Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anvendelse af kliniske retningslinjer i Reumatologisk Afdeling

Formål

At sikre en ensartet høj faglig kvalitet i behandlingen af patienter på baggrund af den til enhver tid gældende evidens.

Målgruppe

Afdelingens ledere og medarbejdere, som er involveret i patientbehandling.

Anvendelsesområde og metode

Der skal foreligge kliniske retningslinjer for diagnostik, behandling, pleje og rehabiliteringsudfordringer for de hyppigst forekommende patientgrupper og for komplicerede patientforløb i Reumatologisk Afdeling.

Hvor der foreligger nationale retningslinjer, anvendes disse. Ved fravalg af relevante kliniske retningslinjer beskrives og begrundes dette i patientjournalen.

Alle ovennævnte kliniske retningslinjer publiceres og er tilgængelige i sygehusets PRI-system, der fungerer som afdelingens instruksbog.

Lokale kliniske retningslinjer og instrukser udfærdiges så vidt muligt på basis af enten en litteraturgennemgang, kongres og kursusdeltagelse samt ved samarbejde med andre kollegaer og samarbejdende afdelinger.

Vedr.: PRI-dokumenter i Reumatologisk Afdeling

De lægefaglige dokumenter godkendes af den ledende overlæge eller den speciallæge, der er fagligt ansvarlig for det pågældende faglige område

De sygeplejefaglige dokumenter godkendes af afsnitsledende sygeplejerske (faglig ansvarlig).

De administrative dokumenter godkendes af ledende overlæge og afsnitsledende sygeplejerske (ledende overlæge og faglig ansvarlig).

Nedenstående handleplan træder i værk, når der identificeres behov for en ny klinisk retningslinje/instruks. Det kan f.eks. dreje sig om situationer, hvor en utilsigtet hændelse peger på et behov for en ny klinisk retningslinje, og hvor klinisk personale efterspørger en ny retningslinje for at kunne udføre det kliniske arbejde på betrykkende vis.

Efterlevelsen af de kliniske retningslinjer bliver vurderet gennem analyse af afdelingens resultater via de tilbagemeldinger afdelingen får fra DANBIO. Endvidere foregår der en ad hoc kvalitetsovervågning, når forskningsprojekter med fokus på kliniske og/eller patientoplevet kvalitet gennemføres og publiceres.

Handleplan for udarbejdelse af kliniske instrukser/retningslinjer i relation udrednings-, behandlings- og plejeforløb for patienter indlagt i Reumatologisk Afdeling.

Konkrete mål

At sikre patienterne et standardiseret, sikkert, effektivt og koordineret udrednings-, behandlings-, plejeforløb samt rehabiliteringsudfordringer i Reumatologisk Afdeling eller efter udskrivelse herfra.

Tiltag

Instrukser/kliniske retningslinjer opdateres løbende når ny viden foreligger.

Nye instrukser/kliniske retningslinjer udarbejdes, når der identificeres et behov herfor. Instruksen skal beskrive et givent udrednings-, behandlings-, plejeforløb eller rehabiliteringsforløb.

Forefindes nationale eller internationale retningslinjer lægges disse til grund for udfærdigelse af den lokale instruks/retningslinje.

Tidsramme

Der må højst gå 3 måneder fra det tidspunkt, hvor kvalitetsudvalget anerkender behov for instruks/klinisk retningslinje til en sådan er udformet.

Ansvarlig for gennemførelse

Afsnitsledelsen

Midler til rådighed

Personaleressourcer

Kursus/kongresdeltagelse

Litteraturstudier

Undervisning og personalemøder

Overvågning af målopfyldelse

Journalaudit

Ansvarlig opfølgning

Kvalitetsudvalget