Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Uddannelse og kompetenceudvikling i AMK-vagtcentralen

 

Problemstilling

Det skal sikres, at uddannelse og kompetenceudvikling af sundhedsfaglige visitatorer har udgangspunkt i organisationens overordnede behov for personaleudvikling og –uddannelse.

 

Målgruppe – modtagelse

AMK-Vagtcentralchefen og sundhedsfaglig leder.

 

Definition af begreber

SFV: Sundhedsfaglig visitator

Networking: AMK-vagtcentralens intranet

 

Formål

At sikre:

 • • at personalet til enhver tid har de nødvendige kompetencer til løsning af opgaver

 • • udpegning af fokusområder for udvikling og uddannelse

 

Beskrivelse

Uddannelse og kompetenceudvikling tager udgangspunkt i den regionale præhospitale organisations og leverandørernes overordnede behov for personaleudvikling og uddannelse. Denne retningslinje, vedrører SFV i regionens AMK-vagcentral.

 

Nyansatte SFV gennemgår et introduktions- og oplæringsprogram.

Der samles op ved opfølgningssamtalen ca. 2 måneder efter ansættelsen.

 

Overordnet mål er:

 • • at borgeren som ringer 112 møder en fagligt opdateret og kompetent SFV i telefonen,

 • • at SFV er fagligt opdateret i arbejdsgange i AMK-vagtcentralen

 • • at SFV er i stand til at varetage opgaven som sundhedsfaglig visitator, jævnfør 2.2.1 Sundhedsfaglig visitation i AMK-vagtcentralen

 

Der afholdes medarbejderudviklingssamtale mellem medarbejder og sundhedsfaglig leder en gang årligt (se referencer) med fokus på, at:

 • − skabe sammenhæng mellem den enkelte medarbejders udvikling og kompetenceudvikling og organisationens strategier, mål og opgaver.

 • − styrke dialogen mellem sundhedsfaglig leder og medarbejder om forventninger, trivsel, arbejdsglæde, talent og kompetencer.

 

Mht. kompetenceudvikling og ønske om (videre)uddannelse tages der udgangspunkt i den enkeltes udviklingssamtale. (Se referencer). Hvis ikke andet aftales har den sundhedsfaglige leder ansvar for opfølgning og iværksættelse.

Afholdte samtaler dokumenteres i Silkeborg data/personaleweb.

 

Under hensyntagen til ”Arbejdstilrettelæggelse i AMK-vagtcentralen” tilstræbes det:

 

 • − at alle SFV på sigt uddannes efter den nationale uddannelse for SFV i AMK-Vagtcentralerne. (Er under udarbejdelse).

 

 • − Ca. 8 gange om året afholdes der temadag.

Målet for afholdelse af temadag er

 • • at give plads til erfaringsudveksling mellem SFV’erne

 • • at informere om/undervise i nye behandlingsmuligheder, samt arbejdsgange, som har betydning for det præhospitale beredskabs ageren,

 • • at opdatere SFV med hensyn til nye SOP’er såvel internt i organisationen som eksternt

 

Obligatorisk punkt på temadag: Information fra ledelsen, TIR-nyheder, AMIR-nyheder, UTH, DDKM. Dagsorden/referat fra temadage findes på Networking under ”personale (åben)” (Personalemøder)

 

 • − der er tilbud om supervision, hver måned i ½ år, for en fast gruppe på 5-6 personer ad gangen. Derefter skiftes med andre SFVer.

Målet for afholdelse af supervision er

 • • at give SFV mulighed for faglig udvikling,

 • • at give mulighed for at reflektere over situationer og handlemuligheder, i forhold til de problemstillinger vedkommende møder i forbindelse med sit arbejde.

 

 • − deltagelse i praktik på lægebil og paramedicinerbil ca. 1 årligt, samt mulighed for praktik efter ønske på ambulance, lægevagt, skadestue, card.-lab, børne modtagelsen 301 eller andet med relevans for funktionen som SFV i AMK-vagtcentralen.

Målet med praktikken er

 • • at udveksle erfaring med de præhospitale enheder/sygehus afdelinger og derved medvirke til et godt samarbejde mellem de præhospitale enheder/sygehus afdelinger og AMK-vagtcentralen

 • • at SFV får en forståelse for de præhospitale enheders arbejdsforhold.

 • • at vedligeholde klinikerfaring og sygeplejefagligheden

 

 

 • audit af 20 SFV rådgivninger 2 gange årligt jævnfør retningslinjen:

2.2.1 Sundhedsfaglig visitation i AMK-vagtcentralen

Målet er:

 • • at sikre kvaliteten af den sundhedsfaglige rådgivning

 • • at afdække et evt. behov for tiltag/undervisning ud fra de fokusområder, der er valgt i audit.

 

Derudover gennemføres der en gang årligt audit på 60 SFV rådgivninger efter nationale aftalte indikatorer.

Resultaterne og handleplaner findes på networking og der informeres på temadage.

 

 • deltagelse i refleksionsgruppe, hvor der arbejdes med lydlog.

Formålet er:

 • • At skabe tryghed ved brug af lydlog som et arbejdsredskab for kompetenceudvikling af

 • • SFV-gruppen i AMK-vagtcentralen Region Nordjylland.

 • • At udvikle og forbedre kommunikationen mellem indringer og SFV.

 • • At skabe indsigt for den enkelte SFV i forhold til egen håndtering af samtalerne.

 • • At få afdækket fagområder, som der skal arbejdes videre med for den enkelte SFV eller i gruppen som helhed.

 • • Som SFV at få mulighed for faglig sparring og udvikling – også i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

 • • At fremme arbejdsglæden og forebygge udbrændthed ved selv at få fokus på ens egen faglige udvikling.

 • • På sigt kunne anvende lydlog til kvalitetssikring og – udvikling i AMK-vagtcentralen Region Nordjylland.

Afviklingen af disse, er nærmere beskrevet i ”retningslinjer for refleksionssamtaler” (findes på P-drevet under Mette Bøgeskov)

 

 

 • − det er muligt for 1-2 SFV ad gangen at deltage i relevante kongresser/konferencer/uddannelser/kurser

 

 • − der arrangeres løbende undervisning med interne/eksterne undervisere efter behov blandt andet ud fra hvad audit af sundhedsfaglig visitering viser.

 • − recertificering af hjertestopbehandling hvert år. (Der føres protokol på p-drevet.)

 

 

På ledermøder drøftes det løbende, om personalets kompetencer svarer til organisationens nuværende og kommende opgaver.

 

 

Referencer

Standard nr. 1.4.2, Introduktion af nyt personale, Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for det præhospitale område. 2. version.

 

Se region Nordjyllandshjemmeside www.rn.dk ”Politik for kompetenceudvikling i Region Nordjylland”

Og ”Retningslinjer under Politik for kompetenceudvikling ”

 

Audit og handleplaner på networking.

 

Redskaber til brug for MUS-samtaler: Der anvendes regionens forslag til medarbejderudviklingssamtaler