Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rhesusprofylakse

 

Indhold:

Formål

Definition af begreber

Baggrund

Rutineprofylakse

Praktisk håndtering af rutine rhesus profylakse

Profylakse på særlig indikation

Anti D Præperater

Administration

 

 

Formål: At forebygge immunisering af rhesus negative gravide og fødende.

 

Definition af begreber:

Foster-rh. D: Fosterets rhesus-blodtype - bestemmes i graviditeten ved blodprøve på moderen.

Screentest: Screening for irregulære blodtypeantistoffer i maters blod.

Anti-D: Immunglobulin mod rhesus positive erytrocytter fra fosteret i moderens blod. 

 

Baggrund.

Ca. 15% af de gravide er rhesus negative. Heraf bærer 60% et rhesus positivt foster.

Immunisering forudsætter, at erytrocytter fra fosteret passerer over i moderen ved føtomaternel blødning (FMB). FMB kan ske under hele graviditeten, men forekomsten stiger i løbet af graviditeten og er hyppigst og i størst mængde under fødslen.

På trods af den rhesusprofylakse, vi har haft indtil nu, forekommer rhesusimmunisering i forbindelse med graviditet og fødsel i 1,5% af tilfældene, svarende til knap 100 kvinder om året. Heraf er der ca. 10 tilfælde, der kræver intrauterin transfusion til fosteret.

Risiko for rhesusimmunisering kan mindskes ved rhesusprofylakse. Man skelner mellem Rutineprofylakse og Profylakse på særlig indikation

 

Rutineprofylakse:

 

Graviditetsuge

Procedure

Ansvarlig

Analysesvar

8-10 (1. graviditetsundersøgelse hos egen læge)

Maters blodtype + screentest*

Egen læge

Går til egen læge + fødested

25. graviditetsuge (2. graviditets-undersøgelse hos egen læge)

Rh.neg: Screentest* og fostertype

Egen læge

Går til egen læge + fødested

29. graviditetsuge**

Foster Rh.neg: Ingen behandling

Foster Rh.pos: 1250-1500 IE Anti-D immunglobulin i.m.

 

Fødestedet

 

Vandrejournal

Patientkort

Svar skrives i Clinical

Fødsel***

Rh.pos. barn: 1250-1500 IE anti-D immunoglobulin i.m.

Anti-D skal gives hurtigst muligt efter fødslen og inden 72 timer for fuld effekt (nogen effekt 7-10 dage efter fødslen)

Fødestedet

På epikrise

Patientkort

Svar skrives i Clinical

 

* Om kvinden er immuniseret med rhesus D antistoffer afgøres ved screentest taget ved 1. og 2. graviditetsundersøgelse. Der skal ikke tages yderligere screentest før evt. anti-D immunglobulin. Ved påvist rhesus D antistof: Se instruks: ” Immunisering”.

**Når/hvis et svar modtages senere end kvindens 29. graviditetsuge, så skal kvinden kaldes ind til anti-D alligevel - uanset tidspunktet i graviditeten. Der skal blot foreligge en screentest samtidig med blodprøven på fosteret.

*** Hvis der på fødselstidspunktet ikke foreligger en konklusiv antenatal rhesus D bestemmelse, hvad enten det skyldes, at patienten er tilflyttet fra en anden region, at den antenatale analyse ikke er udført, eller at den ikke sikkert har vist, at det ventede barn er rhesus D negativt, rekvireres rhesus D bestemmelse på navlesnor i blodbanken.

Der gives, ved kendt rhesus D pos. type på barn, anti-D immunoglobin 1250-1500 IE (2ml); også ved tidligere indgift i graviditeten (uanset hvornår det sidst måtte være givet i graviditeten).

 

Praktisk håndtering af rutine profylakse på fødegangen

I graviditeten

 • • Rhesus negative kvinder, som skal have et rh.positivt barn (påvist ved blodprøve hos egen læge i uge 24) skal kontakte fødegangen telefonisk på hverdage mellem kl. 9 og 12 og aftale hvornår de skal møde på fødegangen til anti-D injektion i graviditetsuge 28-29.

 • • Når kvinden møder på fødegangen, kontrollerer jordemoder moderens og barnets type i Interinfo Blodbank i Clinical.

 • • Anti-D hentes i blodtype lab på Klinisk Biokemisk Afdeling. Husk at medbringe label med kvindens navn, CPR-nummer og stregkode (I aften-og nattimer kontaktes vagthavende laborant).

 • • Ved afhentning af anti-D udleveres samtidig blodderivatjournal, som udfyldes og efterfølgende returneres til Klinisk Biokemisk Afdeling, som foretager en central registrering.

 • • Blodderivatjournalen skal ikke arkiveres i patientens journal.

