Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Måling af P-Glukose(POCT), Accu-Chek Inform II

Accu-Chek Inform II apparatinstruks for kliniske afdelinger

 

 

Beskrivelse

Funktionsområde

Plejepersonalet scanner patientens personnummer ind fra patientens armbånd eller Sundhedskort til ID af patient. Glukose bestemmes. Herefter sendes data fra de dockede eller trådløse Accu-Chek apparater via hospitalets netværk til Middleware server i IT Sundhed og herfra videre til Labka. På samme måde analyseres kontroller og sendes til serveren. Data og kontroller overvåges i et datamanagement system, Middleware, af Accu-Chek specialisterne.

Nye lotnumre på teststrimler og kontroller testes og godkendes fra Klinisk Biokemisk Afdeling i Aalborg, og de godkendte lotnumre, med udløbsdatoer, sendes via hospitalets netværk tilbage til måleapparaterne trådløst og via dockingstationerne.

 

Kontrol-data

Patient-data

Middleware

Server,

IT Sundhed

Dockingstation

Accu-Chek

måleapparat

LABKA Server

 

Hospitalets netværk

Kontrol-data

Patient-data

Identifikation af patient

Personlig ID og patient CPR-nummer scannes på Accu-Chek. Se Patientidentifikation på somatiske hospitaler

Resultatet overføres via dockingstation eller trådløst til Labka med dato og tidspunkt. Der autorekvireres et klokkeslæts glukose ved nærmeste ½ time. Resultatet kan lægge sig på en eksisterende rekvisition fra samme rekvirent.

Data om hvilken medarbejder der har udført undersøgelsen gemmes i Middleware

Prøvemateriale

0,6 µl kapillærblod fra øre, hæl eller finger.

 

Reagenser

Accu-Chek Inform II Teststrimler

Rekvireres hos Centraldepotet

Rekv.nr. 45 92 14

Accu-Chek Performa Kontrolmateriale

Rekvireres hos Centraldepotet

Rekv.nr. 45 96 28

Safe-T-pro

Rekvireres hos Centraldepotet

Rekv.nr. 45 96 74

Accu-Chek Inform II assesory kit – “Kuffert”

Rekvireres hos Centraldepotet

Rekv.nr. 45 93 10

 

Opbevares ved stuetemperatur. Strimmelbøtten skal lukkes hurtigst mulig efter brug, da teststrimlerne ellers kan optage fugt – hvilket vil påvirke måleværdierne.

Håndtering

Både teststrimler og kontroller (QC) er forsynede med lotnumre og udløbsdato, som registreres i Accu-Chek apparatet, når strimlen sættes i. Det er ikke muligt at anvende teststrimler og kontroller, der ikke er kendte, eller hvor udløbsdatoen er overskredet.

Vær opmærksom på, at kontrolreagens skal anvendes inden 3 måneder efter, emballagen er åbnet. Derfor skal dato for anbrud noteres på æsken med kontroller.

Prøvetagning

Der kan udtages kapillærblod fra ører, fingre eller hæle – se Blodprøvetagning - Klinisk Biokemisk Afdeling

 

Scan med Accu-Chek

Tryk og slip Billede 38. Knappen vises nu på en sort baggrund (under scanningen).

Hold instrumentet, således at stregkodescannerens vindue er ca. 10-20 cm over den stregkode, du vil læse.

 

Billede 37

Log på Accu-Chek

Tænd Accu-Chek på On/Off knap under displayet.

Tryk på pil eller vent til at skærmbilledet skifter automatisk

6

Tryk på Billede 28for at scanne dit personlige bruger-ID.

Vær opmærksom på, at du skal slippe knappen før Accu-Chek scanner. Afstanden til stregkodens skal være ca. 15 cm.

Hvis din stregkode er defekt, kan du taste dit ID ind på display.

Brug følgende knapper Billede 29 og Billede 30for at skifte mellem tegn.

Tryk på Billede 31knappen for at slette en forkert indtastet karakter.

