Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præhospital - Omsorg for den terminalt syge patient

 

Formål

At sikre, at terminalt syge patienter i det præhospitale miljø modtager en værdig, respektfuld, støttende og lindrende behandling.

 

Målgruppe

Ambulancepersonale, paramedicinere og læger ansat ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.

 

Definition af begreber

Terminalt syge: Patienter, der på baggrund af erkendt sygdomsforløb inkl. en verificeret diagnose er uafvendeligt i slutstadiet af et sygdomsforløb.

Palliativ behandling: Er en lindrende behandling med det formål at afhjælpe eller lindre smerter og lidelse i forbindelse med et sygdomsforløb, hvor aktiv kurativ behandling ikke er mulig.

 

Beskrivelse

Ved udvidelse af behandlingsmuligheder stiger antallet af terminale patienter. De specielle behov, som disse patienter har, bør imødekommes i videst muligt omfang også i rammerne af den præhospitale indsats.

Såfremt patienten ønsker medicinsk behandling, tages kontakt til nærmeste præhospitale akutlæge, da det er en konkret lægelig beslutning at iværksætte palliativ, lindrende behandling. Palliativ behandling kan på lægelig ordination delegeres til eksempelvis autoriseret sundhedspersonale omfattende angstdæmpende og/eller smertestillende medicin. Ordinationen skal indeholde dosis, administrationsform og evt. dosisinterval.

Terminalt syge patienter kan ved smerter ligeledes forsøges afhjulpet ved lejring og polstring med tæpper m.m.

 

Særligt vedrørende terminalt syge patienter

Ved kontakt med terminalt syge patienter, som er boende på institutioner eller privat, skal præhospitalt personale efterspørge beslutning vedr. behandlingsniveau. Beslutningen om behandlingsniveau og evt. fravalg af genoplivning kan fremgå af:

  • • den pågældende præhospitale opgave under bemærkninger noteret af SFV/TD

  • • særskilt blanket vedr. fravalg af genoplivning (jf. bilag)

  • • aktuelle journalnotater som kan fremvises elektronisk fra sundhedsperson med pleje- og/eller behandlingsansvar for patienten.

 

Beslutningen skal være truffet sammen med patienten og evt. dennes pårørende.

 

Hvis relevant beslutning vedr. behandlingsniveau ikke forefindes, må pludseligt opståede livstruende situationer håndteres i overensstemmelse med det forventede optimale resultat. Behandlingsniveauet skal afvejes i forhold til patientens værdighed og integritet.

Paramedicinere og ambulancebehandlere: Ved tvivl påbegyndes HLR og præhospital akutlæge kontaktes for hurtig afklaring.

 

Som et konkret eksempel kan anføres, at ambulancepersonale kan afstå fra at påbegynde genoplivning, hvis det klart fremgår, jf. ovenstående punkter, at der er taget beslutning om, at patienten ikke ønsker genoplivning, eller at genoplivning er kontraindiceret.

 

Dokumentation

Patientens kliniske fund, vitalparametre, sygehistorie og alle omstændigheder vedrørende en ordineret undladt/ begrænset behandling noteres omhyggeligt i PPJ. Konsulterede læger eller andre samarbejdspartnere noteres med navn og funktion.

 

Referencer

Vejledning nr. 9934 af 29.10.19. Om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg; https://www.retsinformation.dk

 

Vejledning nr. 9935 af 29.10.19. Om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling; https://www.retsinformation.dk

 

Fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende patienttransport af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland (rn.dk)

 

BLANKET TIL UDFYLDELSE vedr. Fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende

patienttransport (kørsel D) af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland (se bilag).