Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rehabilitering af patienter der er i gang med eller har afsluttet onkologisk behandling

 

Flere mennesker end tidligere er enten helbredt for kræft eller lever med en kræftsygdom grundet den forbedrede behandling. Men mange lever med alvorlige følger efter sygdommen og behandlingen, hvilket bl.a. betyder, at deres arbejdsevne og livskvalitet er stærkt nedsat eller forringet.

Formål

 • • At personalet har kendskab til rehabiliteringstilbud - dels de der findes i afdelingsregi, dels de der findes i sygehusregi. Endvidere at personalet har viden om de tilbud der findes i kommunalt regi samt i Kræftens Bekæmpelse, dette med henblik på at informere og vejlede patienterne. Dette for at patienterne under behandling, og når de er færdigbehandlede får den støtte og hjælp de har behov for.

 • • At øge fokus på rehabilitering, således at patienten tilbydes en relevant og koordineret rehabiliteringsindsats.

Definition af begreber

Rehabilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på hel borgerens livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

(Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Marselisborgcentret 2005).

 

Rehabilitering hjælper

Forskningen viser, at en målrettet og helhedsorienteret rehabilitering er af stor betydning for mange kræftpatienters evne til at mestre livet efter sygdommen – en relevant indsats fremmer både livskvaliteten og en hurtigere tilbagevenden til arbejdet. Flertallet kan klare sig med et mindre specialiseret tilbud i kommunalt regi. I mange kommuner findes allerede en række tilbud, som vil være relevante at tilbyde patienter, der har afsluttet behandlingen. Det drejer sig f.eks. om mulighed for træning i varmtvandsbassin, rygestopkurser, motion på recept, kostvejledning, psykologhjælp og hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Allerede i Kræftplan III er et af fokusområderne rehabilitering - at øge støtten til kræftpatienter, som er færdigbehandlet på sygehuset. Dette fokus fortsættes i Kræftplan IV.

 

Ansvar for organisering af rehabiliteringsindsatsen

I patientens behandlingsforløb i Onkologisk Afdeling, skal patientens rehabiliteringsbehov som minimum vurderes, når patienten afsluttes fra Onkologisk Afdeling eller i kontrolforløbet i forbindelse med 1. kontrol. Såfremt det vurderes, at patienten har behov for opfølgende indsats sideløbende med behandlingen, kan patientens behov for rehabilitering vurderes i behandlingsfasen. Rehabiliteringsbehovet vurderes af læge eller sygeplejerske i samarbejde med patienten, og dokumenteres i Clinical.

Allerede ved opstart af medicinsk behandling sendes besked til kommunen via Refhost med besked om, at patienten er i et behandlingsforløb.

I det øvrige opfølgningsforløb er ansvaret placeret primært hos patientens hjemkommune, endvidere hos praktiserende læge, hvis patienten henvender sig.

 

Tilbud på sygehuset/ i Onkologisk Afdeling

 • • Relevant symptomkontrol, samt afhjælpning gener, der skyldes senfølger af sygdom eller behandling.

 • • Samtale med Onkologisk Afdelings psykolog

 • • ”Lev med Kræft” Patient undervisning

 • • Look good feel better

 • • Fysioterapi i forbindelse med lymfødem - Afdelingen visiterer patienter, der henvises fra egen læge til lymfødembehandling. Se lymfødembehandling

 • • Fysioterapeuten vurderer, om patienten skal henvises til almen eller specialiseret genoptræning eller skal træne selv. Lligeledes vurderes om patienten har behov for individuel behandling

 • • Krop og Kræft

 

Tilbud fra Kræftens Bekæmpelse

 • • Kræftlinien – gratis telefonrådgivning

 • • Kræftrådgivning – professionel hjælp: Kræftens Bekæmpelse Aalborg (Livsrum), Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Thisted

 • • Kræftrådgivning – fra kræftpatient til kræftpatient

 • • Sorggrupper – børn og unge

 • • Proof of life – tilbud om fysisk aktivitet til yngre kræftpatienter

 • • Rehabilitering hos REHPA i Nyborg

 

Se endvidere www.cancer.dk for lokale tilbud.

 

Tilbud i kommunalt regi

I patientens hjemkommune foretages en konkret helhedsorienteret vurdering af, hvorvidt patienten har behov for en eller flere indsatser i kommunalt regi med henblik på et koordineret og sammenhængene forløb. Patienterne kan selv henvende sig ved flere af tilbuddene, andre tilbud kan der henvises til via Onkologisk Afdeling, praktiserende læge, hjemmesygeplejerske, sygedagpengerådgiver eller anden sundhedsfaglig person.

Hver enkelt kommune har individuelle tilbud.

Nedenstående findes en oversigt over, hvilke tilbud der findes, hvem der kan benytte tilbuddene samt information om, hvorvidt patienten skal henvises eller ej:

 

http://www.nordjysksundhed.dk/KroniskeSygdomme/TilbudIKommuner/

 

Endvidere tilbyder kommunerne efter henvisning almen genoptræning i hjemkommunen. Det kan dreje sig om fysioterapi i forbindelse med lymfødembehandling.