Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdsgang for udlån af behandlingsredskaber og hjælpemidler for fysio- og ergoterapien, Thisted

Beskrivelse

Fysio- og ergoterapien modtager en henvisning med henblik på vurdering i forhold til hjælpemidler eller behandling, eller der fortages vurdering i forhold til en patient, der er i træning eller behandling i terapiafsnittet.

 

Ifølge sundhedsaftale er det region, kommune eller borger selv, der skal afholde udgifter til hjælpemidler.

Der er udarbejdet et flowchart for udlån af behandlingsredskaber og hjælpemidler (se bilag). Dette skal følges i forhold til, om det er kommunen, regionen(hospitalet) eller patienten selv, der skal levere redskabet eller hjælpemidlet.

 

I tilfælde af, at hverken kommune eller hospital er forpligtet til at udlåne et hjælpemiddel, skal vi være behjælpelige med oplysning om, hvor det er muligt at købe eller leje et sådant. Adresseliste (se bilag).

 

Til udlevering til patienter har Region Nordjylland i samarbejde med de nordjyske kommuner udgivet en pjece: ”Behandlingsredskaber og hjælpemidler”, se bilag. Denne beskriver ligeledes ansvarsfordelingen hospital/kommune/borger. Pjecen forefindes på alle sengeafsnit og i terapiafsnittet.

 

Aftaler på de forskellige afsnit

Medicinsk ambulatorium/M4

Har et lille lager stående af inhalationsapparater, som de kan låne ud.

Personalet i afsnittet udfylder låneseddel, som sendes til fysioterapien.

Erstatningsapparater leveres til afsnittet fra fysioterapiafsnittet.

Samme procedure er gældende for lungesygeplejerskerne ved udlån af inhalationsapparater.

Intensiv afsnit

Har 2 C-PAP stående, som de kan låne ud på afsnittet.

Personalet udfylder en seddel med CPR og udlånsnr.

Personalet fra hjælpemiddeldepotet fylder op og fører udlån i udlånssystem.

 

K3
Har et lille lager af småhjælpemidler i depotet. Disse udlånes af terapeuterne.
Hjælpemiddeldepotet er ansvarlige for opfyldning af lageret.

 

Akutafsnit, kirurgisk ambulatorie og dagkirurgisk afsnit

Har et lager af diverse størrelser af albuestokke, som udleveres derfra ifølge flowchartet.

Hjælpemiddeldepotet er ansvarlige for opfyldning af lageret.

Kopi af udlånsseddel lægges i plastlomme i hjælpemiddelskab i akutafsnit.

Kirurgisk ambulatorium og dagkirurgisk afsnit sender kopi til Fysioterapien.

Udenfor ergoterapiens åbningstid udlånes hjælpemidler ifølge instruks: Hjælpemidler som led i behandling til patienter fra skadestue og sengeafsnit udenfor ergoterapiens åbningstid.

 

Sengeafsnittene

Har enkelte ganghjælpemidler i fast udlån. Disse hjælpemidler benyttes, indtil eventuelt egne hjælpemidler bringes til afsnittet. Hjælpemidler i fast udlån må under ingen omstændigheder lånes med patienten hjem.

Sengeafsnittene har egne badebækkenstole, badebænke med mere. Ved specielle behov udlånes hjælpemidlerne fra hjælpemiddeldepotet.

Til transport af patienter på sygehuset forefindes portørkørestole med eleverbare eller almindelige benstøtter.

 

Udlån under indlæggelse

Patienter kan som led i behandlingen/træningen låne hjælpemidler fra hjælpemiddeldepotet.

Udlånet noteres i hjælpemiddelsystemet med udlånstid. Under bemærkninger noteres, hvilken afdeling patienten er indlagt på. Der udskrives ikke udlånsseddel til udlån under indlæggelse. Hjælpemidlet påhæftes en seddel med patientens navn og afdeling - på bagsiden af denne seddel stemples: ”Til brug under indlæggelse”.

Når patienten ikke har brug for hjælpemidlet mere, sættes det på aftalt opsamlingssted på sengeafsnittet og afhentes derefter dagligt af personale fra hjælpemiddeldepotet, som sørger for at slette udlånet i hjælpemiddelsystemet. Eller terapeuten afleverer hjælpemidlet på aftalt opsamlingssted på gangen ud for hjælpemiddeldepotet.

