Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Total knæalloplastik (TKA) - Patientforløbsbeskrivelse

Formål

At der er en ensartet høj kvalitet i modtagelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter, der får isat en Total Knæ Alloplastik eller delprotese.

At alt personale kender egen rolle og ansvar i samarbejdet med/og omkring patienten.

At patientforløbet er tilrettelagt, så unødig ventetid undgås og der ikke opstår flaskehals- problemer.

At patientforløbet hviler på faglig evidens og ”best practice”.

 

Definition af begreber

Det aktive patientforløb: Bygger på en tværfaglig standardisering af forløb og behandling med fokus på patientens (med)ansvarlighed for sin egen behandling. Der skabes fokus på sundhed frem for sygdom og optimering af smertebehandling

TKA: Total Knæ Alloplastik

Delprotese: Patellofemoral protese, uniknæ, Oxford protese.

NRS: Numerisk Rang Skala (NRS) er et visuelt måleredskab til vurdering af smerteintensitet ved, at man vurderer smerten fra et tal fra 0-10, hvor 0 er ingen smerte og 10 er den værst tænkelige smerte. NRS kan graduere patientens oplevelse af smerten, og flere målinger over tid kan vise, om der er sket en ændring i patientens smerteoplevelse.

VRS: Verbal Rating Skala (VRS). Et måleredskab til vurdering af smerteintensitet samt ændring af denne. Ved anvendelsen af VRS opfordres patienten til mundtligt at beskrive sine smerter på baggrund af 5 udsagn: ingen smerter, lette smerter, moderate smerter, svære smerter og uudholdelige smerter

PAS: Plejeansvarlig Sygeplejerske/Social- og sundhedsassistent

PAF: Plejeansvarlig Fysioterapeut

PAL: Plejeansvarlig Læge

VIPS: Velvære, Integritet, Profylakse, Sikkerhed (=Sygeplejejournal)

TSM: Tværsektorielle meddelelser (kontakt til primær sektor)

ASKA: Alloplastik-sygepleje-kontrol-ambulatorium

Beskrivelse

Indholdsfortegnelse:

Total knæalloplastik (TKA) - Patientforløbsbeskrivelse1

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

1. Indledning2

2. Referencer4

3. Forundersøgelse – TKA5

4. Informationsdagen - TKA10

5. Indlæggelsen - TKA16

6. Standard VIPS Plejeplaner / patientdagbog23

7. Pjecer23

8. Instrukser (PRI-henvisninger)24

9. Litteraturliste24

10. Bilag25

 

1. Indledning

Kort præsentation af principperne i Det Aktive Patientforløb.

Grundelementerne er:

Tværfaglig standardisering af forløb og behandling

Fokus på at gøre patienten (med)ansvarlig for egen behandling (patientuddannelse),
herunder ansvar for livsstil forud for operationen (kost, rygning, alkohol, motion)

Fokus på sundhed frem for sygdom. Patienten opfattes som rask med en funktionsfejl

Behandling af patienter i grupper med parallelle forløb

Medinddragelse af pårørende som ressourcepersoner for patienten

Optimering af smertebehandling, ernæring, kvalmeprofylakse og optræning

 

Patienten

Psykologiske forhold

Information

Medinddragelse

Tryghed

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

Sociale forhold

 

Psykologiske forhold

Rolleskift fra patientrolle til aktiv medspiller som bruger af behandlingstilbud. Patienten betragtes som en rask person med slid i et led. Han er en samarbejdspartner, der gøres medansvarlig for egen rehabilitering og ”kommer sig hurtigere” ved at påtage sig en aktiv rolle i forhold til egen optræning. De daglige færdigheder og kompetencer, som patienten havde før indlæggelsen, skal han ikke fratages, men derimod opfordres til at fortsætte med. Her kan nævnes personlig hygiejne, medicinadministration med mere. Patienten bruger primært sit eget tøj under indlæggelsen.

Information

Ved forundersøgelsen er der fokus på undervisning og information til patient og pårørende blandt andet med en livsstilssamtale omhandlende kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) med det formål at udnytte ventetiden bedst muligt til at styrke kroppen, således at patienten fysisk og mentalt er så klar som muligt til operation.

Patientuddannelsesdagen finder sted ca. 2 uger før selve operationsdagen. Pårørende forventes at deltage aktivt på denne dag, hvor der gives information om indlæggelsesforløbet. Der gives information fra flere faggrupper, som har berøring med patienten.

Den omhandler anæstesi, operation, opvågning, pleje og terapi.

Medinddragelse

Patienten er aktiv i eget forløb og har ”Patientdagbogen” på sengebordet, hvor patienten dokumenterer smerteniveau og selvadministreret medicin efter givne retningslinjer.

Patienten er ansvarlig for selvtræning under indlæggelsen efter de retningslinjer, der er givet fra fysioterapeuten.

I patientens bog er der et aktivitetsskema, der udtrykker en række færdigheder, der bruges som udskrivningskriterier. Færdighedsniveauet gradueres efter en taksonomi.

0 = hjælp til

1 = lidt hjælp

2 = selvstændigt

Når patienten har opnået et selvstændighedsniveau på 2 er denne fysisk klar til udskrivning.

Tryghed

Tryghed skabes blandt andet gennem den optimerede information og undervisning i nødvendige færdigheder samt deltagelse af pårørende som aktiv medspiller under hele forløbet. Patienterne deltager i grupper og følges ad fra patientuddannelsesdagen, opereres samme uge og patienter der skal opereres samme dag indlægges på samme sengestue, uden hensyntagen til kønsfordeling. De træner i hold under indlæggelsen, og på den måde opnås ofte en synergieffekt i gruppen. Patienten følges primært af det samme pleje- og behandlingsteam under hele forløbet.