Tryk på Billede 32for at bekræfte indtastning.

 

Bestemmelse af blodglukose

Analyse af patientprøve

 1. 1. 

Tænd Accu-Chek og log dig på (se log-on procedure ovenfor)

 

 

Billede 33

 

 1. 2. 

Vælg patienttest i hovedmenuen.

Hvis funktionen ”Patienttest” ikke er tilgængelig, skyldes det, at den pågældende bruger skal recertificeres – Se Kursusportalen.

 

 

Billede 34

 

 1. 3. 

Efter identifikation af patient scannes eller indtastes Patient ID. Ved konstruerede cpr-nr.: Brug følgende knapper:

 

Billede 67

og

Billede 50

for at skifte mellem tegn.

 

 

Tryk på

Billede 68

for at bekræfte indtagningen

 

 

Billede 69

 

 1. 4. 

Scan lotnummer fra teststrimmel beholderen

 

Billede 70

 1. 5. 

Tag teststrimlen op af beholderen og luk låget igen.

 1. 6. 

Hold teststrimlen så ordet ”Accu-Chek” vender opad og indsæt teststrimlen i den retning, som pilene angiver.

 

 

Billede 71

 

 

Billede 72

 

Vent til den blinkende dråbe vises på displayet, før blodet påføres.

 

 

Billede 73

 

 1. 7. 

Sug bloddråben ind via forkanten af teststrimlen.

Placer altid instrumentet på samme eller højere niveau end prøvetagningsstedet. Dette forhindrer, at blodet kan forurene instrumentets åbning.

 

 

Billede 74

 1. 8. 

Afvent 5 sekunder inden resultatet fremkommer i displayet.

 

 

Billede 75

 

 

OBS: Hvis det målte resultat ikke stemmer overens med patientens klinik, benyttes kommentaren ”Gentages straks” og målingen gentages. Se nedenstående punkt

 

Tryk på

Billede 76

for at acceptere resultat

 

 1. 9. 

Under svaret kan der tykkes

Billede 77

 

Herefter er der mulighed for at vælge en kommentar

 

Resultat

 

Billede 78

Knyt en kommentar til resultater. F.eks. hvis et svar skal gentages og bagefter, når der er gentaget.

Det kunne f.eks. være ved lave værdier.

Knyt en kommentar til hvis et resultat skal slettes eller herefter godkendes.

Der må kun benyttes forud definerede kommentarer fra listen.

 

 

 

Kommentar til resultatet

 

 

Billede 79

 

 

Klik på

Billede 80

For at acceptere valgt kommentar

 1. 10. 

Apparatet placeres i dockingstationen, og resultatet overføres til Labka. Dette kan gøres umiddelbart, eller når man har gennemført alle ønskede målinger.

 

 

Hvis Accu-Chek er udstyret med netkort vil resultaterne overføres kontinuerligt.

 

Svarafgivelse

POCT-glukose resultater > 0,6 mmol/l og < 33,3 mmol/l kan måles og anvendes. Se dog kritiske svar.

 

Svaret HI

Betyder at resultatet er > 33,3 mmol/l og ligger uden for Accu-Cheks måleområde.

Målingen gentages og kommentar tilføjes. Ønsker et præcist svar, skal prøven rekvireres venøst eller til ABL.

I Labka fremkommer resultatet> 33,3 mmol/l

 

Svaret LO

Betyder at resultatet er < 0,6 mmol/l og ligger uden for Accu-Cheks måleområde. Målingen gentages og kommentar tilføjes. Ønskes et præcist svar, skal prøven rekvireres venøst eller til ABL. Vurderes det, at patienten er ved at gå i chok, er det vigtigere at handle, end at gentage prøven.

I Labka fremkommer resultatet < 0,6 mmol/l.

 

Kritiske værdier

Ved glukosesvar < 3,0 mmol/l måler Accu-Chek ikke præcist, resultatet kan variere ±0,8 mmol/l:

 

Du skal derfor vurdere om patientens behandling afhænger af et præcist svar.

