Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstilrettelæggelse i AMK-vagtcentralen

 

Målgruppe – modtagelse

Sundhedsfaglig visitator

 

Definition af begreber

SFV: Sundhedsfaglig visitator

Networking: AMK-vagtcentralens intranet

SOP: Standard Operation Procedure

TD: Teknisk disponent

 

Formål

At sikre:

 • • at arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn til faglig kvalitet, uddannelse og patientens behov.

 • • den bedst mulige anvendelse af personaleressourcer og –kompetencer.

 

Beskrivelse

I AMK-Vagtcentralen, Region Nordjylland varetages funktionen som SFV af sygeplejersker og paramediciner. Paramedicierne kører deres eget faste rul via ØPE.

Bemandingen i AMK-vagtcentralen fastlægges ud fra opkaldsbelastning/statistik, samt behov for afløsning til pauser ud fra psykisk APV.

Derudover er AMK-vagtcentralen altid bemandet med 2 TD døgnets 24 timer, samt minimum 1 D-disponent i tidsrummet 7.30-16 på hverdage.

Ekstra ressourcer:

Ved akut behov og ved sygdom se SOP- Ekstra personale til AMK-vagtcentralen

 

Regler om arbejdstid og vagtplanlægning i AMK-Vagtcentralen

Gældende fra 23. februar 2021.

Overenskomstaftalen

Overenskomstaftalen med Sundhedskartellet og arbejdsmiljøregler skal efterleves.

 

”Min tid”

Der skal ønskes i ”min tid”, hvis du har specielle ønsker ud over dine faste ønsker i forhold til vagtplanlægningen.

Det kan ses på tavlen i AMK-vc, hvornår der er deadline for afgivelse af ønsker til næste plan.

Det er ikke muligt at komme med nye ønsker efter deadline.

Hvis du har en dag, hvor ønsket har høj prioritet, så noter det i bemærkningsfeltet i ”min tid”, at ønsket er vigtigt.

Du kan forvente ca. 12 vagter på 8 uger. (aften/nat). Skriv gerne i ønskeskemaet, hvis du ønsker flere eller færre.

Kursus og uddannelsesdage føres med 7,4 (7 timer og 24 min)

Feriedage føres med 8 timer.

 

Ønskeskema

Dine faste ønsker som f.eks. 2-skifte eller 3-skiftevagt, om du foretrækker aftenvagter fremfor nattevagter, antal vagter i træk osv. kan du notere på dit ”ønskeskema” som sidder i ”Vagtplan- mappen” i AMK-vc.

Du kan ønske, men ikke altid forvente at få det ønskede. Der vil dog fra vagtplanlæggerens side blive gjort, hvad der er muligt for at efterkomme ønsker, i forhold til hvad der ellers planlægges af aktiviteter i AMK-vc. (feks. Supervision, uddannelse, arbejdsgrupper m.m.)

 

Udgivelse af vagtplan

Vagtplanen skal foreligge senest 4 uger før, den træder i kraft.

Der udarbejdes 8 uger vagtplan ad gangen. De sidste 4 uger er altid vejledende frem til 4 uger før, de træder i kraft. Hvis der sker ændringer her, imens de er vejledende, vil medarbejderen blive orienteret af vagtplanlæggeren eller af leder.

Når de vejledende uger træder i kraft, vil de 4 uger blive printet ud på ny senest 4 uger før og er dermed gældende. (Mette har ansvaret)

 

Normperiode

Normperioden i AMK-vc er på 16 uger. Der sidder en seddel forrest i Vagtplan-mappen, hvor du kan se datoerne for normperioderne.

 

Weekend rul

Der er fast weekendrul i AMK-vc.

I sommerperioden (fra og med weekenden før skoleferiestart til og med weekend efter skoleferie slut) kører weekendrul som skyggerul. Der kan aftales ændringer til perioden for skyggerullet på sommerferiemødet, der afholdes i januar måned.

Jul og Nytår kører weekendrullet ligeledes som skyggerul i de 2 uger, der dækker jul og nytår.

At der er ”skyggerul” vil sige, at det faste weekendrul ikke gælder i perioden, men det følger weekenderne bagved vagtplanen og ligeså snart perioden er slut, så fortsætter weekendrullet uændret med de weekender du er sat på til at skulle arbejde i.

Alle andre weekender i forbindelse med Helligdage gælder weekendrullet.

 

Lokalaftale/hviletid/arbejdstidsregler

Foruden aftale om normperioden på 16 uger, er der mulighed for en lokalaftale om nedsættelse af hviletid.

Det er frivilligt om du vil have nedsat hviletid til 8 timer, og dermed kort fridøgn ned til 32 timer.

Aftalen om nedsat hviletid kan underskrives og fortrydes, men det aftales med lederen, hvornår den ønskede ændring skal gælde fra. Hvis ikke der opnås enighed, gælder et 3 måneders varsel. Aftalen finder du i ”Vagtplan-mappen” i AMK-vc. Husk at orientere din leder, hvis du ændrer dit ønske.

Hviletid og fridøgnslængde afhænger af om du har sagt ja eller nej til nedsat hviletid.

Hvis du har sagt ”nej” så skal et enkeltstående beskyttet fridøgn være på minimum 35 timer mellem 2 vagter (OBS en afspadseringsdag er også at betragte som en vagt).

Har du sagt ”ja” så skal det være på minimum 32 timer.

Aftalen om hviletid også skal naturligvis overholdes ved bytning af vagt.

Der må aldrig planlægges med eller byttes til, at der er mere end 6 dage imellem 2 beskyttede fridøgn (kode 700)

(OBS husk: afspadsering/0-dag er ikke et beskyttet fridøgn)

 

Byt

Ønsker du at bytte en vagt, skal der være aftalt tilbagebyt, før det vil være muligt at få godkendt byttet.

Byttet skal naturligvis følge arbejdstidsreglerne om hviletid, samt max 6 dage imellem 2 beskyttede fridøgn, som ovenfor beskrevet.

Send ønsket om byttet til mail amkvagtplan@rn.dk . Hvis det haster med svar, er du velkommen til at sende mail eller SMS til Mette. Husk at skrive hvem du bytter med, hvornår og hvilken vagt, det drejer sig om, og tidspunkt for tilbagebytning.

Byttet godkendes af lederen, som retter på papirplanen og i tjenestetid hurtigst muligt.

Der kan ikke byttes på tværs af normperioder.

 

Afspadsering

Ikke afviklet afspadsering går til udbetaling efter 3 måneder. Derfor planlægges der med afspadsering på vagtplanen, så dette vidt muligt undgås.

 

Ferie

Sådan optjener og afvikler du din ferie:

 • • Hver måned optjener du 2,08 feriedag.

 • • Du optjener 5 ugers ferie, på et ferieår.

 • • En ferieuge er 7 sammenhængende dage. En ferieuge skal afspejle en normal arbejdsuge. Det betyder, at arbejdsfrie dage og dage med vagt indgår.

 • • Når ferien er påbegyndt, er der ingen mulighed for at inddrage den.

 • • Hovedferien - mindst 3 uger - skal holdes i perioden fra 1. maj til 30. september, med mindre du aftaler andet med din leder.  Mindst 2 af ugerne, skal dog som minimum holdes i sammenhæng i denne periode.

 • • Du har mulighed for at aftale overførsel af feriedage ud over 4 uger. Se her hvordan du overfører 5. ferieuge.

Ferie, bortset fra sommerferie, ønskes i ”Min tid” og der gives besked minimum 4 uger inden, hvis ferien ikke kan indfries.

I udgangspunktet har du selv ansvar for at bytte weekend, hvis en af weekenderne i forbindelse med din ferie er en weekendvagt ifølge weekend rullet (gælder ikke sommerferie).

Vedr. sommerferie:

Ønsker du sommerferie i skolernes sommerferie, kan du i AMK-vc højst få to uger (weekenderne i begge ender er inkl. uden du skal bytte). Sommerferieønsker afgives senest i uge 1 til amkvagtplan@rn.dk . Der skal påføres 3 prioriteter samt 3. ferieugeønske.

Alle skal have afviklet 3 ugers ferie inden udgangen af september med mindre andet er aftalt med lederen.

Der afholdes sommerferiemøde i uge 3, hvor sommerferien fordeles. Har du fået 1. prioritet et år, kommer du bagest i rækken til fordelingen året efter.

Vedr. efterårsferie/vinterferie/ferie i december

I udgangspunktet kan du ikke forvente at kunne få ferie i både uge 42, 8 og i december måned. Du kan max holde sammenlagt en uges ferie i disse perioder, men det betyder ikke, at du ikke må ønske det, det kan jo være der er plads. Noter dog hvilke feriedage der er vigtigst. I udgangspunktet kan der ikke ønskes ferie henover jul og nytår.

Hvis du ønsker ferie i uge 42 og/eller uge 8, skal du ønske senest uge 34. Svar gives i uge 36.