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling

Patient og pårørende vil evaluere processen ved at udfylde et spørgeskema inden udskrivelsen. Spørgeskemaet omhandler hele forløbet som sikring for, at vi som minimum fastholder vores kvalitet og udvikler os i samarbejde med patienterne (vi har kun de officielle patienttilfredshedsanalyser til sammenligning).

Sociale forhold

Konceptet består blandt andet i at optimere rehabiliteringen, således at patienten hurtigere bliver udskrevet og dermed kan genoptage dagligdags gøremål. Patienten kan gå på arbejde, når han føler sig i stand til det. Dette vil variere alt efter erhverv.

2. Referencer

 

Alban, Anita, Danneskjold-Samsøe, Kjellberg, Jacob, Knudsen, Martin Strausholt, Sørensen, Jan (2. udgave) - (2004) Sundhedsøkonomi, Principper og perspektiver. DSI Institut for Sundhedsvæsen.

 

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ”Strategi for det behandlende sundhedsvæsen -Patienten først” Debatoplæg december 2003, København.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ”Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen” Debatoplæg, december 2003, København.

 

Indenrigs- og sundhedsministeriet, Produktivitet i sundhedsvæsenet. Åbenhed og fokus, september 2005.

 

Kontrakt 2005 for Sygehuse og Sektorer det somatiske sygehusområde, Nordjyllands Amt, Kontrakt med Ortopædkirurgien.

 

Ugeskrift for læger (2004) ”Reduceret indlæggelsesvarighed ved operation med hofte- og knæalloplastik uden brug af yderlige ressourcer”, af overlæge Henrik Husted, sygeplejerske Gitte Holm og overlæge Stig Sonne-Holm, 6. September.

 

Sygeplejersken (2004) ”Implementering af accelereret operationsforløb”, nr. 27.

 

Sygeplejersken (2004) ”Aktivt patientforløb med ligestillede”, af Anne Trangbæk, nr. 30.

 

Fysioterapeuten (2004) no. 8, Fysioterapeuterne som livline, af Vibeke Pilmark.

 

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2000, Medicinsk Teknologivurdering,

Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan?

 

 

3. Forundersøgelse – TKA

Forundersøgelsen

 

Præoperativt ambulant forløb

Henvisning

Forundersøgelse

Samtale med ortopædkirurgisk speciallæge

Samtale med ambulatoriepersonale

Livsstilsundervisning ved ambulatoriepersonale

Inden samtale med anæstesien

Samtale med anæstesien

Ortopædkirurgisk sekretariats opgaver på forundersøgelsesdagen

 

Præoperativt ambulant forløb

Henvisning

Patienthenvisning sendt til Ortopædkirurgien med henblik på knæalloplastikoperation modtages i Aalborg, hvorefter de sendes til Farsø og Frederikshavn.

Inden for 8 hverdage modtager patienten meddelelse om tidspunkt for forundersøgelse og journalskrivning.

Indkaldelsen indeholder:

Indkaldelsesbrev til forundersøgelse

Patientoplysningsskema ”knæ- og hofteoperation”

Brev information før forundersøgelse (ligger på K-drev/knæ)

Folderen ”Frit sygehusvalg”

Venteinfo/helbredsoplysninger (Vejledende ventetider i Ortopædkirurgien, Region Nordjylland, K-Ortopædkirurgien) og K:\Klinik Farsø\Sekretærer\E-journal\Bilag til indkaldelsesbreve_helbredsoply.PDF

 

Forundersøgelse

Til forundersøgelsen deltager - udover patienten - en pårørende eller en nær bekendt.

Patient og pårørende henvender sig i receptionen og registreres af sekretæren, og sætter sig i venteværelset.

Patient og pårørende hentes i venteværelset og anvises samtale-/undersøgelsesrum.

Samtale med ortopædkirurgisk speciallæge

  1. 1. Samtale med patient

  2. 2. Gennemgang af røntgenbilleder.

  3. 3. Præsentation af protese og operationsteknik

  4. 4. Information om indlæggelsesforløb:

 1. 1. Kort indlæggelsestid, ca. 2 dage

 2. 2. Ikke syg patient, men rask person, der har brug for et kunstigt knæled

 3. 3. Selvtræning/fællestræning/individuel træning

  1. 5. Udfærdigelse af skemajournal inklusiv information om ophør med NSAID – Klik på link og stillingtagen til Cyklokapronbehandling

  2. 6. Samtykke vedr. blodtransfusion udfyldes

  3. 7. Udfærdigelse af ”Knæalloplastikker– præoperativ planlægning” ved specialproteser lægges i journalen

 

Samtale ved ambulatoriepersonale

 1. 1. Gennemgang af patientoplysningsskema

 2. 2. Måling af BT, P, vægt og højde, beregning af BMI. Ved vægt højere end 125 kg sendes standardmail til Terapien, Hjælpemiddeldepot og sengeafdelingen af hensyn til hjælpemidler. K:\Klinik Farsø\skabeloner\XXL-patient til operation.oft

 3. 3. Noterer relevante oplysninger i patientoplysningsskemaet og VIPS-forsiden

 4. 4. Udlevere pjecen: ”Velkommen til Ortopædkirurgi Nordjylland, Klinik Farsø”

 5. 5. Kort gennemgang af principperne i ”Det aktive patientforløb”

 • • Informationsmødet – kan bruges til spørgsmål om indlæggelsesforløbet

 • • Ikke syg patient, men rask person, der har brug for en knæalloplastik

 • • Ophold i hvilestue, måltider i spisestue

 • • Del af en gruppe

 • • Fælles træning/selvtræning

 • • Mænd og kvinder deler sengestue

 • • Mobilisering på operationsdagen – aktivt træningsprogram fra dag 1

 1. 6. Screening af patienter med henblik på forventet indlæggelsestid (link)

 2. 7. Sekretæren booker operationstid i bookingsystemet i samråd med patienten

 

Undtagelsestilfælde, hvor patienten ikke kommer til informationsmøde

Demente, retarderede, blinde, døve eller ikke-dansktalende patienter, hvor pårørende ikke har mulighed for at deltage i informationsmødet. Ligeledes hvis patienten er opereret for samme lidelse på modsatte ekstremitet, eller revision inden for de sidste 12 måneder.

