Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manual til psykoedukation pårørende til ambulante patienter med skizofreni

 

Formål

Manualen anvendes som ramme for den planlagte psykoedukation, der tilbydes pårørende til ambulante patienter med skizofreni i individuelt forløb eller i gruppeforløb.

Psykoedukation tilbydes lokalt, i den enkelte klinik eller centralt i Psykiatrien.

Formålet er, at pårørende, gennem undervisning via et manualiseret program, får viden om symptomer ved skizofreni, forløb og behandling, samt hvorledes pårørende påvirkes når en af deres nærmeste har diagnosen skizofreni. Målet med dette er, at fremme de pårørendes forståelse for patientens sygdom og behov samt forebygge tilbagefald.

 

Mål

At den pårørende gennem manualiseret undervisning, dialog med ligestillede, får viden og forståelse for, hvorledes skizofrenien opstår, samt hvordan man som pårørende påvirkes i en sådan situation. Undervisningen kan ligeledes medvirke til, at fremme håb, mindske tilbagefald samt øge patientens og de pårørende mulighed for at skabe og mestre et meningsfuldt hverdagsliv.

 

Målgruppe

Manualiseret psykoedukation tilbydes alle pårørende til ambulante patienter med skizofreni, der er gennem den akutte fase.

Det anbefales, at de pårørende, der kan håndtere denne undervisningsform deltager i et gruppeforløb.

Pårørende, der ikke magter at deltage i et gruppeforløb skal have tilbudt individuelt tilpasset undervisningsforløb efter samme principper, som i gruppeforløbet.

 

Evidens

Der er evidens for at patienter, der via undervisning får viden og forståelse for deres psykiske sygdom har bedre mulighed for at undgå tilbagefald, hvorfor deres prognose bedres (Mørch & Rosenberg 2005). Desuden er der evidens for, at denne effekt yderligere forbedres ved et manualiseret forløb og ved at patientens nærmeste pårørende ligeledes får denne viden og inddrages i behandlingen (Datadefinitioner for indikatorsættet for skizofreni - Ambulante patienter - Version:1. december 2009).

 

Pædagogiske overvejelser

Erfaringen viser, at det har stor betydning for håndtering af svære sygdomsforløb at tale med andre, der har oplevet tilsvarende. Igennem gruppesamværet gives mulighed for, at den enkelte pårørende kan udvikle sine handlekompetencer enten gennem refleksion over andres erfaringer eller gennem udvikling af egne erfaringer.

Referencerammen er de kognitive metoder med anvendelse af psykodynamiske principper og forståelsesmodel.

Forudsætningen for et godt undervisningsforløb er en anerkendende og bekræftende tilgang, der tager udgangspunkt i de pårørendes behov og ønsker for relevante emner.

 

Gruppestørrelse

12-14 pårørende

 

 

Antal sessioner

8 sessioner af to timers varighed.

 

Gruppeledelse

Varetages af to gennemgående undervisere og der inddrages gæsteundervisere ad hoc f.eks. brugerlærere, fysioterapeuter, psykologer, læger, socialrådgivere.

 

Forudsætningen hos undervisererne

Faglige kompetencer:

 • • Faglig og praksis viden om diagnosen skizofreni, omfattende faglig og praksis ekspertise, samt erfaring og viden om andre faggruppers ekspertiser

 • • Pædagogiske evner, der indebærer at underviseren er i stand til at formidle svært tilgængeligt stof på en pædagogisk måde

 

Personlige kompetencer:

 • • Erfaring med og lyst til at undervise

 • • God forståelse for målgruppens forudsætninger, ønsker og behov

 • • Evne til aktivt at involvere og medinddrage de pårørende i undervisningen

 • • Evne til såvel at imødekomme helle gruppens behov samt den enkelte pårørendes behov og ønsker

 • • Evne til at fremme et håbs perspektiv

 

Invitation

Pårørendeundervisningen indledes med en skriftlig invitation, der beskriver undervisningsforløbet med: formål, indhold, struktur og præsentation af underviserne

 

Overordnede undervisningsemner

 

 

Session 1

Introduktion:

Velkomst

 • • Præsentation af undervisere

 • • Formål med undervisning - psykoedukation

 • • Præsentation af undervisningsforløbet

 • • Rammerne i undervisningsforløbet

 • • Præsentation af deltagerne og forventninger til undervisningen

 • • Hvordan lever man med skizofreni – her, nu og fremover

 • • Sårbarheds- stress teorien

 • • Se film ”Åbenhed gør stærk”

 

Session 2

At være pårørende

 • • Baggrund for inddragelse af pårørende

 • • Den pårørende, som samarbejdspartner med psykiatriske system

 • • Almindelige og forståelige reaktioner hos pårørende

 • • Kriser og krisereaktioner

 • • Gode råd til pårørende

 

Session 3

Skizofreni årsager og symptomer

 • • Hvad er skizofreni ikke - de almindelige myter

 • • Hvad er årsagerne til skizofreni

 • • Hvordan opleves skizofreni

 • • Hvad er de almindelige (psykose, negative og kognitive) symptomer

 

Session 4

Skizofreni, diagnose og fremtidsudsigter

 • • Hvordan stilles diagnosen

 • • Hvem og hvor mange får skizofreni

 • • Hvilke sygdomsfaser er der

 • • Hvad er fremtidsudsigterne – og hvad kan påvirke fremtidsudsigterne

 • • Ikke medicinsk behandling:

 • • Relations behandling

 • • Psykologisk behandling

 • • Social behandling

 • • Psykiatrisk sundsheds- sygepleje

 

Session 5

Behandling ved skizofreni

 • • Hvordan kommer man i behandling?

