Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ismaskiner og vandkølere i sygehusafdelinger (8.5)

Generelt

Vandforsyningen til ismaskinerne kommer fra almindeligt vandhanevand, som leveres fra et vandværk. Vandværksvand indeholder beskedne mængder bakterier, som normalt ikke er sygdomsfremkaldende, men kan også indeholde bakterier som Pseudomonas aeruginosa og Legionella pneumophilia, som kan forårsage infektioner, især hos svækkede personer.

Hospitalserhvervede tilfælde af legionellasygdom er forekommet hos patienter, som i forvejen var immunkompromitterede/supprimerede. Smitten opstod ved, at patienterne aspirerede Legionella-forurenet isvand til lungerne.

Erfaringer med isterningmaskiner viser, at der er risiko for tilkalkning og biofilmdannelse i ismaskinernes komplicerede vandledningssystem, idet de er vanskelige at vedligeholde tilfredsstillende.

Da mikroorganismer ikke dræbes ved frysning, kan problemet med bakterieforurenede isterninger derfor relateres til utilstrækkelig rengøring og desinfektion af ismaskinen samt til brugere, som ikke håndterer isterningerne hygiejnisk forsvarligt.

Som alternativ til ismaskiner, som anvendes i forbindelse med drikkevand, anbefales drikkevandskølere.

Ismaskine

Ismaskiner der producerer isterninger til oralt indtag anbefales ikke på hospitalet.

Ismaskiner, som recirkulerer produktionsvandet, eller som har udvendige isterningeskuffer, anbefales ikke. Ved ismaskiner med udvendige skuffer hentes isterningerne med isskovl, tang, ske eller lignende og der er stor risiko for, at isterninger, som hentes i udvendige isterningebokse, bliver forurenet med human flora – oftest sygdomsfremkaldende tarmflora som opformeres i smeltevandet fra isterningerne.

Dispensermaskiner med indvendigt reservoir giver mulighed for, at isterningerne ikke behøver at berøres med hænderne. Isterningerne aftappes automatisk fra reservoiret, direkte ned i kanden eller glasset.

Placering

Ismaskinerne skal placeres i hygiejnemæssigt forsvarlige rum, hvor patienter og pårørende ikke har adgang.

Procedurer for brug, rengøring, desinfektion og afkalkning af ismaskiner

Ansvaret for en hygiejnisk sikker betjening af ismaskiner påhviler lederen af det afsnit, som er bruger af ismaskinen. Ansvaret for hvem, der rengør maskinerne, skal være fastlagt.

Daglig brug

Kun den nødvendige mængde isterninger hentes ad gangen. Hvis ismaskinen ikke er af dispensertypen, skal isterninger tages med isskovl, tang eller lignende.

Rengøring, desinfektion og afkalkning

Der skal udføres håndhygiejne (2.1) inden håndtering af ismaskinen.

  • • Ismaskiner med lukkede ismagasiner: De indvendige dele af maskinen rengøres med fastsatte intervaller i forbindelse med serviceeftersyn foretaget af producenten eller teknisk afdeling. Maskinens udvendige dele rengøres dagligt med vand og rengøringsmiddel/detergent

  • • Ismaskiner med åbne ismagasiner: Tømmes en gang ugentligt og rengøres med vand og rengøringsmiddel/detergent, eventuelt efterfulgt af afkalkning med eddikevand. Herefter desinficeres med f.eks. en fortyndet klorholdig opløsning svarende til 200 mg aktivt klor (hypoklorsyre) pr. liter (200 ppm). Der skal afskylles med vand såvel efter endt rengøring som efter endt desinfektion.

    • • Ansvaret for desinfektions- og afkalkningsprocedurer påhviler Teknisk Afdeling

    • • Maskinens udvendige dele rengøres dagligt med vand og rengøringsmiddel/detergent. Redskaber, der anvendes til opsamling af is, må ikke opbevares i beholderen, men skal opbevares separat og rengøres dagligt.

  • • Anvendes andet desinfektionsmiddel end klor, skal det være optaget på Fødevaredirektoratets liste over desinfektionsmidler godkendt til anvendelse i fødevarevirksomheder m.v.

Listen findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Logbog

Der bør føres logbog over renholdelse, desinfektion og vedligeholdelse.

Generelt om vandkølere

Vandkølere, hvor drikkevandet afkøles i selve vandledningen, udgør ikke noget infektionshygiejnisk problem. Vandkølere baseret på aftapning af drikkevand fra dunke eller opsamlingstanke kan ikke anbefales til brug på hospitalerne.

  • • Vandkølere skal ved indkøb have et rengøringsvenligt design.

  • • Skal kunne tåle daglig rengøring med vand og rengøringsmiddel/detergent samt desinfektion med egnede desinfektionsmidler.

  • • Vandforsyningen til drikkevandskølere uden opsamlingstank kommer som regel fra den kommunale vandforsyning. Vandet skal have samme kvalitet som det kolde vand i vandhanen det skal sikres, at vand fra drikkevandskølere ikke giver anledning til infektion med Legionella eller andre vandbakterier forårsaget af biofilmdannelse eller til infektioner forårsaget af kontaktsmitte.

 

Aalborg Universitetshospital har på baggrund af en række fødevarehygiejniske og tekniske anbefalinger udvalgt en type drikkevandskøler. Hopitalsledelsen har besluttet, at det kun er den udvalgte drikkevandskøler, Waterlogic WL4, der må installeres på Aalborg Universitetshospital. Ligeledes har Hospitalsledelsen besluttet, at afsnittene på Aalborg Universitetshospital selv skal afholde udgifter til drikkevandskølere, herunder selve maskinen inkl. levering og montering samt årlige driftsomkostninger.

Tilslutning

Brugsvandstilslutning skal være forsynet med godkendt kontraventil og vakuumbryder.

Stikledning skal være så kort som muligt fra hovedledning og skal være isoleret for at reducere temperaturstigninger.

Referencer

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for desinfektion i sundhedssektoren.

Hentet 20-10-2020.

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for nybygning og renovering i sundhedssektoren

Hentet 20-10-2020.