Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lungerehabilitering, Thisted

 

Formål

At sikre information om henvisningskriterier og relevant undervisnings- og træningslokalitet

Definition af begreber

MRC-Skala: MRC-skalaen er et spørgeskema med fem svarkategorier, hvor patienten selv angiver hvor meget aktivitet og deltagelse er påvirket på grund af dyspnø:

 1. 1. Kun åndenød ved svær fysisk anstrengelse

 2. 2. Åndenød ved hurtig gang eller gang op ad bakke

 3. 3. Går langsommere end jævnaldrende pga. åndenød, eller må stoppe op på grund af åndenød ved egen hastighed

 4. 4. Stopper pga. åndenød efter ca. 100 meters gang på lige grund

 5. 5. For svær åndenød til at forlade huset, eller åndenød ved af- og påklædning

 

Beskrivelse

Baggrund

Lungerehabilitering (LRH) er dokumenteret at kunne øge den fysiske formåen, øge livskvaliteten, reducere varigheden af eksacerbationer og reducere indlæggelsestiden i forbindelse med eksacerbationer og anbefales af lungemedicinske selskaber at indgå som en etableret del af behandlingen af patienter med KOL.

 

Sygehusene er endvidere i medfør af § 84 og § 140 stk. 4 i Sundhedsloven forpligtiget til at tilbyde genoptræningsplaner til patienter med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.

 

I forbindelse med Sundhedsaftaler mellem Region Nordjylland og Thisted, Morsø og Jammerbugt kommune er der nu etableret LRH i kommunalt regi. Patienterne kan derfor henvises enten til almen genoptræning (LRH) ved de kommunale træningstilbud eller til specialiseret LRH på Regionshospital Nordjylland, Thisted.

 

Kriterier for henvisning til lungerehabilitering

 

A: KOL konstateret ved Lungefunktionsundersøgelse med FEV1/FVC < 0,70

 

B:

1.

Let KOL (50% < FEV1 < 85%)

Middel KOL (30% < FEV1 < 50%)

Svær KOL (FEV1 < 30% )

2.

Respirations insufficiens

3.

MRC score > 3

4.

Betydelig indskrænkning i daglige funktioner pga KOL

5.

Lav BMI. Patienter < 65 år: BMI < 20. Patienter > 65 år: BMI < 25

 

Personer som opfylder punkt A samt et af kriterierne i punkt B skal tilbydes LRH og henvises primært til kommunalt tilbud. Hvis de ikke opfylder kriterierne til kommunalt tilbud i henhold til nedenstående skema skal personen vurderes lægeligt med henblik på specialiseret LHR på sygehus.

 

Personer med KOL, der er aktive rygere, skal informeres om rygningens skadelige virkning og til bydes hjælp til rygestop, enten ved rygestopinstruktør på sygehus, hos praktiserende læge, kommunalt tilbud eller kurser på apotek.

 

Kommunal Lungerehabilitering

Sygehus Lungerehabilitering

Målgruppe:
 • • KOL i stabil fase

 • • Kan klare transport – eventuelt arrangeret af træningscenter

 • • Er selvhjulpen i forhold til forflytninger

 • • Er motiveret

Målgruppe:
 • • KOL personer ikke egnet til kommunal træning på hold pga.:

   • • svær invaliditet og reduceret funktion pga. respirationsinsufficiens og/eller svær co-morbiditet

   • • svære handicap pga. neurologisk lidelse/lidelser i bevægeapparatet kan deltage efter vurdering af læge/fysioterapeut/ergoterapeut

 • • Personer, der af psykiske/sociale/kulturelle grunde ikke egnet til holdtræning

Eksklusionskriterier:
 • • Ustabil iskæmisk hjertesygdom

 • • Akut myocardieinfarkt inden for 2 mdr.

 • • Ustabil incompenseret hjertelidelse

 • • Symptomgivende hypertension

 • • Svære indskrænkninger i fysisk aktivitet pga. sygdomme i bevægeapparatet

 • • Svært sprogligt handicap

 • • Personer, der af psykiske/sociale/kulturelle grunde ikke egnet til holdtræning

Eksklusionskriterier:
 • • Ustabil iskæmisk hjertesygdom

 • • Akut myocardieinfarkt inden for 2 mdr

 • • Ustabil incompenseret hjertelidelse

 • • Symptomgivende hypertension

Referencer

Bilag

Bilag 1: Henvisningsprocedure og lokalefordeling

Bilag 2: Program for ambulant lungerehabilitering