 • • Medicinsk behandling:

 • • Forskellige typer medicin

 • • Forskellige slags medicin mod psykoser

 • • Hvordan virker medicin mod psykoser

 • • Bivirkninger ved antipsykotisk medicin

 • • Fordele og ulemper ved antipsykotisk medicin

 • • Hvorfor kan det være svært at tage sin medicin?

 

Session 6

Kommunikation og samvær med den skizofreniramte

 • • Hvad er kommunikation?

 • • Samvær og samtale med mennesker med sindslidelse

 • • Hvad virker i samværet?

 • • Eget psykisk forsvar i samværet med en der han en psykisk sygdom

 

Session 7

Et sundt liv

 • • Livskvalitet

 • • Mæthed og sult

 • • Sund kost

 • • Fysisk aktivitet

 • • Misbrug

Psykiatriske og sociale rettigheder og tilbud

 • • Psykiatriloven/patient rettigheder

 • • Økonomi/forsørgelse

 • • Beskæftigelse, Fritid, Bolig

 • • Støtteforanstaltninger

 • • Patient organisationer

 

Session 8

Tidlige advarselstegn, tilbagefaldsforebyggelse og evaluering

 • • Tidlige advarselstegn

 • • Tilbagefaldsforebyggelse

 • • Opsamling

 • • Evaluering

 • • Afslutning

 

Undervisningsformen

Undervisningen skal være struktureret og indeholde emner, som formidles ved hjælp af korte oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål, der relaterer sig til de pårørendes egne erfaringer og oplevelser ved at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse.

Det er vigtigt for at bevare motivationen, at emnerne afpasses efter og tager udgangspunkt i de problemstillinger, som deltagerne oplever.

Gentagelse og henvisning til mulige sammenhænge er vigtige elementer, der understøtter relevansen af det lærte.

 

Undervisningsmateriale

For at sikre, at de pårørende får et ensartet tilbud, i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der udarbejdet et fællesundervisningsmateriale. Dette materiale, herunder de overordnede undervisningsemner, skal danne grundlag for undervisningen, men det er den enkelte underviser, der skal fordele vægtningen af emnerne, sådan at undervisningen rammer tilhørendes individuelle problemstillinger og behov.

Til hver undervisningssession hører dias, som den enkelte underviser kan tage udgangspunkt i, samt relevante bilag som kan bruges i undervisningssessionen eller udleveres til deltagerne, herunder litteraturliste med relevant litteratur, links til relevante hjemmesider etc.

Stillingtagen til revidering af undervisningsmaterialet sker en gang årligt, af udpeget gruppe.

 

Dokumentation

Det registreres i patientjournalens notatmodul, at patientens nærmeste pårørende tilbydes manualiseret psykoedukation. Det registreres i journalen, når de pårørende deltager i et forløb, og herunder når pårørende afstår fra tilbuddet.

 

Referencer

Datadefinitioner for indikatorsættet for skizofreni. Indlagte patienter. Version: 1. december 2009, afsnit 14.

Datadefinitioner for indikatorsættet for skizofreni. Ambulante patienter. Version: 1. december 2009, afsnit 14.

Patientuddannelse i praksis – Anbefaling til planlægning, gennemførelse og evaluering. Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Bispebjerg Hospital december 2007.

Ascher-Svanum, H., Krause, A.A (1991): Psychoeducational Groups for patients with Schrizophrenia. A Guide for Practitioners. Maryland; Aspen Publ. Inc.

Borell, Per (1998) Trin for trin. Et modul i serien et selvstændigt liv. Janssen-Cilag; Birkerød.

Kissling, W (1995): Prelapse. Program til psykoedukation for patienter og pårørende. Lundbeck; København.

Kieserg, A., Hornung, W.P. (1996): Psychoedukatives Training für schizophrene patienten. Deutsche Gesellschaft für verhaltenstherapie; Tübingen.

G, Wiedemann, G., Klingberg, S., Pitschel-Walz, G. (2003): Psykoedukative Interventionen in der Behandlung von Patienten mit Schizophrenen störungen. Der nervenartz 9 2003. http://www.springerlink.com/content/ebewam8xdxqyjma2/fulltext.pdf

 

Anden relevant litteratur

Berge, T., og Repål, A. (2004): Kognitiv terapi i praksis. Psykologia; Gyldendal Norsk Forlag.

Buksti, Ann m.fl (2006) important components of short-term family group programme. From The Danish National Multicenter Schizofrenia Project. Nord J Psychiatry. Vol 60 no. 3 2006.

Liberman, R.P. (1999): At lære At kommunikere; grundlæggende færdigheder i at leve socialt og uafhængigt. Vejlederens manual; arbejdsbog. Dansk psykologisk forlag; København.

Jordahl, Helge og Repål, Arne (2001). Mestring av psykoser. Psykososiale tiltak for patient, pårørende og nærmiljø. Fagbokforlaget.

Mørch, Merete M. og Rosenberg, Nicole (2005). Kognitiv terapi – Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Nordentoft, M., et al. (2002) Unge med psykose - en integreret indsats: (kapitel 7: Psykoedukation). Hans Reitzels forlag.

PsykiatriFonden (1997): Skizofreni. København. Overheadserie til bogen ”Skizofreni”. København.

PsykiatriFonden (2001): Om og med psykoser. København.