Se instruks

Livsstilsundervisning ved ambulatoriepersonale

Ambulatoriepersonalet gennemgår livsstilssamtalen (KRAM) med patienten. Der udleveres følgende pjecer:

 1. 1. Nordjysk sundhed

 2. 2. Din livsstils betydning for dit helbred

 

I samtalen uddybes:

Kostens betydning for operationsresultatet

 1. a) Sund kost og væske

 2. b) Proteinrig kost

 3. c) Jernrig kost

 4. d) Pjecen: Kost - før og efter operationen

 

Rygevaner afklares

 1. a) Rygnings betydning for operationsresultatet

 2. b) Afklaring om der ønskes hjælp til rygestop

 3. c) Afklaring om der er behov for substitut under indlæggelsen – noteres på patientoplysningsskema

 1. 3. Udlevering af pjecen: ” Rygning og operation”

 

Alkoholvaner afklares

 1. a) Hvordan er forbruget af alkohol, Sundhedsstyrelsens anbefaling

Kvinder <7 genstande ugentlig

  Mænd <14genstande ugentlig

 1. b) Alkoholens betydning for operationsresultatet.

 2. c) Udlevering af pjecen: ”Alkohol og operation”

 

Motion

 1. a) Afklaring af patientens nuværende aktivitetsniveau

 2. b) Information om vigtigheden af at være i god fysisk form for operationsresultatet

 3. c) Opfordre til motion og vedligeholdelsestræning før og efter operationen

 

Inden samtale med anæstesien

Ambulatoriepersonalet udfylder anæstesiskemaet med højde, vægt, BMI, BT, puls og operationsdato. Anæstesilægen kontaktes, og patienten sendes til anæstesiambulatoriet.

Samtale med anæstesien

 1. 1) Informere patienten om anæstesiafdelingen og tilbud om bedøveformer i relation til aftalte operation

 2. 2) Udfylde anæstesiskema

 3. 3) Ordinere blodprøver

 4. 4) (Type/screen test, væsketal, EKG, røntgen af thorax og eventuelt andre relevante blodprøver). (Eventuel daglig INR, Blodsukker x 4)

 5. 5) Hvis patienten er i AK-behandling udfyldes skemaet: Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling”

 6. 6) Udlevere og udfylde anæstesipjece inklusive fasteregler:

”Til dig der skal fuldbedøves” eller ”Til dig der skal rygbedøves”. Ligger på dokumenthotellet.

Ortopædkirurgisk sekretariats opgaver på forundersøgelsesdagen

 1. 1. Booke tid for informationsdag og operation ud fra skemajournalen

 2. 2. Udfærdige indkaldelsesbrev med tidspunkt for informationsdag og operationsdag

 3. 3. Bestille de af anæstesiens ordinerede prøver og undersøgelse til udførsel på informationsdagen

 4. 4. Klargør journalen jvf. standard

 

4. Informationsdagen - TKA

Indholdsfortegnelse

Knæalloplastikforløb

Informationsdagen

 

Patientuddannelse/informationsdag

 

Dagene før informationsdagen

Informationsdag

Individuel samtale med sengeafdelingssygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

Konference mellem anæstesi- og operationsafdelingen

 

 

 

 

Patientuddannelse/informationsdag

Klargøring til informationsdagen

Alloplastiksekretær udfører følgende opgaver:

 1. 1) Klargør journalen jf. standard

 • • printer mødeliste fra booking, finder journaler og afleverer til O4

 • • Blodprøver bestilles til O4 (fa) (hofte-/knæinfo blodprøvepakke i Labka)

 • • sende mail til ”infogruppen” (O4, køkken, OP, AN, Terapi, hjælpemiddeldepot) med oplysninger om deltagerantal til informationsmødet inkl. rekvirentnummeret til køkkenet (50200).

 

Sygeplejersken i sengeafdeling (INFO sygeplejersken) udfører følgende opgaver til hver patient:

 1. 1) Klargøre VIPS-forsiden og gennemse patientoplysningsskemaet

 2. 2) Udfylde ”Ernæringsark til journal” med højde, vægt og BMI, sværhedsgrad af sygdom

 3. 3) Forberede 1 stk. navneskilt til medicinæske samt finde medicinæske

 4. 4) Forbereder 1 uringlas i plastpose med patientens navn på (uden CPR-nr.).

 5. 5) Logistiklisten ajourføres.

 6. 6) To navneskilte uden CPR-nr. – bagpå skrives TKA + sideangivelse samt højde og vægt

 7. 7) Label til Cyklonova sættes på anæstesijournalen jf. ordination i journalen.

Informationsdag

Patienten og en pårørende inviteres til informationsdagen 12–16 dage før planlagt operation.

Dagene afholdes 1 gang ugentligt på samme ugedag (mandag).

Patienten møder i sengeafdelingen og bliver herefter henvist til rette instans (laboratorium, træningssal m.v.).

Er der eventuelt bestilt røntgen af thorax, sendes patienten dertil.

Tovholderen er ansvarlig for at sende patienten.

I de tilfælde, hvor patienten ikke har haft samtale med anæstesien ved forundersøgelsen, arrangeres dette.

Fælles informationsmøde:

Patient og pårørende modtager information om indlæggelsesforløbet af: En sygeplejerske fra sengeafdelingen, en anæstesisygeplejerske og en fysioterapeut.

Informationsmødet forventes at vare cirka en time og deltagerantallet er maksimalt 12 patienter samt pårørende.

Der bydes på et stykke brød og kaffe under mødet.

Mødet afholdes i afdelingens hvilestue, som også benyttes som venterum.

Før eller efter informationsmødet deltager patienten og pårørende i en individuel indlæggelsessamtale med en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.

Samtalerne foregår i afdelingens samtalerum eller andre tilgængelige lokaler.

Kl. 8.30 – 9.30 præinstruktion ved fys. for patienter, der forventes udskrevet dag 1.

Program for Informationsmøde

Program:

Velkomst ved sygeplejerske - præsentation af mødets program

Kort gennemgang af træningsprogrammet under indlæggelsen ved fysioterapeut samt udlevering af pjecen ”Træningsprogram - kunstigt knæled”

Information om indlæggelsesforløbet inklusiv operationen ved sygeplejerske (læge i Frederikshavn).

Kort gennemgang af anæstesiforløbet og opvågningen ved anæstesisygeplejerske

Afslutning ved sygeplejerske fra sengeafdelingen.

Efter hvert indlæg gives der mulighed for spørgsmål fra patienter eller pårørende.

Rækkefølgen for indlæg prioriteres af dagens tovholder.

Individuel samtale med sengeafdelingssygeplejerske eller social- og sundhedsassistent

Formålet med samtalen er at indhente supplerende oplysninger til patientoplysningsskemaet og dokumentere disse patientdata på VIPS-forsiden og på patientoplysningsskemaet.

Følgende emner gennemgås:

Almene oplysninger:

 • • Patientens telefonnummer

 • • Navn og telefonnumre på pårørende, samt relation

 • • Samtykkeerklæring (pårørende, egen læge og hjemmeplejen)

 • • Cave/overfølsomhed

 • • Indlæggelsesårsag

 • • Medicinsk diagnose

 

Anamnese:

 • • Helbredshistorie

 • • Igangværende sygepleje

 • • Sociale forhold

 • • Livsstil

 • • Boligforhold

 • • Overfølsomhed – historik

 

Aktuel sygeplejestatus ved ankomsten:

 • • Kommunikation – evnen til at gøre sig forståelig og forstå, eventuel nedsat funktionsevne med hensyn til syn, hørelse og tale – brug af hjælpemidler (eksempelvis briller, høreapparat med videre)

 • • Viden/udvikling – kognitiv evne og udvikling, behov for information og undervisning, vilje og evne til samarbejde og deltagelse

 • • Respiration/cirkulation – luftvejs- og cirkulationsproblemer, behov for medicin fast eller p.n.

 • • Blodtryk og puls er noteret ved forundersøgelsen

 • • Ernæring – højde, vægt og BMI forelægger fra forundersøgelsen, kostvalg under indlæggelsen registreres

 • • Udskillelse – vandladnings- og afføringsmønster – behov for hjælpemidler laksantia

 • • Aktivitet – Evnen til at klare sig selv i det daglige liv, nuværende gangdistance, brug af ganghjælpemidler

 • • Søvn - mønster for søvn, behov for sovemiddel

 • • Smerter – måles via NRS/VRS-score – (”Smertescore"), nuværende smertebehandlingseffekt

 • • Forbrug af NSAID – information om ophør jf. instruks

 • • Tilbyde recept på tablet tramadol ved behov

 • • Psykosocialt – sygdomsoplevelse, krav og ønsker til indlæggelsen vedr. behandling og pleje

 • • Åndeligt og kulturelt – livsanskuelse og religion, information om mulighed for gudstjeneste, afklare eventuel anden religiøst tilhørsforhold

 

Alle felter skal udfyldes, hvis ikke relevant/aktuelt skrives dette i feltet.

 

Give information om følgende:

Selvadministration af medicin:

Patientens medicinliste på patientoplysningsskemaet, (medbragt til forundersøgelsen og opbevaret i patientens journal) udleveres og gennemgås. Der gives information om vigtigheden af, at patienten redigerer listen, hvis medicinbehovet ændres inden indlæggelsen – og medbringer listen ved indlæggelsen

Medicinæske udleveres. Patienten informeres om at ophælde egen medicin - undtagen smertestillende – til det første døgn. Æsken skal være forsynet med patientens navn og CPR-nr.

Medtage egen medicin under indlæggelsen og informere om eget ansvar for daglig dosering.

Får patienten hjælp til medicindosering af hjemmesygeplejerske eller ægtefælle, gennemgås medicinen og patienten informeres om, at vi doserer al medicin under indlæggelsen. Patienten informeres om at medtage al medicin ved indlæggelsen i originalpakning.

Sygeplejehandlingen anføres på arket: sygeplejehandlinger - ”Vi doserer alt medicin”

Såfremt patienten ingen medicin tager medsendes ingen æsker og dette anføres på VIPS forsiden – Almene oplysninger under øvrige oplysninger: ”Patienten får ingen fast medicin”

Informere om standard smertebehandling, ophældning af denne i patientens æske, samt patientens ansvar for selv at tage medicinen – også p.n.

 

AK—behandling:

 

Afdække patientens behov for overnatning inden operationen:

Behov for hjælp til morgentoilette

Lægelig begrundelse

  (Eksempelvis: INR blodprøve aftenen før OP, svær diabetes m.m.)

 

Tidspunkt for ankomst aftales med patient og sengeafdelingens sekretær

Aftalen anføres på VIPS forsiden: Almene oplysninger under øvrige oplysninger: ”Aftalt overnatning på grund af…”

Eventuel sygeplejehandling anføres på arket: Sygeplejehandlinger.

