Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Læger - Instruks for ansøgning til kurser for lægerne på Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

 

Formål

Sikre en ensartethed af registreringen af kurser for lægerne på Radiologisk Afdeling, Syd, Nord, Hobro og Farsø - Thisted har lokal instruks - og sikre, at bemandingen i afsnittene er tilpasset produktionen.

 

Beskrivelse

Radiologisk Afdeling er afhængig af, at lægerne i afdelingen i videst muligt omfang er til stede i henhold til vagt-, ferie- og dagsplaner. De enkelte uddannelseslæger er afhængige af at være til stede mest muligt, for at lære af sine kolleger. Alle har behov for en sammenhængende hverdag, uden pludselige, uvarslede ændringer af arbejdstider eller funktioner.
Det er derfor i alles interesse, at der er en høj grad af ansvarlighed ved planlægning af kurser, ferier og andet fravær.
Generelt har alle i henhold til overenskomster og aftaler, ret til frihed til kurser og kongresser i et vist omfang, men der skal sikres overensstemmelse mellem fravær og afdelingens daglige drift. Dette sker med sektionens specialeansvarlige overlæge samt dennes accept af kurset.

Generelt må en planlægningshorisont på 3 måneder være en regel, hvorfor ansøgninger bør være foretaget inden 3 måneder, undtagen ved hastig indkaldelse. I disse særlige undtagelsestilfælde skal lederen af specialet dispensere.

Man har selv pligt til at sikre sig, at der er afløser til vagter eller andre specielle funktioner, inden man melder sig til kursus, der kan i særlige tilfælde sammen med den specialeansvarlige overlæge overvejes evt. aflysning af patienter eller lukning af booking mm.

Læger i kursusstilling, samt introduktionslæger har ret til at deltage i de obligatoriske kurser, men kan som udgangspunkt ikke deltage i andre kurser eller kongresser. Undtaget herfra er deltagelse i kongresser, hvor der præsenteres videnskabeligt arbejde enten som foredrag eller med poster. Ligeledes er DUDS’s grundkursus i ultralyd et kursus, man evt. kan deltage i. Der gælder samme ansvar for, at der er aftalt fravær og at vagter mm. er dækket.

Læger i vikariater og i uklassificerede stillinger er ikke dækket af ovenstående regler og skal aftale eventuelle kurser med sektionens specialeansvarlige overlæge.

 

Procedure

Alle læger skal udfylde en elektronisk kursusansøgning. Genvej findes på skrivebordet på din computer. Man skal ALTID have aftalt med den specialeansvarlige overlæge, eller den person, der i dennes delegering foretager arbejdsplanlægningen. For yngre læger, der roterer mellem afsnittene skal der aftales med den sektion, man arbejder i ved afholdelse af kursus eller kongres.

I kursusansøgningen SKAL der findes et link til program, eller en indklistret kopi af invitation eller program. Dette gøres under fanebladet ”filer”.

Der skal ALTID under feltet ”noter” stå, at man har aftalt det med sektionen, og hvem man har aftalt det med. Der skal altså altid stå et navn.

Er ovenstående 2 punkter ikke opfyldt, vil kursusansøgningen automatisk blive afvist.

Undtaget er yngre lægers kursusansøgning ved obligatoriske kurser. Der skal laves en kursusansøgning og sektionen skal orienteres.

Alle læger, der indgår i vagt har pligt til at sikre sig at vagter og specielle funktioner er dækket ind. Det er den enkelte læge, sammen med vagtplanlægger, som sikrer dette. Man er selv medansvarlig for, at normtimeregnskabet overholdes.

Den elektroniske kursusansøgning SKAL være godkendt af ledende overlæge inden tilmelding samt booking af hotel og transport.

HUSK – der er speciel procedure ved firmabetalte kurser, ses på: Elektronisk kursusansøgning, generel information

Vær opmærksom på ikke at overskride de gældende satser for hoteldispositionsbeløb (link i boksen til højre) samt udgifter til transport.

 

Referencer

Elektronisk kursusansøgning på PersonaleNet.