Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Nødvendige oplysninger vedrørende patienter der er i fysio- og/eller ergoterapibehandling og som overflyttes mellem kliniske specialer på Aalborg Universitetshospital

 

Erfaringsmæssigt udgør overflytning mellem specialer risiko for patienters sikkerhed, hvis overførslen af information vedrørende patienten ikke sikres tilstrækkeligt. Det er derfor vigtigt, at al relevant lægefaglig information, herunder ordination af fysio- og ergoterapi, videregives ved overflytning af en patient. Ved overflytning skal det derfor fremgå af journalen, hvorfor patienten er overflyttet samt patientens status ved overflytningen. Det er den for overflytningen ansvarlige læge, der skal sikre videregivelsen af oplysninger, samt at informationen er opdateret og følger patienten (1).

Fysio- og ergoterapeuter på Aalborg Universitetshospital tager medansvar for patientens samlede behandlingsforløb. Det betyder, at man som afgivende terapeut skal sikre videregivelse af information om fortsat fysio- og/eller ergoterapi til modtagende fysio- og ergoterapeutteam (se senere).

 

Formål

Formålet med instruksen er

 • • at sikre, at patienter, der har behov for fortsat fysio- og/eller ergoterapi ved overflytning fra et klinisk speciale til et andet, hurtigst muligt fortsætter den igangværende nødvendige fysio- og/eller ergoterapi og derved sikres et sammenhængende behandlingsforløb

 • • at sikre, at patienter der har behov for fortsat fysio- og/eller ergoterapi ved overflytning fra et klinisk speciale til et andet oplever fysio- og/eller ergoterapi af høj kvalitet

 • • at beskrive, hvilke handlinger fysio- og ergoterapeuter på Aalborg Universitetshospital foretager i forbindelse med at en patient overflyttes fra et klinisk speciale til et andet, og hvor det er forventeligt, at patienten skal fortsætte den igangsatte fysio- og/eller ergoterapi

 

Definition af begreber

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (2,3).

 

Beskrivelse

Ved overflytning mellem kliniske specialer på Aalborg Universitetshospital har den afgivende terapeut medansvar for at vurdere, om patienten skal fortsætte eller ikke fortsætte den igangsatte fysio- og/eller ergoterapi. Hvis det er forventeligt, at patienten skal fortsætte det fysio- og/eller ergoterapiforløb, der er igangsat, har den afgivende terapeut ansvar for at vurdere patientens behov for fortsat fysio- og/eller ergoterapi ud fra følgende

 • • risiko for tab af førlighed/funktionsevne

 • • risiko for alvorlige konsekvenser af immobilisering

 • • resultat af operation afhængig af den videre fysio- og/eller ergoterapi

 • • risiko for pulmonære komplikationer

Den afgivende terapeut har ansvar for følgende:
 

 

Information

Handling

Dokumentation

 

Hvis patienten skal fortsætte fysio- og/eller ergoterapi der ikke fordrer specielle faglige kompetencer overdrages fysio- og/eller ergoterapi-behandlingen til det modtagende team.

 

Hvis muligt at informere patient og eventuelt pårørende om fortsat fysio- og/eller ergoterapi.

 

At maile til modtagende teams postkasse om

 • • Patientens navn og cpr.nr.

 • • Diagnose

 • • Overflyttet fra xx afdeling til xx afdeling

 • • Hvad lyder henvisningen på/hvilken behandling gives (helt kort)

 • • Hvordan skal patienten prioriteres: skal patienten ses samme dag eller kan han/hun vente til næste dag eller eventuelt senere

 • • Hvis det drejer sig om CPAP behandling: hvis muligt

 • antal gange patienten har fået CPAP inden overflytningen

 • modstand og flow

 • • Hvis relevant: særlige forholdsregler; eksempelvis regimer/øvelser (program medgives patienten), kontraindikationer, sondeernæring

 • • Hvis relevant: antal personer der er nødvendigt til at forflytte og/eller træne patienten
   

Hvis man IKKE har set patienten endnu, skrives de oplysninger man er i besiddelse af – dog som minimum pkt. 1-4 og gerne 5.

(Ingen ny henvisning).

 

Modtagende team har ansvar for at informere det nye kliniske speciale/tværfaglige samarbejdspartnere om fortsat fysio- og/eller ergoterapi.

 

Ved behov at stå til rådighed som konsulent for modtagende terapeut.

 

At henvise til relevante kliniske instrukser.

 

Mailen til det modtagende team kan suppleres med mundtlig henvendelse til modtagende terapeut.

 

Ved mere end 25 kontakter at udarbejde et videregivelsesnotat til patientens journal http://pri.rn.dk/pri/AaS/NTC/T/Sider/ef486429-e521-4b1c-991d-9019145eb6af.aspx

 

 

Hvis patienten skal fortsætte fysio- og/eller ergoterapi, der fordrer specielle faglige kompetencer, fortsætter den afgivende terapeut i samarbejde med den modtagende terapeut behandlingen for at sikre kvalitet og sammenhæng, indtil det er fagligt forsvarligt at overdrage ansvaret for behandlingen til den modtagende terapeut.

 

Hvis muligt at informere patient og eventuelt pårørende om fortsat fysio- og/eller ergoterapi.

 

At maile til modtagende teams postkasse om

 • • Patientens navn og cpr.nr.

 • • Diagnose

 • • Overflyttet fra xx afdeling til xx afdeling

 • • Hvad lyder henvisningen på/hvilken behandling gives (helt kort)

 • • Hvordan skal patienten prioriteres: skal patienten ses samme dag eller kan han/hun vente til næste dag eller eventuelt senere

 • • Hvis det drejer sig om CPAP behandling: hvis muligt

 • antal gange patienten har fået CPAP inden overflytningen

 • modstand og flow

 • • Hvis relevant: særlige forholdsregler; eksempelvis regimer/øvelser (program medgives patienten), kontraindikationer, sondeernæring)

 • • Hvis relevant: antal personer der er nødvenmdigt til at forflytte og/eller træne patienten
   

Hvis man IKKE har set patienten endnu, skrives de oplysninger man er i besiddelse af – dog som minimum pkt. 1-4 og gerne 5.

(Ingen ny henvisning).

 

At sikre, at informere det nye kliniske speciale/tværfaglige samarbejdspartnere om fortsat fysio- og/eller ergoterapi.

 

 

At stå til rådighed som konsulent for modtagende terapeut, når denne overtager fysio- og/eller ergoterapibehandlingen.

 

At henvise til relevante kliniske instrukser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencer

 1. 1. Sundhedsstyrelsen, Vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. 2007

 2. 2. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), 2013

 3. 3. IKAS, Den Danske Kvalitetsmodel, akkrediteringsstandarder for sygehuse, 2. version, 1. udgave, 2012