Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort - Kirurgisk provokeret abort i 1. trimester

 

Formål

At kvinden oplever en ensartet vejledning og behandling ved en kirurgisk abort.

 

Definition af begreber

Blanket A: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb med gennemslag, underskrevet af kvinden (se genkendelseseksempel som bilag)

 

Blanket B: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb med gennemslag, underskrevet af forældre eller værge, hvis kvinden er umyndig (se genkendelseseksempel som bilag)

GA: Gestationsalder, graviditetslængde

FHR:  Foster hjerteaktion (foetal heart rate)

1. trimester: GA til og med uge 11+6

Evacuatio: Kirurgisk tømning af livmoderen i forbindelse med graviditet.

 

Abortsamrådet: Regionalt samråd, hvor der søges om abort uden værges viden – se

Region Nordjyllands hjemmeside om Samrådet for abort og sterilisation

og i PRI:

Ansøgning om abort efter 12. uge eller uden forældresamtykke til Samrådet

  

Abortsamtaler: En støttende samtale før og efter aborten. Udføres ved sygeplejerske, som er

uddannet til dette – se: Abortsamtale - tilmelding

 

Beskrivelse

Formalia

Enhver kvinde over 18 år kan frit anmode om abort senest uge 11+6. Er kvinden yngre end 18 år eller umyndiggjort skal der foreligge samtykke fra værge/forældre (blanket B).

I særlige tilfælde kan Abortsamrådet give tilladelse til abort uden værgens viden og samtykke.

 

Henvisning

Egen læge henviser så tidligt som muligt kvinden mhp abort. Kvinden skal ved estimeret gestationalder (GA) ≤ uge 7+0 informeres om, at der anbefales medicinsk behandling. Kvinden informeres dog såvel mundtligt som skriftligt om den generelle mulighed for at vælge mellem medicinsk eller kirurgisk abort uanset GA. Kvinden informeres af egen læge om indgrebets karakter og risici herunder vurderes fordele og ulemper ved de 2 metoder med kvinden/parret.

Kvindens primære ønske angives på henvisningen. Det endelige valg træffes ved forundersøgelsen.

Kvinden skal endvidere inden indgrebet informeres om muligheden for afholdelse af støttesamtaler både før og efter aborten.

Kvinden modtager indkaldelse til forundersøgelse og evt. abortsamtale og tilsendes aktuelt informationsmateriale se hjemmeside; Ambulatorie for kvindesygdomme, undersøgelser og behandlinger, pjecer

Samråd ved graviditet >= 12 + 0 uge

GA fastlægges ved ULS udført eller superviseret af speciallæge.

Tilladelse til abort på patientens ønske gives kun på særlig indikation fra uge 12 + 0 efter tilladelse fra Abortsamrådet. Egen læge kan sende anmodning om abort efter uge 12 til Abortsamrådet. Anmodningen kan også sendes direkte til Abortsamrådet fra Gynækologisk Ambulatorium uden kontakt med egen læge.

Indgreb efter uge 12 +0 (samrådsbeslutning) udføres af erfaren speciallæge.

 

Forløb

 

Forløbet foregår normalt som flg:

1. besøg: ambulant i gynækologisk ambulatorium.

2. besøg: ambulant som dagafsnitspatient til operation

 

1. besøg

Journalskrivning og scanning foretages af læge.

Notat om informeret samtykke fra patienten til behandlingsplanen incl. information om komplikationer ved indgrebet

 

 • • Kvinden vaginal ULS mhp graviditetslængde og lokalisation. Intrauterin gestationssæk med blommesæk og/eller foster skal ses, fFor at sikre at pt. ikke er ekstrauterin gravid jvn før næste punkt. Ved anembryotisk graviditet og stor GS da okay med evac.

 • • Såfremt der er den mindste tvivl om at graviditeten er intrauterin tages s-hCG, og kvinden overgår til vanlig afklaring mht. ekstrauterin graviditet herunder ny ULS kontrol.