Fremvise en senge-, spise- og hvilestue samt træningsrum og garderobeskab i afdelingen

 

Opgaver i forbindelse med informationsdagen

Dagens tovholder er en sygeplejerske. Denne er ansvarlig for at:

 • • Afhente af mad og service i køkkenet

 • • Klargøre AV-udstyr til brug under informationsmødet

 • • Byde velkommen, informere om indlæggelsesforløbet samt afslutte ved informationsmødet

 

Desuden deltager 1-2 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter i afviklingen af de individuelle indlæggelsessamtaler med patient og pårørende før eller efter informationsmødet. Tovholderen er ansvarlig for at hvilestuen er ren og ryddelig, og at der er stole til rådighed for alle pårørende. Der lægges 2 patientdagbøger frem.

 

Konference mellem anæstesi- og operationsafdelingen

Konferencen afvikles i samme uge, som patienten har været til informationsdag. Ugedagen for konferencen afhænger af, hvornår alle prøvesvar er udkommet, typisk efter 3 hverdage (torsdag) Afdelingens sekretær er ansvarlig for at anæstesiskema er påsat forsiden og blodprøvesvar er lagt i patientjournalen.

Journalerne for de patienter, der har været til informationsdag gennemgås af operations- og anæstesiafdelingen i forlængelse af vanlig konference (kl. 12.45).

Patientrækkefølgen for operationsdagen afgøres, og dette noteres på den samlede patientoversigt.

Såfremt der findes lægelig begrundelse for at indlægge patienten dagen før operationen,

er ortopædkirurgisk sekretariat ansvarlig for indkaldelsen af patienten, samt informering af sengeafdelingen. Journalen markeres med en gul post-it med patientens navn og CPR-nr. samt begrundelse for indlæggelse.

Der aftales på konferencen, hvem af deltagerne, der er ansvarlig for at tilbagelevere journalerne til ortopædkirurgisk sekretariat efter konferencen, som herefter straks indkalder patienter, der skal indlægges en dag før.

 

Journalerne opbevares i O4 fra torsdag ugen før indlæggelsen.

5. Indlæggelsen - TKA

Indholdsfortegnelse

Knæalloplastikforløb

Indlæggelsen

 

 

Per- og postoperative forløb – Indlæggelsesforløbet

Dagen før patientens indlæggelse

Indlæggelses- og operationsdag

Modtagelse af patienten i sengeafdelingen

Præmedicin, antibiotisk behandling, tromboseprofylakse, fibrinolysehæmmer og smertebehandling

Patientidentifikation før indledning af anæstesi

Indsovning

Lejring på operationsstue

Operation

Implantater

Postoperativt forløb

Sekretariatet

Opvågningen

Modtagelse af patient efter operation i sengeafdeling O4

Dagsprogrammer for indlæggelsesforløbet

Dag 1 – Dagsprogram

Dag 2 og følgende dage – Dagsprogram

Udskrivelse

Efterambulant forløb

2 måneders kontrol ved fysioterapeut

1 års telefon kontrol ved sygeplejerske i Ortopædkirurgisk AmbulatoriumPer- og postoperative forløb - indlæggelsesforløbet

Dagen før patientens indlæggelse

Afdelingens sekretær udfører følgende opgaver:

Journalen findes frem og ordnes jf. standard

VIPS-papirer klargøres

Næste dags patient tildeles en sengestue og seng

 

Plejepersonalet udfører følgende opgaver:

”Patientprogram for Det Aktive Patientforløb for knæpatienter” (Printerudgave ligger på K/Ortopædkirurgien/VIPS/Fortrykte plejeplaner/Farsø/Alloplastik) klargøres og påsættes labels

Kontaktpersonpjecen klargøres med patientens navn

Navneskilt påsættes seng og tildelt skab

Sengen klargøres til operationspatienten med stiklagen, dropstativ, tæppe, spisestykke og grønt håndklæde. Sengebordet placeres ved opererede side og bordklappen indstilles.

Patienttøj til operation placeres på sengen (skjorte, trusser og strømper) – vurderet ud fra højde og vægt i VIPS.

Hvis patienten ikke har fået udleveret medicinæsker i forbindelse med informationsdagen, skal æsken klargøres og placeres på sengebordet

Indlæggelses- og operationsdag

 

Modtagelse af patienten i sengeafdelingen

Patienten møder kl. 7.30 – fastende. Det personale der modtager patienten byder velkommen, identificerer patienten med armbånd og henviser patienten til sengestuen.

Følgende opgaver løses af PAS.

Sikre at patienten har taget et brusebad inden ankomsten

 1. 1. Hvis ikke, skal patienten i brusebad

 2. 2. Modtage patientens medbragte urinprøve og stixe den, resultat noteres i Clinical Suite. Ved positiv urin-stix (+ nitrit) kontaktes opererende læge, og der opstartes behandling jf. instruks ”Antibiotikaprofylakse og behandling af urinvejsinfektion i forbindelse med elektiv hofte- og knæalloplastikoperation”

 3. 3. Vitale værdier iht. instruks (afventer instruks)

Den første patient på operationsprogrammet gøres klar til operation:

Instruere patienten i påtagning af patienttøj til operation

Påsætte eventuelt nikotinplaster

NRS/VRS-score patienten. Smertescoren skrives på smertescore-skemaet, og skemaet introduceres til patienten.

Udføre primær ernæringsscreening

Tjekke at patienten har medtaget sin medicin – æsken lægges i skuffe i sengebord. Medicinlisten skal gennemgås med patient og medicinæsken tjekkes for at indholdet stemmer overens med listen.

Notere på medicinlisten om patienten anvender egen medicin.

Medicinlisten lægges i patientens journal.

Tjekke at medbragte hjælpemidler er påført patientens navn

Udlevere præmedicin efter ordination på anæstesiskema samt Cyklonova ½ time præoperativt ifølge ordination i journalen. Dokumenteres i medicinmodul, når kirurgen postoperativt har lagt ordinationen ind.

Informere om vandladning før afgang til operationsafdelingen cirka kl. 7.45 for patient nr. 1

Give information om, at kirurgen vil komme og markere patientens operationsfelt med et kryds samt egne initialer på afdelingen eller operationsafdelingen jf. instruks om forvekslingskirurgi

PAS dokumenterer sine handlinger på handlearket i VIPS

Journalen klargøres til anæstesi- og operationsafdelingen af afdelingens sekretær

 

Patienten der skal opereres som nr. 1, gøres klar til kl. 7.55. De efterfølgende patienter klargøres til operation ud fra rækkefølgen på operationsprogrammet.

Operationsafdelingen ringer til afdelingen cirka ½ time før patienten afhentes til operation. PAS informerer patienten, giver Cyklonova og sikrer, at patienten lader vandet før afhentningen.

Eventuelt blæreskanne patienten, hvis denne ikke kan lade vandet, og éngangskateterisere ved blærefyldning over 400 ml.

PAS tilbyder patient nr. 2 og 3 på operationsprogrammet et glas saft eller en kop kaffe 20 minutter efter patient nr. 1 er kørt – skal indtages indenfor 30 min. (Hvis patienten ikke har ”udvidede fasteregler” – se anæstesiafsnittets pjece i dokumenthotel).

 

Præmedicin, antibiotisk behandling, tromboseprofylakse, fibrinolysehæmmer og smertebehandling

Præmedicin ordineres ved anæstesitilsynet ved forundersøgelsen jf. standard.

Ortopædkirurgen som skal udføre operationen ordinerer, samme dag som patienten opereres,

tromboseprofylakse, antibiotika og fibrinolysehæmmer jf. standard.

Smertebehandling ordineres af den opererende ortopædkirurgiske speciallæge, samt patientens vanlige medicin.

Ordinationerne skrives ind i medicinmodulet ved hjælp af Orto Knæ – TKA-regime.

Patientidentifikation før indledning af anæstesi

De fem trin (Forvekslingskirurgi)

Indsovning

Der anlægges fortrinsvis spinalanæstesi eventuel i kombination med sedativa. Dette sker på operationsstuen. Hvis patienten har særligt ønske herom anvendes generel anæstesi, enten i kombination med spinalanæstesi eller alene.

Lejring på operationsstue

Operatøren ser på røntgenbilleder via Eazyviz.

Der placeres en sidestøtte cirka midt for låret, som holder det ben, der skal opereres således, at benet ved bøjning i hoften og i knæet kan hvile mod støtten. Der placeres fodstøtte på/ved fodenden af operationslejet på den side, der skal opereres.

En blodtomhedsmanchet anbringes om låret på det ben, der skal opereres.

Det knæ, der skal opereres, afvaskes med klorhexidinsprit 2 gange, og der foretages steril afdækning med speciel knæafdækning samt Ioband over knæet.

Blodtomheden anlægges umiddelbart forud for operationsindledning med 300 mm Hg efter elevation af benet i 30 sekunder.

Der udføres time out procedurer – se instruks: De fem trin (Forvekslingskirurgi)

 

Operation

Operationen foretages sædvanligvis som beskrevet i ”Standardoperationsbeskrivelse for TKA med NexGen-systemet”.

Operationsbeskrivelserne opdateres løbende og fungerer samtidig som en makro til tekstbehandling i journalsystemet.

Den anvendte forbinding består i Aquacel Surgical over selve cikatricen, samt sterilt elastikbind fra tæer til højt på femur. Ved brug af blodtomhed slippes denne, når forbindingen er anlagt.

Patienten flyttes fra operationslejet over i seng og lejres med let eleveret fodende.

 

Implantater

Der anvendes NexGen CR/NexGen LPS proteser fra Zimmer inc. Alle komponenter cementeres med Palacos Gentamicin knoglecement leveret af BiometMerck.

I forbindelse med studier og afprøvninger kan der forekomme afvigelser fra dette.

 

Postoperativt forløb

Efter endt operation køres patienten af en portør til opvågningen og forbliver der indtil udskrivningskriterierne er opfyldt - Standardkriterier for udskrivning fra opvågning til ortopædkirurgisk stamafdeling (O4)” – Patienten tilbageflyttes herefter til sengeafdeling O4. Overlevering sker hos patienten. Ingen udskrivning mellem kl. 14.45 og 15.30 af hensyn til vagtskifte.

Sekretariatet

Operationsnotatet skrives i AS-400, sekretæren procedureregistrerer de anførte procedurer på procedureregistringsarket. Booker en ambulatorietid 2 måneder efter operationen. Lægger indkaldelsesbrevet inklusiv pjecen ”To måneder efter TKA” (opdatere fra hjemmeside) og ”Evaluering af forløbet fra din udskrivelse til 2 måneders kontrol”.

Opvågningen

Patienten monitoreres og overvåges efter instruks

Patienten tilbydes smertebehandling

Patienten tilbydes vand, saft og evt. sandwich – ved længere ophold tilbydes samme kost som i sengeafdelingen

Personalet i opvågningen dokumentere følgende status:

 • • Cirkulatorisk

 • • Respiratorisk

 • • Blødning – gennemsivning, dræn, autotransfusion,

 • • I.v. behandling: Tidspunkt for næste indgift af antibiotika (6 timer efter peroperative dosis)

 • • Tabl. Cyklonova efter ordination (3 timer efter præoperative dosis)

 • • Smertebehandling, smerte-score inden afgang

 • • Patientens egen medicin – er det givet?

 • • Kvalme – Hvilken behandling er givet?

