Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Graviditet og MRSAInfektion med Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA) kan medføre alvorlig sygdom hos især i forvejen syge og svagelige personer. MRSA er stafylokokbakterier, der er resistente overfor de antibiotica (beta-laktamer), som normalt bruges til behandling af stafylokokinfektioner.

Forekomsten af MRSA-infektioner er steget over de seneste år i Danmark. Tidligere blev MRSA især fundet hos indlagte patienter, der var smittet i udlandet.

I dag bliver hovedparten smittet i samfundet, og som noget nyt ser vi i Region Nordjylland en kraftig stigning i antalle af personer med husdyr-MRSA.
Hvis forekomsten af MRSA i Danmark skal forblive på et lavt niveau, er det vigtigt at gøre en indsats for at påvise MRSA, og fjerne bakterien fra den enkelte.
Sundhedstyrelsen har udarbejdet en national vejledning om forebyggelse af MRSA.

Hovedprincippet i vejledningen er

1.

At finde og fjerne bakterien hos den enkelte

2.

At sundheds- og plejepersonalet nøje efterlever de angivne hygiejnereglerGravide
MRSA-bærertilstand udgør ikke en særlig risiko for gravide og følger de samme regler for undersøgelse af MRSA som andre.
Gravide med MRSA, der ikke vedvarende udsættes for MRSA, tilbydes behandling for bærertilstand.
Gravide, der vedvarende udsættes for MRSA, f.eks. i husstand eller ved arbejde med levende svin eller mink (husdyr-MRSA), genundersøges 4 uger før beregnet termin med henblik på eventuel behandling af bærertilstand, og i den forbindelse anbefales hun at ophøre med at arbejde med levende svin/komme i stald.
Ved sectio hos MRSA-positiv konfereres med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling vedrørende antibiotika.

 

Isolation
Indlagte MRSA-positive kvinder isoleres.

Indlagte kvinder i risikogruppe for MRSA bærertilstand isoleres indtil negativt PCR-svar eller negativt dyrkningssvar.

 

Screening for MRSA

Denne retningslinje er gældende for gravide, fødende og kvinder i barselsperioden.

Forskellen på denne retningslinje og retningslinjen MRSA-Methicillin resistent stafylococcus aureus (4.2.1) fra Infektionshygiejnen er:

Indlagte gravide, fødende og kvinder i puerperiet, med risiko for MRSA, men med uerkendt MRSA-status, isoleres indtil negativt PCR/podesvar.

Det skal tilføjes, at MRSA-positive kvinder isoleres efter fældende retningslinje.

Et negativt MRSA-podesvar er gældende i 4 uger hos patienter, der podes, fordi de har været i en risikosituation.

 

Skema til screening for MRSA

Podning for MRSA ved indlæggelse

Risikosituation

Podning

Tidligere fået påvist MRSA

Ingen negativ MRSA-test eller mindre end 3 negative tests indenfor 1 måned

+

Et hold negative MRSA-tests mere end 1 måned efter afsluttet behandling

+

MRSA-fri

-

Inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med MRSA-positiv person

Boet sammen med eller haft anden husstandslignende kontakt med en person, der er MRSA-positiv

+

Indenfor de sidste 6 måneder modtaget behandling på hospital eller klinik i udlandet (uden for Norden)

 

For denne patientgruppe se også screening for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer indenfpr de sidste 7 dage

+

Ophold på hospital eller klinik længere end 24 timer for mere end 7 dage siden

+

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer, men der har været udført invasivt indgreb, f.eks. anlæggelse af dræn eller katetre, dialyse, syning af sår.

Injektioner, blodprøvetagning eller anlæggelse af perifert venekateter anses ikke som invasive indgreb

+

Ophold på hospital eller klinik kortere end 24 timer uden invasivt indgreb

-

Indenfor de sidste 6 måneder haft direkte eller indirekte kontakt med svinebesætning

Arbejdet ugentligt eller hyppigere i en svinestald eller på anden måde haft hyppig og tæt kontakt med levende svin.

+

Husstandsmedlem til person med kontakt til svinebesætning

+

Indenfor de sidste 6 måneder haft direkte eller indikrete kontakt med mink

Arbejdet ugentligt eller hyppigere i en minkfarm eller er husstandsmedlem til person, der har arbejdet på minkfarm.

+

Indenfor de sidste 6 måneder haft ophold på asylcentre (personale undtaget) eller i flygtningelejre og krigszoner

 

+

 

Indlægges barnefar, gælder samme retningslinjer.

 

Rekvirering af prøver
Prøverne rekvireres elektronisk i Clinical Suite KMA-svar/rekvisition.

For screening for MRSA vælg pakke og derefter MRSA og afkryds lokaliteter. Øvrige lokaliteter bestilles som MRSA og lokaliteten.

Desuden skal der svares på følgende spørgsmål:

  • • Antibiotika før prøvetagning?

  • • Antibiotika efter prøvetagning?

  • • Er der, ved positivt udfald, samtykke fra patienten til, at MRSA-teamet må kontakte patienten?

  • • Har patienten tidligere fået påvist MRSA?

  • • Har patienten kontakt med levende svin?

 

Såfremt et af de 2 sidste spørgsmål er afkrydset med et ”Ja”, vil der også blive foretaget hurtig diagnostik med PCR. PCR foretages kun på podninger fra næse, svælg og perineum. For prøver, der er Klinisk Mikrobiologi i hænde inden kl. 11.00, kan der forventes svar indenfor timer, for PCR hurtig diagnostik. Svartid på dyrkning er 4-6 døgn.

 

For kvinder i risikogruppe for MRSA kan isolation ophæves ved negativt PCR-svar.

Vedrørende ophævelse af isolation: Se i retningslinje 4.2.1 fra Infektionshygiejnen.

 


Håndtering

Overordnede forudsætninger er, at personer med MRSA:

1.

Har samme krav på sundhedsydelser som andre. Det er først og fremmest personalet, der gennem hygiejniske forholdsregler skal forebygge spredning.

2.

Kan indlægges på en hvilken som helst afdeling/ses i ambulatorium.

3.

Kun indlagte patienter skal screenes for MRSA. For gravide gælder, at kvinder med risiko for MRSA bør screenes. Det er derfor formålstjenligt, at gravide med øget risiko for MRSA identificeres og screenes i almen praksis i forbindelse med 1. lægeundersøgelse, så evt. eradikationsbehandling kan påbegyndes så tidligt som muligt.

4.

Patienter, der kommer ambulant i sundhedsvæsenet, skal ikke screenes.

5.

Patienter med påvist MRSA vil være kendt af almen praksis og infektionshygiejnen. Eradikationsbehandling vil hurtigt blive iværksat. For disse patienter gælder PRI retningslinje 4.2.1. Specifikke forholdsregler ved MRSA både når det gælder ambulant besøg og indlæggelse. Patienterne skal direkte på stue og må ikke opholde sig i sygehusets venterum.Graviditets- og
ultralydsafsnit
 

1.

Identifikation af gravide med risiko for MRSA sker ved første graviditetsundersøgelse i almen praksis.

2.

Podning og evt eradikationsbehandling foregår i almen praksis i samarbejde med infektionshygiejnen.

3.

Når den gravide indkaldes til undersøgelse i Ultralydafsnit/Obstetrisk Ambulatorium vedlægges brev til den gravide vedr MRSA. Har hun været i risikosituation, eller har hun risikofaktorer, skal hun henvende sig i almen praksis.

4.

Formålstjenligt, hvis status vedr. bærertilstand og evt eradikationsbehandling er påbegyndt inden kontakt til afdelingen.

5.

Fund af MRSA, hvad enten det drejer sig om bærertilstand eller om klinisk infektion, er anmeldelsespligtig.Se PRI: Infektionshygiejnen:
 

4.2.1. MRSA – Methicillin resistent Staphylococcus aureus