Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bleer

Patienter kan ved udskrivelse have brug for, at sygehuset er behjælpelig med afklaring af mulighed for fremtidig hjælp til betaling af udgifterne til bleer.

 

Bleer, varig lidelse, varigt behov, hjælpemiddel1

Bleer, patient henvist til nærmere undersøgelse/udredning for inkontinens1

Bleer, midlertidigt behov, ej varig lidelse2

Retsgrundlag2

 

Bleer, varig lidelse, varigt behov, hjælpemiddel

 

Hvis patienten, ved udskrivelse, er inkontinent, og der ikke skønnes at være behandlingsmuligheder, er der for patienten tale om en varig lidelse/varig tilstand.

 

Bleer vil, efter ansøgning/bevilling, kunne ydes som hjælpemiddel fra Kommunens hjemmepleje.

 

For hurtig formidling til patientens hjemkommune er proceduren følgende:

 

  • • Sygeplejerske i afdeling kan i Med-Com under ’ Plejeforløbsplan’ notere, at patienten har et varigt behov – og ALTID sende blanket LÆ 165 – med den fortrykte tekst til brug ved bleer og katetre

  • • Ved brug af LÆ165 stiles den til Kommune + att.: Områdesygeplejerske + påfør faxnummeret eller scan ind på printer og send til kommunens sikkermail

  • • Noter patientens diagnose, anfør varig lidelse, varigt behov for bleer, ingen yderligere behandlingsmuligheder

  • • Noter typen af de bleer patienten har brug for, størrelse og ugentlig forbrug

  • • Ved udskrivelse medgives patienten et antal bleer svarende til 1 uges forbrug

 

Bevilling på permanent forbrug af bleer som hjælpemiddel gives af Kommunen. Bevillingen gælder kun i så længe patienten bor i den bevilgende Kommune.

Ved eventuel flytning til ny kommune skal patienten i realiteten selv sørge for, at ny ansøgning indgives til tilflytningskommunen.

 

Bleer, patient henvist til nærmere undersøgelse/udredning for inkontinens

 

Hvis patienten ved udskrivelse har inkontinens, og det skønnes relevant, at patienten henvises til yderligere undersøgelse/udredning, eksempelvis ved Urologisk Afsnit, er der IKKE tale om en varig lidelse/varig tilstand.

 

I disse situationer er det op til eksempelvis Urologisk Afsnit at foretage de fornødne yderligere undersøgelser/udredninger.

Udskrivende afdeling afholder udgiften til bleerne svarende til den første måned efter udskrivelse.

 

Hvis undersøgelse i eksempelvis Urologisk afsnit finder sted inden for de første 30 dage, afholdes udgiften kun frem til første aftale i Urologisk afsnit.

Er der ventetid for yderlig undersøgelse, der overstiger 30 dage, kontakter den udskrivende afdeling Indkøbskontoret i Regionen for betaling af bleer, der i forbrug overstiger de 30 dage.

 

Bleer, midlertidigt behov, ej varig lidelse

Ved midlertidigt behov for bleer, er der ikke mulighed for at ansøge kommunen om bevilling som hjælpemiddel.

Udgangspunktet er derfor, at patienten selv afholder udgiften til bleerne.

 

Afdelingen giver bleer med hjem svarende til tidsrummet at regne fra et par dage til 1 uge, svarende til den tid, der forventes at gå, før patient på eget initiativ eller ved andres hjælp vil kunne anskaffe sig de fornødne remedier.

 

Der kan i nogle situationer være mulighed for, at patienten kan ansøge kommunen om hjælp til dækning af udgiften. Ansøgningen vil af Kommunen blive vurderet i forhold til patientens økonomiske situation set i relation til udgiftens størrelse.

 

Efter operation kan der som følge af behandlingen opstå midlertidigt behov for bleer. I de situationer udleveres bleerne fra sygehuset svarende til den periode, hvori patienten går til kontrol.

Hvis behovet for bleer ender med at blive varigt, sendes ansøgning til kommunen, som beskrevet under punkt 1.

 

 

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 112, jævnfør

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1674 af 22. december 2010 samt

§ 74 i Sundhedsloven lovbek. nr. 913 af 13 Juli 2010 og

Cirkulære nr. 149 af 21.december 2006 om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehuset.