Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Servietter, optælling og kontrol

Formål

At undgå at servietter utilsigtet efterlades i patienten i forbindelse med kirurgisk indgreb og derved forebygge komplikationer

Definition af begreber

Servietter

Servietter, der benyttes under kirurgiske indgreb, skal enkeltvis være forsynet med en røntgentråd. De skal være pakket med to identiske kontrolmærker, hvorpå det fremgår, hvor mange servietter pakken indeholder.

Ansvar

Ansvaret for en korrekt serviettælling under operation er placeret hos den person, der er ansvarlig for instrumenteringen.

Hvis operatøren finder behov for afvigelser for gældende regler og rutiner, og har operatøren ikke forud oplyst særlige kontrolforanstaltninger, så har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltninger.

Det er afdelingssygeplejerskens ansvar, at denne instruks bliver implementeret og vedligeholdt.

Beskrivelse

Præoperativt

Assisterende sygeplejerske kontrollerer at de to mærker er identiske. Servietterne adskilles, tælles og kontrolleres enkeltvis. Det ene kontrolmærke gemmes hos den assisterende sygeplejerske. Det andet mærke anbringes på servietstativet af usteril hjælper. Begynd ved 1. krog til venstre på stativet i nederste række.

Denne procedure følges ved efterfølgende udpakninger. Næste mærke hænges op på næste krog

Peroperativt

De brugte servietter lægges på servietbordet, hvorpå der er trukket en plasticpose. Når der er 5 servietter tælles disse af den assisterende sygeplejerske og gulvpersonalet. Posen lukkes og hænges ved det første servietmærke på stativet. Der fortsættes på sammen måde med 5 servietter i hver pose.

Før lukning af operationssåret beder den assisterende sygeplejerske om servietantal, antal poser. Den usterile hjælper tæller servietposer på servietstativet og sammenholder det med antallet af kontrolmærker.

Antallet opgives til assisterende sygeplejerske.

Assisterende sygeplejerske tæller sine kontrolmærker. Sammenholdt med antal servietter på assistancebordene, oplyses til operatøren hvor mange servietter, der skal være på lejet.

Operatøren tæller herefter servietterne på lejet – stemmer antallet, fortsættes operationen. Stemmer antallet ikke, skal der foretages ny optælling, indtil antallet stemmer.

Når operatøren er i gang med lukning af subcutis/huden, tælles servietterne igen som tidligere.

Ved afløsning under operation foretages også optælling som dokumenteres på operationsarket.

Postoperativt

Når operationen er slut, og inden patienten forlader stuen, hænges alle servietter op på stativet og tælles. Kontrolmærkerne skal nu stemme overens med antallet af servietter.

Såfremt der konstateres uoverensstemmelse ved optællingen, skal dette meddeles operatøren, der er ansvarlig for, at det videre fornødne foretages.

Til slut dokumenterer assisterende sygeplejerske for optælling og kontrol af anvendte servietter på dokumentationsarket.

Ansvarsfordeling

Afdelingssygeplejersken har ansvar for at instruksen implementeres og følges.

Den assisterende sygeplejerske har ansvaret for, at de påbudte kontrolforanstaltninger udføres. Såfremt operatøren i forbindelse med en operation finder behov for afvigelser fra gældende regler, og denne ikke forinden har foreskrevet særlige kontrolforanstaltninger, som den assisterende sygeplejerske er instrueret i, har operatøren det fulde ansvar for kontrolforanstaltningerne.

Referencer

PRI, regional retningslinje: Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

Vejledning om Kontrolforanstaltninger ved anvendelse af servietter, tamponer mv. i forbindelse med operationer – Retsinformation, Sundheds- og Ældreministeriet, Vejledning nr. 9091 af 13/03/2013