Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lægemiddelhåndtering og –opbevaring, præhospital

Øverst på formularen

 

Formål

 • • At sikre:

 • • at patienten får korrekte, virksomme lægemidler

 • • at lægemidler opbevares korrekt og sikkert

 • • at opbevaring og håndtering af lægemidler forhindrer fejl og utilsigtede hændelser

 • • mod tyveri og utilsigtet brug af lægemidler.


Målgrupper og anvendelsesområde

Læger, lægeassistenter og farmakonomer, der er involveret i opbevaring og håndtering af lægemidler ved akutlægebilerne i Region Nordjylland.


Definitioner

Medicinservice: Logistisk og faglig ydelse hvor personale fra Sygehusapoteket Region Nordjylland sikrer at akutlægebilerne rettidigt har den rette medicin i rette mængder. 


Fremgangsmåde

De daglige ledere af akutlægebilerne udvælger lægemidler til standardsortiment, hvor dosering, virkning og bivirkninger er kendt af lægerne.

Via Anæstesien Syd og Sygehusapoteket kan der søges om ændringer af standardsortimentet.

Oprettelse af ikke rekommanderede lægemidler i standardsortimentet skal ske ved begrundet ansøgning gennem Sygehusapoteket.

Tilladelsespræparater

Lægemidler, der ikke er markedsført i Danmark kræver generel udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Disse tilladelser ansøges af de daglige ledere af akutlægebilerne og tilladelsen opbevares centralt for akutlægebilerne, ligesom der sendes en kopi af tilladelsen til Sygehusapoteket

Forbrugsstatistikker

Den præhospitale leder og den daglige leder af akutlægebilen i Aalborg modtager hver måned – fra farmaceut ved Sygehusapoteket, Region Nordjylland – forbrugsrapport over forbruget af euforiserende lægemidler og én gang i kvartalet forbrugsrapport over forbruget af alle lægemidler på akutlægebilen i Aalborg.

Den daglige leder af akutlægebilen Hjørring udarbejder hver måned på baggrund af forbruget en forbrugsrapport over forbruget af euforiserende lægemidler samt alle andre lægemidler på akutlægebilen Hjørring.

 

Ambulancer:

Rekvireringer, modtagelse og opbevaring af lægemidler samt medicinskabstilsyn hos leverandørerne

Leverandørerne er forpligtiget til at følge Sundhedsstyrelsens generelle rekommandationer på området og udarbejde egne instrukser/standarder.

Akutlægebilerne:

Lægeassistenten har adgang til akutlægebilens medicinskab. Lægeassistenten fylder akutlægebilens medicinbeholdning op efter endt tur og kvitterer for den medicin, der kommes i akutlægebilens akuttaske.

Ved det daglige morgentjek af akutlægebilen, kontrollerer lægeassistenten medicinen i akuttasken, så tasken altid indeholder den rigtige medicin jævnfør pakningsliste og kontrollerer tillige, at medicinen i akuttasken ikke har overskredet udløbsdatoen. Er nogle lægemidler for gamle, henter lægeassistenten ny medicin i akutlægebilens medicinskab på Aalborg Universitetshospital eller Sygehus Vendsyssel, Hjørring og bortskaffer samtidig medicinen med overskredet udløbsdato.

Rekvirering af lægemidler

Der ydes medicinservice af medicinskabet, hvor medicinen til Akutlægebilen opbevares på henholdsvis Aalborg Universitetshospital og Sygehus Vendsyssel, Hjørring. Ved medicinservice varetages bestilling, modtagelse og returnering af lægemidler af farmakonomer tilknyttet Sygehusapoteket, Region Nordjylland.

 • • Akutlægebilens medicinskab på Aalborg Universitetshospital har medicinservice på alle hverdage, hvor lægemidlerne gennemgås for udløb og den ældste medicin stilles forrest/lægges øverst.

 • • Akutlægebilens medicinskab på Sygehus Vendsyssel har medicinservice 2 gange ugentligt, hvor lægemidlerne gennemgås for udløb og den ældste medicin stilles forrest/lægges øverst.


Telefonisk rekvirering af lægemidler må kun foretages af en læge eller farmaceut/farmakonom (afdelinger, som har medicinservice) og bør begrænses, da det indebærer en risiko for fejl.

Farmakonom er ansvarlig for

 • • At kontrollere, at de leverede lægemidler svarer til de rekvirerede

 • • At kontakte Sygehusapoteket Region Nordjylland ved fejlleverancher

 • • At kontrollere hvilke lægemidler, der skal på køl/frost, og straks placere disse korrekt

 • • At sikre at infusionsvæsker m.v. opbevares forsvarligt.

 • • At føre temperaturkontrol i medicinskabet på hverdage

 

Lægebilsassistent på akutlægebil i Hjørring er ansvarlig for:

 • • På de dage hvor Sygehusapoteket ikke udfører medicinservice i Hjørring, at føre temperaturkontrol i medicinskabet for lægemidler til henholdsvis akutlægebil og ambulancetjeneste. Lægebilsassistenter udfører temperaturkontrol og dokumenterer og sender log herover en gang om måneden til den præhospitale leder.

 
Sygehusenes portører/personale er ansvarlig for
 • • At medicin ved levering anbringes i aflåst rum eller overleveres fagpersonale som har adgang til medicinrum.

 • • At medicin der skal på køl/frost straks placeres korrekt.

Opbevaring af lægemidler

Alle lægemidler skal opbevares i aflåste skabe/rum og under rette temperaturforhold (se nedenfor.

Infusionsvæsker, der ikke indeholder lægemidler, kan opbevares i ulåste skabe udenfor medicinskabet.

 
Medicinskabet – tilsyn og temperaturkontrol

Man bør ved organiseringen af medicinskabet være særligt opmærksom på risikoen for forveksling:

 • • Euforiserende lægemidler opbevares adskilt fra øvrige lægemidler.

Temperatur i medicinrum og medicinkøleskab

Køleskabstemperatur (2-8 ºC) skal overvåges og dokumenteres.

Temperaturen i medicinrum/skabe (maksimalt 25 ºC) skal overvåges og dokumenteres.

 • • Temperaturafvigelsen skal dokumenteres ved at identificere årsag, korrigerende handlinger og konsekvensvurdering for medicinen.

Medicinskabseftersyn

Medicinskabseftersyn skal foretages af Sygehusapoteket med fast interval efter gældende regler.

Lægemiddelprøver

Lægemiddelprøver må ikke anvendes til patienter i den præhospitale virksomhed.

 

Morfikaregnskab - overvågning af euforiserende lægemidler.

Ved mistanke om tyveri og/eller misbrug af disse lægemidler, gives der besked til den præhospitale leder, den daglige leder af akutlægebilen og Medicinservice. Der iværksættes da kontinuerlig overvågning, som indebærer regelmæssig registrering af:

 • • Lageret i det enkelte medicinskab

 • • Forholdet mellem rekvirerede og leverede lægemidler

 • • Udlån til andre enheder – dette skal signeres af begge enheder

 • • Lagerbeholdningen sammenholdes med forbruget til patienter.

 

Lederne definerer hyppigheden af registreringen og foretager løbende vurdering af situationen. Når der har været balance i regnskabet i mindst 14 dage, kan overvågningen ophøre.