 • • Vandladning – scanning og blæretømning – tidspunkter

 • • Spinalanæstesiens status

 • • Mængden af drikke og føde under opholdet

Patienten udskrives fra opvågning jf. standard. Standardkriterier for udskrivning fra opvågning til ortopædkirurgisk stamafdeling (O4)”

 

Modtagelse af patient efter operation i sengeafdeling O4

Patienten modtages i afdelingen af PAS jf. VIPS handleark.

Følgende handlinger udføres for resten af døgnet:

Observation og dokumentation af patientens smerter ved hjælp af smerte-score

Kontrol og administration af ordinationer i anæstesijournal og lægejournal

Ophældning af ordineret peroral smertebehandling i patientens doseringsæske, samt p.n. medicin (3 stk. tablet Morfin) ud fra ordinationer i medicinmodul

IV antibiotika jf. medicinmodul

Bolusindgift i infiltrationskateteret ved smertegennembrud og senest på natterunden

Observation og vejledning vedrørende væske og ernæring. Tilbyde proteindrikke.

Mobilisering af patienten med gangstativ kan ske, når patienten har opnået følelse og bevægelse af det opererede ben. Den komprimerende forbinding må fjernes efter 1. mobilisering

Mobilisering af patienten i forbindelse med vandladning til bækkenstol eller toilettet

Udlevering af indkaldelse til 2 måneders kontrol i terapiafdelingen inkl. pjecen:

”To måneder efter operation med kunstigt knæled” og ”Evaluering af forløbet fra din udskrivelse til 2 måneders kontrol”

Dagsprogrammer for indlæggelsesforløbet

Patienten følger ”Patientprogram for Det Aktive Patientforløb for knæpatienter” (henvise til printerudgave på K-drev), som er fastlagt for hver dag med henblik på udskrivelse ca. 2 dage efter operation. Senere udskrivelser kan forekomme.

Dag 1 – dagsprogram

Patienten tilbydes et let morgenmåltid kl. 6.30

Postoperativ røntgenkontrol

Patienten modtager stuegang ved ortopædkirurgisk læge og PAS med henblik på operationsinformation, ordination af smertebehandling og aktuel status.

Infiltrationskateteret seponeres efter stuegang. Kateteret kan ligge 1 døgn yderligere ved behov og efter ordination fra ortopædkirurgisk læge

Det afholdes en kort konference mellem PAS og den tildelte fysioterapeut (PAF) inden 1. træning

Patienten modtager fysioterapi 2 gange i dette døgn efter planlagt træningsprogram.

Træningen foregår på stuen sidst på formiddagen og slutter på hvilestuen. 2. gang træning foregår efter middagshvilet. Patienten instrueres ud fra udleverede pjece

Patienten mobiliseres med relevant ganghjælpemiddel

Patienten går til og fra toilet og bad i forbindelse med personlig hygiejne og alle toiletbesøg. Patienten følges af PAS

Fra dag 1 har patienten sit eget tøj og sko på hele dagen - behageligt tøj til brug for træning og hvile

Patienten tilbydes morgenmad på stuen og følges i spisestuen til de 2 hovedmåltider af PAS

Patienten hviler i sin seng ml. kl. 12.30 og 13.30

PAF introducerer patienten i brugen af hvilestolene, samt vigtigheden af at veksle mellem hvile og bevægelse/træning

Patienten opholder sig på hvilestuen indtil aftensmaden i spisestuen – såfremt den almene tilstand tillader dette

Patienten tilbydes proteindrik: minimum 2 stk. indtages dagligt

Tilbydes normalkost

Fast smertebehandling efter ordination

PAS og patienten måler og dokumenterer kontinuerligt i patientens dagsprogram patientens smerte- og funktionsniveau. Vejleder i smerte-score og smertebehandling

Patienten tilses kontinuerligt på hvilestuen af PAS, tilbydes drikkevarer og støttes ved mobilisering

Patient og PAS evaluerer og dokumenterer, at dagens program er nået.

Ved behov for hjælp efter udskrivelsen sendes plejeforløbsplan via TSM.

Udskrivning – se afsnit om dette (sætte genvej ind)

 

Dag 2 og følgende dage – dagsprogram

Vejledes i forflytning og mobilisering ved PAS. Patienten mobiliseres med relevant ganghjælpemiddel. Enkelte patienter skal følges

Klarer toiletbesøg, går til og fra toilet ved hjælp og vejledning af PAS

Klare selv brusebad. Enkelte patienter kan have behov for hjælp

Patienten modtager fysioterapi 2 gange i dette døgn jf. fastlagt program

De 3 hovedmåltider indtages i spisestuen

Smertebehandling justeres ved behov

PAS og patienten måler og dokumenterer kontinuerligt i patientens dagsprogram patientens smerte- og funktionsniveau. Vejleder i smerte-score og smertebehandling

Patienten tilbydes middagshvil på stuen

Patienten opholder sig på hvilestuen indtil aftenskaffen er serveret og indtaget – såfremt den almene tilstand tillader dette

Patienten tilbydes proteindrik: minimum 2 stk. indtages dagligt

Patienten tilbydes ispakninger efter behov

Patienten tilses kontinuerligt på hvilestuen af PAS, tilbydes drikkevarer og støttes ved mobilisering

Patienten og PAS evaluerer og dokumenterer i patientens dagsprogram. Patienten opfordres til selv at skrive i programmet

Udskrivelse

Når udskrivningskriterierne er opnået afvikles udskrivningssamtale jf. instruks

Ved samtalen deltager patienten, PAS og eventuel en pårørende. Eventuel deltagelse af fysioterapeut og læge, såfremt der findes behov derfor.

Kontaktperson-pjecen udfyldes og gennemgås med patienten.

Ved behov for genoptræningsplan, udarbejdes denne af fysioterapeut.

Sidste opfølgning på udskrivelsesplan ved PAS

 • • Aftale vedrørende hjemtransport

 • • Tilsyn af cikatrice og information til patienten angående infektionstegn, hygiejne og plasterskift

 • • Informere om ”hotline” til afdelingen og fysioterapien efter udskrivelsen

 • • Ved udskrivelsen laves medicinafstemning og patienten medgives en kopi af medicinlisten fra medicinmodul. Medicinlisten gennemgås, og der lægges en kopi i journalen.

 

Afdelingssekretæren udskriver patienten i AS400 og videresender journalen til Ortopædkirurgisk sekretariat.

Epikrisen skrives og journalen ordnes jf. standard

Efterambulant forløb

 

2 måneders kontrol ved fysioterapeut

Patienten møder i Terapien

 

 

Telefonisk 1 års kontrol ved sygeplejerske i Ortopædkirurgisk ambulatorium
 • • Telefonsamtalen foregår efter instruks (linke)

 • • Ved afvigelser iht. instruks indkaldes patienten til ASKA-amb. (linke)

 

6. Standard VIPS Plejeplaner / patientdagbog

 

For at finde ovenstående plejeplan i printerudgave følg da følgende filsti:

 

K:\Ortopædkirurgien\VIPS\VIPS Fortrykte plejeplaner\Farsø\Alloplastik_osteotomi\TKA

 

7. Pjecer

 1. 1) Alkohol og operation, Sundhedsstyrelsen

 2. 2) Kontaktperson-pjecen

 3. 3) Kost før og efter operation

 4. 4) Kunstigt knæled

 5. 5) Patientvejledning om rygbedøvelse – ligger i et dokumenthotel

 6. 6) Din livsstils betydning for dit helbred

 7. 7) Rygning og operation, Sundhedsstyrelsen

 8. 8) To måneder efter operation i knæet

 9. 9) Træningsprogram efter operation af knæ

 10. 10) Velkommen til Anæstesiafdelingen, Farsø Sygehus – ligger i et dokumenthotel

 11. 11) Velkommen til Ortopædkirurgi Nordjylland – Klinik Farsø

 12. 12) Nordjysk sundhed

 

8. Instrukser (PRI-henvisninger)

 

 1. 1) Ernæringsark til journal

 2. 2) Ernæringsscreening og ernæringsplan

 3. 3) Evalueringsskema – Det aktive Patientforløb

 4. 4) Evalueringsskema fys. 2 mdr. kontrol TKA

 5. 5) Forvekslingskirurgi

 6. 6) Færdigheder hos patient med kunstigt knæled

 7. 7) Journalorden under indlæggelse

 8. 8) Journalorden ved arkivering

 9. 9) knæalloplastikker – præoperativ planlægning

 10. 10) KRAM (actioncard – livsstilssamtaler)

 11. 11) Patientinformation om smertestillinde medicin forud for hofte- eller knæoperation

 12. 12) Patientoplysningsskema knæ- og hofteoperation

 13. 13) Pausering af AK-beh. Forud for operation

 14. 14) Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

 15. 15) Rutine 1 års telefonkontrol efter knæalloplastik ved sygeplejerske (rette til tel)

 16. 16) Standardkriterier for opvågningen, Farsø Sygehus

 17. 17) Standardoperationsbeskrivelse for TKA med Nexgen systemet

 18. 18) Udskrivningskriterier for THA og TKA

 

9. Litteraturliste

 

Alban, Anita, Danneskjold-Samsøe, Kjellberg, Jacob, Knudsen, Martin Strausholt, Sørensen, Jan (2. udg.) (2004) Sundhedsøkonomi, Principper og perspektiver. DSI Institut for Sundhedsvæsen.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ”Strategi for det behandlende sundhedsvæsen - Patienten først” Debatoplæg december 3002, København.

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2003) ”Et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen” Debatoplæg december 2003, København.

 

Indenrigs- og sundhedsministeriet, Produktivitet i sundhedsvæsenet. Åbenhed og fokus, september 2005

 

Kontrakt 2005 for Sygehuse og Sektorer det somatiske sygehusområde, Nordjyllands Amt, Kontrakt med Ortopædkirurgien.

 

Ugeskrift for læger (2004) ”Reduceret indlæggelsesvarighed ved operation med hofte- og knæalloplastik uden brug af yderlige ressourcer af overlæge Henrik Husted, sygeplejerske Gitte Holm og overlæge Stig Sonne-Holm”. 6. Sep.

 

Sygeplejersken (2004) ”Implementering af accelereret operationsforløb”, nr. 27.

 

Sygeplejersken (2004) ”Aktivt patientforløb med ligestillede, af Anne Trangbæk, nr. 30.

 

Fysioterapeuten (2004) no. 8, Fysioterapeuterne som livline, af Vibeke Pilmark.

 

Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering 2000, Medicinsk Teknologivurdering,

Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan?

 

Hentes fra Booking-systemet

Indkaldelsesbrev til forundersøgelse

Indkaldelsesbrev til informationsdag og indlæggelses-/operationsdag – TKA

 

PowerPoint Præsentationer

Læge-/sygeplejedelen kan findes på følgende filsti: K:\Klinik Farsø\Informationsmøde\info april 2011\Informationsmøde\Læge-spl. del - TKA dec. 2011.ppt

 

Anæstesidelen kan findes på følgende filsti: K:\Klinik Farsø\Informationsmøde\info april 2011\Informationsmøde\Anæstesi til knæoperationer marts 2007.ppt

 

Terapidelen kan findes på følgende filsti: K:\Klinik Farsø\Informationsmøde\info april 2011\Informationsmøde\Fysioterapi og genoptræning - knæ.ppt