Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Videncenter for Trombose & Hæmostase - central visitation til de rådgivende klinikker

 

Formål

Sikre korrekt visitation af patienter til relevante afdelinger under Videnscenter for Trombose & Hæmostase.

 

Beskrivelse

Dette er en generel beskrivelse af henvisning til Videncenter for Trombose & Hæmostase, Søndre Skovvej 15, DK-9100 Aalborg, trombose@rn.dk.

 

Fra vi modtager en henvisning, til vi afslutter en patient, kan der være stor forskel på de enkelte forløb.

Visitation til de rådgivende klinikker vil afhænge af patientens kliniske problemstilling.

Der lægges særlig vægt på udvælgelse af patienter til diagnostik, analyser og behandlingsmæssige konsekvenser af diagnostiske fund.

 

Hvem kan henvise?

Alle læger, fx praktiserende læger, sygehuslæger samt praktiserende speciallæger.

 

Fordelingsnøgle

 

Den centrale visitation består af en sekretariatsfunktion i Trombosecenter Aalborg, med post og e-mailadresse.

Visitation tilstræbes én gang dagligt, og sekretariatet sørger for den videre visitation til det relevante grenspeciale.

Denne centrale visitationsordning vil sikre, at patienterne visiteres i et enstrenget system og mest relevant og hensigtsmæssigt, men henvisning kan til enhver tid stiles direkte til de relevante grenspecialer.

Ordningen varetager udelukkende skriftlige henvendelser om ikke-akutte problemstillinger.

Anmodning om udredning for trombofili stiles direkte til Koagulationslaboratoriet, Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Ved akutte kliniske problemstillinger kontaktes den pågældende rådgivende klinik eller det døgndækkende vagtberedskab, som har funktionsområdet indenfor den aktuelle problemstilling. Trombosecenter Aalborg har IKKE akutfunktion, og har kun åbent for telefoner mandag, onsdag, torsdag og fredag 11-13.

Apopleksi, TCI og carotis stenose håndteres i sygehusets sædvanlige regi (Neurologisk afdeling), såvel som akut kritisk blødning og transfusionsmedicin håndteres af Klinisk Immunologisk Afdeling.

Der vil være lægeligt bagvagtsberedskab på døgnbasis inden for almen kardiologi, hæmatologi, neurologi, og klinisk immunologi.

 

 

 

 

 

Følgende fordelingsnøgle søges anvendt:

Kardiologi

Hæmatologi

Klinisk Biokemi

Selvstyret AK-behandling (SAK)

Lungeemboli (høj risiko)

Medikamentelt induceret blødning

Svær dyslipidæmi (henvisning til Lipidklinikken)*

Farsø: Venøs tromboemboli

Lungeemboli (lav risiko)

 

Blødningsudredning***

Mistanke om cirkulerende antikoagulans (blødning)****

 

Trombofiliudredning

Venøs & arteriel trombose direkte fra de relevante grenspecialer, børnetromboser, og fra almen praksis**.

Blødningsudredning***

Ønske om Trombocytfunktions-undersøgelse

Påvisning cirkulerende antikoagulans (blødning)****

Mistanke om defekter i det fibrinolytiske system

 

* Patienter der trods behandling har utilfredsstillende værdier eller har uacceptable bivirkninger af behandling, samt patienter mistænkt for familiær hyperkolesterolæmi eller anden svær genetisk dyslipidæmi. Se særskilt instruks med kriterier (”Lipidklinikken – Patientforløbsbeskrivelse for dyslipidæmipatienter”, PRI). **Som regel et samarbejde mellem specialerne Pædiatri og Klinisk Biokemi. *** Patienter med Hæmofili A og B samt svær von Willebrands sygdom, varetages af Det Vestdanske Hæmofilicenter, Skejby. ****Som regel et samarbejde mellem specialerne Hæmatologi og Klinisk Biokemi.