinisk risikoaffald.

På stuen

 • • Stropper på arbejdsdragtbeskyttelse rives over og denne tages af, således at den urene del ikke kommer i kontakt med kroppen. Langærmet éngangskittel (2.2) og éngangshandsker (2.1) krænges af med vrangen ud.

 • • Der udføres håndhygiejne (2.1)

 • • Herefter tages rene éngangshandsker (2.1) på

Uden for stuen

 • • Tages beskyttelsesbriller og FFP3 maske (2.2) af

 • • Handskerne kasseres, og der udføres håndhygiejne (2.1).

Udstyr anvendt på stuen

 • • Til patientbehandling bør der anvendes éngangsudstyr. Flergangsudstyr bringes til skyllerum i plastpose med henblik på rengøring og desinfektion i instrumentopvasker

 • • Alternativt kemisk desinfektion med klorholdigt desinfektionsmiddel med koncentration på minimum 1000 ppm

  • • Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 2-10 minutter (se producentens anvisning)

   • • Rektaltermometre bør være engangs. Der gælder særlige retningslinjer for rengøring og desinfektion af termometre, se Digitale termometre (8.6).

Rengøring af stue

 • • Ved rengøring samt håndtering af tekstiler og affald skal personalet anvende værnemidler som øvrigt personale. Se afsnit om værnemidler

 • • Medtag kun det mest nødvendige udstyr på stuen.

Rengøring og desinfektion

 • • Alt inventar på stuen inkl. kontaktpunkter og alle lodrette og vandrette flader inkl. gulv rengøres med vand og sæbe. I en ny arbejdsgang desinficeres med et klorholdigt produkt med en koncentration på 1000m ppm aktiv klor

  • • Den desinficerende effekt opnås ved at holde emnerne fugtige i mindst 2-10 minutter (se producentens anvisning)

   • • Rektaltermometre bør være engangs. Der gælder særlige retningslinjer for rengøring og desinfektion af termometre, se Digitale termometre (8.6).

 

Spild af organisk materiale

 • • Ved spild med blod, vævsvæsker, sekreter og ekskreter optørres først med absorberende materiale

 • • Derefter rengøres med vand og sæbe

 • • Til slut desinficeres med klorholdige klude, som har en koncentration af klor på 10000 ppm

  • • På grund af den høje koncentration af klor på 10000 ppm skal der af arbejdsmiljømæssige hensyn anvendes åndedrætsværn med specielt filter til partikler og klor

  • • Er det nødvendigt at skifte til åndedrætsværn under desinfektionen, skiftes handskerne

   • • Der foretages håndhygiejne (2.1)

   • • FFP3 maske tages af (2.2)

   • • Der foretages håndhygiejne (2.1)

   • • Rene éngangshandsker (2.1) tages på

   • • Åndedrætsværn tages på (2.2)

 • • På grund af klordampe skal stuen

  • • Ved mekanisk komfortventilation henstå 2 timer inden ibrugtagning (luftskifte ca. 4 gange i timen)

  • • Alternativt kan der laves gennemtræk i rummet i 15 minutter.

Snavsetøj

Linned og øvrige tekstiler bortskaffes som klinisk risikoaffald.

Affald

Håndteres som klinisk risikoaffald.

 

Procedure ved mors

 • • Ved istandgørelse og transport til kapellet opretholdes isolationsretningslinjen

 • • Kapelpersonalet orienteres.

Referencer

Central enhed for Infektionshygiejne, Nationale infektionshygiejniske Retningslinjer -

om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren 2019

Hentet 06-12-2017.

 

Sundhedsstyrelsen. Retningslinjer for håndtering af Middle East Respiratory Syndrome (MERS)

Hentet 17-02-2020

 

Arbejdsmiljøhåndbogen i Region Nordjylland. Hentet 18-02-2020