Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløb for grå stær

 

Henvisning, visitation og indkaldelse

 

De indkomne henvisninger registreres og klargøres til visitering af lægen, dette udføres af sekretæren. Henvisningerne visiteres af læge. Når visitationen er foretaget, indkalder sekretæren patienten til forundersøgelse. Der laves bilagsmappe klar til den pågældende dag.

 

Registrering af virksomheden

 

Før forundersøgelse:

 

Sekretæren lægger bilagsmapperne ud til sygeplejerskerne dagen før, inden kl. 11.30.

 

Forundersøgelse:

 

Foretages af sygeplejerske, overlæge og evt. yngre læge

 

Klargøring af undersøgelsesstuer og orientering i bilagsmappen

 

Patienten kommer først ind til sygeplejersken, hvor nedennævnte målinger foretages og information om dagens forløb gives. (10-15 min)

Patienten kommer ind til lægen, bl.a. til visusmåling, orientering samt linsebestemmelse (se nedenfor) (ca. 20 min)

Patienter der skal opereres kommer ind til sygeplejersken til samtale omkring praktiske oplysninger blandt andet hjemmesygeplejerske til øjendrypning, eventuelt behov for portør osv. (ca. 10 min.) Denne samtale kan også foregå ved 1. samtale med sygeplejersken, således at patienten kan gå hjem efter samtalen med lægen.

 

Der forundersøges 6-8 patienter om formiddagen

Der forundersøges 5 patienter om eftermiddagen.

 

Der kan være parallelambulatorie; katarakt forundersøgelser ved anden læge.

 

Sygeplejerskens opgaver ved kataraktforundersøgelse:

 

Modtagelse efter instruksen: ”Forundersøgelse til kataraktoperation”

 

Information om dagens program

 

Herefter foretages flg.:

 • • Retinomax (føres ind i Clinical Suite)

 • • Brillemåling (føres ind i Clinical Suite)

 • • Tensionsmåling med I-care (føres ind i Clinical Suite)

 • • Ved tens over 25 informeres forundersøgende læge inden der dilateres.

 • • Pupilreaktion (direkte/indirekte) undersøges. Ved tvivl om pupilreaktion kontaktes læge inden, der dryppes med ordinerede pupildilaterende øjendråber iht standard.

 • • Modtage oplysningsskemaer, medicinliste, mm., som ilægges bilagsmappen

 

Hvis operationen skal være i GA:

 

 • • Narkosetilsyn evt. blodprøver og EKG samme dag som forundersøgelsen

 • • Informere om faste. Udlevere pjece om faste

 • • BT, vægt og højde noteres på “Grøn narkoseseddel”

 

Hvis operation gives information angående:

 • • Patienten modtager indkaldelse til operation enten pr brev eller I E-Boks. Brev med operationsdatoer skal være patienten i hænde inden 8 arbejdsdage.

 • • Evt. hjemmesygeplejerske

 • • Mødested til OP og kontrol

 • • Information om øjendrypning

 • • Evt. dryppeinstruktion

 • • Informere om at operationen foregår i LA

 • • Tidsbestilling ved egen øjenlæge.

 • • Skriver patientens relevante data i Clinical Suite:

 • • Patientens telefonnr.

 • • Pårørendes navn og telefonnr.

 • • Evt. helbredshistorie (f.eks. DM, KOL, kan ligge fladt, behov for hjælp til forflytning ved portør m.v.)

 

 

Lægens opgaver ved kataraktforundersøgelse:

 

Efter afslutning af sygeplejerskens forsamtale samt målinger, skriver lægen journal. Formålet med forundersøgelsen er at afgøre, om der kan stilles indikation for at foretage en operation.

Er der indikation for operation af begge øjne, gives der med det samme også tid til operation af det andet øje; som udgangspunkt efter 14 dage.

Lægen noterer sig de oplysninger, som sygeplejersken har nedfældet i Clinical Suite: brillemåler og Retinomax. Desuden pupil-reaktion og tensmåling samt aktuel medicinering i form af liste som patienten selv medbringer.

 

 

Der foretages objektiv undersøgelse omfattende:

 

 • • Visus med angivelse af optimal korrektion

 • • Styrke af nuværende brille

 • • Læsevisus

 • • Externa, lejring, stilling, motilitet

 • • Pupilreaktioner (udfyldt af sygeplejersken, hvis muligt)

 • • Synsfelt for hånd

 • • Spaltelampeundersøgelse: cornea/kammer/iris/lens

 • • Graden af katarakt angives

 • • Biomikroskopi med beskrivelse af medier, papil, makula, kar, og retina

 • • IOL-master

 • • Hvis IOL-master undersøgelse ikke kunne gennemføres, foretages linseberegning ved hjælp af ultralydsapparat

 

Ved corneal astigmatisme større end 1,5 D skal der, som udgangspunkt, anvendes torisk IOL.

K mål fra IOL-master bør sammenlignes med retinomaxværdier og gerne kontrolleres med Javal, evt. Casia 2.

Opmærksomheden rettes mod corneale forhold, som kan give fejlagtige K mål.

Torisk IOL udregnes I online programmer fra IOL-fabrikanten. Der printes 2 eksemplarer. Det ene afleveres til IOL ansvarlige sygeplejerske på Øjen-op.

 

Der tages stilling til operationsindikation og hvilket øje, der skal opereres først. Anæstesi metode angives. Der angives type og styrke på den linse, der skal indopereres. På linseberegningspapiret markeres relevant linse.

Eventuelle afvigelser fra instruks angives.

Patienten informeres om sygdommen, dens naturhistorie, hvilke behandlingsmuligheder der findes, samt hvad der sker, hvis der ikke opereres.

Operationsmetoden beskrives.

Patienten delagtiggøres i, hvad der kan opnås ved operationen, om efterbehandling, kontrol ved os 1-3 dage efter operationen, kontrol ved egen øjenlæge 2-3 uger efter sidste operation, fremtidigt brillebehov samt forventelige postoperative gener.

Er der andre øjensygdomme, sættes operationsresultat og risici i relation til disse.

Der informeres generelt om risici uden at gøre patienten unødig angst.

Postoperative øjendråber ordineres på server.

OBS lovgivning angående FMK

 

Sekretærens opgave efter forundersøgelsen:

 

Når patienten har været til forundersøgelse returnerer lægen journalen til sekretæren. Sekretæren registrerer dagens undersøgelse. Herefter indkaldes patienten til operation.

Journalen lægges ud til sygeplejersken dagen før operation, senest kl. 11.30, vor den bliver afhentet af operationssygeplejersken. Elektronisk operationsnotat laves umiddelbart efter operationen af lægen. Efter operation gennemgås journalen af sekretær, som gør den klar til postoperativ kontrol ofte 2 dage efter. Elektronisk kontrolnotat laves af undersøgende læge. Efter kontrollen gennemgår sekretæren journalen, som enten lægges til on base eller klar til næste besøg på afdelingen.

 

Kataraktoperation

 

Klargøringsrum:

Klargøring af patient ifølge instruks (Modtagelse/klargøring/hjemsendelse)

Dokumentation i Bookplan og Clinical Suite

 

Operationsstuen:

Klargøring af patient og operationsstue ifølge instruks (Procedure for usteril sygeplejerske funktion)

Klargøring af instrumenter og apparatur ifølge instruks (Procedure for steril sygeplejerskefunktion)

Lejring af patient ifølge instruks (Lejring af patient i tandlægestol)

Oprydning og klargøring af operationsstuen til næste patient

 

Skyllerum:

Rengøring af instrumenter efter retningslinjer, godkendt af infektionshygiejnisk afsnit.

 

Nedennævnte angiver arbejdsfunktioner under operation:

 

Kirurgen og sygeplejersken sikrer sig, at CPR nummer og navn på journal og patient er identiske. Patienten hentes i venterummet enten af sygeplejersken eller af lægen. Journalen kontrolleres med hensyn til, hvilket øje der skal opereres, linsetype og styrke.

Patienten lejres i stolen.

Er der valgt infiltrationsanæstesi lægges denne af kirurgen.

Kirurg eller den usterile sygeplejerske foretager slutdesinfektion.

Herefter påtages steril kittel, samt sterile handsker.

Den sterile sygeplejerske eller kirurg påsætter afdækning samt øjenlågsspærre.

HUSK Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske/invasive indgreb i Øjenafdelingen

Dokumentation i Clinical Suite og Bookplan

Registrering af anvendt linse, vand, viscoelastika mv.

 

Kataraktoperation foretages

Der foreligger fælles makro for operationsbeskrivelse med afkrydsningsmulighed for de mest almindelige afvigelser. I særligt komplicerede tilfælde dikteres separat operationsbeskrivelse.

Tjek FMK

 

Kontrol efter kataraktoperation:

Hverdage:

Der foretages kontrol af det opererede øje i ambulatoriet og/eller hos egen øjenlæge 1-2 uger efter operationen.

 

Kontrol efter kataraktoperation lørdage og søgnehelligdage:

Bagvagten (på 8. sal fra kl. 10.00, men ved behov fra kl. 09.00)

 

Kontrollen omfatter:

Modtagelse af patient ifølge instruks: Kontrol efter katarakt eller Kontrol efter kataraktoperation på lørdage

 

Sygeplejedelen: (kun lørdage)

 • • Identifikation af patient

 • • Øjendrypning efter ordination

 • • Målerefraktion skrives i Clinical Suite

 • • Måletens skrives i Clinical Suite

 

Lægedelen:

 • • Vurdering af tilstræbt ametropi herunder særlig opmærksomhed på øjne med torisk IOL med hensyn til placering af IOL og evt. reoperation.

 • • Vurdering af visus

 • • Vurdering af induceret astigmatisme

 • • Spaltelampeundersøgelse: Kontrol af cornea, snit, lysvej, placering af IOL, biomikroskopi. evt. tensions måling. Det vigtigste er at være opmærksom på tegn til ophthalmitis. Det repeteres, hvad der tidligere er sagt om dråber samt kontrol ved egen øjenlæge.

 • • Der udfyldes postoperativt elektronisk kontrolnotat.

 

Kvalitetskontrol:

Der køres med mellemrum serier af ekstra kontroller til sikring af kvaliteten.

En løbende, men dog ikke registreret, kvalitetskontrol foregår, når patienter kommer til operation af andet øje.

 

Ændring af forundersøgelses- og operationstider

Bilag 1 Patientinformation

Grå stær operation

 

Bilag 2 Oplysningsskema