Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af apparatur til klinisk brug

Beskrivelse

Neonatalafsnittet har en sygeplejerske med særlig klinisk funktion omkring den tekniske sygepleje.

 

Uddannelse

I samarbejde med undervisningsansvarlige sygeplejerske samt afsnitsledende sygeplejerske, tilrettelægger og gennemfører den teknisk ansvarlige sygeplejerske undervisning af personalet i korrekt brug af afsnittets tekniske udstyr. Teknisk ansvarlige sygeplejerske er ressourceperson i klinisk praksis i forhold til den tekniske sygepleje. Hun er desuden kontaktperson til firmaer og har et direkte samarbejde med medikoteknisk afdeling.

Overordnet er teknisk sygepleje integreret i afsnittets introduktions- og kompetence-udviklingsprogrammer/uddannelsesplaner.

Desuden er der nedsat en gruppe af sygeplejersker, som primært er tilknyttet” Team 1”. Denne gruppe af sygeplejersker modtager årligt undervisning i apparatur, som anvendes ved kritisk syge børn. Disse sygeplejersker er kliniske ressourcepersoner i Neonatalafsnit 12 og 13, som superbrugere for det anvendte apparatur i afsnittet.

 

Uddannelsesplan til sikring af kompetence vedrørende apparatur:

 

Hele personalet er omfattet af afsnittets kompetenceudviklingsplan. Der er udarbejdet struktureret materiale med kompetencekort til 1. nyansatte og til 2. sygeplejersker på oplæring i afsnittets intensive team (Team 1)

Der er desuden årligt planlagt kompetencedage med undervisningstilbud til alle sygeplejersker, omkring udstyr med særlig relevans for den intensive patient. Dette tilpasses den enkelte sygeplejerskes ønsker.

Desuden tilbydes hele personalet ad hoc undervisning i apparatur, hvor undervisningen er tilpasset de ønsker, sygeplejerskerne har eller emner, der ønskes ekstra fokus på.

Derudover afvikles scenarietræning/færdighedstræning i modtagelse af barn, opdækning til anlæggelse af NAK/NVK og longline, opdækning/klargøring til pleuradræn, invasiv blodprøvetagning samt opdækning til intubation. I den forbindelse kan den enkelte sygeplejerske ønske emner.

Der er krav om, at den enkelte skal have gennemgået undervisning i emner, som særligt relaterer sig til patientsikkerhed: Brand, e learning og Hjertestop årligt. Dette er der opfølgning på i forbindelse med den enkelte medarbejders MUS-samtale.

 

Teknisk ansvarlige sygeplejerske afdækker løbende personalets øvrige behov og ønsker for undervisning angående apparatur. Dette kan foregå ved undervisning til enkeltpersoner eller mindre grupper ad hoc. Herunder bed-side undervisning

Deltagelse i ovennævnte dokumenteres af teknisk ansvarlige sygeplejerske.

 

Implementering af nyanskaffelser

Allerede ved planlægning af anskaffelse af ny teknologi samt genanskaffelser inddrages arbejdsmiljøorganisationen, ligesom arbejdsmiljørepræsentanten i afsnittet medvirker med udarbejdelsen af relevante kravspecifikationer, teknologivurderinger og MTV.

Firmaet vil ofte levere introduktionsundervisning af nyt apparatur af flere omgange for at sikre deltagelse fra flest muligt.

De forestår desuden undervisning af en superbrugergruppe, og disse bliver særligt ansvarlige for implementeringen og er sammen med teknisk ansvarlige sygeplejerske kliniske ressourcepersoner.

Supplerende efter behov vil den teknisk ansvarlige sygeplejerske undervise i håndteringen.

Det vurderes i samarbejde med afsnitsledelsen, hvorvidt der er tale om udstyr som skal omfattes af et årligt undervisningstilbud.

Det nye apparatur integreres desuden i den tekniske undervisning på de årlige kompetencedage hvor det er hensigtsmæssigt efter aftale med afsnitsledelsen.

 

Afsnitsledelsen har i samarbejde med Medicoteknisk afdeling besluttet, at teknisk udstyr, jævnfør bilag 1, er udstyr der er vurderet som højrisiko-udstyr. Dette begrundes i afsnittets patientgruppe er sårbare og præverbale, hvorfor utilsigtede hændelser på teknisk udstyr kan få katastrofale eller betydelige konsekvenser. Oversigt over afsnittets tekniske udstyr findes elektronisk.

 

Håndtering af fejlramt apparatur

Fejlramt apparatur anbringes på skrivebordet i apparaturrummet på 13. etage. Den der fejlmelder apparaturet, påsætter en seddel vha. tape, hvorpå skrives dato, navn og præcis angivelse af fejl/problem ved apparaturet. Teknisk ansvarlig sygeplejerske tager sig af videre håndtering vedrørende reparation i henhold til Rekvirering af service fra Teknisk Afdeling Aalborg Sygehus, inkl. Dronninglund. Se bilag 1.

Ved alvorlige hændelser vurderer og foretager afdelingsledelsen i samarbejde med Medicoteknisk afdeling og teknisk ansvarlige sygeplejerske rapportering.

 

Brugermanualer

Teknisk ansvarlige sygeplejerske udarbejder i eventuelt samarbejde med Medicoteknisk afdeling og firmaet uddybende klinisk anvendelige danske brugermanualer, hvor det skønnes nødvendigt.

Disse anbringer hun ved det pågældende apparatur, og de er desuden eventuelt tilgængelige elektronisk i PRI.

En indikator som dog er uden tærskelværdi, er utilsigtede hændelser omkring apparatur.