Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Småskadeklinikken og behandlersygeplejerskefunktionen - Aalborg Universitetshospital, Hobro

Beskrivelse1

Forord1

Vurdering/visitation/undersøgelse/behandling af den akutte patient1

Hvem1

Behandling2

Overordnede holdninger2

Juridiske aspekter i forhold til behandlersygeplejersken3

Organisatorisk reference3

Faglig reference3

Dokumentation af behandlingen3

Rammeordination for medicin4

Definition af begreber4

Formål4

Referencer4

Bilag5

Nyttige links5

Beskrivelse

Indeholder lokale retningslinjer inkl. driftsstandard, generel modtageinstruks, rammeordinationer og flowdiagrammer.

Forord

Igennem de sidste år har der været meget fokus på modtagelse og behandling af den akutte tilskadekomne patient.

I forbindelse med nedlukningen af den akutte kirurgiske funktion på Hobro Sygehus i sommeren 2011 betød det samtidig en ændring af skadestuefunktionen. Det blev politisk vedtaget, at der fortsat skal være et tilbud om skadebehandling i Hobro, om end i et begrænset omfang. For at optimere pleje, behandling og ventetid af de tilskadekomne patienter, som er triageret til at være blå, er det denne funktions opgave at aflaste det akutte beredskab og samtidig være et godt alternativt servicetilbud til lokalbefolkningen.

Herved blev Småskadeklinikken etableret, og den er bemandet med behandlersygeplejersker, som har reference til Klinik Farsø, og dermed ortopædkirurgien under Aalborg Universitetshospital i Aalborg.

Berammet åbningstid: alle dage fra kl. 08.00-22.00.

De vedlagte flowdiagrammer er indsamlet, udarbejdet og/eller revideret af/på foranledning af en arbejdsgruppe nedsat under Kursusrådet for Behandler- og visitationssygepleje i Region Midtjylland.

Vedlagte flowdiagrammer er således også et undervisningsmateriale, samtidig med at det er gældende procedure på afdelingen. Der er givet tilladelse af Region Midt til at anvende dette materiale. De enkelte flowdiagrammer er godkendt lokalt på Aalborg Universitetshospital, Hobro.

 

Vurdering/visitation/undersøgelse/behandling af den akutte patient

Hvem

Patienter visiteret fra praksislæger, vagtlæger eller Falck til Småskadeklinikken i Hobro efter aftale/ visitation af vagthavende behandlersygeplejerske. Alle patienter bliver som udgangspunkt triageret ved ankomsten til afdelingen ved hjælp af lokal instruks for triage (=blå patient) - se driftsstandard nedenfor:

 

Driftsstandard til Falck/praksislæge:

 • • Lukkede brud uden fejlstilling – fra albue (ekskl.) og ned og fra knæ (ekskl.) og ned

 • • Kraveben ekskl. skulder/overarm

 • • Mindre sår/flænger – mindre end 5 cm i længden, 1 cm i bredden og ½-1 cm i dybden, uden inddragelse af led

  • • OK ved øjenbryn/hage

  • • Ekskl. Selve ansigtet, hals, over led > 6 timer gammelt.

 

Og i øvrigt habile patienter med GCS 15 (=triagefarve BLÅ).

 

Behandling

Behandlersygeplejersken behandler kun de blå patienter iht. kompetenceområde/flowdiagrammer.

Alle patienter med diagnoser inden for vores kompetenceområder kan henvises direkte (pr. tlf./med skriftlig henvisning). I tilfælde med pt. med diagnose uden for vores kompetenceområder er det ok, at pt. primært undersøges af vagtlæge med enten henvisning direkte til røntgen eller skriftlig henvisning indeholdende klinisk undersøgelse, hvorefter vi henviser til røntgen. Med en markeringstusch markeres den ekstremitet, der skal fotograferes. Efter røntgen overtager behandlersygeplejersken, og konfererer med ortopædkirurgisk vagthavende i Farsø med henblik på behandling/eventuel viderevisitering af pt.

Ortopædkirurgisk vagthavende i Farsø kontaktes på hverdage mellem kl. 08.00-17.00, og weekend samt helligdage mellem kl. 08.00-15.00. Uden for disse tidspunkter konfereres med ortopædkirurgisk mellemvagt i Aalborg.

I dagtid ses røntgenbilleder af radiolog i Hobro. Røntgenbeskrivelse sendes til egen læge og lægges ind på Easy Wiz. Røntgenbilleder bliver efterfølgende indenfor 3 hverdage set/beskrevet af radiolog i Hobro, hvorefter beskrivelsen sendes til egen læge samt lægges ind i Easy Wiz.

Alle skadekort fra Småskadeklinikken i Hobro bliver gennemgået af ortopædkirurgisk overlæge Poul Hedevang Christensen.

Varetagelse af patienter uden for behandlersygeplejerskens kompetenceområde

Hvis behandlersygeplejersken modtager en pt. med diagnose uden for kompetenceområdet, (f.eks. en ”selvhenvender”) skal vi ALTID konferere med vagthavende ortopædkirurg i Farsø. Der skal altid laves registrering/skadekort på de pt.er, behandlersygeplejersken har kontakt med/råder/vejleder/evt. viderevisiterer både pr. telefon og personligt.

 

Behandlingskode: ZZ9990 (undersøgelse uden specifikation) eller ZZ0149 (førstegangskontakt)

Diagnose: Z718 (anden rådgivning uden specifikation)

 

Forudsætninger

Det er altid afsnitsledelsen der afgør, om den enkelte sygeplejerske er kandidat til at gennemgå behandlersygeplejerskeuddannelsen. Det er afsnitsledende sygeplejerske, der ved hjælp af den årlige MUS samtale, kan afgøre om den enkelte medarbejder er kandidat. Der skal dog være et bredt kendskab til specialet, og man skal minimum havde været i afdelingen i 2 år, inden man kan komme i betragtning.

Det er afsnitsledelsen, der giver den endelige godkendelse af behandlersygeplejerskens virke i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - Hobro.

 

Overordnede holdninger

Patienten orienteres om, at de vil modtage behandling af en behandlersygeplejerske. Patienten kan ikke selv vælge, om de vil behandles af en behandlersygeplejerske, men ønsket om at blive tilset af en læge kan udenfor dagtid kun imødekommes ved viderevisitering efter nærmere aftale til enten skadestuen i Klinik Farsø eller til skadestuen i Aalborg.

Behandlersygeplejersken behandler de patienter, der er triageret blå. Arbejdsredskabet er de udformede behandlersygeplejerske-instrukser/flowdiagrammer.

Dokumentationen foregår i samme format som lægens optegnelser i skadejournalen, med de til enhver tid gældende krav.

Behandlersygeplejersken kan til enhver tid frasige sig at behandle en patient grundet usikkerhed over for diagnostik og behandling.

For børn gælder der et skærpet krav om, at der ved mindste usikkerhed eller manglende erfaring skal frasige sig opgaven.

 

Juridiske aspekter i forhold til behandlersygeplejersken

Enhver læge med ret til selvstændigt virke kan i medfør af lægelovens § 6 med enkelte undtagelser delegere en opgave til en medhjælp, uanset medhjælpens uddannelse og baggrund.

Den for afdelingen specialeansvarlige overlæge vil være forpligtet til at påse, at medhjælpen besidder de nødvendige faglige kvalifikationer i forhold til at udføre en givende opgave.

Den specialeansvarlige overlæge skal instruere medhjælpen i tilstrækkeligt omfang og løbende føre tilsyn med det arbejde, som den pågældende udfører. I forhold til ovenstående er den specialeansvarlige overlæge forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, jf. lægelovens § 6.

Når en læge benytter medhjælp, er lægen ansvarlig for det arbejde medhjælpen udfører, så længe medhjælpen holder sig inden for den af lægen givne bemyndigelse. Lægen er i givet fald stillet, som om lægen selv udførte arbejdet, og er ansvarlig for evt. fejl medhjælpen begår.

På baggrund af ovenstående er det derfor vigtigt, at der er fuldstændig klarhed over hvilke opgaver der er delegeret til behandlersygeplejersken, at der ligger fuldstændige instrukser for hver enkelt område, og disse instrukser er godkendt af den ansvarlige ortopædkirurgiske overlæge.

Følgelig er det af største vigtighed, at behandlersygeplejerskerne holder sig stramt inden for de givne rammer for at være dækket rent juridisk.

Ansvaret for tilsynet påhviler således den ansvarlige ortopædkirurgiske overlæge. Tilsynet omfatter gennemsyn af skadejournaler, hvilket dog kan udføres af en af akutafdelingens øvrige overlæger.

Der vil være mulighed for delvise sygeplejebehandlinger, det vil sige, at patienter hvis tilstand falder uden for de delegerede behandlingsregimer, i enkelte tilfælde kan behandles af en behandlersygeplejerske, hvis behandlingsregimet i det væsentlige er lig det delegerede, og patienten er tilset og/eller konfereret med en læge. Det skal i skadejournalen dokumenteres at patienten er konfereret og med hvem der er konfereret.

 

Organisatorisk reference

Behandlersygeplejerskens nærmeste overordnede er afsnitsledende sygeplejerske i Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stuen - Hobro.

 

Faglig reference

Lægefagligt ansvar for behandlersygeplejerskens funktion på Småskadeklinikken Aalborg Universitetshospital, Hobro er O.kir. overlæge i Farsø.

Sygeplejefagligt ansvar for behandlersygeplejerskefunktionen på Aalborg Universitetshospital, Hobro er hos klinikchefen.

 

Dokumentation af behandlingen

Alle henvendelser skal registreres - også samtaler pr. tlf., forespørgsler og selvhenvendere der viderevisiteres. Der anvendes samme dokumentation som lægerne benytter ved skrivning af skadejournaler. Dvs. med fuld kodning og beskrivelse af hændelsen, objektiv undersøgelse og behandling.

Skriv aldrig mere end det er muligt at stå inde for, skriv fx ikke ”at patienten virker beruset” det kan have forsikringsmæssige konsekvenser for patienten (hvilket er uhensigtsmæssigt hvis det ikke er korrekt), derimod kan man godt skrive patienten angiver at have drukket…, eller patienten er svimmel og dufter af alkohol.

Skriv i et ordentligt sprog, skriv ikke uoverensstemmelser med andre instanser i journalen.

Skadejournalen vil i enkelte tilfælde, hvor det er nødvendigt for det videre forløb, kunne udleveres direkte til patienten efter afsluttet behandling.

Patienten kan altid få udleveret kopi af sin skadejournal, og kan i øvrigt læse denne på sundhed.dk.

Skadejournaler sendes som andet til patientens egen læge, hvis patientsamtykke hertil. I tilfælde af at pt. Ikke ønsker samtykke vigtigt at anføre det på en evt. røntgenhenvisning, så der heller ikke sendes røntgenbeskrivelse.

Sundhedsstyrelsens krav om kodning følges.

Diktering af skadekort:

Behandlersygeplejersken må prioritere diktering af skadekort på de pt.er, der skal videre i systemet først. Dikter dem som ”akut”(VIGTIGT!!), eller skriv i rubrikken ”Notat”, at pt. f.eks. har en tid i Håndkirurgisk ambulatorium. Om nødvendigt dikteres det som overarbejde. Andre skadekort må ligge til næstfølgende dag.

Øvrige diagnose og behandlingskoder:

Vedhæftes som bilag (ligger på F-drev: F: /Småskadeklinik/Behandlings- og diagnosekoder.docx/)

 

Rammeordination for medicin

Tbl. Pamol 1 g pn. max x 4

Supp. Pamol 1 g pn. max x 4

Supp. Pamol 125/250 mg pn. max x 4 (50 mg/kg/døgn for børn)

Tbl. Ibumetin 400 mg max x 3 i 3 dage

Tbl Tradolan 50 mg p.n. max x 4

Inj. Di-te booster og Tetanusgammaglobulin jvf. instruks

Inj. Lidokain uden adrenalin 1 % og 2%

Øjendråber Kloramfenikol 0,5 % og salve Kloramfenikol 1 %

Øjendråber Oxybuprokain 0,4 %

Øjendråber Diclofenacnatrium Stulln 1mg/ml

 

Definition af begreber

Småskadeklinikken, behandlersygeplejerske er defineret i materialet.

Flowdiagram er et skematiseret behandlingsforløb med relevante handlekompetencer bedømt ud fra den kliniske undersøgelse af patienten.

Driftstandard er rammer for hvilke patientkategorier, vi kan modtage på småskadeklinikken.

Triage er et scoringssystem ud fra vitale parametre til at kategorisere patienter i farve, hvor BLÅ er den mindst akutte (se evt. lokal triagemanual).

Materialet primært udarbejdet i Hjørring og tilrettet vilkårene i Hobro, sendes sammen med det øvrige materiale til høring hos relevante parter.

Formål

 • • At varetage kompetent behandling af småskader inden for det beskrevne kompetenceområde og derved aflaste det øvrige akutte beredskab i Region Nordjylland

 • • At alle patienter undersøges/behandles i henhold til flowdiagrammer/skadestueinstruks

 • • At sikre korrekt dokumentation og diagnose- og behandlingskoder

 • • At give behandlersygeplejerskerne ansvar og kompetence svarende til deres kompetenceprofil

 • • At øge/udvikle de sygeplejefaglige kompetencer i behandlersygeplejerskegruppen i Småskadeklinikken i Hobro

 • • Fungere som procedure- og undervisningsmateriale for nyansatte

 

Referencer

Priess-Sørensen, Lotte og de specialeansvarlige overlæger ortopædkirurgien i Region Nordjylland:

”Skadestueinstruks”, Ortopædkirurgien i Region Nordjylland, nyeste udgave

Lund, Bengt og Heiselberg, Svend Erik: Skadebogen. 11 udgave. Forlaget IBL

Boeckstyns, Michel, Ebskov, Bent og Ebskov, Lars Bo: Skadestuekirurgi 4.udgave Forlaget Munksgård, Danmark

Callesen, Torben m.fl.: Den akutte patient. 1.udgave, 3.oplag. Forlaget Munksgård, Danmark.

 

Bilag

Bilag 1: Behandlings- og diagnosekoder

Bilag 2: Funktionsbeskrivelse for behandlersygeplejerske

Bilag 3: Flowdiagrammer

 

Nyttige links

Skadestueinstruks