Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patient og plejeforløb i NHH – patienter opereret i thyreoidea, parathyreoidea, spytkirtel, cyste, fistel og fjernelse af lymfeknude

 

 

 

Modtagelse på indlæggelsesdagen

 • • Patienten, som er nummer 1 på operationsprogrammet, møder ind til H-opvågningen. De øvrige patienter møder i sengeafsnit NHH.

  • • I sengeafsnit NHH henvender patienten sig i receptionen, og bliver vist til venteværelse/opholdsstue. Sekretæren registrerer patienten som Mødt i Bookplan.

 • • Patienten får sædvanligvis først en seng efter operationen. Hvis der er ledig plads i sengeafsnittet, anvises patienten denne.

Modtagelse og præoperativ klargøring.

  • • Evt præmedicin gives jf. præoperativ skema i EPJ (dagen for indgrebet). Når præ-medicin er givet, kvitteres i feltet ”præmedicin givet” – desuden kvitteres i Columna medicin for medicinen.

 • • Eventuel anlæggelse af PVK hos patient med forventet operationstid efter kl. 12 og opsætning af 1000 ml isotonisk natriumklorid pga. faste og tørste.

 

Modtagelse af patient efter operation/opvågning - Observation og pleje

Skriftlig rapport fra opvågningssygeplejerske, der informerer om operations- og opvågnings-forløbet læses i EPJ. Enkelte situationer gives mundtlig rapport om operations- og opvågningsforløb.

 • • Patient tilses umiddelbart efter ankomsten til sengeafdelingen.

Respiration

 • • Frekvens, dybde, inspiratorisk eller eksspiratorisk stridor, fornemmelse af fri eller besværet respiration. Dobbeltsidig lammelse af nervus recurrens giver stridor.

 • • Ved respirationsproblemer kontaktes læge med henblik på tiltag.

 • • Saturationsmåling hos patient med ilttilskud samt ved vurderet behov.

 • • Udtalt eller vedvarende hæshed kan være tegn på beskadiget nervus recurrens. Konfereres med vagthavende læge.

Cirkulation

Tidlig opsporing af kritisk sygdom – TOKS 2.1-score udføres ifølge instruksen.

Hud/væv

Ved cikatricer i huden:

 • • Observation af hævelse på hals. Ved tiltagende hævelse/hæmatom (-dannelse) svarende til cikatricen samt eventuelle respiratoriske problemer, tilkaldes læge akut. Akut thyreoideapakke hentes, personale bliver hos patient. Forbindingen tages af, og i yderste nødstilfælde fjernes suturer, og cikatricen spaltes. Patienten holdes i roligt regime / sengeleje med eleveret hovedgærde.

 • • Observation af forbinding. Ved gennemsivning indtegnes dette, og der dokumenteres i EPJ. Tæt observation. Ved fortsat gennemsivning kontaktes læge med henblik på tiltag.

  • • Der kan forekomme ødem over cikatricen på grund af overskårne lymfebaner. Dette er normalt forekommende og svinder efter nogle uger.

  • • Ydre forbinding / plaster seponeres inden stuegang 1. postoperative dag.

Ved cikatriser/sår i slimhinder:

 • • Observation af hævelse i operationsområdet, sivning eller blødning fra operationsfeltet.

  • • Ved mindre blødninger kan gives ispakning mhp. standsning af blødningen, evt kompression afhængigt af sårtype. Læge orienteres og patienten tilses. Patienten holdes i roligt regime / sengeleje.

  • • Ved vedvarende blødning, kraftig eller livstruende blødning kaldes læge akut.

 

 • • Observation af PVK: Intravaskulære katetre (5.1). Funktion, tegn på phlebitis, smerter ved brug af PVK. Ved problemer seponeres PVK og ny anlægges. Daglig gennemskylning af PVK med natriumklorid for at sikre funktion. Dokumenteres i EPJ.

  • • Patienten SKAL have én velfungerende PVK, og ved blødning/hæmatom to.

Sanser

Ved totalthyr eller parathyr.operation:

 • • Observation af paræstesier grundet lavt kalcium i blodet. Postoperativ hypokalkæmi efter thyreoidea- og parathyreoideakirurgi Patienten informeres om paræstesier, hvordan de kan føles, og vigtigheden af at informere personalet herom. Patienten udspørges navnlig om paræstesier i hænder, fødder og ansigt (prikkende, snurrende, sovende fornemmelse eller uro i kroppen).

 • • Ved tegn på paræstesier gives der 2 glas mælk. Tidspunkt for paræstesier dokumenteres i EPJ.

 • • Patienten tilses efter 15 minutter, og ved fortsatte paræstesier kontaktes læge med henblik på tiltag. Eventuel bestilling af blodprøver (kalcium-tal) efter ordination af læge – vær opmærksom på rettidig respons på prøvesvar Korrekt håndtering af prøvesvar i afdeling ØNH.

Ved operationer i spytkirtel, cyste, fistel og lymfeglandler:

 • • Observation af funktionen af nerver til ansigtet, evt skulder niveau eller ændret funktion med hængende mundvig, ændringer i følesansen i øreflip mm. Dokumenteres i EPJ.

Ernæring

 • • Der tilbydes tynde væsker ved ankomst til afdelingen, kost når patienten vurderes klar hertil. Herefter ingen kostrestriktioner. Dog vær opmærksom på patients øvrige sygdomme, præferencer eller allergier.