 • • Kvinden får anti-D injektion i.m. (250 - 300 mikrogram anti-D immunoglobulin (2 ml Rhesonativ) med mindre kvinden allerede er immuniseret med rhesus D antistoffer.

 • • Kvinden observeres for bivirkninger i 30 min. Akutkasse til behandling af anafylaktisk shock står i medicinrummet.

 • • Kvinden medgives kort med dokumentation af anti-D injektion.

 • • Indgift af anti-D journalføres og lægges i medicinmodulet.

 

Ved fødslen

 • • Hvis barnet i graviditeten er påvist Rh. positiv gentager jordemoderen anti-D injektionen indenfor de første timer efter fødslen. Det gælder også ved sectio.

(250 - 300 mikrogram anti-D immunoglobulin (2 ml rhesonativ).

 • • Afhentning af anti-D og udfyldelse blodderivatjournal som ovenstående.

 • • Kvinden får igen udleveret et kort med dokumentation af anti-D injektion.

 • • Anti-D injektionen journalføres som ovenstående og føres ind i medicin modulet.

 • • Anti-D injektionen dokumenters endvidere på konferencesedlen.

Sectioberedskab

Når det i et fødselsforløb besluttes, at kvinden, som er rh.negativ og i graviditeten har fået anti-D, skal i sectioberedskab, bestilles BAC-test med påførsel af dato for indgift af anti-D. Ofte vil det være muligt for Klinisk biokemisk afdeling at lave BAC-test på trods af anti-D indgift i graviditeten. Hvis dette ikke er muligt, tager de selv initiativ til at sende BF-test til Aalborg

 

 

Profylakse på særlig indikation

Rhesus D negative kvinder uden rhesus D antistoffer

Indtil graviditetsuge 8+0 (målt ud fra CRL):

Ingen indikation for anti-D.

Graviditetsuge 8+0 til 19+6 (gives indenfor 72 timer):

 • • Der gives 625-750 IE anti-D immunglobulin (1ml) ved følgende:

spontan, missed eller induceret abort uanset metode (ved missed abortion gælder CRL ≥ sv.t. uge 8+0).

 • • Ekstrauterin graviditet.

 • • Mola.

 • • Abortus imminens efter uge 12+0 (moderat til kraftig blødning. Anti-D gives kun én gang).

 • • Abdominale traumer der kræver indlæggelse til observation for placentaløsning.

Graviditetsuge 20+0 til fødsel (gives indenfor 72 timer):

Hvis fosterets rhesus D type allerede er bestemt som rhesus D negativ i graviditeten, skal der ikke gives anti-D immunglobulin i nedenstående tilfælde.

Det gælder, at der ikke skal gives mere end 2 x anti-D i løbet af en graviditet. Sammenlagt med den postnatale profylakse bliver det til et maksimum på 3 fulde doser for en graviditet.

 

Der gives 1250-1500 IE anti-D immunglobulin (2 ml) ved følgende:

 • • Moderat til kraftig vaginalblødning indtil indgift i 29. uge og efter 35. uge (beskyttelsen er effektiv i 6 uger efter indgift i graviditeten. Gælder ikke fødslen).

 • • Foetus mortuus så snart diagnosen stilles.

 • •  Abdominaltraume der kræver indlæggelse til observation for placentaløsning.

 • • Udvendig vending (første gang).

 

Anti-D Præparater

Der findes 2 præparater til rhesusprofylakse:

 • • Rhophylac (immunglobulin, humant anti-D).

1 injektionssprøjte = 2 ml indeholder humant immunglobulin 1500 IE IgG anti-D (750 IE/ml) 

 • • Rhesonativ (immunglobulin humant anti-D)

1 injektionssprøjte = 1 ml indeholder humant immunglobulin 1250 IE IgG anti D (625 IE/ml)

Begge præparater kan anvendes som rhesusprofylakse. Sygehus apoteket afgør ved sit indkøb, hvilket præparat der bruges.

 

Anti-D administration

 

Bivirkninger: Rødme, hævelse og ømhed på indstikssted. Let overfølsomhed 1- 2 uger efter injektion med nældefeber, feber, væskeophobning og hævede lymfeknuder.

Observeres i 30 min efter injektion. 

 

Anafylaktisk shock

Sjældent.

Utilpashed, kløe, rysten, blodstryksfald, åndedrætsbesvær, og evt. krampe. Se instruks Anafylaksi

Læge tilkaldes.

 

Opbevaring:  2-8 grader. Uden for køleskab: 6 døgn ved max 25 grader. Mørkt.

Link: medicinsk præparater (Rhesonativ) (Rhophylac).

  

Referencer

Sundhedsstyrelsen. Svangreomsorgen.