 

Billede 28

 

Tryk på

Billede 81

Herefter vises resultater hvor

Billede 82

blinker.

Tryk på

Billede 83

og vælg mellem de to kommentarer.

 

 

”Måleusikkerhed accepteres – resultatet godkendes”

 

”Gentages straks”

 

Gentag målingen og ved 2. måling tilføjes kommentaren ”Er gentaget”, hvis svaret ikke afviger mere end 10%, ellers tilføjes kommentaren ”Skal gentages”, Afviger svaret mere end 10%, bestilles venepunktur (GLC) eller svar fra ABL (kB-Glc).

 

 

Fremkommer svaret HI eller LO (se nærmere forklaring under svarafgivelse) gentages målingen også og kommentaren ”Abnormt svar” set tilføjes.

 

For apparater der deles af flere afdelinger

Husk samtidig at tilføje afdelingen, hvor svaret skal sendes til. Når du har målt en glukose, vil Accu-Chek kræve en kommentar af dig. Det ses ved at taleboblen ”blinker”.

Når du trykker på Billede 21vil du få mulighed for at vælge afdeling.

Hvis der ikke vælges afdeling, vil der ikke overføres et resultat i Labka.

Måling af kontrol (QC)

Der analyseres 2 Accu-Chek Performa kontroller (kontrol Level 1 og kontrol Level 2) for at sikre, at Accu-Chek måler korrekt, og at teststrimlerne fungerer optimalt. Det anbefales at lave en fast rutine for kontrolmåling, da apparatet låser, hvis kontrollen ikke måles rettidig. Det er dog muligt at analysere 1 prøve mere som STAT. Disse er forbeholdt til livsvigtig akut prøvetagning. Vær opmærksom på, at svaret tilbageholdes i Cobas IT1000, til det er blevet godkendt af en bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

QC udføres som rutine hver 4. uge (apparatet informerer under opstart om, hvor længe der er til næste QC-måling) eller oftere, hvis Accu-Chek anmoder om en kontrolmåling som f.eks. ved skift af lotnumre på teststrimler eller software opdatering af Accu-Chek.

 

Der skal også gennemføres kontrolmålinger hvis, der af en eller anden grund, er usikkerhed omkring et resultat.

 1. 1. 

Tænd Accu-Chek og log dig på (se log-on procedure ovenfor).

 

 

6

 1. 2. 

Vælg kontrol test fra hovedmenuen.

 

 

Billede 2

 1. 3. 

Scan stregkoden på den kontrolopløsning du vil analysere

 

Billede 36

 1. 4. 

Scan stregkoden på teststrimmelbøtten.

 

 1. 5. 

Indsæt en teststrimmel og vent til den blinkende dråbe vises på skærmen.

 

 1. 6. 

Bland kontrollen grundigt og kassér de 2 første dråber.

 

 1. 7. 

Indsæt forkanten af teststrimlen i dråben fra kontrolopløsningen.

 

 1. 8. 

Resultatet fremkommer på skærmen som Pass/Fail

 

 

Billede 38

Billede 39

 

GODKENDT

IKKE GODKENDT

 

Ved Pass er kontrollen i orden. Ved Fail er kontrollen ikke i orden. Teststrimmel QC og apparat undersøges for fejl, kontrollen måles igen. Er der stadig Fail, benyt da en ny pakke stiks, for at udelukke at fejlen skyldes forkert opbevaring.

Først herefter kontaktes en fagspecialist på:

Aalborg Universitetshospital, mail: blodglucose@rn.dk

Regionshospital Nordjylland på lokal 42420

 

 1. 9. 

Den anden kontrol udføres på tilsvarende måde. Begge kontroller skal måles.

 

 1. 10. 

For apparater, der deles mellem afdelinger, skal den korrekte afdeling tilføjes som kommentar

 

Rekvirering

Personalet på afdelinger med eget måleudstyr tager selv prøverne.

