Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk tilkaldevagt til Ortopædkirurgisk Ambulatorie, Farsø

 

1. Formål 

Formålet med instruksen er at beskrive funktionerne ved den fysioterapeutiske tilkaldevagt til Ortopædkirurgisk Ambulatorie, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital, Farsø med henblik på at

 • • sikre, at alle fysioterapeuter på Aalborg Universitetshospital, med særligt fokus på fysioterapeuter i OE-teamet i Farsø, har kendskab til fremgangsmåden for, indholdet af og rammerne for den fysioterapeutiske tilkaldefunktion

 • • sikre, at de fysioterapeutiske ydelser er præget af ensartethed, kvalitet og sammenhæng

 

2. Beskrivelse

 

2.1. Patientgruppe

Instruksen retter sig imod patienter, som har fået foretaget en forundersøgelse eller kontrol ved læge eller sygeplejerske i Ortopædkirurgisk Ambulatorie på Aalborg Universitetshospital, Farsø på baggrund af skulder- eller albueproblematik og som har brug for en fysioterapeutisk vurdering og evt. intervention.

 

2.2 Overordnet fremgangsmåde

Sygeplejerske eller læge i Ortopædkirurgisk Ambulatorie ringer til vagthavende fysioterapeut på intern telefon (53485). Der informeres om, hvilken patient det drejer sig om, henvisningsårsag samt hvilken fysioterapeutisk intervention der ønskes. Lægen sender intern skriftlig henvisning i Clinical Suite med korte, specifikke detaljer om patientens diagnose, evt. regime samt plan.

 

Fysioterapeuten læser henvisningen, registrerer samt printer den ud. Fysioterapeuten lytter til lægens diktat i Mirsk, orienterer sig i patientjournalen og indhenter yderligere relevante oplysninger.

Fysioterapeuten undersøger patienten med udgangspunkt i lægehenvisningen og instruerer i regime samt relevante konkrete øvelser. Fysioterapeuten vurderer, med mindre det lægefagligt er specifikt angivet, om patienten skal have en enkelt instruktion eller henvises til almen eller specialiseret genoptræning. Fysioterapeuten udfærdiger og afsender genoptræningsplan ved behov.

 

I enkelte tilfælde når vagthavende fysioterapeut ikke at tilse patienten i arbejdstiden. Patienten ringes således op dagen efter og instrueres telefonisk. Såfremt fysioterapeuten og/eller patienten finder det nødvendigt, kan det aftales, at patienten kommer ind på sygehuset til undersøgelse samt instruktion.

 

2.3 Før patientkontakt

2.3.1 Specielle journaloplysninger og oplysninger fra tværfaglige samarbejdspartnere

Fysioterapeuten indhenter oplysninger om:

 • • Lægenotat fra MIRSK afspilles

 • • Evt. operationsbeskrivelse inkl. plan

 • • Lægen plan, herunder specielle forholdsregler, regimer, såsom belastningsrestriktioner

 • • Diagnose (r) og eventuelle komorbiditeter

 • • Skadesforløb og årsag

 • • Patientens nuværende samt tidligere funktionsniveau.

 • • Jobsituation, fritidsaktiviteter samt sociale forhold

 

2.4 Fysio- eller ergoterapeutisk undersøgelse

2.4.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske undersøgelse er at vurdere patientens helbredstilstand med udgangspunkt i den aktuelle problematik beskrevet i lægens henvisning. Fysioterapeuten afklarer desuden patientens ressourcer og motivation for genoptræning.

 

2.4.2 Indhold

Til denne patientgruppe er indholdet i den fysioterapeutiske undersøgelse som følger:

 

Anamnese

 • • Tilstedeværelse af smerter, evt. beskrivelse samt evt. smertestillende medicin

 • • Tidligere funktions- og aktivitetsniveau

 • • Bi-diagnoser

 • • Patientens jobsituation, fritidsinteresser, sociale forhold

 • • Patientens forventninger til og mål med behandlingen

 • • Vurdering af patientens ressourcer, motivation og samarbejdsevner

 • • Evt. postoperative tilstand

 • • Evt. tidligere genoptræningsforløb (Erfaring samt effekt af behandling af skulder- og albue)

 

Inspektion

 • • Patientens vegetative reaktioner, hudens farve, svedsekretion, kvalme og svimmelhed

 • • Patientens holdning

 • • Evt. hævelse og hæmatom

 • • Muskelatrofi og hypertrofi i området

 

Funktionsundersøgelse og Ledbevægelighed

 • • Patientens aktuelle samt tidligere funktionsniveau ift. den aktuelle problematik

 • • Aktive range of motion (AROM) og passive range om motion (PROM) i afficerede led

 • • Smerter under bevægelse

 • • Rytme under bevægelse

 • • Muskelstyrketest skulder og albue

 

I forbindelse med undersøgelsen vurderes patientens motivation og ressourcer.

Specifikke tests

Fysioterapeuten har særligt fokus på følgende, hvis relevant for aktuelle problematik:

 • • Specifikke skulder- og albuetest

 • • Sensibilitet

 

Ved smerteproblematik undersøges årsagssammenhæng samt det forsøges lokaliseret hvilke(n) struktur(er) smerterne udløses fra.

 

2.4.3 Konklusion

Fysioterapeuten konkluderer på undersøgelsen og på baggrund heraf tilrettelægges den individuelle fysioterapeutiske intervention i samarbejde med patienten.

 

2.5 Fysio- eller ergoterapeutisk behandling

2.5.1 Formål

Formålet med den fysioterapeutiske intervention er at sikre hurtig opstart af genoptræningsforløbet, samt at sikre god kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet.

 

2.5.2 Indhold

Fysioterapeuten instruerer patienten i relevante øvelser og udleverer pjece/øvelsesprogram. Fysioterapeuten tager i samarbejde med patienten og ud fra lægens ordination stilling til genoptræningsforløb og udarbejder eventuelt genoptræningsplan.

Patienten vejledes i forhold til hverdagsliv, arbejdsliv og eventuel fritidsaktivitet – herunder træningsmodulering og efterfølgende progression af aktiviteter. Ligeledes vejledes patienten i forhold til øvrige eksterne faktorer for skadens udvikling samt vejledning i tiltag med henblik på forebyggelse af recidiv af skader.

 

2.6 Relevant tværfagligt samarbejde

Med patienten i centrum samarbejder fysioterapeuten tæt med læge og sygeplejerske om behandlingsplan for patienten.