Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til indlagte patienter som har fået foretaget en frigørende operation i skulderen, skulder release
 

 

1. Formål1

2. Definition af begreber1

3. Beskrivelse2

3.1 Patientgruppe2

3.2 Overordnet fremgangsmåde2

3.3. Før patientkontakt2

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere2

3.3.2 Specielle forholdsregler2

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse2

3.4.1 Formål2

3.4.2 Indhold3

3.4.3 Konklusion3

3.5 Fysioterapeutisk behandling3

3.5.1 Formål3

3.5.2 Indhold3

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde4

3.7 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling4

4. Referencer4

 

 

1. Formål

Formålet med instruksen er at beskrive fysioterapi til indlagte patienter opereret med skulder release med henblik på at

 • • sikre, at de fysioterapeutiske ydelser er præget af kvalitet og sammenhæng

 • • sikre ensartede fysioterapiske ydelser til målgruppen

 • • sikre, at alle fysioterapeuter på Aalborg Universitetshospital, særligt fysioterapeuter i OE-team Farsø, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for behandling af patienter efter en skulderrelease operation

 

2. Definition af begreber

CPM: Contineous Passive Movement.

Frossen skulder/periarthrosis humeroscapularis: Tilstand af inflammation af ledkapslen og synovia resulterer i langvarige smerter og betydelig nedsat aktiv og passiv bevægelighed (1)

Kinetec (CPM maskine): Maskine der passivt bevæger skulderleddet igennem

Primær frossen skulder: Opstået uden forklarlig årsag (idiopatisk patogenese) (2)

Release: Oprensning samt løsning af kapseladhærencer. Operationen fortages oftest som kikkertoperation (3)

Sekundær frossen skulder: Opstået som følge af traume, slag eller efter skulderkirurgi (2)

 

3. Beskrivelse

3.1 Patientgruppe

Instruksen retter sig imod patienter, der har modtaget en frigørende operation i skulderleddet (skulder release) indlagt på Aalborg Universitetshospital, Farsø. Årsagen er manglende eller nedsat bevægelighed. Patienterne er typisk kendetegnet ved at have haft langvarige smerter fra ledkapsel samt omkringliggende muskulatur. Smerterne optræder såvel i hvile som ved bevægelse og ofte har patienten natlige smerter. Tilstanden har et typisk klinisk billede med mange smerter samt indskrænket passiv bevægelighed (kapsulært mønster) på grund af inflammation samt adhærencer mellem kapsel og caput humerus. Patienten har ofte et lavt funktions- og aktivitetsniveau og evt. sygemeldt på baggrund af tilstanden. Ofte har der været forsøgt med fysioterapi og smertestillende behandling uden effect (3).

 

3.2 Overordnet fremgangsmåde

Patienten indlægges på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit på operationsdagen. Patienten starter med fysioterapi på operationsdagen, hvilket typisk er indebærer træning i Kinetec maskinen. Opereres patienten som de første på operationsprogrammet, tilses vedkommende af fysioterapeut postoperativt på operationsdagen og hjælpes i gang med træning i Kinetec maskinen. Bliver patienten opereret sent på dagen, præinstrueres vedkommende i brug af Kinetec maskine, så patienten, evt. med hjælp af plejepersonalet, starter op, når han/hun er tilbage på sengeafsnittet. Patienten tilses to gange dagligt i den tid, vedkommende er indlagt. Patienten skal være tilstrækkeligt smertedækket. Før udskrivelsen instrueres patienten i øvelser fra udleveret træningsprogram. Fysioterapeuten har særligt fokus på smerte, ødemprofylakse, bevægelighed og funktionsniveau i det opererede skulderled. Fysioterapeuten henviser og udarbejder specialiseret genoptræningsplan til nærmeste sygehus. Typisk varer et postoperativ fysioterapeutisk behandlingsforløb mellem 6-12 uger. Genoptræningen starter i specialiseret regi og afsluttes ofte i alment regi.

 

3.3. Før patientkontakt

3.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fysioterapeuten indhenter oplysninger om:

 • • Diagnose (r) og eventuelle komorbiditeter

 • • Notat fra henvisende læge samt evt. patientens funktionsevne før operationen, herunder postoperative bevægelighed, jobsituation samt fritidsinteresser

 • • Operationsbeskrivelse med opnåede bevægelighed i narkose

 • • Operatørens postoperative plan, herunder specielle forholdsregler, såsom belastningsrestriktioner

 • • Patientens almene tilstand efter operationen, eksempelvis blodtryk, konfusion, kvalme og smerter

 

3.3.2 Specielle forholdsregler

Patienten har efter operationen begrænset funktion i den opererede skulder, men må aktivt bruge armen i det omfang det er muligt indenfor smertegrænsen. Patienten må de første 2 måneder ikke udsætte skulderen for hård fysisk belastning. Patienten bør desuden undgå tunge løft, skub og træk i denne periode.

 

3.4 Fysioterapeutisk undersøgelse

3.4.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand specielt med fokus på smerte, hævelse, bevægelighed og funktionsniveau i skulderleddet. Fysioterapeuten afklarer desuden patientens ressourcer og motivation for genoptræning.

