Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tromboseprofylakse og trombose risiko vurdering for patienter uden AK-behandling

 

Generelt:

Dyb venetrombose (DVT) estimeres at optræde hos 10-40% af almenkirurgiske patienter, der ikke får DVT-profylakse. Den øgede risiko betinges blandt andet af stase i forbindelse med selve indgrebet og nedsat mobilitet på grund af smerter og virkninger af anæstesimidler og stærk smertestillende medicin. En alvorlig, eventuelt dødelig komplikation er lungeemboli. Obduktioner af patienter, der døde inden for 30 dage efter et kirurgisk indgreb viste, at 32 % havde lungeemboli, som hos de fleste af patienterne var dødsårsagen (1). Tromboseprofylakse nedsætter risiko for dyb venetrombose (DVT) og lungemboli (LE). Alle patienter skal vurderes mhp risiko for tromboembolisk komplikation.

 

Tromboseprofylakse overordnet:

 • • Alle akut indlagte patienter skal vurderes mhp tromboseprofylakse.

 • • Alle patienter over 18 år, der gennemgår elektiv kirurgi i generel/spinal anæstesi skal risikovurderes mhp. udvikling DVT/LE. Det er den læge, der opskriver patienten, det tager stilling til tromboseprofylakse. Operatøren justerer profylaksen, hvis det er indiceret.

 • • Der anvendes som udgangspunkt ikke tromboseprofylakse til børn. Dog bør dette ved tilstedeværelse af en eller flere præeksisterende risikofaktorer overvejes.

 • • Ordination af tromboseprofylakse noteres i journal og indføres i EPJ.

 • • Neuraksial blokade kan anlægges umiddelbart efter s.c. injektion af 2500 IE profylaksedosis, 12 timer efter 5000 IE profylaksedosis og 24 timer efter terapeutisk dosering, næste injektion af LMWH 2-4 timer efter kanyle/kateterfjernelse.

 • • Alle patienter, der opereres for cancer i abdomen og pelvis får tromboseprofylakse i op til 4 uger efter operation.

Nedenstående skema (Tabel 1) kan anvendes til risikovurdering.

 

Tabel 1. Venøs tromboembolismerisikofaktorvurdering

Alder: 41 – 60 år

Hver risikofaktor repræsenterer 1 point

Mindre kirurgiske indgreb planlagt

BMI > 50

Tidligere større operation

DVT/LE i 1. slægtled

Varikøse vener

Manifest cancer eller kemoterapi

Anamnese med inflammatorisk tarmsygdom

Positiv antitrombinmangel

Hævede ben (aktuelt)

Positiv faktor V Leiden

Fedme (BMI > 30)

Positiv protrombintid

Akut myokardieinfarkt (< 1 måned)

Forhøjet serum-homocystein

Kongestiv hjertesvigt (< 1 måned)

Positiv Lupus antikoagulans

Sepsis (< 1 måned)

Forhøjede anticardiolipin-antistoffer

Alvorlig lungesygdom incl. pneumoni (< 1 måned)

Heparin-induceret trombocytopeni

Kronisk lungelidelse (KOL)

Andre trombofilityper

Større operation, 2-3 timer

Tidligere supraæventrikulær takydardi, DVT/LE

Medicinsk sengeliggende patient

 

Alder 60 – 74 år

Hver risikofaktor repræsenterer 2 point

Større operation (> 60 min.)

Tidligere malignitet

Artroskopisk kirurgi (> 60 min.)

Centralt venekateter

Laparoskopisk kirurgi (> 60 min.)

Kraftig fedme (BMI > 40)

Alder > 75 år

Hver risiko faktor repræsenterer 3 point

 

 

 

Hver risiko faktor repræsenterer 5 point

Hofte-, knæalloplastik

Multiple traumer (< 1 måned)

Hofte-, bækken-, benfraktur (< 1 måned)

Akut spinallæsion (lammelse) (< 1 måned)

Apopleksi (< 1 måned)

Større operationer – 3 timer

Kun for kvinder

Hver risikofaktor repræsenterer 1 point

P-piller eller hormonsubstitutionsterapi

Graviditet eller postpartum (< 1 måned)

Anamnese med dødfødt barn, recidiverende aborter (> 3), for tidlig fødsel med toksæmi eller væksthæmmet spædbarn

 

0-1: Lav risiko

2-4: Moderat risiko

5 eller flere: Høj risiko

 

Efter tromboembolismerisikofaktorvurdering (Tabel 1.) er udfyldt – tromboseprofylakse udføres som hovedregel efter standart (Tabel 2)

 

Tabel 2. Venøs tromboembolismerisikofaktor vurdering og profylakse.

Trombose risikofaktorvurdering (udfylde skemaet på den anden side)

Pt. er i:

£ Lav risiko gruppe

£ Moderat risiko gruppe

£ Høj risiko gruppe

Tromboseprofylakse

£ Ingen profylakse

£ Fragmin 2500IE

£ Fragmin 5000IE

 

 

 

 

 

 

 

Lav risiko gruppe – ingen medikamentel tromboseprofylakse eller TED strømper, men hurtig mobilisering.

Moderat risiko gruppe – Som basisprofylakse anvendes lavmolekylært heparin (LMWH).

Der gives Fragmin 2500 IE s.c.

Høj risiko gruppe - Som basisprofylakse anvendes lavmolekylært heparin (LMWH) suppleret med graderede TED strømper.

Der gives Fragmin 5000 IE s.c. injektion

Laparoskopisk indbreb: Fragmin efter vægt i 5 dage.

 

TED strømper udmåles individuelt og påføres patienten inden operationen, som skal bæres døgnet rundt, og den perifere hudgennemblødning kontrolleres dagligt. Hvis patienten har svær perifer arteriel insufficiens, må TED strømper ikke bruges.

Specielt tromboseprofylakse - hvis patient er i AK behandling – se instruks Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse for patienter i antitrombotisk behandling.

 

 

Referencer

 • • 1.Retningslinjer for peroperativ regulering af antitrombotisk behandling. 2011 2. Udgave

 • • 2. Lindblad B, Eriksson D, Bergqvist D. Autopsy-verified pulmonary embolism in a surgical department: analysis of the period from 1951 to 1988. Br J Surg 1991;78:849-52.

 • • 3. S.E. Husted, H.K Nielsen. Profylakse mod venøs tromboemboli. Ugeskrift for læger Nr 2. Februar 2010.

 • • 4. Cancer og venøs tromboembolisme. Behandlingsvejledning. 2009. Nr 1.

 • • 5. Bergqvist D, Agnelli G, Cohen AT, Eldor A, Nilsson PE, Le Moigne-Amrani A, Etrich-Neto F. Duration of profylaxis against venous tromboembolism with enoxaparin after surgery for cancer. N Engl J Med 2002;346:975-80.

 • • 6.. Rasmussen MS, Jørgensen LN, Wille-Jørgensen P. Prolonged thromboprophylaxis with low molecular weight heparin for abdominal or pelvic surgery. Cochrane Database Syst Rev 2009;Cd004318.

 • • 7.S. Husted, H.Nielsen. profylakse mod venøs tromboemboli. Nr.2, Februar 2010