Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelsesdagen

 

 • • Sekretær og sygeplejerske i aftenvagt dagen før/nattevagt i NHH tjekker journaler mhp., at alle prøvesvar mm forefindes.

 • • Patienten, som er nummer 1 på operationsprogrammet, møder ind til H-opvågningen. De øvrige patienter møder i sengeafsnit NHH.

 • • I sengeafsnit NHH henvender patienten sig i receptionen, og bliver af sekretæren, som registrer mødt i Bookplan.

 • • Sekretæren viser patienten til venteværelse/opholdsstue.

 • • Patienten får sædvanligvis først en seng efter operationen. Hvis der er ledig plads i sengeafsnittet anvises patienten denne.

 

Modtagelse og præoperativ klargøring.(modtagelse og klargøring ved NHH af patienter til operation på thyreoidea – kommer senere)

Patienten modtages af sygeplejerske/plejepersonale

 

Modtagelse af patient efter operation/opvågning

 • • Mundtlig rapport fra opvågningssygeplejerske, der informerer om operations- og opvågnings-forløbet. Dokumentation i clinical suite

 • • Patient tilses umiddelbart efter ankomsten til sengeafdelingen.

 

Observation og pleje af patient

Respiration

 • • Frekvens, dybde, inspiratorisk eller eksspiratorisk stridor. Dobbeltsidig lammelse af nervus recurrens giver stridor. Ved respirationsproblemer kontaktes læge med henblik på tiltag.

 • • Saturationsmåling hos patient med ilttilskud samt ved vurderet behov.

 • • Udtalt eller vedvarende hæshed kan være tegn på beskadiget nervus recurrens. Konfereres med vagthavende læge.

 

Cirkulation

 

Hud/væv

 • • Observation af hævelse på hals. Ved tiltagende hævelse/hæmatom (-dannelse) svarende til cikatricen samt eventuelle respiratoriske problemer, tilkaldes læge akut. Akut thyreoideapakke hentes, personale bliver hos patient. Forbindingen tages af, og i yderste nødstilfælde fjernes suturer, og cikatricen spaltes.

 • • Observation af forbinding. Ved gennemsivning indtegnes dette, og der dokumenteres i CSC. Tæt observation. Ved fortsat gennemsivning kontaktes læge med henblik på tiltag.

 • • Der kan forekomme ødem over cikatricen på grund af overskårne lymfebaner. Dette er normalt forekommende og svinder efter nogle uger.

 • • Ydre forbinding seponeres inden stuegang seponeres 1. postoperative dag.

 • • Observation af PVK: Intravaskulære katetre. Funktion, tegn på phlebitis, smerter ved brug af PVK. Ved problemer seponeres PVK og ny anlægges. Daglig gennemskylning af PVK med natriumklorid for at sikre funktion. Dokumenteres i CSC.

 

Sanser

(Ved totalthyr eller parathyr.operation):

 • Observation af paræstesier grundet lavt kalcium i blodet. Postoperativ hypokalkæmi efter thyreoidea- og parathyreoideakirurgi Patienten informeres om paræstesier, hvordan de kan føles, og vigtigheden af at informere personalet herom. Patienten udspørges navnlig om paræstesier i hænder, fødder og ansigt (prikkende, snurrende, sovende fornemmelse eller uro i kroppen).

 • Ved tegn på paræstesier gives der 2 glas mælk. Tidspunkt for paræstesier dokumenteres i CSC.

 • Patienten tilses efter 15 minutter, og ved fortsatte paræstesier kontaktes læge med henblik på tiltag. Eventuel bestilling af blodprøver (kalcium-tal) efter ordination af læge – vær opmærksom på rettidig respons på prøvesvar Rettidig reaktion på prøvesvar.

 

Ernæring

 • • Der tilbydes tynde væsker ved ankomst til afdelingen. Herefter ingen kostrestriktioner. Dog vær opmærksom på patients øvrige sygdomme, præferencer eller allergier.

 • • Drop observeres for indhold/funktion og bibeholdes, indtil det vurderes, at patienten kan spise og drikke. Hvis patienten har GIK-drop på grund af diabetes, seponeres dette ved sufficient ernæringsindtag og stabile glukose-værdier GIK-drop

 • • Observation af kvalme/opkastning. Hvis patient er påvirket af kvalme og/eller opkastning, gives medicin efter ordination på kvalmestillende medicin. Læge kontaktes med henblik på ordination af antiemetika, hvis ingen ordination forefindes. Administration ifølge medicinmodul og dokumentation af effekt i CSC.

 

Smerter

 • • Observation af patient for smerter. Patient VAS-scores og tilbydes analgetika, som gives efter

ordination af læge. VAS-scoren dokumenteres i CSC, og medicinen administreres i medicinmodulet. Observer effekt af den givne analgetika.

 • • Information til patient om sårsmerter, lejringssmerter og intuberingssmerter samt information om trykgener omkring operationsfeltet på grund af operation/forbinding.

Udskillelse

 • • Observation af vandladning – senest 6 timer postoperativt. Ved manglende vandladning eller hvis patienten føler vandladningstrang og har forsøgt vandladning uden held, blærescannes patienten. Postoperativ urinretention – POUR

 • • Observation af afføring. For at undgå obstipation bør patienten have afføring hver 2. dag.

 

Aktivitet

 

Viden

 • • Patient informeres vedrørende plan for den videre observation, behandling og pleje under indlæggelsen.

 • • Ved forespørgsel informeres patientens pårørende (Informeret samtykke til behandling indhentet ved forundersøgelsen, skal være noteret i CSC) om planen for det videre observations- og plejeforløb..

 • • Inden udskrivelse skal patient informeres om og klargøres til indirekte laryngoskopi eller fiberskopi.

 • • Skopet klargøres og rengøres efter brug (ifølge standard i skyllerummet).

 • • Patienten vejledes om vanlige post operative gode råd og vejledning Operation på skjoldbruskkirtlen, Fjernelse af biskjoldbruskkirtler eller Fjernelse af skjoldbruskkirtlen

 • • Patient informeres om, at evt. hævelse og misfarvning af hals og øvre thorax vil aftage over ca. 2 – 3 måneder.

 • • PVK seponeres, når lægen har udskrevet patient.

 • • Patienten bør have en plan for behandling af smerter inden udskrivelse.

 • • Ambulante tider sendes til patientens E-boks, evt. har vi mødekort i papirjournal.

 • • Information af patient om, at man godt kan være mere træt i de første uger postoperativt. Dette er normalt på grund af operation på thyreoidea, der styrer stofskiftet. Dette svinder efter nogle uger.

 • • Patienten gives information om, hvordan medicinen tages og evt. udleveres medicinkort fra Fælles Medicin Kort.

 • • Patienten informeres om plan for opfølgning mht. blodprøver: stofskifte (egen læge eller endokrinologisk afdeling), evt. INR-målinger mm.

 • • Patient geninformeres om, at han/hun selv skal arrangere kørsel hjem: Befordring – Befordringsbetingelser og patientrettigheder.

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter i thyreoideaforløb, der efter operation skal observeres og plejes af personale i NHH

Formål

At det personale, der skal tilrettelægge pleje og behandlingen til thyreoideaforløb yder en ensrettet pleje og behandling, som tager hensyn til den enkelte patients behov.

 

Definition af begreber

Paræstesier = Er i dette tilfælde et tegn på stofskifteforstyrrelse i en nerve

Indikatorer og tærskelværdier

PTH og se-Calcium. Skal vurderes af læge før patient kan udskrives