Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelse og kompetenceudvikling i AMK-vagtcentralen

 

Problemstilling

Det skal sikres, at uddannelse og kompetenceudvikling af sundhedsfaglige visitatorer har udgangspunkt i organisationens overordnede behov for personaleudvikling og -uddannelse.

 

Målgruppe – modtagelse

AMK-Vagtcentralchefen, sundhedsfaglig leder, kvalitets-og udviklingssygeplejerske og udvikling-kvalitetskonsulent.

 

Definition af begreber

SFV: Sundhedsfaglig visitator

Networking: AMK-vagtcentralens intranet

DPV: Den Præhospitale Virksomhed

 

Formål

At sikre:

 • • at personalet til enhver tid har de nødvendige kompetencer til løsning af opgaver

 • • udpegning af fokusområder for udvikling og uddannelse

 

Beskrivelse

Uddannelse og kompetenceudvikling tager udgangspunkt i den regionale præhospitale organisations og leverandørernes overordnede behov for personaleudvikling og uddannelse. Denne retningslinje, vedrører SFV i regionens AMK-vagtcentral.

Nyansatte SFV gennemgår et introduktions- og oplæringsprogram.

Der samles op ved opfølgningssamtalen ca. 2 måneder efter ansættelsen.

Overordnet mål er:

 • • At borgeren som ringer 112 møder en fagligt opdateret og kompetent SFV i telefonen

 • • At SFV er fagligt opdateret i arbejdsgange i AMK-vagtcentralen

 • • At SFV er i stand til at varetage opgaven som sundhedsfaglig visitator, jævnfør retningsgivende dokument vedr. sundhedsfaglig visitation i AMK-vagtcentralen

 

Der afholdes medarbejderudviklingssamtale (MUS) mellem medarbejder og sundhedsfaglig leder en gang årligt (se referencer) med fokus på, at:

 • • skabe sammenhæng mellem den enkelte medarbejders udvikling og kompetenceudvikling og organisationens strategier, mål og opgaver.

 • • styrke dialogen mellem sundhedsfaglig leder og medarbejder om forventninger, trivsel, arbejdsglæde, talent og kompetencer.

Mht. kompetenceudvikling og ønske om (videre)uddannelse tages der udgangspunkt i den enkeltes udviklingssamtale. (Se referencer). Hvis ikke andet aftales har den sundhedsfaglige leder ansvar for opfølgning og iværksættelse.

 

Under hensyntagen til ”Arbejdstilrettelæggelse i AMK-vagtcentralen” tilstræbes det:

 • • at alle SFV på sigt uddannes efter den nationale uddannelse for SFV i AMK-Vagtcentralerne og derefter den nationale efteruddannelse for den rutinerede SFV i AMK-Vagtcentralerne.

 • • Ca. 6 gange om året afholdes der personalemøde.

Målet for afholdelse af personalemøde er

 • • at give plads til erfaringsudveksling mellem SFV’erne

 • • at informere om/undervise i nye behandlingsmuligheder, samt arbejdsgange, som har betydning for det præhospitale beredskabs ageren,

 • • at opdatere SFV med hensyn til nye SOP’er såvel internt i organisationen som eksternt

Obligatorisk punkt på personalemøde: Information fra ledelsen, herunder personalestatus, AMIR-nyheder. Dagsorden/referat fra personalemøder findes på Networking under ”personale (åben)” (Personalemøder).

 

Øvrige udviklingstiltag

Der er obligatorisk supervision, 4 gange om året, for en fast gruppe på 4-5 personer ad gangen.

Målet for afholdelse af supervision er:

 • • At give SFV og D-disponent mulighed for faglig udvikling,

 • • At give mulighed for at reflektere over situationer og handlemuligheder, i forhold til de problemstillinger vedkommende møder i forbindelse med sit arbejde.

 • • At forebygge traumatisk stress, samt medvirke til øget trivsel blandt SFV og D-disponenter.

 

Der er i foråret 2021 opstartet 2 grupper a 4 SFV i et Professionsudviklende supervisions-forløb (PUS)

Den Præhospitale Virksomheds psykolog er tovholder på forløbet, som har til formål at fremme implementeringen og støtte op om SFV ved indførsel af nye tiltag, nye metoder og nye hjælpemidler (ABCDE, Corti, videolink) til at løse arbejdsopgaven som SFV på 112.

Forløbet kører over 5 mødegange á 2-3 timer med psykolog, samt mulighed for sparring ved Udvikling-kvalitetskonsulent og sundhedsfaglig leder imellem mødedagene.

Alle SFV skal på sigt igennem forløbet.

 

Deltagelse i praktik på lægebil og paramedicinerbil, samt mulighed for praktik efter ønske på ambulance, lægevagt, skadestue, card.-lab, børnemodtagelsen, AUH eller andet med relevans for funktionen som SFV i AMK-vagtcentralen.

Målet med praktikken er:

 • • At udveksle erfaring med de præhospitale enheder/sygehus afdelinger og derved medvirke til et godt samarbejde mellem de præhospitale enheder/sygehus afdelinger og AMK-vagtcentralen.

 • • At SFV får indblik og forståelse for de præhospitale enheders arbejdsforhold.

 • • At vedligeholde klinikerfaring og sygeplejefaglighed.

 

Audit af 20-25 Sundhedsfaglige visitationsopgaver (1-1-2 opkald) 2 gange årligt jævnfør retningslinjen vedr. sundhedsfaglig visitation:

Målet er:

 • • At sikre kvaliteten af den sundhedsfaglige rådgivning

 • • At afdække et evt. behov for tiltag/undervisning ud fra de fokusområder, der er valgt i audit.

Resultaterne og handleplaner er i eDoc og informeres på personalemøder, samt nyhedsbreve.

 

Deltagelse i refleksionsgruppe, hvor der arbejdes med lydlog.

Formålet er:

 • • At skabe tryghed ved brug af lydlog som et arbejdsredskab for kompetenceudvikling af

 • • SFV-gruppen i AMK-vagtcentralen Region Nordjylland.

 • • At udvikle og forbedre kommunikationen mellem indringer og SFV.

 • • At skabe indsigt for den enkelte SFV i forhold til egen håndtering af samtaler.

 • • At få afdækket fagområder, som der skal arbejdes videre med for den enkelte SFV eller i gruppen som helhed.

 • • Som SFV at få mulighed for faglig sparring og udvikling – også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

 • • At fremme arbejdsglæden og forebygge udbrændthed ved selv at få fokus på ens egen faglige udvikling.

 • • På sigt kunne anvende lydlog til kvalitetssikring og – udvikling i AMK-vagtcentralen Region Nordjylland.

Afviklingen af disse, er nærmere beskrevet i ”retningslinjer for refleksionssamtaler” (findes på P-drevet under Mette Bøgeskov)

 

Det er muligt for 1-2 SFV ad gangen kan deltage i relevante kongresser/konferencer/uddannelser/kurser.

 

Der arrangeres løbende undervisning med interne/eksterne undervisere efter behov blandt andet ud fra hvad audit af sundhedsfaglig visitering viser.

Recertificering af hjertestopbehandling hvert år.

 

På ledermøder drøftes det løbende, om personalets kompetencer svarer til organisationens nuværende og kommende opgaver.

 

Referencer

Se Region Nordjyllands hjemmeside www.rn.dk ”Politik for kompetenceudvikling i Region Nordjylland”

Og ”Retningslinjer under Politik for kompetenceudvikling ”

 

Redskaber til brug for MUS-samtaler: Der anvendes regionens forslag til medarbejderudviklingssamtaler