Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forsyningssvigt - Graviditets- og Ultralydsafsnittet

 

 

Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Det er op til den enkelte afdelingssygeplejerske at kontakte Teknisk Afdeling og akkrediteringskoordinatoren for centeret.

Årlig gennemgang dato:

Afsnit

Gennemgået af

7. november

2013

Graviditets- og Ultralydsafsnittet

 

Maskinmester Morten A. Christensen
Afsnitsledende sygeplejerske Pernille Kolind

 

 

1. Brand

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes flugtvejsplanen?

 

 

 

 

F.01.012 ved begge indgange til gangen
P+B trafikcentrum ved de 5 elevatorer, mgl. tilretning- MAC vil sørge for dette.

B.01.110 venterum v. Reberbansgade

 

Hvor findes varslingsinstruks (og telefonen) for alarmering? (markeret med rød telefon på flugtvejsplanen)

F.01.004 v. tlf. 6-3001
Reception i glasbur og Reberbansgade mangler, MAC vil bestille disse.

 

Hvordan adviseres personalet om brand?: lys, lyd, lamper der blinker, telefon, personsøger?

Ingenting – adviseres mundtligt af andet personale samt ved brug af sanserne ex lugtesansen.

 

Findes der sprinkleranlæg/røgalarmer i afsnittet?

Nej

 

 

Findes der branddøre, som lukker automatisk ved brand? Hvordan åbnes de manuelt?

Mellem F og P bygning (ABDL), åbnes ved knap ved siden af døren.

 

 

Alarmering af naboafdelinger?

Er der nogen udover Informationen, som skal adviseres?

Informationen tlf. 9 eller 6-0000 informeres om brand, og de vil herefter advisere naboafdelinger.

 

Hvem møder brandvæsenet?

Informationen adviserer portørerne: 1 portør møder brandvæsenet på terrænet og en anden portør går til afdelingen

 

Hvordan foretages evakuering af patienter (dag, aften, nat)?

Personalet beder patienterne gå fra afsnittet.

 

Hvor findes CO2 slukkere?

F.01.012 2 stk. på gangen

 

Hvor findes brandslanger? - og hvilke stuer kan nås med slangen?

B. 01.110 2 stk. i venteværelse ved Reberbansgade.
Brandslangen ved indgang til venteareal til højre kan nå venteareal, reception i forhal samt undersøgelsesstuerne i Reberbansgade.
Brandslangen for enden af gangen ved venteareal kan nå venteareal samt undersøgelsesstuer og kontorer på ”Overlæge”-gangen B.01.033.

 

Hvor findes håndsprøjte med vand? Hvor tit kontrolleres vandstand i håndsprøjten og af hvem?

F.01.012 2 stk. på gangen
Brandvæsnet 2 x årlig

 

 

Hvordan håndteres ilt-udtag samt iltbomber ved brand?

Iltbombe i F.01.009 GODA-kontor fjernes.

 

Hvor findes nøgle til evt. låste vinduer/døre

Øverste skrivebordskuffe på afdelingssygeplejerskens kontor P.01.031

 

Hvordan sikres flugtveje mod blokering og brandbart materiale?

Daglig kontrol og omtanke.

 

Kontrol af afsnittets brandudstyr? Hvem og

hvornår?

2 gange årlige gennemgås udstyret af Brandmyndigheder/Falck/Teknisk afdeling

 

Har afsnittet faste aftaler om lokal brandinstruktion?

Alt personale har deltaget i brandinstruktion 1 v. brandinspektør Ib René Porsborg.

Alt personale skal en gang årlig gennemgå Trygfondens brandskole på http//aas.powerlearn.dk , hvor brugernavn = lønnummer og adgangskoden = brandkursus.

 

 

Ganglys er nødforsynet med elektricitet.

 

 

2. Hjertestop

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan meldes hjertestop?

Tlf. 22011

 

Hvordan melde hjertestop ved nedbrud af vanlige meldesystemer? hjertestopknap, telefoni etc.)

Henvendelse til vagthavende læge på Fødegangen via ordonnans.

Følge instruks i PRI.

 

Hvor findes hjertevogn/akutbakker?

Akutbakke forefindes i F.01.009 GODA-kontor

 

Hvor findes hjertestarter?

Forhal B.01.057 mellem reception og servicebutik.

 

 

 

Spørgsmål

Svar

3. Beredskabs-

plan

Hvordan indgår afdelingen i katastrofeberedskabet ifølge beredskabsplanen?

Ved advisering af afdelingsledelse/vagthavende bagvagt, som derefter indkalder personale.

 

 

4. Strøm-

forsyning

Spørgsmål

Svar

 

Hvilke kontakter fører nødstrøm/supernødstrøm? (Hvordan er de mærket?)

Alle strømudtag er på nødstrøm.

 

 

Hvilket apparatur/udstyr skal altid tilsluttes nødstrøm? Skal dette apparatur/udstyr genstartes, fx i forbindelse med afprøvning af nødstrømsanlæg tirsdag morgen?

Ikke relevant

 

Hvilken PC på vagtstuen står altid i nødstrøm og skal være tændt? (Nødstrømscomputeren skal via kabel være tilknyttet printer, som også skal sidde i nødstrømsstik).

Hvem er ansvarlig for at genstarte nødstrømscomputeren x 1 ugentligt?

Ikke relevant

 

Hvordan meldes mindre lokale strømnedbrud?

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk afdeling på tlf.nr.: 6-5900

Uden for åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 6-0000

 

 

5. Telefoni

Spørgsmål

Svar

 

Hvor findes afsnittets nødtelefon(gælder kun sengeafsnit samt enkelte andre fx skadestue etc.)?

Hvilket nødtelefonnummer har den?

Status på nedbrud i telefoni udsendes pr. mail.

 

 

 

Hvor findes liste over nødtelefonnumre?

0

 

 

Hvordan kontaktes vagtbærende sundhedspersonale i forbindelse med totalt nedbrud af telefoni? Herunder udpegning af ordonnans/kontaktperson

Koordinator udpeger ordonnans, og koordinator forbliver i receptionen og sender besked til fødegangen via ordonnans.

 

Hvem skal orienteres ved telefonnedbrud?

Informationen tlf. 6-0000

Vagthavende læge på obstetrisk dagafsnit.

Koordinerende sygeplejerske/jordemoder i receptionen.

 

 

6. Patientkald

Spørgsmål

Svar

 

Hvis anlægget har nøddrift: Hvordan vises nøddrift på kaldeanlæg? (lyd, lamper etc.).

Hvordan skal personalet forholde sig?

Kaldeanlægget fungere via nødstrøm på normal vis.

 

 

 

Hvordan skal personalet forholde sig, hvis kaldeanlægget er ude af drift?

Patienter, der ikke selv kan kontakte personalet tilses hyppigt. Andre får klokke eller andet at larme med.

 

Hvordan sker fejlmelding til teknisk afdeling?

 

På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk Afdeling på tlf.nr.: 6-5900

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 6-0000

 

 

7. Person-

søger

Spørgsmål

Svar

 

Hvordan kontaktes personsøger, hvis 88-kodning ikke fungerer?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan udpeges ordonnanser fx ved vagtskifte?

Hvordan kontaktes øvrige vigtige samarbejds-partnere (Jordemødre, Bio-analytikere m.fl.)?

Forsøg 87 efterfulgt af søgenummer og det anvendte apparats nummer, når der er ringetone er søgningen gennemført.
Hvis dette ikke virker kontaktes Informationen:

Informationen orienteres om hvilket telefonnummer, der kan benyttes til kontakt til visitatorer og vagthavende læge
Læger skal fysisk opholde sig svarende til oplysninger på vagtskema.

 

 

Koordinator udpeger ordonnans.

 

 

8. Medicinske

gasser

Spørgsmål

Svar

 

Hvor mange iltbomber samt aggregater skal forefindes i afsnittet?

1 stk. i F.01.009/F.01.012 dvs. i GODA-kontor eller på gangen.

 

Er der behov for at have adgang til injektorsug, hvis vægsug er ude af drift?

Nej

 

 

Er der behov for nødforsyning af CO? Eller Medicinsk luft

Nej

 

 

 

9. Ventilation, varme, køling og vand

Spørgsmål

Svar

 

Er der i afsnittet rum eller apparatur, som er særligt følsomt over for svigt i ventilation og køling?

Ja, på alle undersøgelsesstuer forefindes ultralydsapparatur som er særligt følsom for svigt i ventilation og køling.

 

Hvordan håndteres svigt i forsyning af vand, varme, ventilation og køling

Teknisk afdeling kontaktes med henblik på etablering af nødforsyning: På hverdage kl. 7.30- 15.30 (fredag til 15.00) kontaktes Teknisk afdeling på tlf.nr.: 6-5900

Underfor åbningstiden kan teknisk assistance rekvireres via Informationen, tlf.nr.: 6-0000