 • • ULS udføres også for at se om der foreligger en Hydatiform Mola eller andre patologiske forandringer, hvor ca. 80 % af alle med Hydatiform mola opdages (Frekvens i Europa og USA af Hydatiform Mola er ca. 1/1000)

 • • Som regel anbefales medicinsk abort før uge 9, men kan også udføres til uge 11+6

 • • Kvinden informeres om mulighed for støttesamtaler før og efter aborten

 • • Blanket A (og evt. blanket B) sikres underskrevet.

 • • Ved GA >8+0 foretages blodtypebestemmelse.

 • • Det sikres, at egen læge har podet for chlamydia. Hvis ikke, foretages podning af læge i afsnittet.

 • • Det sikres at kvinden er vejledt om fremtidig prævention

 

Ud fra tilsendt patientinformation om de to abortmetoder, ULS og journaloptagelse, samt en opvejning af fordele og ulemper sammen med kvinden, besluttes det hvilken abortmetode, der skal effektueres.

Ved Medicinsk abort se: Abort-medicinsk provokeret abort i 1. trimester

 

Ved Kirurgisk abort fortsættes der med:

 

 • • Skriftlig patientvejledning udleveres.

 • • Tid til indgreb medgives kvinden

 

2. besøg
 • • kvinden møder fastende til indgrebet

 • • svar på Chlamydiapodning skal foreligge inden indgrebet:

 • • ved positiv chlamydiapodning ved indgrebets start, hvor kvinden ikke er behandlet forud, gives Zitromax 2 tabl. á 500 mg = 1 g som engangsdosis så tidligt som muligt og derefter medgives hun recept på Tabl. zitromax a 500mg ds 1 tabl. dagl i 3 dage. (Husk partnerundersøgelse hos egen læge)

 • • ved febrilia udsættes indgrebet til relevant behandling i form af iv erythromycin 500mg ds 2 gange daglig til kvinden er afebril. opfølges med tabl erythromycin a 500mg ds 2 gange daglig i 7 dage

 • • foreligger svaret på Chlamydiapodning ikke forud for indgrebet kan kvinden medgives recept på Zitromax (500 mg) 2 stk. til profylakse senest dagen efter indgrebet. Kvinden har selv ansvar for at kontakte egen læge mhp podesvar og yderligere behandling.

Al medicin dokumenteres i Medicinmodulet

 • • alle kvinder til kirurgisk abort skal – uafhængigt af gestationsalderen - forbehandles med tablet Cytotec 0,2 mg 2 stk vaginalt ca. 2 timer før indgrebet for at modne cervix (tabletterne udleveres til kvinden og hun anbringer disse i Fornix Post. vejledt af sygeplejerske) Dokumenteres i Medicinmodulet

 • • der udføres evacuatio på OP-stue:

 

Evacuatio (vakuum aspiration)

Sugets størrelse bestemmes af gestationsalderen, således at man vælger et sug, der svarer til graviditetsugen:

 • •  en graviditet før uge 8 udsuges med nr. 8

 • •  mellem 8 og 10 uger udsuges med sug nr. 10

 • •  mellem 10 og 12 uger med abortsug nr. 12.

 • • generelt dilateres med Hegar indtil ½ nummer større end sugets størrelse.

Suget indføres og kaviteten suges tom for graviditetsproduktet. Kaviteten gås efter med stump curette.

Uterus kugles. Blødningen observeres. Methergin (0,2 mg =1 ml) eller Syntocinon 10 IE kan gives i.v. ved kraftig blødning (dokumenteres i Medicinmodulet)

Scanning udføres efter indgrebet for at kontrollere at kaviteten er tom. Dette mindsker signifikant frekvensen af re-evacuatio. Ved hyperekkogene områder eller endometrium mere end 1 cm bør kaviteten gåes efter igen.

 

 • • Evakuatet sendes kun til mikroskopi hvis der ses eller foreligger mistanke om patologiske forandringer af graviditetsprodukterne.

 

Rhesusprofylakse

Såfremt kvinden er Rhesus negativ og GA er > 8+0 gives anti-D inden, hun går hjem. Rhesonativ 2 ml = 250µg = 1250 IE. Dokumenteres i Medicinmodulet

Se PRI: Rhesusprofylakse

Information om risici
 • • Perforation (erkendes hos 0,2 %, men optræder 10 x så hyppigt)): Ved mistanke skal speciallæge tilkaldes. Indgrebet kan færdiggøres ultralydsvejledt. Kvinden indlægges og observeres. Ved mistanke om indre blødning skal laparoskopi overvejes.

 • • Ekstra kraftig blødning (0,5 %).

 • • Retineret væv (1-2 %).

 • • Endometritis (1-2 %), podes og sættes i behandling med Supp. Metronidazol 1g x 2 dgl i 10 dage. Dokumenteres i Medicinmodulet

 • • Mortalitet: 1/100.000.

 • • OBS ved uterine malformationer (fx bicorn uterus, erkendt septum mm) særlig forsigtighed og det anbefales at indgrebet udføres ULS vejledt.

 

Yderligere information

Indgrebet er komplet hos 98-99 % af tilfældene. Abort/evacuatio medfører ingen øget risiko for senere spontan abort, ektopisk graviditet eller infertilitet.

Kvinden skal informeres om risikoen for fortsat graviditet (0,2 %) og har selv ansvaret for at kontakte egen læge ved fortsat subjektiv graviditets fornemmelse og/eller manglende menstruation efter 4-6 uger.

Prævention

Kvindens brug af antikonception skal være afklaret inden indgrebet udføres.

Såfremt hun vælger p-piller, medgives recept på disse ved forundersøgelsen eller egen læge udformer denne, så kvinden kan starte med den første pille samme aften, som abortindgrebet bliver udført.

Der kan oplægges spiral i forbindelse med indgrebet. Der er intet til hinder for, at kvinder, der ikke har født, kan anvende kobber eller gestagenspiral (Mirena). Mini-kobber spiral (Flexi-T-300) anbefales til kvinder der ikke tidligere har født. Alternativt kan spiralen oplægges efter 1. menstruation hos egen læge.

Kvinden anbefales at anvende kondom ved samleje ved fortsat vaginal blødning.

 

Kontrol

Tilrådes hos egen læge ca. en uge efter indgrebet.

Ved postoperative komplikationer kontakt til egen læge eller vagtlæge. 

 

Sygemelding:

Ikke nødvendig, anbefales "roligt regi" i 1-2 dage.

 

Reevacuatio

Ved tegn til retineret væv, specielt hvis kvinden har feber, bløder kraftigt eller har smerter efter udskrivelsen.

Ved febrilia dækkes kvinden ind præoperativt med Cefuroxim 750 mg x 3 iv i operationsdøgnet (initialt dog 1,5 g) og supp. Metronidazol 1 g x 2 (1. dosis gives når diagnosen stilles, således at pt. er dækket før indgrebet udføres).

Herefter behandles med Tetralysal 300 mg x 2 i 10 dage + supp. Metronidazol (Elyzol) 1 g x 2 i 5 dage.

Dokumenteres i medicinmodulet.

 

Nedgravning af foster

Vi orienterer ikke om dette, men hvis kvinden giver stærkt udtryk for at få sit foster nedgravet via os, er dette en mulighed – se: Begravelse eller nedgravning af fostre, døde nyfødte samt dødfødte børn, SVE

 

Kodning


Diagnose: DO049 provokeret abort før 12.uge

1. besøg procedure:

Z322 Undersøgelse forud for provokeret abort

ZZ4190 Gynækologisk Undersøgelse

UXUD87 vaginal ultralydsscanning

ZZ0150 journaloptagelse

2. besøg procedure:

0049

LCH 03 Indlæggelse til expiratio e vacuo uteri (ukomplic.)

Re-evac. efter kirurgisk abort:

O 08.8L LWW00Re-evac. efter kirurgisk abort gr. retineret væv  

O 08.1G LWW00 Re-evac. efter kirurgisk abort gr. blødning  

O 08.0O LWW00 Re-evac. efter kir. abort pga. ret. væv + infektion

O 08.8K LWW00 Re-evac. Efter kir. Abort pga on-going graviditet  

Andet:

O 08.8  Komplikation efter abort, smerter

 

Referencer

DSOG’s guideline: http://www.dsog.dk/files/02KirAbort.pdf