Vedr. 6. Ferieuge:

Som udgangspunkt overføres overskydende 6. ferieugetimer ved ferieårets afslutning (1. maj). Kun hvis du vil have 6. ferieuge udbetalt skal du foretage en ændring.

Valget af udbetaling af 6. uge skal foretages mellem 1. juli og 1. oktober i ferieåret.
Gå på Medarbejdernet på:
www.medarbejdernet.rn.dk ”I mine valg”

Klik på fanen ”6. ferieuge”

Sæt markeringen i ”Udbetal” og tryk ”Gem”. Du vil få en kvittering på skærmen om, at dit valg er gemt.

6. ferieuge udbetales ultimo maj måned, efter ferieårets udløb.

Det er vigtigt at du i tjenestetid bruger kode 752 hvis du ønsker at bruge af din 6. ferieuge, når du holder ferie.

Vedr. overførsel af restferie med udgangen af december måned

Som månedslønnet kan du efter aftale med din leder få overført den ferie, der ligger udover 4 ferieuger til det efterfølgende ferieår, dvs. din 5. ferieuge - og eventuelle ferietimer, der er overført fra tidligere ferieår.

Placeringen af den overførte ferie fastsættes på samme måde som øvrig ferie, men overført ferie skal altid holdes forud for anden ferie. 

Valget af overførsel af 5. uge skal foretages efter ferieårets afslutning, mellem 1. september og 31. december.
Overførslen af ferien skal godkendes af din leder.

Gå på Medarbejdernet på: www.medarbejdernet.rn.dk ”I mine valg”

Klik på fanen ”5. ferieuge”

Du kan se, hvor mange timer det er muligt at overføre, samt en detaljeret ferieoversigt. Vælg hvor mange timer du vil overføre, og tryk ”Gem”.

Vær opmærksom på, at timerne overføres til næstkommende ferieår med det samme, efter leders godkendelse. Hvis du alligevel holder ferien i det indeværende ferieår, bliver du trukket i løn for de afholdte timer. Sikr dig derfor, at alt afholdt ferie er registreret korrekt, inden du beder om overførsel af timer. Skulle du opleve at blive trukket i løn, efter du har overført ferie, kan du kontakte din lønkonsulent.

Vedr. ferie på forskud

Du har mulighed for at holde ferie på forskud. Der kan ikke aftales mere ferie på forskud end der optjenes i perioden 1. september til 31. august, altså 5 ugers ferie i alt. Ønske om ferie på forskud betragtes som en aftale, når dette er godkendt af nærmeste leder. Kontakt Mette.

 

 

Skæve helligdage, helligdage, julefrokoster og Karneval:

 

 • • Jul/Nytår:

Jul/Nytårsvagter ønskes på en seddel i AMK-vc. Den sættes op i uge 35 med deadline for ønsker i uge 39. Følg ønskevejledningen på sedlen.

I uge 42 offentliggøres fordelingen af vagterne.

 • • Julefrokost weekender:

Her sættes en ekstra nattevagt i vagt, fredag og lørdag. Derfor skal du lave en note i ”Min tid” hvis der er fredage/lørdage hvor du ikke kan arbejde udenfor dit weekendrul i perioden fra ”Sneen falder” frem til den 24. december. De ekstra nattevagter bliver i udgangspunktet fordelt enkeltvis til alle, også til dem som normalt ikke ønsker nattevagt. De medregnes i normtimerne.

 • • Skæve helligdage i årets 1. halvår

Vagterne ønskes på en seddel i AMK-vc senest i uge 1, og vagterne fordeles på sommerferiemødet i uge 3. Følg ønskevejledningen på sedlen.

 • • Karneval:

Her er en del ekstra bemanding i AMK-vc den dag. Vagterne ønskes på en seddel i AMK-vc senest uge 1, og vagterne fordeles på sommerferiemødet i uge 3. Hvis problemer med at få dækket karnevalslørdagen, ses der på hvem der har haft vagt sidste år. Timerne medregnes i normtimerne.

 

Tjenestefri:

Skriv gerne i ”min tid” hvis du har jubilæum, fylder rundt.

 

Eventuelle afvigelser fra tjenestetidsplanen noteres af den enkelte medarbejder i kalenderen, som ligger i skuffen.

 

 

Implementering og anvendelse

Ved nyansættelse informeres medarbejderen om ovenstående og får log-in til ”Min Tid”

 

Referencer

Standard nr. 1.4.3, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område, 2. version.