Fejlkilder – vil resultere i forkerte svar

Blodprøvetagning

 • • Sprit ikke fordampet.

 • • Den første dråbe er ikke kasseret.

 • • For kraftige klem på øre/finger/hæl.

 • • Frugtsaft på synligt rene hænder.

 

Strimmelbøtten

 • • Opbevaret ved forkert temperatur – korrekt opbevaring ved 2ºC-30ºC.

 • • Har stået åben – trukket fugt fra luften.

 • • Strimlerne flyttet til/fra anden strimmelbøtte.

Begrænsninger

Ved reduceret perifer blodgennemstrømning, kan det ikke anbefales at anvende kapillærblod til glukosemåling.

Kraftig lipæmi (P-Triglycerid > 20,3 mmol/l) kan give forhøjede værdier.

Intravenøs indgivelse af ascorbinsyre (konc. > 0,11 mmol/l) vil medføre overestimering af blodglukoseresultater.

Nonketotisk hyperosmolær koma kan give for lave værdier.

HCT > 0,65

HCT < 0,10

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Henvendelse

Årsag

Løsning

Personlig stregkode kan ikke læses af Accu-Chek

Ingen stregkode

Stregkode virker ikke

Aa, Ho, Fa, Thi – få et nyt ID-kort. Disse produceres med ID fortrykt.

Accu-Chek vil ikke overføre resultater

Billede 39

Netstik ikke monteret korrekt. Sker ofte efter rengøring eller oprydning

Monter eller udskift netstik

Netstikket er ikke aktivt

Kontakt IT, stikket patches (aktiveres)

Dockingstation lyser rødt

Genstart stationen, ved at slukke og tænde for strømmen. Hvis det ikke løser problemet, kontaktes Klinisk Biokemisk Afdeling

Optisk øje til venstre bag på Accu-Chek eller i dockingstation er tilsmudset

Renses med sprit. Vær opmærksom på at håndsprit ikke må benyttes

Dockingstation offline – der ses et skærmbillede med dette lille røde symbol på trods af alle ovenstående løsningsforslag

Aflever stationen i Klinisk Biokemisk Afdeling, så stationen kan opdateres eller udskiftes.

Accu-Chek lades ikke i dockingstationen

Strømstikket er faldet ud eller kontakten er slukket

Placeres korrekt eller tændes

Accu-Chek er ikke placeret korrekt i stationen – ingen lys i display

Prøv igen

Andet,

Kontakt Klinisk Biokemisk Afdeling. Kontroller inden om display har et lyn over batterisymbolet.

Accu-Chek vil kun udføre kontrolmålinger – fejlen ses kun ved nogle brugere

Den berørte bruger har overskredet sine 2 års certificering

Recertificer – Se Kursusportalen

Accu-Chek sender svar, men intet svar i EPJ

Forkert CPR-nr.

Svar kommentar blokerer/mangler

CPR-nr. er ny konstrueret, og ikke kendt i Labka.

Opret patient i Labka.

Ikke muligt at scanne brugerkode, men godt strimler og kontroller

Stregkoden er slidt.

Aa, Ho, Fa, Thi – få et nyt ID-kort. Disse produceres med ID fortrykt.

 

Teststrimler eller kontroller accepteres ikke ved scanning

Dato for holdbarhed er overskredet

Bestil nyt gennem ILS, og lån i mellemtiden fra en naboafdeling

 

Årsager til at en måling fejler eller ikke kan påbegyndes

 1. 1. Teststrimlen isættes Accu-Chek for tidligt

 2. 2. Bloddråben påsættes Accu-Chek før opvarmning og aktivering er afsluttet

 3. 3. Der påsættes for lidt prøvemateriale – sørg for at den tilgængelige bloddråbe er stor nok og at den ikke fjernes fra Accu-Chek, før den har suget materiale nok

 4. 4. Stiksen er beskadiget, vendt forkert eller ridset i metaldelen

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Anvend handsker, da der kan være risiko for biologisk smitte. Brugte øre- og fingerlancetter, teststrimler fra patient- og kontrolmålinger skal bortskaffes efter sygehusets regulativer.

 

Undgå at kigge i scannerens lys, da dette kan give øjenskader.

Tab af data

Batterierne til apparatet er genopladelige. Hvis det bliver nødvendigt at skifte batteri, skal måleenheden først sættes tilbage i opladeren således, at de sidst registrerede data gemmes.

 

Ønsker man at genkalde et resultat gøres følgende:

 1. 1. Log ind på apparatet med kode

 2. 2. Vælg Evaluer resultater

 3. 3. Vælg Evaluer Glukosetest

 4. 4. Vælg Patient

 5. 5. Tast eller scan cpr. Nr.

 6. 6. Tryk på Billede 20 hvorefter resultatet fremkommer

Certificering

Vedkommende, der tager og analyserer blodprøven, skal have deltaget i Klinisk Biokemisk Afdeling Accu-Chek undervisning og skal herefter recertificeres hvert 2. år. Recertificeringen gennemføres gennem Kursusportalen.

Rengøring

Må aftørres med en opvredet klud med vand eller sæbevand for at fjerne eventuelle blodstænk. Tør efter med 70% hospitalssprit. 1% Chlor kan benyttes ved behov – udelad dog på metalklemmerne bag Accu-Chek.

Spray aldrig vand på måleapparatet eller basisenheden.

Sørg for at der ikke trænger væske ind i strimmelporten.

For at beskytte Accu-Chek, skal stix åbning altid holdes nedad under rengøring & desinfektion.

Definition af begreber

QC:

Kontrolmateriale, Kontrol Level1 og Kontrol Level2

KBA:

Klinisk Biokemisk Afdeling

Hyperæmiseret:

God blodgennemstrømning

ABL:

Analyseapparat til måling af bl.a. blodgasser og glukose

Stix:

Teststrimmel

Basisenhed:

Dockingstation

Formål

At personale på kliniske afdelinger, der anvender Accu-Chek Inform II, har den optimale baggrund for at betjene apparatet korrekt og at resultater efterfølgende bliver tilgængeligt i patientens elektroniske svarskema.

Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger og ambulatorier på Aalborg Universitetshospital, Regionshospitalet Nordjylland og Psykiatrien (minus Brønderslev).

Kontakt ved problemer

Regionshospital Nordjylland

Hvis problemet ikke er akut, skal henvendelsen ske via mail: poctbrugersve@rn.dk

Ved akutte problemer kontaktes Klinisk Biokemisk Afdeling via telefon:

Hjørring: tlf.nr. 42420

 

Aalborg Universitetshospital

Hvis problemet ikke er akut, skal henvendelsen ske via mail: blodglucose@rn.dk

Ved akutte problemer i dagtiden kontaktes Klinisk Biokemisk Afdeling via telefon:

Aalborg Universitetshospital: tlf.nr. 64912

 

Nyhedsbreve kan findes på Klinisk Biokemisk Afdeling´s hjemmeside: Accu-Chek.

Udlån af apparatur

Der vil altid være mulighed for at låne et Accu-Chek måleapparat, indtil afdelingens er repareret eller udskiftet. Tag det fejlramte udstyr med til Klinisk Biokemisk Afdeling, sammen med kontaktoplysninger og beskrivelse af hvilket problem henvendelsen skyldes.

Tilmelding til undervisning – Certificering

Alle matrikler

I Region Nordjyllands elektronisk kursusportal Plan2Learn kan tilgængelige kurser tilmeldes. Se under eksterne links.

 

Blodglukosemåling på Accu-Chek, Aalborg Universitetshospital Vær opmærksom på at undervisningen kan gennemføres på video fra Syd – på alle AAUH-matrikler

Blodglukosemåling på Accu-Chek, Regionshospital Nordjylland 

 

Referencer

Accu-Chek Inform II, brugervejledning

Evaluation Report: Accu-Chek® Performa System