Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed

Beskrivelse

En autoriseret sundhedsperson kan delegere opgaver inden for sit forbeholdte virksomhedsområde til både autoriserede sundhedspersoner og andre personer uanset uddannelse og baggrund. Ved delegation skal den autoriserede sundhedsperson udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved udvælgelse og instruktion af og ved tilsyn med den person, som opgaven er delegeret til.

 

Følgende opgaver kan ikke delegeres:

 1. 1. Udfærdigelse af erklæringer til offentligt brug

 2. 2. Udfærdigelse af recepter

 3. 3. Udfærdigelse af dødsattester

 4. 4. Ligsyn til afgørelse af, om dødsfald er indtrådt

 5. 5. Klinisk undersøgelse af hjernefunktionen for at stille diagnosen hjernedød

 6. 6. Beslutninger om iværksættelse, efterprøvelse mv. af tvangsforanstaltninger

 7. 7. Kosmetisk behandling med mindre dette er hjemlet i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2014 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163961

 

Delegation kan ske både som en konkret delegation og som en rammedelegation.

1. Konkret delegation

Den for behandlingen ansvarlige autoriserede sundhedsperson delegerer i et konkret tilfælde, der vedrører en enkelt patient, opgaver inden for sin forbeholdte virksomhed til en medhjælp.

Det bemærkes, at det er et krav, at der udfærdiges skriftlige instrukser, når der anvendes rammedelegation.

2. Rammedelegation

Rammedelegationen kan være både i forhold til behandling af den enkelte patient og til behandling af en defineret patientgruppe.

Rammedelegation til behandling af den enkelte patient

Ved rammedelegation til behandling af den enkelte patient beslutter den autoriserede sundhedsperson, som delegerer opgaver inden for sit forbeholdte virksomhedsområde til en medhjælp, at de forbeholdte opgaver kan iværksættes i forhold til netop denne patient. Den autoriserede sundhedsperson har således på forhånd taget stilling til behandlingen af patienten.

På sygehusafdelinger m.v. kan den ledende overlæge i forhold til nogle velbeskrevne sygdomme/tilstande i en skriftlig instruks delegere til plejepersonalet at udføre bestemte former for forbeholdt virksomhed, herunder vurdere behovet for behandling. Den ledende overlæge har ansvar for, at det af en instruks fremgår, at behandlingen skal udføres efter en fastsat instruks. Den behandlingsansvarlige læge skal tage stilling til den enkelte patient og sikre, at ordinationen er indført i patientens journal.

Ved rammedelegation til behandling af den enkelte patient kan det f. eks. delegeres til medhjælpen at iværksætte definerede former for undersøgelse og/eller at give smertebehandling i henhold til afsnittets instruks. Til forskel fra den konkrete delegation er der således tale om, at den autoriserede sundhedsperson ordinerer en ramme, som medhjælpen må handle indenfor i forhold til den enkelte patient.

Rammedelegation til behandling af en veldefineret patientgruppe

I visse situationer kan en autoriseret sundhedsperson delegere til en bestemt personalegruppe at iværksætte behandling, uden at den autoriserede sundhedsperson forinden har taget stilling til, at behandlingen skal iværksættes over for de enkelte patienter.

Den ledende overlæge skal sikre sig, at det af en instruks fremgår, hvilke symptomer der skal være til stede, inden behandlingen kan iværksættes af personalet på egen hånd. Af instruksen skal selve udførelsen af behandlingen være tilstrækkeligt beskrevet, ligesom det skal fremgå, hvornår behandlingen er kontraindiceret.

3. Videredelegation

Medhjælpen kan videredelegere en opgave, medmindre ledelsen eller den autoriserede sundhedsperson, der oprindeligt har delegeret, har besluttet, at videredelegation ikke må finde sted.

4. Ansvar

Ledelsens ansvar

Det er ledelsens ansvar, at der foreligger instruks for fagligt forsvarlig behandling af patienterne, herunder i forbindelse med delegation af opgaver. Ligeledes er det ledelsens ansvar, at personalet er instrueret og oplært i de relevante arbejdsopgaver, ligesom ledelsen har ansvaret for at føre relevant tilsyn med udførelsen heraf.

Den autoriserede sundhedspersons ansvar

Den autoriserede sundhedsperson, der delegerer en opgave indenfor sit forbeholdte virksomhedsområde, har ansvar for at sikre sig, at medhjælpen:

 • • er kvalificeret til at udføre opgaven,

 • • har fået entydig instruktion i at udføre opgaven, herunder opgavens omfang

 • • har forstået instruktionen

 • • er instrueret i at kunne behandle eventuelle komplikationer

 • • er instrueret i, hvornår der skal tilkaldes yderligere hjælp

Den autoriserede sundhedsperson skal desuden i fornødent omfang føre tilsyn med medhjælpens udførelse af opgaven.

Ved rammedelegation til behandling af en defineret patientgruppe skal den autoriserede sundhedsperson, der har ansvaret for behandlingen, sikre sig, at der er udarbejdet en skriftlig instruks for udførelsen af opgaven samt for opfølgning på behandlingen eller resultatet af en undersøgelse. Det er således den delegerende autoriserede sundhedspersons ansvar, at det er forsvarligt at delegere den pågældende opgave inden for forbeholdt virksomhed.

Medhjælpens ansvar

Medhjælpen er ansvarlig for at udføre opgaven efter instruktionen og sige fra overfor en opgave, som den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre forsvarligt. Hvis medhjælpen følger den givne instruktion, vil ansvaret for udførelsen af opgaven påhvile den, som har delegeret opgaven. Hvis medhjælpen ikke følger den givne instruktion, vil den pågældende selv have ansvaret for opgavens udførelse. Dette gælder både ved delegation og videredelegation. Som udgangspunkt vil en medhjælp skulle dokumentere den delegerede forbeholdte virksomhed.

Ansvar ved videredelegation

De beskrevne ansvarsforhold gør sig også gældende ved videredelegation. Både for den medhjælp, der videredelegerer opgaven (og således påtager sig den autoriserede sundhedspersons ansvar), og for den person, der benyttes som medhjælp i videredelegationen.

Ved videredelegation skal vedkommende, der videredelegerer opgaven, sikre sig, at den person, som opgaven overdrages til, er kvalificeret til at udføre opgaven. Vedkommende er ansvarlig for at videregive den relevante instruktion om opgavens udførelse og i fornødent omfang føre tilsyn med den person, som opgaven er videredelegeret til.

5. Dokumentation

Ved rammedelegation til behandling af den enkelte patient skal den autoriserede sundhedsperson sikre, at ordinationen er indført i patientens journal.

I de enkelte specialer skal der findes en oversigt over rammedelegationer, hvor det fremgår, hvem der har delegation til hvad, og på hvilke betingelser. Det kan sikres ved brug af en tabel, som kan hentes i bilag. Specialet beslutter dog selv, hvilket redskab man vil anvende. Uanset hvilket redskab der bruges, skal oversigten indeholde en beskrivelse af, hvilken forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed der er delegeret, samt hvilke kompetencer, erfaring eller efteruddannelse, der kræves for at delegation kan finde sted.

6. Information til patienter i forbindelse med delegation og videredelegation

I nogle situationer kan patienterne have en forventning om, at sundhedsfaglig virksomhed udføres af en bestemt gruppe af autoriserede sundhedspersoner, som gennem deres uddannelse har tilegnet sig kvalifikationer i opgavens udførelse. Patienten skal i så fald informeres om, at det ikke er tilfældet. Det skal dog ikke nødvendigvis indføres i den enkelte patients journal.

I forbindelse med delegation til studerende, f.eks. lægestuderende, må patienten ikke få det indtryk, at de behandles af en færdiguddannet læge. Lægestuderende, der får delegeret forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, uanset at dette er som vikar for en reservelæge, må ikke bære navneskilte eller underskrive sig med betegnelser som ”lægevikar”. I stedet kan der f.eks. benyttes betegnelsen ”lægestuderende”.

Definition af begreber

Forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed: For nogle grupper af autoriserede sundhedspersoner er det i autorisationsloven fastsat, at en del af den pågældende professions virksomhedsområde er et forbeholdt virksomhedsområde. Det vil sige, at denne nærmere definerede form for virksomhed ikke selvstændigt må udøves af personer uden den pågældende autorisation. Den forbeholdte sundhedsfaglige virksomhed vedrører bl.a. professionerne læger, tandlæger, jordemødre og kiropraktorer. Disse personer har, jf. autorisationsloven, ret til at anvende en bestemt titel og udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed, som er forbeholdt disse titler.

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed: Der er tale om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, når en autoriseret sundhedsperson overdrager udførelse af opgaver indenfor sit forbeholdte virksomhedsområde til en medhjælp. En autoriseret sundhedsperson kan med enkelte undtagelser delegere opgaver inden for sit forbeholdte virksomhedsområde til en medhjælp. Der er ikke tale om delegation/ benyttelse af medhjælp, når en autoriseret sundhedsperson oplærer (superviserer) en anden sundhedsperson med den samme autorisation i at udføre en forbeholdt opgave.

Videredelegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed: Der er tale om videredelegation, når en medhjælp overdrager udførelse af en delegeret opgave til en anden person.

Medhjælp: Medhjælpen er den person/gruppe af personer, som får delegeret udførelsen af den forbeholdte sundhedsfaglige virksomhed. Medhjælpen kan både være autoriserede sundhedspersoner og andre personer uanset uddannelse og baggrund.

Ledelsen: Ledelsen forstås som den ledende overlæge/ chefjordemoder/ overtandlæge

Behandling: Omfatter undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient

Formål

Det overordnede formål med denne politik er, at patienter i Region Nordjylland til enhver tid behandles af medarbejdere med de rette kompetencer i forhold til opgaven.

Med dette formål for øje, beskriver denne politik, hvordan der i regionen arbejdes med delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Herunder beskrives de overordnede principper for, hvilke opgaver, der kan delegeres inden for regionens sygehusområde, ligesom der gøres rede for, hvordan lovgivningen på området overholdes (jf. autorisationsloven). Herunder beskrives ansvarsfordelingen og det præciseres, hvorledes en autoriseret sundhedsperson lever op til lovgivningens krav i forhold til bl.a. at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med delegation af opgaver/benyttelse af medhjælp indenfor sit forbeholdte virksomhedsområde.

Referencer

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (LBK nr. 731 af 8. juli 2019): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209811

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) (BEK nr 1219 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129042

Vejledning om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (VEJ nr 115 af 11/12/2009): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129064