Specielt for udlån af ganghjælpemidler under indlæggelse

På bordet i depotet med ganghjælpemidler ligger ark til udfyldelse af oplysninger omkring patient, afsnit, hjælpemidler og udlånstid, se bilag. Sedlen kommes i kassetten på bordet. Hjælpemiddeldepotet er ansvarlig for at tømme kassetten og føre oplysningerne ind i udlånssystemet dagligt.

 

Bariatriske hjælpemidler

Se instruks: Hjælpemidler, senge og tøj til bariatriske patienter, Thisted.

APV-hjælpemidler

Plejepersonalet skal via Plejeforløbsplanen eller visitator. anmode om hjælpemidler ved kommunen, hvis de vurderer, at der er brug for APV-hjælpemidler i patientens hjem. Se instruks: hjælpemiddelanmodning i plejeforløbsplanen.

APV hjælpemidler som liftsejl og Return, til brug på afsnittet, udlånes af portørcentral.

 

Udlån til brug i eget hjem

Har patienten ikke allerede hjælpemidlet på sengeafsnittet rekvireres/hentes dette i hjælpemiddeldepotet. Hjælpemiddeldepotet indstiller hjælpemidlerne efter aftale.

I ergoterapien kan oplysninger indsamles ifølge skema ”Rekvisition til hjælpemidler”, skemaet leveres til hjælpemiddeldepotet direkte eller i bakke ”hjælpemiddelsedler” på sekretærkontor.

Skemaet afhentes af personale fra hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemidlerne afhentes/leveres efter aftale.

I fysioterapien (ganghjælpemidler og behandlingsredskaber) fremskaffes hjælpemidlerne.

Afhentning/levering aftales.

Se bilag: Udlån af hjælpemidler samt udskrivning af låneseddel.

Udlånet noteres i hjælpemiddelsystemet med udlånstid. Låneseddel udskrives og patienten underskriver denne, kopien udleveres til patienten og samtidig gøres patienten opmærksom på, at han/hun selv, så vidt det overhovedet er muligt, skal levere det lånte tilbage. Lånetiden kan efter aftale med terapien forlænges, ved behov.

Den underskrevne låneseddel lægges i kasse mærket ”færdigregistrerede lånesedler”/ ”hjælpemiddelsedler” på sekretærkontor.

Udlån til patienter, som ikke selv er til stede

Forekommer ved telefoniske eller fax henvendelser.

Procedure som udlån til brug i eget hjem.

Udlån af kørestol

Se bilag, Udlån af kørestole

Arbejdsgang for personale ansat i hjælpemiddeldepot

Efter modtagelse af hjælpemiddelbestilling findes hjælpemidlet frem, indstilles og leveres som aftalt. Efter aftale bestilles transport.

Arbejdsgang for bestilling af transport af hjælpemidler

Se bilag: Fax til transporten

Se også Hjælpemidler - kørsel

Fax (50932) med fortegnelse over hjælpemidler, der skal transporteres, sendes til transporten inden kl. 11.30, hvis hjælpemidlerne skal leveres samme dag. Patientens telefonnummer eller specielle afleveringssteder noteres så vidt muligt på faxen. Eventuel afhentning af hjælpemidler fra patientens bolig adviseres ligeledes på fax, men der kan ikke forventes afhentning på bestemte tidspunkter (her er det vigtigt, at patientens telefonnummer er noteret på faxen, så transportafsnittet har mulighed for at kontakte patienten).

Hjælpemidler kan afleveres på de øvrige sygehuse i regionen, plejehjemmet Solgården i Fjerritslev og Solbakken i Brovst, dog skal man huske at forsyne hjælpemidlet med navn og cpr.nr.

 

Reception

Patienter kan afhente og aflevere hjælpemidler via receptionen.

Definition af begreber

Behandlingsredskaber og hjælpemidler: Se Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet og Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler.

 

ADL-hjælpemidler: hjælpemidler til almindelig daglig livsførelse

APV-hjælpemidler: arbejdspladsvurderingshjælpemidler (lift, sejl, badetoiletstol og plejeseng): se ovenstående katalog

Formål

Sikre at alle terapiafsnittets medarbejdere kender de aftalte retningslinjer for udlån af behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Referencer

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet:

Casekatalog vedr. ansvarsfordeling i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler.