Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjemmeiltbehandling

- iltrekvisition

 

Kriterier for kontinuerlig iltbehandling i hjemmet1

Titrering af iltdosis2

Kontraindikationer for iltbehandling2

Valg af iltkateter2

Iltbehandling og bilkørsel2

Det praktiske før patienten udskrives med ilt2

Iltleverandør3

Kompliance med iltterapi og udendørsaktivitet3

Kontrol af patient3

Information/undervisning4

Komplikationer4

Rygeophør4

Farmakologisk behandling4

Ernæring4

Yderligere information5

Tabel 1. Iltsaturation og a-punktur ved start af kontinuerlig iltbehandling og ved kontrol (revurdering)5

Tabel 2. Iltsaturation og a-punktur efter 1. revurdering af kontinuerlig iltbehandling.5

Formål5

Referencer6

 

Randomiserede undersøgelser har vist, at kontinuerlig iltterapi (15-24 timer/dag) til patienter med KOL og svær hypoksæmi forlænger overlevelsen og synes at have gavnlig effekt på det pulmonale arterielle tryk, erytrocyt volumen fraktionen, livskvalitet (dyspnø, træthed, søvn og fysisk formåen) og risikoen for hospitalisering. Iltbehandling ved kronisk hypoksæmi til patienter uden KOL er ikke undersøgt, men skønnes at have samme positive effekt som til patienter med KOL.

Kriterierne for iltbehandling skal være opfyldt, mens patienten er optimalt behandlet og i stabil tilstand. Patienter, der findes hypoxiske ved indlæggelse, udskrives ofte med hjemmeilt. Det anbefales, at disse patienter ses i iltambulatorium efter 2-3 mdr. til kontrol af A-punktur uden ilttilskud, idet mange ved førstegangs iltbehov i akut fase ofte kan undvære iltbehandlingen, når stabil fase nås.

Kriterier for kontinuerlig iltbehandling i hjemmet

PaO2 ≤ 7.3 kPa i klinisk stabil og optimal behandlet tilstand eller PaO2 ≤ 8.0 kPa (ved tegn på cor pulmonale eller hæmatokrit >55%) påvist via A-punktur.

Stigning i PaO2 efter ilttilskud (optimalt 8.0-9.0 kPa) uden fald i arterielle pH (>0.03) påvist via A-

punktur.

Ilten anvendes mindst 15 timer dagligt (optimalt 24 timer dagligt).

Ikke kun patienter med KOL men alle lidelser med kronisk hypoksæmi.

KOL patienter og patienter med lungekræft uden iltmangel (SaO2>90 %) bør kun tilbydes palliativ

iltbehandling ved svær invaliderende åndenød, og når anden palliativ behandling er forsøgt. Effekt

og gener skal vurderes efter 3-4 ugers behandling.

Titrering af iltdosis

A-punktur tages efter minimum en halv time uden ilt.

Hvis de overstående kriterier er opfyldt, gives der ilt 1 l pr. minut.

Der tages fornyet A-punktur efter en halv time.

Ved utilstrækkelig stigning i PaO2, øges med 1 l pr. minut ad gangen. De fleste patienter opnår god stig

ning i PaO2 ved iltdosis på 1-2 l pr. minut. Der stiles mod PaO2 > 8 kPa eller SaO2 > 90 %. Se også tabel 1 nederst i dokumentet.

 

Kontraindikationer for iltbehandling

Svær stigning i CO2, der påvirker pH og medfører respiratorisk acidose (stigning oftest > 2 kPa). Hyper

kapni i sig selv udgør ingen kontraindikation.

Generelt er rygning en kontraindikation for iltbehandling. I tilfælde med svær hypoksæmi (PaO2 (luft) <6,7 kPa ), beskedent tobaksforbrug og forståelse for at adskille ild og ilt kan iltbehandling overvejes.

 

Valg af iltkateter

Binasalt iltkateter som næsebrille bør være førstevalg.

Forstøvermaske med 2 åbne huller til ventilation er måske egnet til patienter, der trækker vejret gen

nem munden.

Iltmaske bruges når der er behov for mere end 5 liter ilt. Under 5 liter giver altid risiko for CO2 ophobning på grund af genånding.

Iltmaske med reservoirpose anvendes ved behov for over 8 liter ilt/min. Reservoirposen skal altid være

helt fyldt med ilt.

 

Iltbehandling og bilkørsel

Ved PaO2 <7,3 kPa skal en lungemedicinsk specialist eller embedslægen vurdere om patienten er egnet til at føre bil.

 

Ved PaO2 ≥7,3 kPa skal ilttilskud anvendes ved førelse af bil. Den transportable ilt skal være forsvarlig fastspændt under bilkørsel

 

Det praktiske før patienten udskrives med ilt

Før patienten udskrives skal iltordinations-blanket udfyldes elektronisk via VitalAires hjemmeside.

Patienten informeres om, at det er et privat firma, der leverer ilten.

Dagen før udskrivelsen kontaktes iltleverandøren. Der træffes aftale om installering af ilt i hjemmet, koordineret med patientens udskrivelse og/eller med patientens pårørende. Der oplyses, hvor meget ilt samt hvilket udstyr, patienten skal have (der anvendes hovedsageligt iltkoncentrator samt iltflasker ved iltbrugere der færdes udenfor hjemmet). Der kan efter aftale med iltleverandør aftales lån af transportflasker i forbindelse med hjemtransport.

Leverandøren sørger for korrekt installation, giver patienten vejledning i brugen samt sørger for vedligehold. Leverandøren er ansvarlig for at aflevere alt udstyr/tilbehør til iltbehandling, og sikre at brugeren er i stand til at håndtere udstyret. Tilbehøret er vederlagsfrit for patienten.

Refusion af elektricitet

Iltkoncentratoren bruger elektricitet. El-forbruget refunderes automatisk fra Regionen og indsættes på patientens NEM konto. VitalAire aflæser iltkoncentratorens forbrug hver 3. måned og patienten får refunderet beløbet hver 3. måned.

 

Iltleverandør

Region Nordjylland

Bestilling og ændring af ilt skal ske i henhold til nedenstående.

Alt iltbestilling skal venligst ske via:

VitalAires hjemmeside: www.vitalaire.dk

via telefon på:  44 92 35 44

via fax på: 44 92 72 07

 

Ved apparatsvigt/akutte problemstillinger kan iltleverandøren tilkaldes døgnet rundt. Almindelige forespørgsler kan rettes til iltleverandøren hverdage mellem kl. 8-16.

 

Kompliance med iltterapi og udendørsaktivitet

De mest mobile patienter tilbydes bærbart iltudstyr i form af små flasker eller flydende ilt. Patienterne vejledes til brug af rollator eller indkøbsvogn ved problemer med at løfte iltudstyret. Ved anvendelse >3 timer dagligt anbefales små cylindre (evt. med iltsparrer)
 

Patienter, der kun sjældent kommer udendørs, har mulighed for at få lejlighedsvis ilt, som afhentes efter brug.

 

Kontrol af patient

En nyopstartet iltpatient skal kontrolleres efter tre måneder med henblik på mulighed for seponering eller regulering af iltbehovet.

Iltpatienter kontrolleres 2 x årligt.

Hvad skal kontrolleres:

 • • Ved ankomst til ilt-ambulatoriet måles perifer saturation med eller uden ilt

 • • Regulering af ilt til en perifer saturation > 90 %

 • • Herefter A-punktur efter ½ times hvil med ilt (obs PCO2)

 • • Ved seponering af ilt laves A-punktur efter ½ times hvil uden ilt

 • • Gangtest med måling af saturation obs PO2 > 90 %

 

Information/undervisning

Patienten informeres om:

 • • antal liter ilt frem til næste kontrol

 • • antal timers behov for ilt (min. 16 timer, optimalt 24 timer)

 • • altid at anvende ilten om natten

 • • ikke selv at regulere ilttilførsel (med mindre det er aftalt i forbindelse med fysisk træning)

 • • grundig udluftning (på grund af iltophobning i tekstiler)

 • • Der udleveres skriftligt materiale om iltbehandling i hjemmet. Patientvejledning fra Danmarks lungeforening findes på www.lungeforening.dk

 • • Ved behov udleveres skriftligt materiale om motion og træning

 • • Ved behov udleveres skriftligt materiale om ernæring

 

Komplikationer

Der kan ved brug af ilt opstå gener i form af tørre slimhinder. Patienten anbefales at købe NaCl-næsespray på apoteket og indsnuse dette ved behov.

Næsekateteret kan give hudirritation, her anbefales skift til en anden type kateter.

Der kan komme tryksår ved ørerne. Ved begyndende trykmærker skal aflastes med et lille plaster, vat eller gaze, så der ikke opstår egentlig sår.

Iltkateteret bliver med tiden stift og uhygiejnisk. Det skal derfor udskiftes ved behov.

Nye iltkatetre rekvireres ved ilt leverandøren.

Ved et højt iltflow, som kan være generende for patienten, kan man få en fugter, som er ordineret af læge. Bestilles ved AGA A/S Linde Healthcare.

 

Rygeophør

Rygning er relativ kontraindiceret i forbindelse med iltbehandling. Patienterne tilbydes rygestopundervisning. Patienterne informeres om brandrisiko og eksplosionsfare i forbindelse med rygning.

 

Farmakologisk behandling

Inhalationsteknikken kontrolleres.

Patienten undervises i korrekt anvendelse af inhalator, evt. skiftes devices.

Patienten får information om anvendelse af medicinen.

 

Ernæring

Patienten vejledes om ernæring i forhold til BMI.

Der kan medgives recept på proteinrig drik ved for lav BMI. (Mål er BMI >25)

 

Yderligere information

Med henblik på flere informationer vedr. hjemmeiltbehandling henvises venligst til lungemedicinsk selskabs guidelines på: www.lungemedicin.dk (se også bilag).

 

Tabel 1. Iltsaturation og a-punktur ved start af kontinuerlig iltbehandling og ved kontrol (revurdering)

SaO2

Vurdering

A-punktur

uden ilttilskud

A-punktur

med ilttilskud

< 88%

(+/- ilttilskud)

Iltbehandling indiceret

Nej

Ja, mhp PaCO2

88-91%

(-ilttilskud)

Iltbehandling

evt. indiceret

Ja, mhp PaO2

Ja, hvis PaO2

(-ilttilskud) er lav*

≥ 92%

Iltbehandling

ikke indiceret

Nej

Nej

 

* ≤ 7,3 kPa eller ≤ 8,0 kPa ved tegn på cor pulmonale eller hæmatokrit > 55%

 

Tabel 2. Iltsaturation og a-punktur efter 1. revurdering af kontinuerlig iltbehandling.

SaO2

Vurdering

A-punktur

uden ilttilskud

A-punktur

med ilttilskud

≥ 92%

(-ilttilskud)

Overvej stop iltbehandling, men revurdering nødvendig

Nej

Nej

< 92%

(-ilttilskud)

Fortsæt iltbehandling

Nej

Nej

> 96%

(+ilttilskud)

Overvej reduceret

Iltflow

Nej

Nej

< 92%

(+ilttilskud)

Overvej øget

Iltflow

Nej

Ja, hvis øget iltflow mhp. PaCo2

92-96%

(+ilttilskud)

Uændret iltflow

Nej

Nej

 

 

Formål

At sikre en optimal iltbehandling og kontrol af patienter, der har behov for hjemmeiltbehandling.

 

Referencer

Iltbehandling: Iltbehandling i hjemmet. Guidelines fra Dansk Lungemedicinsk Selskab, november 2017 https://www.lungemedicin.dk/fagligt/55-iltbehandling.html

www.lungeforening.dk