Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dokumentation af plejepersonalets obligatoriske tilsyn om natten til indlagte patienter i Psykiatrien

 

Beskrivelse

Alle patienter der er indlagt på psykiatrisk sygehus, bliver tilset om natten af plejepersonale.

Der er sygeplejefagligt plejepersonale på samtlige døgnafsnit om natten, mødetider fremgår i de enkelte afsnit.

 

Opgaver i forbindelse med obligatoriske tilsyn af patienter om natten:

 • • Aftenvagten orienterer kort nattevagten om de væsentligste sygeplejefaglige relevante problemstillinger

 • • Nattevagterne orienterer sig om de enkelte patienter ved at læse i den elektroniske patientjournal

 • • Patienterne tilses og nattevagten skaber sig et overblik over vagtens arbejdsopgaver og der laves en arbejds-/opgavefordeling

 • • Vagtens øvrige praktiske opgaver, se instruks i de enkelte afsnit

 • • Samtlige patienter tilses minimum tre gange i løbet af natten

 • • Patienter med særlige behov tilses/ydes sygepleje ifølge interventionerne i plejeplanen for den enkelte patient, som fremgår af den elektroniske patientjournal

 • • Samtlige tilsyn dokumenteres i den elektroniske patientjournal i aktiviteten Sygeplejestatus under ’Søvn og hvile, status’. Hvis der er oprettet en problemorienteret plan (POP) på et relateret problem fx i forbindelse med skærmning dokumenteres det heri.

 

Definition af begreber

Dokumentation:

At dokumentere betyder at fremlægge dokumenter som bevismateriale eller for at understøtte en opfattelse (Kristoffersen m.fl. 2006).

I autorisationsloven fremgår det af § 17, at en autoriseret sundhedspersonale under udøvelse af sin gerning er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Det vil sige, at sundhedspersonen, skal være i stand til at forklare, hvorfor og hvordan en opgave er udført. Den professionelle ansvarlighed i udførelsen af opgaverne skal fremgå af dokumentationerne i patientjournalen, ellers står sundhedspersonen svagt, hvis der kommer en klagesag.

Journalføringsbekendtgørelsen fastsætter specifikke regler for journalføringspligten, herunder patientjournalens indhold.

 

Formål

 • • At sikre, at patienterne får en sygepleje af høj kvalitet.
  Høj kvalitet defineres ifølge WHO og Sundhedsstyrelsen som: høj professionel standard, minimeret patientrisiko, høj patienttilfredshed, helhed i patientforløbet og effektiv udnyttelse af ressourcer (Egerod 2007)

 • • At bidrage til patientsikkerhed

 

Referencer