 

3.4.2 Indhold

Til denne patientgruppe er indholdet i den fysioterapeutiske undersøgelse som følger:

 

Anamnese

Fysioterapeuten har særlig fokus på følgende:

 • • Hvordan opstod generne/den frosne skulder.

 • • Patientens beskrivelse af smerter samt smertestillende medicin

 • • Tidligere funktions-/aktivitetsniveau

 • • Patientens forventninger til og mål med behandlingen

 • • Patientens jobsituation

 • • Sociale forhold

 • • Evt. tidligere erfaring og effekt af behandling af skulderen

 • • Endvidere vurderes patientens ressourcer, motivation og samarbejdsevner

 

Inspektion

Fysioterapeuten har særlig fokus på følgende:

 • • Patientens vegetative reaktioner, hudens farve, svedsekretion, kvalme og svimmelhed

 • • Patientens holdning

 • • Hævelse og hæmatom

 • • Muskelatrofi og hypertrofi i området

 

Funktionsundersøgelse og test af ledbevægelighed

Fysioterapeuten har særlig fokus på følgende:

 • • Patientens aktuelle funktionsniveau ift. den opererede skulder

 • • Passive range of motion (PROM) og aktive range of motion (AROM) i skulderled. Der skal især rettes fokus imod den bevægeretning, hvor patienten postoperativ havde indskrænkning.

 

3.4.3 Konklusion

Fysioterapeuten konkluderer på undersøgelserne, hvor især patientens compliance og forståelse for øvelser danner baggrund for den videre behandling. På baggrund heraf tilrettelægges den individuelle fysioterapeutiske intervention.
 

 

3.5 Fysioterapeutisk behandling

3.5.1 Formål

Formålet med behandlingen er at genvinde så god funktion som muligt over skulderen. Der stiles mod at opnå så god bevægelighed som muligt.

 

3.5.2 Indhold

Behandlingen har følgende overordnede formål:

 • • Sikre at patienten bevarer og forbedrer bevægeligheden i skulderleddet

 • • Forebygge postoperative gener og komplikationer

 • • Sikre at patienten er velinstrueret i træningsprogrammet og kan mestre skulderrelease regimet

 • • Sikre at patienten lærer teknikker til at kontrollere evt. ødem

 • • Sikre at patienten er sufficient smertedækket

 

Øvelsesterapi

Det er vigtigt, at patienten forstår betydningen af samt opnår forståelse for at prioritere bevægetræningen. Patienten vejledes to gange dagligt af fysioterapeut med henblik på brugen af Kinetec maskine samt instruktion i øvelsesterapi.

Træningen består under indlæggelsen primært af passiv bevægeligheds træning i Kinetec maskine, som trænes 4-6 gange/døgn af 30 min. varighed. Det er væsentligt, at patienten er godt smertedækket for at opnå størst mulig effekt af bevægelighedstræningen. Der trænes til smertegrænsen.

Patienten instrueres før udskrivelsen i øvelser fra øvelsesprogram med henblik på optimal smertebehandling, ødemprofylakse og bevægelighedstræning. Patienten er indlagt, indtil han/hun er tilstrækkelig smertedækket og mestrer selvtræning. Hjemmeøvelserne skal udføres minimum 4-6 gange dagligt med 2 x 10 gentagelser (5).

3.6 Relevant tværfagligt samarbejde

Under indlæggelsen samt i efterforløbet er tæt tværfaglig samarbejde med læge og plejepersonale central for at sikre at patienten er sufficient smertedækket til at kunne bevæge træne intensivt. Det er afgørende for det endelige resultat, at der hurtigst muligt sættes ind med fysioterapeutisk træning, og at patienten kan samarbejde uden for mange smerter. Den postoperative smertebehandling er essentiel for et godt genoptræningsforløb. Det er derfor vigtigt, at patienten følger lægens anvisning i forhold til medicinering. Fysioterapeuten følger op på smertebehandlingen i samarbejde med opererende læge.

 

3.7 Vedrørende udskrivelse, overflytning og efterbehandling

På dagen før udskrivelse retter fysioterapeuten kontakt til det sygehus, hvor patienten bor nærmest, da sygehuset skal opstarte specialiseret genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelsen. Når der er opnået tilfredsstillende bevægelighed, overgår patienten evt. til almen genoptræning i bopælskommunen.

 

 

4. Referencer

 1. 1. Watson L, Dalziel R, Story I. Frozen shoulder: a 12-month clinical outcome trial. J shoulder Elb Surg. 2000;9(1):16–22.

 2. 2. Castellarin G, Ricci M, Vedovi E, Vecchini E, Sembenini P, Marangon A, et al. Manipulation and arthroscopy under general anesthesia and early rehabilitative treatment for frozen shoulders. Arch Phys Med Rehabil. 2004 Aug;85(8):1236–40.

 3. 3. Sundhed.dk. Kapsulit, skulder [Internet]. [cited 2020 Apr 15]. Available from: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/fysmed-og-rehab/tilstande-og-sygdomme/skulder-og-overarm/kapsulit-skulder/

 4. 4. Kaltenborn. The Extremities. 6th ed. Norlis Bokhandel;

 5. 5. Diwan DB, Murrell GAC. An evaluation of the effects of the extent of capsular release and of postoperative therapy on the temporal outcomes of adhesive capsulitis. Arthroscopy. 2005 Sep;21(9):1105–13