Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stuegang   

Formål

At sikre en optimal og sikker udrednings-, behandlings- og plejeplan i patientforløbet, herunder effektiv planlægning, koordinering og dataudveksling mellem læge, sygeplejerske/social- og sundhedsassistent og tværfaglige samarbejdspartnere med højest mulig patientinddragelse.

Definition af begreber

Stuegang er mødet mellem patienten/pårørende, lægen og sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten.

Beskrivelse

Omfanget af og hvordan en stuegang afvikles varierer, alt efter hvilken patientkategori det drejer sig om. Trods denne forskel, afvikles stuegang ud fra samme principper.

Principper

Patientens ønske om medinddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen afklares på baggrund af samtale eller anden form for direkte kommunikation med patienten ved indledningen af og gennem hele behandlingsforløbet. I kommunikationen med patienten skal der tages hensyn til, at patienten har ret til at frabede sig information.

Det skal sikres, at patienten, så vidt det er muligt, har den fornødne viden til at kunne træffe de nødvendige beslutninger.

Hvis patienten ikke selv kan kommunikere, afklares patientens medinddragelse på baggrund af en samtale med pårørende eller andre, for patienten relevante personer.

 

Stuegangen består af tre faser: Forberedelse til stuegang, selve stuegangen og opfølgningen:

 

Første fase – forberedelse til stuegang:

 • • Sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten tilser alle patienter med henblik på at varetage patientens behov for medinddragende dialog med lægen samt foretage en klinisk vurdering af patienten.

 • • Sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten gennemgår/læser patientjournal (læge/sygeplejejournal) for at supplere sin viden om patienten (oplysninger om indlæggelse årsag, diagnose, foreløbig plan, aktuelle problemstillinger).

 • • Lægen og sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten samler data og uddrager heraf, hvilke problemstillinger der skal tages op til stuegang.

 

Anden fase – stuegang:

 • • Læge og sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten tilser sammen alle relevante og prioriterede patienter og tager problemstillingerne op med patienten og evt. pårørende med respekt for patientens behov for medinddragelse.

 

Tredje fase – opfølgning:

 • • Justering af plan og behandling foretages, ordinationer sættes i værk, og der dokumenteres.

 

Målgruppe

Sygeplejersker/social - og sundhedsassistenter, læger, og sekretærer i Ortopædkirurgien.

 

Ansvar

Sygeplejersken/social- og sundhedsassistenten har ansvar for:

 • • At han/hun har dataindsamlet med høj grad af patientinddragelse og har overblik over og prioriteret, hvilke problemstillinger der ønskes behandlet på stuegang.

 • • At journaler og andre relevante data foreligger ved stuegang.

 • • Løbende prioritere egne opgaver, identificere problemstillinger og danne sig overblik over følgende data afhængig af patientens aktuelle tilstand:

 • • Præ- og postoperative observationer (dræn, drop, cikatrice, bevægelighed, bandagering, m.m.).

 • • Blodtryk, puls, temperatur.

 • • Cirkulatorisk, respiratorisk, cerebral tilstand.

 • • Kardiologiske problemer.

 • • Hydrering, væskebalance, og udskillelse.

 • • Medicin.

 • • Ernæring, kvalme, blodsukker.

 • • Neurologisk status.

 • • Smerter/VAS-score (smertekateter).

 • • Blodprøver og andre prøvesvar (LABKA).

 • • Mobiliseringsstatus.

 • • Psykisk tilstand.

 • • Sociale forhold.

 • • Udskrivningsplan – status.

 • • Udføre ordinationer fra stuegangen.

 • • Justering af plejehandlinger, herunder dokumentation.

 • • Opfølgning af stuegangen sammen med patienten.

 

Lægen har ansvar for:

 • • Udrednings- og behandlingsplaner, herunder at gennemgå alle nyindlagte.

 • • At træffe beslutninger omkring identificerede problemstillinger.

 • • At der er sikret optimal patientinddragelse og en skriftlig plan i journalen.

 • • At sikre sig, at CAVE feltet er ajourført, samt at medicin er ordineret og afstemt.

 • • At relevante henvisninger er sendt.

 • • At udskrive patienten, herunder diktere epikrise, genoptræningsplan, skrive recepter, stillingtagen til kontrol m.m.

 • • Opfølgning på ordinerede prøver – rettidigt – og at handle på afvigelser samt dokumentere dette i opgavelisten.

 

Sekretæren har ansvar for:

 • • At sikre, at alle journalnotater er skrevet.

 • • At skrive det dikterede efter stuegang.

 • • At patienten er udskrevet i PAS (Patient Administrative System).

 

Ad hoc stuegang (aften- og weekendstuegang)

For Frederikshavn gælder:

Tilkald af ortopædkirurgisk læge til sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

For Farsø gælder:

Tilkald af ortopædkirurgisk læge til Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Farsø

 

Stillingtagen til svar på akutte undersøgelser, der ikke er set tidligere:

 • • Når der er tilkommet uventede ændringer i patientens tilstand.

 • • Når der er planlagt opfølgning fra dagtid (dagens stuegang).

 • • Ved behov tilses de patienter, hvor tilstanden gør, at de ikke kan vente – for Frederikshavn og Farsø gælder ovenstående retningslinjer.

 

Referencer

 1. 1. Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, kap. 5. Bekendtgørelse af sundhedsloven med eventuelle senere ændringer.

 2. 2. Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 om anvendelse af tvang i psykiatrien med senere ændringer.

 3. 3. Vejledning nr. 9494 af 4. juli 2002 om sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patientens pårørende. Sundhedsstyrelsen

 4. 4. Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for Sygehuse. 2.version 1. udgave maj 2012. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

 5. 5. Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.

 6. 6. Patientens møde med sundhedsvæsenet - De mellemmenneskelige relationer – anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. Juni 2003. Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd, De Samvirkende Invalideorganisationer, Den Almindelige Danske Lægeforening, DSKS, Forbrugerrådet, Hjerteforeningen, H:S, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Landsforeningen Bedre Psykiatri, landsforeningen SIND, Patientforeningen Danmark og Scleroseforeingen.

 7. 7. Kjerholt M., Moe C. Stuegang er til for patienten. Sygeplejersken 2000;32-34

 8. 8. Hertz J, Smith, Bente S., Zall E: Organisering og ledelse af sygeplejen.

 9. 9. Grundlæggende sygepleje. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S;København 2003: bind 2, 1.udgave, 1.oplag 2006.