 • • Evt. drop observeres for indhold/funktion og bibeholdes, indtil det vurderes, at patienten kan spise og drikke. Hvis patienten har GIK-drop på grund af diabetes, seponeres dette ved sufficient ernæringsindtag og stabile glukose-værdier jf. GIK-drop

 • • Observation af kvalme/opkastning. Hvis patient er påvirket af kvalme og/eller opkastning, gives medicin efter ordination på kvalmestillende medicin. Læge kontaktes med henblik på ordination af antiemetika, hvis ingen ordination forefindes. Administration ifølge medicinmodul og dokumentation af effekt i EPJ.

Smerter

 • • Observation af patient for smerter. Patient VAS-scores og tilbydes analgetika, som gives efter ordination af læge. VAS-scoren dokumenteres i EPJ, og medicinen administreres i medicinmodulet. Observer effekt af den givne analgetika.

 • • Information til patient om sårsmerter, lejringssmerter og intuberingssmerter samt information om trykgener omkring operationsfeltet på grund af operation/forbinding.

Udskillelse

 • • Observation af vandladning – senest 6 timer postoperativt. Ved manglende vandladning eller hvis patienten føler vandladningstrang og har forsøgt vandladning uden held, blærescannes patienten. Postoperativ urinretention – POUR

 • • Observation af afføring. For at undgå obstipation bør patienten have afføring hver 2. dag.

 

Dræn

Observation af dræntype, output og om dræn fungerer. Dokumenteres i EPJ.

Aktivitet

Patienten må mobiliseres.

Motivere/hjælpe patient til at være oppegående for at undgå sengelejets komplikationer.

Ved operation i/på thyreiodea- og parathyreiodea:

 • • Patienten må mobiliseres.

 • • Patienten må lejres frit i sengen, men bør ikke benytte sengegalgen på grund af for meget træk i cicatricen.

 • • Patient kan lejres med let eleveret hovedgærde cirka 30 grader, da dette kan afhjælpe eventuelle trykgener og/eller respirationspåvirkning.

 • • Ved øvre sternum split må patienten mobiliseres.

Viden

Patient informeres vedrørende plan for den videre observation, behandling og pleje under indlæggelsen.

Ved forespørgsel informeres patientens pårørende (Informeret samtykke til behandling indhentet ved

forundersøgelsen, skal være noteret i EPJ) om planen for det videre observations- og plejeforløb.

 

Udskrivelse

PVK seponeres, når lægen har udskrevet patient.

Patienten bør have en plan for behandling af smerter inden udskrivelse.

Ambulante tider sendes til patientens E-boks, Har patienten ikke E-boks findes tiden i bookplan og

medgives

til patienten.

Patienten gives information om, hvordan medicinen tages og evt. udleveres medicinkort fra Fælles Medicin

Kort.

Patienten informeres om plan for opfølgning mht. blodprøver.

Patient geninformeres om, at han/hun selv skal arrangere kørsel hjem: Patientbefordring og befordringsgodtgørelse og patientrettigheder.

Interventioner ved operation i/på thyreoidea- og parathyreoidea:

Inden udskrivelse skal patient informeres om og klargøres til indirekte laryngoskopi eller fiberskopi.

Skopet klargøres og rengøres efter brug (ifølge standard i skyllerummet).

Patienten vejledes om vanlige post operative gode råd og vejledning inklusiv varsel i forhold til blødning og

infektion Operation på skjoldbruskkirtlen, Fjernelse af biskjoldbruskkirtler eller Fjernelse af skjoldbruskkirtlen

 • •  Patienter informeres om at kontakte afdelingen ved tiltagende trykgener/symptomer inden for de første 3-4 dage efter operationen.

Patient informeres om, at evt. hævelse og misfarvning af hals og øvre thorax vil aftage over ca. 2-3

måneder. På grund af operation på thyreoidea, der styrer stofskiftet. Dette svinder efter nogle uger.

 

Information ved operationer i spytkirtel, cyste, fistel og lymfeglandler:

Patienten vejledes om vanlige post operative gode råd og vejledning Fjernelse af lymfeknude på halsen, Operation på ørespytkirtel, Fjernelse af spytkirtel, Fjernelse af cyste på siden af halsen, Fjernelse af cyste eller fistel midt på halsen

 

Telefonkontakt til afdelingen efter udskrivelse

Patienter eller pårørende, som kontakter afdelingen vedrørende problemstillinger omkring deres operation konfereres med vagthavende læge.

 

 

Definition af begreber

Paræstesier = Prikkende, snurrende eller sovende føleforstyrrelser. Er i dette tilfælde et tegn på stofskifteforstyrrelse (kalkstofskifte) som giver gener i en nerve.

Indikatorer og tærskelværdier

Ved operation i parathyreoidea og fjernelse af thyreoidea:

PTH og se-Calcium. Skal vurderes af læge før patient kan udskrives.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter, som i forbindelse med deres operation i thyreoidea, parathyreoidea, patotis, submandibularis, lymfeknude, cyste eller fistel i halsregionen skal observeres og plejes af personale i NHH

 

Formål

At det personale, der skal tilrettelægge pleje og behandlingen til indlagte patienter i NHH med operationsforløb i relation til thyreoidea, parathyreoide, submandibularis, parotis, lymfeknude, cyste eller fistel i halsregionen yder en ensrettet pleje og behandling, som tager hensyn til den enkelte patients behov