Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Manual til psykoedukation ambulante patienter med bipolar affektiv sindslidelse (med eller uden pårørende)

 

Formål

Manualen anvendes som ramme for den planlagte psykoedukation, der tilbydes patienter med bipolar affektiv sindslidelse, og deres pårørende, i individuelt forløb eller i gruppeforløb.

Psykoedukation tilbydes enten lokalt i den enkelte klinik eller centralt i Psykiatrien.

Formålet er, at patienten og deres pårørende, gennem undervisning via et manualiseret program, opnår viden og accept af sygdommen og behandlingen. Endvidere er målet, at patienten og dets pårørende bliver bedre til at skærpe opmærksomheden på tidlige sygdomstegn, men henblik på forebyggelse af nye episoder af mani og depression.

 

Mål

At patienten og deres pårørende gennem manualiseret undervisning, dialog med ligestillede, øvelser og evt. hjemmeopgaver bliver bedre rustet til at mestre sygdommen og de belastninger den giver. Undervisningen kan ligeledes medvirke til at fremme håb, mindske tilbagefald samt øge patientens mulighed for at skabe og mestre et meningsfuldt hverdagsliv.

 

Målgruppe

Manualiseret psykoedukation tilbydes alle patienter med bipolar affektiv sindslidelse og dets pårørende, der er i ambulant behandling.

Udgangspunktet er at oprette hold, hvor patienten deltager med deres nærmeste pårørende. Er der patienter, som ikke har pårørende, det er relevant at deltage med, oprettes der hold kun for patienter.

Det anbefales, at de patienter og pårørende, der kan håndtere denne undervisningsform deltager i et gruppeforløb. ellers skal de tilbydes individuelt forløb efter samme principper, som i gruppeforløbet.

 

Evidens

Der findes relativt få studier af effekten af psykoedukation for bipolar affektiv sindslidelse, hvorfor der pt. mangler evidens for interventionens effektivitet. Det skal dog indskydes, at der eksisterer faglig konsensus om denne behandlings effektivitet (NIP, Depression dokumentalistrapport dec. 2010).

Der er dog evidens for at patienter, der via undervisning får viden og forståelse for deres psykiske sygdom har bedre mulighed for at undgå tilbagefald, hvorfor deres prognose bedres (Mørch & Rosenberg 2005).

 

Pædagogiske overvejelser

Erfaringen viser, at det har stor betydning for håndtering af svære sygdomsforløb at tale med andre, der har oplevet tilsvarende. Igennem gruppesamværet gives mulighed for, at den enkelte kan udvikle sine handlekompetencer enten gennem refleksion over andres erfaringer eller gennem udvikling af egne erfaringer.

Personer med en bipolar affektiv sindslidelse, har ofte kognitive vanskeligheder, hvilket betyder, at de har svært ved at honorere ny viden samt bevare koncentrationen i længere tid. Det er derfor yderst vigtigt, at underviseren planlægger korte indlæg, med mange gentagelser, der tager udgangspunkt i konkrete eksempler, der opleves relevante for den enkelte.

Referencerammen er de kognitive metoder med anvendelse af psykodynamiske principper og forståelsesmodel.

Forudsætningen for et godt undervisningsforløb er en anerkendende og bekræftende tilgang, der tager udgangspunkt i patienten og dets pårørendes behov og ønsker for relevante emner.

Det vil ofte være nødvendigt, at patientens sundhedsfaglige kontaktperson, fortløbende motiverer patienten for at deltage i undervisningsforløbet, samt følger op på fremsatte opgaver i undervisningen.

 

Gruppestørrelse

10-14 patienter samt pårørende bliver tilbudt undervisningsforløbet (erfaringer viser at, der sker et frafald af patienter)

 

Antal sessioner

8-10 sessioner af 2 timers varighed med indlagte pauser

 

Gruppeledelse

Varetages af to gennemgående undervisere, der inddrages ad hoc gæsteundervisere, det være sig læger, socialrådgivere, psykologer etc. når dette er relevant for undervisningsemnerne.

 

Forudsætningen hos underviserne:

Faglige kompetencer:

  • • Faglig og praktisk viden om diagnosen bipolar affektiv sindslidelse, omfattende faglig og praktisk ekspertise, samt erfaring og viden om andre faggruppers ekspertiser

  • • Pædagogiske evner, der indebærer at underviseren er i stand til at formidle svært tilgængeligt stof på en pædagogisk måde

 

Personligekompetencer:

  • • Erfaring med og lyst til at undervise

  • • God forståelse for målgruppens forudsætninger, ønsker og behov

  • • Evne til aktivt at involvere og medinddrage patienten i undervisningen

  • • Evne til såvel at imødekomme hele gruppens behov samt den enkelte patients behov og ønsker

  • • Evne til at fremme et håbs perspektiv

 

Invitation

Inden undervisningsforløbets start uddeles en skriftlig invitation til patienterne og de pårørende. I denne er rammen for psykoedukationen beskrevet herunder: formål, indhold, struktur samt præsentation af underviserne.

 

Undervisningsmateriale

For at sikre, at patienter og deres pårørende får så ensartet et tilbud som muligt, i Psykiatrien i Region Nordjylland, er der udarbejdet fællesundervisningsmateriale (se under bilag). Der findes to sæt undervisningsmateriale, hvor der kan hentes inspiration, da undervisningen afhængig af lokale forhold kan variere. Undervisningsmaterialet, herunder de overordnede undervisningsemner, skal danne grundlag for undervisningen, men det er den enkelte underviser, der skal fordele vægtningen af emnerne, så undervisningen rammer tilhørendes individuelle problemstillinger og behov.

Der findes i undervisningsmaterialet en række undervisningssessioner med tilhørende dias, som den enkelte underviser kan tage udgangspunkt i. Derudover findes der en række relevante bilag og forslag til gruppearbejde, som kan bruges i undervisningssessionen eller udleveres til deltagerne. Der er ligeledes udarbejdet forslag til indhold i en velkomst mappe, med informativt materiale, til den enkelte deltager.

Endvidere hører der til hver undervisningssession en række overordnede emner, hvilket giver en indikation af, hvad den enkelte deltager kan forvente svar på i pågældende session (se bilag)

Stillingtagen til revidering af undervisningsmaterialet sker en gang årligt, af udpeget gruppe.

 

Undervisningsformen

Undervisningen skal være struktureret og genkendelig fra gang til gang. Hvorfor det er hensigtsmæssigt, at undervisningen både indeholder emner, som formidles ved hjælp af korte oplæg med efterfølgende diskussion og spørgsmål om genkendelighed fra egen sygdomsforløb, samt træning i udleveret modeller og principper etc.

 

Det er vigtigt for, at den enkelte patient og dets pårørende bevarer motivationen, at emnerne tager udgangspunkt i de problemstillinger og behov som disse har.

 

Gentagelse og henvisning til mulige sammenhænge er vigtige elementer, der understøtter den kognitive læring.

 

Evaluering

Deltagerne evaluerer mundtligt eller skriftligt forløbet efter hver session. Hele undervisningsforløbet evalueres på sidste undervisningssession.

Dokumentation

Patienten giver mundtligt tilsagn om deltagelse i undervisningsforløbet. Det registreres i patientjournalens notatmodul, at patienten og dets pårørende tilbydes psykoedukation. Det registreres i journalen når patienten og dets pårørende deltager i et manualiseret undervisningsforløb, og herunder når disse afstår herfra. Endvidere skal hver session, som patienten deltager i dokumenteres og registreres for at få ydelse.

 

Referencer

Det nationale Indikatorprojekt for depression. Dokumentalistrapport. Version 1.1, december 2010.

Patientuddannelse i praksis – Anbefaling til planlægning, gennemførelse og evaluering. netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Bispebjerg Hospital december 2007.

 

Anden relevant litteratur

Berge, T., og Repål, A. (2004): Kognitiv terapi i praksis. Psykologia; Gyldendal Norsk Forlag.

Berge, T., og Repål, A. (2005): Lykketyvene. Dansk Psykologisk Forlag

Bruun, Meldgaard, L. og Straarup, Nielsen, K (2009): Når opmærksomheden svigter. Eli Lilly Danmark A/S og Boehringer Ingelheim Danmark

Gerlach, J. (2009): Pårørende – Rda og vejledning til pårørende med psykisk sygdom. psykiatrifondens Forlag

Kilden, Andreas og Straarup, Krista: Sort på Hvidt

Liberman, R.P. (1999): At lære At kommunikere; grundlæggende færdigheder i at leve socialt og uafhængigt. Vejlederens manual; arbejdsbog. Dansk psykologisk forlag; København.

Licht, Rasmus og Straarup, Krista: Bipolar lidelse, Psykiatri Fondens Forlag

Mørch, Merete M. og Rosenberg, Nicole (2005). Kognitiv terapi – modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

Straarup, Krista: Power Points, Klinik for Mani og Depression

Straarup, Krista: Hæfte – ”Tidlige advarselstegn ved bipolar lidelse”

Straarup, Krista: Hæfte – ”Stemningsregistrering ved bipolar lidelse”

Sørensen, John: En hånd bog – forebyggelse af tilbagefald i bipolar sygdom