Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diætvejledning for overvægtige patienter

 

Formål

Livsstilsændring ift. kost og motionsvaner mhp. at opnå vægttab og dermed forbedre resultaterne for hospitalsbehandlingen.

Diætbehandlingen foretages af en vejleder med uddannelse indenfor klinisk ernæring.

 

Målgruppe

Patienter med BMI >27, som venter på eller er i behandling på hospitalet, og hvor et vægttab har betydning for patientens videre behandling. Såfremt patienter med BMI >27 er afsluttet i henvisende afdeling, men det vurderes, at vægttab/livsstilsændring kan have betydning for patientens helbred, tilbydes der en enkeltstående livsstilssamtale. Patienten skal være motiveret for livsstilsændring.

Patienter >18 år med BMI <27 kan, hvis det vurderes nødvendigt, henvises til en enkeltstående livsstilssamtale mhp. forbedring af patientens livsstil ift. optimering af patientens øvrige behandling.

Patienter <18 år og forhøjet BMI kan henvises til kommunale forløb (Henvisninger til kommunal forebyggelse (rn.dk)) eller forløb i VIBUO, Børne- og Ungeafdelingen, Aalborg Universitetshospital, jf. forløbsbeskrivelse Fedme hos børn, Adipositas - sundhed.dk.

Patienter med type 2-diabetes, som ikke har været i diabetesrehabilitering, henvises til rehabilitering i kommunen Region Nordjylland - sundhed.dk. Går patienten allerede i et vægttabs- eller livsstilsforløb i kommunen, afvises henvisningen i Forebyggelsesambulatoriet.

Patienter med cancer eller anden katabol sygdom anbefales proteinrig diæt og vægtvedligehold. Har patienten brug for hjælp til dette, fås hjælpen hos diætisterne hos Center for Ernæring og Tarmsvigt (CET), jf. bilaget ’ Tilsyn - hvordan booker afdelingen tilsyn af klinisk diætist – underernæring’.

Patienter med mistanke om cancer eller anden katabol sygdom anbefales proteinrig diæt og vægtvedligehold, indtil mistanke er bekræftet eller afkræftet. Patienten kan henvises til en forebyggende samtale i Forebyggelsesambulatoriet. Patienter med afkræftet sygdom kan tilbydes et vægttabsforløb, mens patienter med bekræftet cancer kan få hjælp hos diætisterne hos CET, se ovenfor.

Patienter, som får højdosis Prednisolon eller anden medicin, som er årsag til, at patienten ikke kan tabe sig, kan henvises, når de er i en udtrapning/har stabil sygdomsaktivitet.

Apopleksipatienter kan henvises til gruppevejledning efter apopleksi. Alle udskrevne apopleksipatienter, som har risikofaktorer ift. kost, overvægt, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol tilbydes gruppevejledning, jf. Gruppevejledning for patienter med apopleksi eller TIA (rn.dk). Ved behov for livsstilsændringer, fx vægttab, kan der henvises til et kommunalt tilbud (Henvisninger til kommunal forebyggelse (rn.dk).

 

Beskrivelse

Diætbehandlingen tager udgangspunkt i de officielle kostråd og næringsstofanbefalinger ift. sund livsstil og vægttab under hensyntagen til den enkelte patients udfordringer og sygdomme.

Vægttabsforløb i Forebyggelsesambulatoriet (Sund Info) foregår i en begrænset periode (før og under behandling på hospitalet). Der er fokus på patientens trivsel og sundhedskompetencer. Den primære målsætning er at øge patientens viden og kompetencer, således at patienten kan tilegne sig nye vaner ift. kost og motion og dermed opnå vægttab og en hensigtsmæssig livsstil ift. forebyggelse af yderligere sygdom.

Forløbet er individuelt tilrettelagt, således at det tilpasses den enkelte patients situation.

 

Forløbsbeskrivelse

Forløbets varighed afhænger af den primære behandling på hospitalet, men er typisk af 8-12 måneders varighed. Antallet af individuelle samtaler afstemmes efter den enkelte patients behov. Hvis det skønnes relevant, kan patienten tilbydes yderligere vægtkontrol i op til 12 måneder.

Patienten kan afsluttes, førend patienten har opnået et signifikant vægttab, hvis patienten har været i et forløb af ovenstående varighed. Det primære udbytte af vejledningen vurderes at være, at patienten tilegner sig kompetencer ift. en hensigtsmæssig livsstil med hensyntagen til patientens individuelle ressourcer.

 • • Forud for første samtale fremsendes der indkaldelsesbrev med mødetidspunkt samt kostregistreringsskema til patienten, hvilket skema skal medbringes i udfyldt stand til første samtale. Ved behov, fx ved afklaring af om Sund Infos tilbud er det rette tilbud/forløb for patienten, tages der telefonisk kontakt til patienten, inden en eventuel indkaldelse sendes.

 • • Ved første samtale afklares patientens behov, forventninger og motivation. Patientens udvikling af overvægt samt sygdomsanamnese kortlægges. Patientens kostregistrering gennemgås, og der afklares konkrete mål og ændringer. I udgangspunktet får patienten en bioimpedansmåling (vægt, fedt%, muskelmasse mv.)

 • • Ved opfølgende samtaler afklares problemer/udfordringer ift. aftalte handlingsplan, patienten motiveres, der afklares adfærd i relation til spisning og vaneændring, som kan være barrierer for at opnå aftalte mål, og der laves evt. justeringer i handlingsplanen. Patienten tilbydes bioimpedansmåling.

 • • Under sidste samtale vil vægtvedligeholdelsesstrategi ved opnået vægttab blive gennemgået.

 • • Under vejledningerne benyttes den motiverende samtale, som er en metode til at øge motivationen for at ændre livsstil.

 • • Ved 2 udeblivelser eller gentagne afbud afsluttes patientens forløb. Patienten modtager skriftlig besked herom.

 

Andet

Der kan tilbydes samtale hos fysioterapeut, hvis det skønnes relevant, fx hvis anbefalinger om fysisk aktivitet skal tage højde for eventuel samtidig sygdom og/eller skader, eller hvis fysisk aktivitet skal være med til at ændre kropssammensætningen, fx ved at ændre forholdet mellem fedt- og muskelmasse (dette påvirker ikke BMI).

 

Eksempler på materiale til udlevering til patienten gennem forløbet

 • • Dokument med aftalte fokuspunkter

 • • Indkøbsguide

 • • Motivationsøvelser

 • • Oplysninger om hjemmesider med inspiration til aftensmad, mellemmåltider, frugt og grønt

 

Referencer

 1. 1. Diætbehandling af svær overvægt hos voksne. FaKD´s rammeplaner. Foreningen af kliniske diætister, 2009

 2. 2. Rollnick S, Miller W R, Butler C C, Motivationssamtalen i sundhedssektoren, 2009

 3. 3. Nordic Nutrition Recommandations 2012

 4. 4. Hessov I, Jeppesen P B, Klinisk ernæring, 2012

 5. 5. Alt om Kost, www.altomkost.dk

 6. 6. Den Nationale Kosthåndbog, www.kosthåndbogen.dk

 7. 7. Larsen TM, Forebyggelse af fedme, Ugeskrift for Læger 2006;168:155-159)

 8. 8. Richelsen B, Pedersen SB. Raske overvægtige. Ugeskr Læger 2009; 171: 3092-4

 9. 9. Miller ER, Erlinger TP et al. Results of the Diet, Exercise, and Weight Loss Intervention Trial (DEW-IT). Hypertension 2002;40;612-618

 10. 10. Knowler WC, Barrett-Connor E et al. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with Lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med. 2002 February 7; 346(6): 393–403

 11. 11. Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen 2018. Kapitel 25