Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stroke - Neurosonologi – Kvalitetssikring af neurosonologi på Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Beskrivelse

Trin 1:

Etablering af retningslinjer:

Introduktion og uddannelse i neurosonologi

Alle undersøgere skal introduceres og oplæres i at bruge apparaturet til ultralydsdiagnostik.

 

Nyt apparatur kræver introduktion af personalet af leverandøren, som er uddannet til at introducere apparaturet.

 

Introduktion til eksisterende apparatur i afdelingen kan foretages af leverandøren eller af en kollega der er uddannet til at bruge apparaturet.

 

Uddannelsen på apparaturet foretages i forbindelse med vanlige rutineundersøgelser superviseret af en læge med specialisering inden for neurovaskulær ultralydsdiagnostik (læge med specialviden inden for neurosonologi), fremover kaldt ”læge på specialistniveau”.

 

Der findes følgende specifikationsniveauer:

 • • Læge på specialistniveau:
  Læger på supervisionsniveau er specielt erfarne med neurosonologi og har gennemført i alt mere end 1000 neurosonologiske undersøgelser og selvstændigt gennemført mere end 200 undersøgelser om året. Læger på specialistniveau har ansvaret for supervision af assistenter og læger på basisniveau eller under uddannelse.

 • • Læge eller assistent på basisniveau
  Læger på basisniveau er erfarne med rutinediagnostik inden for neurosonologi og har gennemført i alt mere end 200 neurosonologiske undersøgelser og gennemfører mere end 50 undersøgelser om året. Læger på basisniveau kan efter konkret aftale med en læge på specialistniveau arbejde selvstændigt men lægen på specialistniveau skal tilrettelægge en regelmæssig supervision.

 • • Læge eller assistent under uddannelse:
  Læger eller assistenter forbliver under uddannelse så længe der ikke dokumenteres 200 gennemførte neurosonologiske undersøgelser og gennemføres mindre end 50 undersøgelser om året. Læge eller assistent under uddannelse skal have supervision af alle undersøgelser.

 

Personalet under uddannelsen orienteres om tilgængelig litteratur på området.

 

Undersøgelser foretaget under uddannelsen dokumenteres separat i en logbog (se bilag ”logbog”). I øvrigt dokumenteres undersøgelser i forbindelse med afdelingens gængse arkiveringssystem (PACS) og opbevares efter gængse regler for ultralyds-/røntgendiagnostik.

 

Dokumentation af undersøgelsesresultater

Ultralyd af de præcerebrale kar dokumenteres i henhold til retningslinjen for normale og patologiske fund

 • • ”Basisdokumentation præcerebrale kar”

 • • ”Udvidet dokumentation ved patologiske fund – ekstracerebral”

 • • Ultralyd af de intracerebrale kar dokumenteres i henhold til retningslinjen for normale og patologiske fund

 • • ”Basisdokumentation intracerebrale kar”

 • • ”Udvidet dokumentation ved patologiske fund – intracerebral”

 

Lægen tilfører undersøgelsesresultatet i form af konklusionen til patientens journal, ambulant notat eller epikrisen.

 

Referenceværdier

Ved kvantitative målinger refereres til videnskabelig litteratur på området.

 

På afdelingen er følgende litteratur tilgængelig:

 • • Valdueza JM, Schreiber SJ, Roehl JE, Klingebiel R. Neurosonology and Neuroimaging of stroke. 2008, Georg Thieme Verlag

 • • Baumgartner RW. Handbook on neurovascular ultrasound. 2006 Karger AG

 • • Arning C. Farbkodierte Duplexsonographie der hirnversorgenden Arterien. 1996 Thieme Verlag

 • • Kaps M. Extra- und intrakranielle Farbduplexsonographie. 1994 Springer Verlag Berlin Heidelberg

 • • Fischer M. Doppler-Sonographie und Doppler-Frequenzspektrum-analyse extrakranieller Hirngefaesse. 1990 Urban und Schwarzenberg

 

Visitation af ultralydsundersøgelsen

Visitationen foretages af læge på specialistniveau men kan uddelegeres efter forudgående introduktion til læger og assistenter på basisniveau. Ansvaret forbliver ved lægen på specialistniveau.

Læger og assistenter under uddannelse kan kun visitere under supervision af læge på specialistniveau.

Vurdering af ultralydsundersøgelsen

Vurdering af undersøgelsen foretages af læge på specialistniveau. Læger på basisniveau kan efter konkret aftale med en læge på specialistniveau selvstændigt vurdere undersøgelsesresultater, men lægen på specialistniveau har ansvaret for at give regelmæssig supervision. Læger under uddannelse og assistenter kan ikke selvstændigt vurdere undersøgelsesresultater og undersøgelser skal altid vurderes af læge på specialistniveau eller af læge på basisniveau efter konkret aftale med lægen på specialistniveau.

 

Vedligeholdelse af ultralydsapparaterne

Vedligeholdelse af ultralydsapparaterne, service og ved behov kalibrering af apparaturet foretages i henhold til vejledningen fra producenten. Vedligeholdelsen, service og kalibrering dokumenteres for hvert apparatur.

 

Efteruddannelse

For at fremtidssikre høj faglig kvalitet er en løbende efteruddannelse af personalet nødvendigt. Som udgangspunkt bør hvert 2-3 år skabes muligheden for efteruddannelse på internationalt niveau for personalet efter rotationsprincippet.

 

Trin 2:

Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter

Alle ultralydsundersøgere orienteres om de foreliggende retningsgivende dokumenter ved en struktureret gennemgang af alle retningslinjer. Orientering dokumenteres.

 

Læger og assistenter på basisniveau og under uddannelse superviseres løbende for at sikre at retningslinjerne følges.

 

Afdelingens registersystem bruges til at dokumentere antal undersøgelser per undersøger per år.

Der udpeges en ansvarlig for sikring af vedligeholdelse af apparaturet i henhold til producenten.

 

Ansvaret for koordination af uddannelsen ligger hos lægerne med specialistniveau.

 

Trin 3:

Kvalitetsovervågning

Dokumentation for at alle ultralydsundersøgere er bekendt med retningslinjerne.

Assistenter og læger under uddannelse eller med basisuddannelse superviseres løbende af læger med specialistniveau.

 

Gennemgang af logbog hver ¼-½ år

 

Klinisk foretages følgende tiltag for at sikre optimal undersøgelseskvalitet:

 • • Undersøgelsesresultater valideres løbende med supplerende undersøgelsesteknikker (MR- CT-, konventionel angiografi hos patienter med multimodale diagnostik).

 • • Undersøgelsesresultater valideres løbende med intraoperative fund hos patienter med karotistenoser.

 • • Undersøgelser gentages hos patienter med recidiverende cerebrovaskulære hændelser.

 • • Regelmæssig tværfaglig konference med Karkirurgisk og Neuroradiologisk Afdeling med revurdering af undersøgelsesresultater.

 

Trin 4:

Kvalitetsforbedring

Struktureret gennemgang af alle retningslinjer med opdatering hvert år.

Aktiv deltagelse i efteruddannelsen.

Aktiv rolle inden for uddannelsen af personalet i neurosonologisk diagnostik

 

Formål

Formålet er at sikre:

 • • Patientsikkerheden under undersøgelsen

 • • høj faglig kvalitet af undersøgelsen

 • • uddannelse og fortløbende videreuddannelse af personalet for at sikre høj faglig kvalitet.

I henhold il standard 2.8.5 i DDKM.

 

Referencer

Vejledninger på røntgenområdet. Sundhedsstyrelsen.

Nærpatientundersøgelse (POCT) – Krav til kvalitet og kompetence, Dansk Standard DS/EN 22870.2006).