Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter ved perifer karkirurgi

 

Formål

At sikre høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i sygeplejen til patienter, der får foretaget perifer karkirurgi.

 

Definition af begreber

Trombectomi: Fjernelse af tromber i arterie.

Trombendarterectomi (TEA): Fjernelse af tromber, det inderste lag i arterien (intima) og forkalkning.

Femorofemoral cross-over bypass (fem.fem. cross-over): En operation, hvor man indsætter en protese fra a. femoralis i den lyske, hvor der er puls, til a. femoralis i den anden lyske. Protesen løber udenom et artereosklerotisk område, og derved forsyner en arterie begge ben med blod.

Kandidater til fem.fem cross-over:

 • • Patienter med claudicatio intermittens

 • • Patienter med hvilesmerter og/eller sår.

 • • Patienter, der ikke kan tåle et abdominalt indgreb.

 

Femoropopliteal bypass (fem.pop.): En operation, hvor der laves protesebypass kirurgi fra a. femoralis til a. poplitea. Der kan også anastomoseres til en af cruralarterierne (distaflow).

Axillo(-bi)femoral bypass: En operation, der ofte foretages, hvor anden behandling/operation ikke er mulig. Dette kan fx være pga.:

 • • Tidligere karoperation

 • • Proteseinfektion

 • • Patienten ikke kan tåle et stort indgreb

Ved operationen laves en bypass med kunststofprotese fra a. axillaris til a. femoralis – evt. bilateralt.

 

Beskrivelse

Præoperativ sygepleje:

Patienten indlægges dagen før operation til optagelse af sygeplejejournal/lægejournal, blodprøvetagning, EKG, anæstesi tilsyn, information og præoperativ forberedelse.

 

Information/undervisning og medinddragelse:
 • • Se instruks for indlæggelsessamtale.

 • • Patientens kontaktperson er primærsygeplejersken.

 • • Se instruks for anvendelse af sygeplejejournal.

 • • Der noteres telefonnumre på 2 af patientens pårørende.

 

Observation/overvågning:

Sekretæren har ved klargøring af journal bestilt blodprøver fra profilen: ”patienter til operation, der har blodtype” eller ”patienter til operation, der mangler blodtype”, hvilket kan undersøges i Prosang. Se instruks for blodprøver ved operationer og undersøgelser.

Urinen stixes af sygeplejerske for albumin, blod og sukker.

Patienten TOKS scores, inklusiv blodtryksmåling i begge arme, og der måles blodsukker hos patienter med diabetes.

Der måles højde og vægt.

Der foretages KRAM screening med mindre, der foreligger screening indenfor det seneste år. OBS behov for intervention.

 

Grundlæggende sygepleje:

Patienten tager/hjælpes til brusebad på operationsdagen, og der skiftes sengetøj, hvis patienten har været indlagt i over et døgn, hvis patienten har sår, eller hvis linnedet er synligt snavset. Der lægges endvidere et løftestykke i sengen og en ringpude ved behov.

 

Lægemiddeladministration:

Sygeplejersken indhenter oplysninger om patientens habituelle medicin, journalskrivende læge lægger medicinen ind i CSC. På operationsdagen administreres, den af narkoselægen ordinerede præmedicin om morgenen som vanligt med undtagelse af beroligende medicin, typisk Dormicum, som administreres når der gives melding fra operationsafdelingen. Hvis der gives Dormicum, gives ligeledes O2

Inj. Fragmin 2500 IE gives dagen inden operationen senest kl. 20.00, og gives efterfølgende kl. 12 dgl. til patienten udskrives. Se procedure for rammeordinationer, der må administreres af sygeplejersker.

 

Hud/væv:

Dagen inden operationen foretages rasering og rensning af navle. Se instruks for rasering.

Evt. sårpleje. Se sårbogen i Karkirurgisk Afdeling V. Operatøren foretager på afdelingen markering med initialer på den side, hvor der skal foretages operation.

Der foretages tryksårsscreening og evt. intervention i henhold til lokal instruks.

 

Ernæring:

Ernæringsscreening foretages og ernæringsplan udarbejdes. Der informeres om proteindrik og tilbydes prøvesmagning for at finde frem til den variant, som falder bedst i patientens smag. Pjecen ”Maden er den bedste medicin” udleveres evt. i forbindelse med denne information, med henblik på at inddragelse af patienten i indtagelse af protein- og kalorierig kost i forbindelse med operationen. Se instruks for ernæring.

Hos patienter med diabetes opsættes GIK-drop senest kl. 07.00 på operationsdagen.

 

Smerter:

Smertebehandlingen tager udgangspunkt i målene for smertebehandling i Karkirurgisk Afdeling V. Se instruks for smertebehandling.

Vi tilstræber, at patienten er smertefri i hvile, får en god nattesøvn og er smertedækket i en sådan grad, at patienten kan mobiliseres og er hostesufficient. Desuden er målet for smertebehandlingen, at patienten er informeret om, at man er medansvarlig i forhold til smertebehandlingen, fx at det er vigtigt at sige til ved smerter, og gerne før smerten topper.

Patienten introduceres til VAS score, og scores i henhold til instruks for VAS score. Patienten informeres om, at det som udgangspunkt er acceptabelt med smerte-VAS-score under 3 i hvile og score fra 3-5 ved mobilisering.

Afdelingen anvender tabl. Paracetamol 1 gr. X 4 til denne patientgruppe. Der suppleres med tabl./inj. Morfin 5 – 10 mg PN. Se retningslinje for smertebehandling i Karkirurgisk Afdeling V.

 

Viden/udvikling:

Sikre at patienten føler sig informeret og medinddraget, samt at alle spørgsmål er besvaret. Desuden skal man sikre sig, at pårørende føler sig informeret og medinddraget i forhold til den forestående operation.

 

Psyko/socialt:

En høj grad af information om operationen, og hvad der kan forventes i efterforløbet, er en vigtig del af, at patienten og evt. pårørende skal føle sig tryg ved behandlingen.

Øvrig forberedelse i henhold til standardplejeplan for perifer kirurgi.

 

Postoperativ sygepleje

Patienten er på opvågningen i få timer, indtil benene kan løftes fra underlaget (såfremt operationen er foretaget i spinal analgesi) og patienten i øvrigt er vågen og klar. Opvågningen ringer og melder patientens ankomst.

 

Observation/overvågning:

Patienten tilses umiddelbart efter ankomst til afdelingen. Almen fysisk/psykisk tilstand, BT, puls og saturationsmåling, efterses for tryksårs, forbindinger, i. v. adgang, KAD, benenes pulsforhold og varme, farve, kapillærrespons, bevægelighed, sensibilitet og evt. ødemer vurderes.

Der udføres fuld TOKS til natten.

 

Respiration/cirkulation:

TOKS scores x 1 daglig inden stuegang. Måling af BT, puls, temperatur og SAT yderligere 2 x dagligt til og med 1. post operative dag. Fra 2. post operative dag TOKS scores kun om morgenen, såfremt der ikke foreligger store afvigelser fra normen. Værdier dokumenteres i CSC. For operationspatienter accepteres op til 38,5 på dagen, hvor operationen er foretaget.

I hver vagt kontrolleres den perifere cirkulation, føddernes temperatur, farve, kapillærrespons, pulsforhold, bevægelighed, sensibilitet og evt. ødem. Observationerne dokumenteres i CSC, og ændringer i forhold til tidligere dokumenteres ligeledes i CSC.

Der tages evt. Hgb og væsketal 1. post operative dag. Se instruks for postoperative blodprøver.

 

Udskillelse:

KAD sep. 1. postoperative dag, hvis ikke andet er ordineret i journalen.

 

Lægemiddeladministration:

Fra 1. postoperative dag og livslangt gives acetylsalicylsyre 75 mg dgl., medmindre patienten har ulcusanamnese eller cave for stoffet. I så fald vurderes behovet for alternativ blodfortyndende behandling af læge. Ligeledes vil de fleste patienter med arteriosklerotisk sygdom have behov for kolesterolsænkende medicin, hvilket vurderes ud fra lipidstatus og ordineres af læge.

 

Ernæring:

Patienten må spise og drikke som vanligt, og tilbydes samt anbefales superkost og proteindrik 2 gange dagligt af hensyn til sårheling. Se desuden instruks for ernæring for yderligere information om rescreening og evt. kostregistrering.

 

Smerter:

Smerter og effekt af smertebehandlingen observeres og vurderes sammen med patienten i hver vagt.

Smertebehandling:

 • • tabl. Paracetamol 1 g x 4

 • • tabl./inj. Morfin 5-10 mg p.n.

Se retningslinje for smertebehandling i Karkirurgisk Afdeling V for yderligere; eksempelvis behandling af neurogene smerter og smertebehandling til nyreinsufficiente patienter.

 

Respiration:

2L O2 ved behov.

 
Aktivitet:

Patienten må tage brusebad fra 1. post operative dag, blot skal det sikres, at der er vandtæt forbinding over cikatricer. Når cikatricen har været tør i 1 døgn, må forbindingerne fjernes.

Patienten må mobiliseres let på operationsdagen. Fra 1. post operative dag mobiliseres patienten mindst 2 gange i DV og 1 gang i AV.

Det kan ses, at underekstremiteten hæver, hvilket skyldes revaskulariseringsødem og kan vare i op til 3 måneder. Ved ødem anvendes in situ skammel ved ELS. Efter lægeordination kan der anvendes kompression.

 

Hud/væv:

Forbindinger tilses og skiftes, når gennemsivning observeres. Der ses af og til lymfesivning, og der skal altid være forbinding over sivende sår for at skabe barriere. Forbindingsskift foretages som steril teknik ved kirurgiske sår indtil 24 timer post operativt. Herefter anvendes ren teknik. Se infektionshygiejnens retningslinie for operationssår.

Patienten skal efter tryksårsscreening på indlæggelsesdagen re-screenes hver 3. dag.

 

Psyko/socialt:

Samtale med patienten om forløbet, og sikre sig at patienten og evt. pårørende føler sig velinformeret og medinddraget.

Koordinering:

Sygeplejejournal ajourføres. Der gives kort resume af relevante data fra operations- og opvågningsafdelingen. Observationer dokumenteres i CSC.

Øvrige sygeplejehandlinger i henhold til sygeplejejournal i CSC og standardplejeplan for perifer operation.

 

Udskrivelse:

Patienten kan udskrives, når sivning fra cikatricer er ophørt, temperatur <38°, og når patienten er mobiliseret til habituelt niveau eller bedre samt evt. hjælp fra primærsektor er etableret.

Ambulant kontrol efter ca. 6 måneder eller efter nærmere aftale.

 

Der foretages udskrivningssamtale med følgende indhold:

 

 • • Samtale med patienten om symptomer på okklusion fx smerter og kold fod. Informeres om straks at henvende sig hos egen læge ved sådanne symptomer.

 • • Information om vigtigheden af gangtræning og venepumpeøvelser. Det anbefales at gå 2 – 3 daglige spadsere ture, så langt som muligt, dog minimum af 10 minutters varighed. Desuden informeres om revaskulariseringsødem, og at dette først kan forventes at aftage efter op til 3 mdr. samt, at ødem kan afhjælpes ved eleveret ben.

 • • Samtale om symptomer på sårinfektion: Rødme, smerte, varme, hævelse og sekretion. Ved symptomer af denne art, anbefales patienten at henvende sig til egen læge evt. forudgået af temperaturmåling.

 • • Information om fjernelse af suturer/agraffer ved egen læge eller eventuelt hjemmesygeplejerske 10-12 dage efter operationen. Agraf-tang medgives.

 • • Informeres om at fortsætte den energirige kost i 1 måned post operativt, hvorefter der overgås til middelhavskost. Informeres om vigtigheden af at fortsætte med P-drik i min. 1 mdr. (Ved behov kan der udleveres recept på p-drik)

 • • Hvis patienten stadig får Paracetamol ved udskrivelsen informeres om, at dette bør udtrappes så snart der ikke længere er smerter

 • •  Udlevere udskrivningspjece og informere om mulighed for telefonisk kontakt efter udskrivelsen

 

Udskrivelsesplanlægning

 • • Ved ukompliceret forløb kan det forventes, at patienten udskrives på 4.-5. postoperative dag.

 • • Det sikres at patientens generelle og specielle behov dækkes ved udskrivelsen, samt at patienten og evt. pårørende føler tryghed ved at blive udskrevet. Dette dokumenteres i CSC.

 

Allerede ved indlæggelsessamtalen startes udskrivningsplanlægningen, idet patientens habituelle kontakt med primærsektor afklares:

 • • Er patienten kendt af primærsektor, skal der senest 24 timer efter indlæggelsen, sendes plejeforløbsplan via TSM mhp. forventet udskrivelsestidspunkt.

 • • Er patienten ikke tidligere kendt af primærsektor, vil der hurtigst muligt blive sendt plejeforløbsplan via TSM, hvis patienten har brug for hjælp efter udskrivelsen.

Undervejs i forløbet rettes evt. udskrivelsestidspunkt, og plejeforløbsplanen sendes igen. Inden udskrivelsen sendes udskrivelsesrapporten via TSM til primærsektor. Denne kan sendes samme dag som udskrivelsen.

Udskrivelsesrapporten fungerer som sygeplejebrev.

I hele forløbet medinddrages patienten og evt. pårørende i planlægningen.

 

 

Standardplejeplan for patienter ved perifer operation.

SYGEPLEJEFAGLIG CHECKLISTE OG STANDARDPLEJEPLAN FOR PATIENTER DER SKAL HAVE FORETAGET PERIFER OPERATION.

 

 

Mål:    At sikre høj faglig kvalitet, omsorg samt patientsikkerhed i

sygeplejen til patient, der skal/har fået foretaget perifer

operation.

 

 

 

Handlesøgeord

PRÆOPERATIVT:

Dato/år

 

Information / undervisning

Indlæggelsessamtale med patienten iht. instruks/udlevering af kontaktpersonkort

 

 

 

Sikre, at operationsinformation er udleveret og vurdere, om ”Maden er den bedste medicin” pjece skal udleveres.

 

 

 

Patienten er modtaget i og informeret om afdelingen.

 

 

 

Patienten er informeret om indlæggelsesforløbet.

 

 

 

Desuden samtale med patienten om:

 

 

 

 • • Vigtigheden af aktiv deltagelse og medansvarlighed for plejen og behandlingsforløbet.

 

 

 

 • • Formålet med observation af UE

 

 

 

 • • Mobilisering og Fragmin-behandling

 

 

 

 • • Årsag til revaskulariseringsødem, formål med venepumpeøvelser og gangtræning

 

 

 

 • • Elevation af ben på in situ skammel

 

 

 

 • • Smertebehandling inklusiv introduktion til VAS lineal

 

 

 

 • • Tilbudt hjælp/støtte til evt. rygestop

 

 

 

Oprettelse af individuel sygeplejejournal.

 

 

 

Sikre, at patienten ikke har flere spørgsmål.

 

 

 

Sikre, at patienten er informeret om indgrebet af karkirurg

 

 

 

Sikre, at patienten er informeret af anæstesiolog.

 

 

 

Sikre, at pårørende er informeret om operationen.

 

 

Observationer

TOKS score dokumenteret i CSC

 

 

 

Højde, vægt, ernæringsscreening og evt. ernæringsintervention dokumenteres i CSC

 

 

Speciel

sygepleje

Kramscreening og evt. –intervention dokumenteres i CSC

 

 

ABS udført og dokumenteret i CSC

 

 

 

Tryksårsscreening og evt. intervention dokumenteres i CSC

 

 

 

EKG + print af medicinliste i journal.

 

 

 

For diabetes patienter: Anlæggelse af venflon og blodsukkermåling

 

 

 

Højde, vægt, blodtryk på begge arme, puls og SAT skrives på anæstesiskema

 

 

 

Klipning iht. instruks + rensning af navle

 

 

 

Identifikationsarmbånd med stregkode påsat

 

 

Grundlæggende

Information om diverse proteindrikke samt prøvesmagning af disse

 

 

sygepleje

 

 

 

Lægemiddel-

Inj. Fragmin 2500 IE senest kl. 20 dagen inden operationen

 

 

 

Tbl. Imovane tilbydes til natten ved behov

 

 

administration

Indhente oplysninger om patientens habituelle medicin. Medicinliste lægges i journal til journaloptagende læge.

 

 

Koordinering

TSM: Sende plejeforløbsplan senest 24 timer efter indlæggelsen

 

 

 

Bestille rollator (Hjælpemiddeldepotet kl. 9-14 tlf. 66106)

 

 

 

 

 

Handlesøgeord

OPERATIONSDAGEN:

Dato

/Sign

 

 

 

Grundlæggende sygepleje

Sikre, at patienten er fastende iht. ordinationen

 

 

 

 

 

 

Sikre, at patienten er nyvasket og ren

 

 

 

 

 

 

Sikre, at patienten er iført OP-skjorte og strømper

 

 

 

 

 

 

Sikre, at seng og sengelinned er rent

 

 

 

 

 

 

Proteseskål medsendes

 

 

 

 

 

 

Værdier låst i skab/nøgle i medicinrum

 

 

 

 

 

Observationer

TOKS score dokumenteres i CSC

 

 

 

 

 

 

For diabetespatienter: Blodsukkermåling

 

 

 

 

 

Lægemiddel-administration

GIK-drop blandes ud fra blodsukkerværdi og opsættes via infusionspumpe hos patienter med diabetes senest kl. 7

 

 

 

 

 

 

Administration af præmedicin iht. ordination + O2, såfremt der er givet Dormicum.

Obs. at notere evt. indgift af AB på anæstesi skemaet

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlesøgeord

POSTOPERATIVT:

 

Dato

/Sign

 

 

 

 

 

Observation/

I hver vagt kontrolleres den perifere cirkulation:

 

 

 

 

 

 

 

 

Overvågning

 • • Føddernes temperatur, farve

NV

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Kapillærrespons

DV

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • Bevægelighed, sensibilitet, hævelse af UE

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

I hver vagt observeres cikatricer for

NV

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • rødme, varme, hævelse, ømhed

DV

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • sekretion

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation af smerter og smertebehandling. VAS score efter faglig skøn og dokumenteres i CSC.

NV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

TOKS score x 1 dagligt inden stuegang

NV

 

 

 

 

 

 

 

 

Desuden observation af blodtryk, puls, temperatur og SAT 2 gange dagligt til og med 1. postoperative dag.

DV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV

 

 

 

 

 

 

 

Speciel sygepleje

KAD pleje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sep. af evt. KAD 1. postoperative dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iltbehandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestille blodprøver til 1. postoperative dag iht. standard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryksårsscreening og evt. intervention dokumenteres i CSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompressionsstrømpe påsættes før mobilisering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundlæggende

In situ skammel

 

 

 

 

 

 

 

 

sygepleje

Tilbyde proteindrik minimum 2 stk. dagligt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. kostregistrering iht. Retningslinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjælp til personlig hygiejne efter behov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentation for afføring

NV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlesøgeord

INDEN UDSKRIVELSEN:

Dato

/sign.

 

 

Information/ undervisning

Samtale med patienten om symptomer på okklusion samt information om at henvende sig til egen læge ved disse symptomer

 

 

 

 

 

Samtale med patienten om formålet med venepumpeøvelser, lejring af benet, samt hvornår revaskulariseringsødemet forventes at aftage.

 

 

 

 

 

Information om vigtigheden af mobilisering. Ved egentræning efter udskrivelsen anbefales 2-3 daglige spadsereture, så langt som muligt, dog minimum af 10 minutters varighed.

 

 

 

 

 

Samtale med patienten om symptomer på sårinfektion, samt hvor han skal henvende sig ved disse symptomer

 

 

 

 

 

Information om fjernelse af agraffer/suturer hos egen læge

 

 

 

 

 

Information om ambulant kontrol

 

 

 

 

 

Opfølgning på ernæringsplanen ved udskrivelse:

 

 

 

 

 

 • • Evt. udlevering af ernæringsrecept

 

 

 

 

 

 • • Evt.kontakt til hjemmesygeplejen/ernæringsepikrise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlevere udskrivningspjece og informere om mulighed for at ringe til afdelingen efter udskrivelse

 

 

 

 

Koordinering

Agraf-tang udleveres

 

 

 

 

 

TSM: Evt. rette udskrivningstidspunktet og sende plejeforløbsplan

 

 

 

 

 

TSM: Udskrivningsrapport sendes

 

 

 

 

 

Referencer

”Kirurgi – sygdomslære og sygepleje”, kapitel 2, speciel del, Karkirurgi. NNF Arnold Busck, København 2005.

”Karkirurgi”, FADL’s forlag, 1. udgave, 1. oplag 2001.

”Underekstremitetsiskæmi”, Konsensusrapport, Lægeforeningens forlag, København. Torben V. Schroeder m.fl. 2005

DDKM standard 3.12.1 Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper.