Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fitbone®, indsættelse af – patientforløbsbeskrivelse

 

Beskrivelse1

Forundersøgelse (Aalborg)1

Præoperativ forsamtale og undervisning/vejledning ved specialistsygeplejersken2

Vedrørene KRAM-screening2

Papirgang3

Ortopædkirurgisk sekretariats opgaver (Frederikshavn)3

Indlæggelse (Frederikshavn)4

Modtagelse af patienten4

Operationsdagen4

Præoperative sygeplejeopgaver4

Postoperative sygeplejeopgaver5

Udskrivelse6

Inden udskrivelsen6

Efter udskrivelsen - Ortopædkirurgisk sekretariats opgaver (Frederikshavn)7

Definition af begreber7

Formål7

Referencer7

 

Beskrivelse

Overordnede rammer

 1. 1. De overordnede behandlingsprincipper og de sygeplejefaglige referencer er den behandlingsansvarlige overlæge og specialistsygeplejersken, Aalborg, ansvarlige for.

 2. 2. Den specialeansvarlige overlæge Knud S. Christensen, overlæge Søren Kold og specialistsygeplejerske Susanne Jølck fungerer som konsulenter for personalet ved Ortopædkirurgi, Frederikshavn, samt samarbejdspartnere ved Sygehus Vendsyssel, Frederikshavn.

 3. 3. Patienten skal have foretaget forundersøgelse, præoperativ undervisning og vejledning samt alle ambulante kontroller i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Aalborg.

 4. 4. Overlæge Knud S. Christensen, overlæge Søren Kold og specialistsygeplejerske Susanne Jølck fungerer i hele behandlingsforløbet som overordnede koordinatorer og kontaktpersoner for patienten.

 5. 5. Tryghed - Forældre til børn/unge under 18 kan være hos deres barn under hele indlæggelsen. Det anbefaler vi varmt, da vores erfaring er, at barnet er langt mere roligt og trygt, når en af forældrene hele tiden er omkring barnet. Herved skaber man også nogle vante og kendte rammer for barnet.

 

Forundersøgelse (Aalborg)

Forundersøgelsen og stillingstagen til Fitbone®–søm foretages ved overlæge i Ambulatorium for Ortopædkirurgi, Aalborg (indkaldt via Aalborg).

Fitbone®-sømmet bestilles ved forundersøgelsen af undersøgende læge.

 

Præoperativ forsamtale og undervisning/vejledning ved specialistsygeplejersken

Der udleveres

 • • kontaktpersonkort.

 • • skriftligt informationsmateriale

 

Udlevere pjecen ”Hjælpemidler til patienter med FITBONE nail” til patienter fra andre regioner.

 

Diverse screeninger udføres via EPJ:

 

Vedrørene KRAM-screening

Forebyggelsessamtalen i henhold til KRAM-retningslinjen, foregår i samarbejde med patienten, hvori følgende indgår:

 

Kostvane afdækkes - der vejledes omkring sufficient kost i forbindelse med operation og pjecen Kost før og efter operation udleveres til patienten.

Øget sundhedsmæssig risiko ved BMI under 20,5 og over 25.

Afklaring om der ønskes hjælp til at ændre kostvaner.

Henvisning til Nordjysk Sundhed – når du vil finde et godt sundhedstilbud.

 

Rygevane afdækkes – pjecen Rygning og operation udleveres til patienten.

Rygnings betydning for operationsresultatet.

Afklaring om der ønskes hjælp til rygestop.

Afklaring om der er behov for substitut under indlæggelsen.

Henvisning til Nordjysk Sundhed – når du vil finde et godt sundhedstilbud.

 

Alkoholvane afdækkes – pjecen Alkohol og operation udleveres til patienten.

Hvordan er forbruget af alkohol (Sundhedsstyrelsens anbefaling):

Kvinder < 7 genstande ugentligt.

Mænd < 14 genstande ugentligt.

Alkoholens betydning for operationsresultatet.

Henvisning til Nordjysk Sundhed – når du vil finde et godt sundhedstilbud.

 

Motionsvane afdækkes

Hvordan er patientens nuværende aktivitetsniveau (Sundhedsstyrelsens anbefaling):

Voksne - mindst 30 minutters fysisk aktivitet dagligt.

Børn - mindst 60 minutters fysisk aktivitet dagligt.

 

Give vejledning omkring sufficient kost i forbindelse med operation og udlevere pjecen

Kost før og efter operation.

 

Tage præoperativt klinisk foto af patienten.

 

Indhente oplysninger om patientens vanlige medicin og give vejledning til patienten vedrørende forholdsregler før operation omkring medicinpræparater, der virker hæmmende på knogleheling/knoglenydannelse.

 

Undervisning af patient i brug af smertescore (VRS, VAS) jf. Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt

 

Blodprøvetagning til blodtype.

 

Eventuelt opstartes sygeplejeanamnese i EPJ.

 

Sikre at brev/behandlingsplan til ambulant fysioterapi for patienter fra andre regioner er sendt.

 

Afklare transport (og eventuel kaution) for patienter fra andre regioner.

 

Papirgang
Da det ambulante forløb foregår i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Aalborg, skal der sendes informationer og relevante papirerne mellem matriklerne.
Lægesekretær i Aalborg sender/faxer OP-tilmelding,
sidste ambulante notat og eventuelt andet til lægesekretær i Frederikshavn, når operatøren har besluttet, at operationen skal foregå i Frederikshavn.

 

Ortopædkirurgisk sekretariats opgaver (Frederikshavn)

Lægesekretær i Frederikshavn booker og indkalder patienten efter tidspunkt på OP-tilmeldingen (og efter aftale med Knud S. Christensen).
Indkaldelsesbrevet vedlægges materialet:

 • • Patientoplysningsskema (og EMLA til patienter under 15 år)

 • • Pjecerne Velkommen til OK3, Anæstesi (bedøvelse) – eventuelt Velkommen til OK3 for børn.

 • • Sekretær sender brev (minimum 2 uger før indlæggelsen) til Fysioterapien på hjemsygehuset vedrørende indkaldelse til højt specialiseret genoptræning med opstart umiddelbart efter udskrivelsen (skabelon til fysioterapi-brev).

 

Indlæggelse (Frederikshavn)

Patienten møder dagen før operationen.

 

Modtagelse af patienten

 • • Følge patienten til den tildelte sengestue og seng, og sikre, at identifikationen på sengen stemmer overens med patienten

 • • Der gives ID-armbånd på jf. Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 • • Der tjekkes, at der er taget præoperativt røntgen

 • • Der tjekkes gyldig blodtype

 • • Blodprøvetagning: BAC–test, Hgb, væsketal, CRP/leuco

 • • Eventuelt bestilles EKG (ved patienter > 50 eller cardiel diagnose)

 • • Udfyld anæstesiskema med højde/vægt og værdier – patienten medbringer skema til anæstesien – dette lægges i journalen

 • • Der foretages urinstix - positive fund skal noteres og rapporteres til operatøren på operationsdagen.

 • • Patienten informeres om fastende og tørstende jf. Præoperative fasterutiner

 • • Der tages mål til TED-strømpe og denne lægges klar ved patienten

 • • Der sikres, at patienten har fået udleveret pjecer

 • • Opfølgning af sygeplejeanamnese påbegyndt af specialistsygeplejersken ved forundersøgelsen i Aalborg

 

Operationsdagen

Præoperative sygeplejeopgaver

 

Ved patienter under 18 år følger forælder og plejeansvarlig med på operationsgangen. Den plejeansvarlige har fokus på forældrene. Der udleveres operationshue og overtrækskittel af personalet på operationsgangen. Den plejeansvarlige følger forældrene tilbage til sengeafsnittet og der tilbydes drikkevarer.

 

 

Postoperative sygeplejeopgaver

Modtagelse af patient fra opvågning efter operation

 

 • • Observation af opereret ekstremitet - temperatur, farve, bevægelighed og sensibilitet, placering af indvendig ”føler” til monitor

 • • Observation af evtuelt femoralis- og/eller ischiadicuskateter

 • • Observation af forbindinger – eventuel gennemsivning (udseende og mængde) jf Operationssår

 • • Observation af smerter - smertestatus (VRS, VAS) jf Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt

 • • Give smertestillende medicin efter smerteplan fra behandlingsansvarlig læge - ordineret i medicinmodulet (Der må ALDRIG gives NSAID-præparater til Fitbone-patienter)

 • • Observation af vandladning, eventuelt blærekateter fjernes ved ankomst til afsnit OK3

 • • Observation af lejring – risiko for tryk på opereret ekstremitet på grund af smerteblokade med femoralis- og/eller ischiadicuskateter

 • • Observation af kvalme/opkastning

 • • Tilbyde mad og drikke, når patienten er vågen og klar

 • • Der gives i de vågne timer kuldepakning hver anden time af 15-20 minutters varighed indtil udskrivelse – medinddrag patienten til hjælp for at HUSKE dette.

 • • Operationsprocedurenotat gennemgås og administration af eventuelle ordinationer

 • • Mobiliseres når almen tilstand tillader (obs. om der er beskrevet eventuel afvigelse fra dette i operationsprocedurenotatet) – mobilisering til bækkenstol med elevation af opereret ekstremitet eller ved høj gangvogn uden støtte

 • • Eventuel komprimerende forbinding fjernes til natten

 • • TOKS–scores jf TOKS for elektive patienter i Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

 • • Administreres IV-antibiotika, ordineret i medicinmodulet

 • • Bestil eventuelle postoperative blodprøver ordineret i operationsprocedurenotatet

 • • OBS. compartmentsyndrom jf. Compartmentsyndrom

 • • OBS. symptomer på DIC (ved operation på femur) Hvis patienten får vejrtrækningsbesvær tages DIC-profil: INR, APTT, P-febrin – D-dimer P-fibrinogen, P-antithrombin, Thrombocytter (findes i Labka II)

 

DAG 1 – til udskrivelse

Smertekateter seponeres vanligvis dag 3.

 • • Observation af forbindinger – eventuel gennemsivning (udseende og mængde) jf. Operationssår

 • • Observation af smerter - smertestatus (VRS, VAS) jf. Smerter – vurdering af intensitet og behandlingseffekt

 • • Give smertestillende medicin efter smerteplan fra behandlingsansvarlig læge - ordineret i medicinmodulet (Der må ALDRIG gives NSAID-præparater til Fitbone-patienter)

 • • Observation af udskillelser og vurdere om eventuelt behov for laksantia

 • • Observation af lejring – risiko for tryk på opereret ekstremitet på grund af smerteblokade med femoralis- og/eller ischiadicuskateter

 • • Observation af kvalme/opkastning

 • • Tilbyde mad og drikke, proteindrik (min. 2 stk. dagligt)

 • • Der gives kuldepakning hver anden time af 15-20 minutters varighed

 • • Mobilisering af patienten i høj gangvogn til bækkenstol/kørestol med elevation af opereret ekstremitet - Må max. støtte 20 kg på det opererede ben – i visse tilfælde skal patienter mobiliseres uden støtte. Tjek altid operationsprocedurenotatet inden mobilisering

 • • Fysioterapi efter fastlagt træningsprogram jf. Fitbone nail – fysioterapi til indlagte patienter.

 • • Foretages postoperativ røntgenkontrol vurderes denne af overlæge i Aalborg og patienten informeres af specialistsygeplejersken.

 • • Vurder eventuelt behov for postoperative blodprøver, Hb, væsketal, CRP og leukocytter

 • • Vejledning i forlængelsesprocedure ved specialistsygeplejersken

 • • Information om funktion og virkning/ opbevaring af monitor samt udfyldelse af forlængelsesskema

 • • Opstartsdato for forlængelsesprocedure

 • • Ved problemstillinger i dagtid kontaktes specialistsygeplejersken på telefonnr.

23 46 72 38

 

Udskrivelse

Forventeligt udskrivelsestidspunkt 5.-6. postoperative dag. Specialistsygeplejerske planlægger udskrivelse i samarbejde med plejeansvarlig sygeplejerske, der koordinerer med fysioterapien.

 

Inden udskrivelsen

 • • Opfølgning på forlængelsesprocedure samt postoperative plan og information om forholdsregler efter udskrivelse ved specialistsygeplejersken

 • • Smertebehandling vurderes og justeres efter behov - plan for smertebehandling efter udskrivelse

 • •  Funktionsstatus observeres - patienten går selvstændigt med relevant ganghjælpemiddel

 • • Operationssår tilses jf. Operationssår

 • • Information om den første ambulante kontrol i Aalborg

 • • Der gennemgås og udleves sygeplejebrev, agraftang og plaster.

 • • Stuegang/udskrivelse/eventuelt recept på smertestillende lægges på receptserver af tilstedeværende læge på afsnit OK3

 • • Afholde afsluttende samtale med patient og pårørende

 • • Afklare hjemtransport – for patienter fra andre regioner skal dette være afklaret ved forundersøgelsen

 • • Koordinere med fysioterapien – Genoptræningsplan efter udskrivelse jf. Fysioterapi til patienter behandlet med knogleforlængelse af femur eller/og tibia ad modum Fitbone i det ambulante forløb

 

 

Efter udskrivelsen - Ortopædkirurgisk sekretariats opgaver (Frederikshavn)

Operationsbeskrivelsen benyttes som epikrise (som aftalt med Knud S. Christensen) jf. Retningslinjer for udarbejdelse og indhold af den gode epikrise

 

Lægesekretær i Frederikshavn sender/faxer epikrisen til lægesekretær i Aalborg og denne booker og indkalder patienten til ambulant efterkontrol.

 

Definition af begreber

FitboneEt mekaniseret marvsøm, der placeres indvendig i rørknoglen. Fitbone kan via en teleskopanordning og en indbygget motor bruges til at forlænge eller korrigere knogler.

 

Formål

 • • At der er en ensartet høj kvalitet i modtagelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter, der får foretaget en Fitbone-operation ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

 • • At alt personalet kender deres rolle og ansvar i samarbejdet med og omkring patienten

 • • At patientforløbet er tilrettelagt så unødig ventetid undgås

 • • At patientforløbet hviler på faglig evidens og ”best practice”

Referencer

www.fitbone.dk

DDKM2, Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper