Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation og henvisningsprocedure til Sengeafsnit for Rehabilitering – Hobro

Sengeafsnit for Rehabilitering

 • • Afsnittet har 20 rehabiliteringspladser og modtager patienter, hvis hovedproblem er et større funktionstab opstået under indlæggelse, og som har brug for rehabilitering i et tværfagligt team under indlæggelse.

 • • Formålet med indlæggelse på rehabiliteringsafsnittet er, at patienten genvinder så meget af sin tabte funktion, at han/hun kan udskrives til videre rehabilitering i kommunalt regi.

 

Afsnittet modtager følgende patientkategorier:

 • • Guillain Barré i stabil fase og uden behov for respirationsstøtte (har fortrinsret på grund af regional aftale)

 • • Medicinske, onkologiske og kirurgiske patienter efter (længere tids) indlæggelse eller intensivt forløb og med tydeligt funktionstab under indlæggelsen.

 • • Patienter med senfølger efter Covid.

 • • Patienter som overflyttes fra Hammel Neurocenter til Aalborg Universitetshospital med henblik på udskrivelse til egnet botilbud efter afgørelse på værgemålssag.

 • • Patienter med anden neurologisk lidelse end apopleksi og hjernetraume (nyopstået apopleksi og hjernetraume henvises til Regional Visitation til Neurorehabilitering (RVN).

 • • Der kan IKKE modtages patienter til rehabilitering, som er udskrevet til kommunalt regi eller hjemmet.

 • • Der modtages ikke patienter direkte fra Intensiv, patienterne skal have været på somatisk sengeafsnit i mindst 48 timer.

 

Visitationskriterier

Patienten skal:

 • • være i stand til at ønske et rehabiliteringsforløb

 • • være somatisk udredt og have en tydelig diagnose

 • • have en behandlingsplan samt opfølgningsplan

 • • være informeret og have givet samtykke til henvisning og ophold på rehabiliteringsafsnittet

 • • være i stabil fase, så rehabiliteringen kan starte umiddelbart efter ankomst til afsnittet

 • • være kognitiv stabil (ikke konfus eller delir)

 • • ikke være i NIV behandling eller High flow ilt

 • • ikke være terminal, eller i afsluttende fase

 • • ikke have et aktivt misbrug

 • • vurderes af fysioterapeut og ergoterapeut på henvisende afdeling

 • • ikke komme direkte fra ophold på Intensiv afsnit

 

Henvisende afsnit skal vurdere, at patienten har et rehabiliteringspotentiale, der kun kan honoreres under indlæggelse på et sygehus.

 

Henvisning

Patienter henvises af sygehuslæge.

Lægen beskriver nuværende og tidligere sygehistorie, og afledte færdighedstab.

 

Henvisning sendes som intern henvisning i epj (stiles til Medicinsk ambulatorium (800159) – skriv ”Til Sengeafsnit for Rehabilitering” i bemærkningsfelt).

 

 

Plejen fra henvisende afsnit

Plejen opretter en sygeplejestatus i epj, hvor i der laves en helhedsbeskrivelse af patienten (beskrivelse under hvert søgeord).

I helhedsbeskrivelsen skal der gøres opmærksom på opstart af eventuel værgesag, eventuelt ny bolig!

 

Ergo- og fysioterapeuterne sikrer sig at notaterne i epj indeholder:

 • • Tidligere funktionsevne

 • • Nuværende funktionsevne, herunder ADL

 • • Plan for videre træningsforløb/-mål med rehabilitering

 • • Aktuelle hjælpemidler

 • • Intervention

 

Visitationen af rehabiliteringspatienter til Rehabiliteringsafsnittet

Visitationen udføres af det visiterende team i tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge. Der visiteres to gange om ugen på tirsdage og torsdage.

Når henvisningen er behandlet, kontaktes den henvisende afdeling telefonisk med henblik på rehabiliteringstilbud og eventuel ventetid.

Visitationen kan kontaktes på telefon 976 52623 alle hverdage, dog gerne tirsdage og torsdage.

 

Definition af begreber

Rehabilitering

Er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en patient, pårørende og fagfolk. Formålet er at patienten, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på patientens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats.

 

Formål med dette dokument

 • • At sikre, at de henvisende instanser kender til henvisningsproceduren og til visitationskriterierne

 • • At sikre veldefinerede henvisninger af høj kvalitet

Nederst på formularen