Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overflytning af nyfødte børn til Neonatal afdeling

 

Indholdsfortegnelse

Formål

Definition af begreber

Beskrivelse

Referencer

Øverst på formularen

 

 

Formål

Instruks vedrørende overflytning af nyfødte børn fra fødegangen på Aalborg Universitetshospital, Thisted til Neonatalafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Aalborg.

 

 

Definition af begreber

 

 

Beskrivelse

Børn, der fødes i Thisted, flyttes til neonatal afdeling, Ålborg sygehus, hvis de i forbindelse med fødslen straks vurderes som havende behov for speciel observation eller behandling, eller hvis de senere frembyder tegn på sygdom eller tilstande, der ikke kan observeres og eller behandles på afdelingen i Thisted.

Før overflytning konfereres med neonatal for- eller bagvagt. Deres kode oplyses af omstillingen på lokal 60000.  

 

Mulige indikationer:

 

Svær hypoksi (Lav Apgarscore, NS-pH under 7,0). Disse børn får trods initial behandling ofte senere komplikationer (hypoglykæmi, respirationsproblemer, kramper osv). Der kan være behov for kølebehandling.

Apgar-score værdierne er gode til at vurdere den helt aktuelle situation, men ingen oplysninger om det senere forløb.

Påvirket respiration. Knirken, indtrækninger, tachypnø > 70/min, cyanose eller besværet respiration i øvrigt.

 

Anfaldsfænomener

 

Infektion. Mistanke eller manifest (febrilia, leucocytose, CRP).

 

Anæmi. Blødning, uafklaret.

 

Lav fødselsvægt (regel < 2000 g).

 

Hypoglykæmi (BS < 1,7 mmol/l ).

 

Betydende kongenitte misdannelser

 

lkterus Tidlig indsættende og eller ukontrollerbar.

 

 

GENERELT

Sygt barn

• Hør efter hvad forældrene og plejen siger - gode observatører!

• Diagnoseforslag - overflytning eller ej, stedlige undersøgelses - diagnose - og observationsmuligheder.

• Kontakt neonatal bagvagt.

• Iværksæt de ønskede tiltag.

• Ved beslutning om overflytning klassificeres overflytningsproceduren i henholdsvis A - B - C.

• Forældrene holdes løbende orienteret efter situationens art.

• Undgå uro, det forplanter sig umiddelbart til forældrene.

• Inden overflytning bringes barnet i optimal stand.

• En overflytning tager tid fra det besluttes - til barnet atter er i betryggende hænder.

 

 

KLASSIFIKATION AF OVERFLYTNINGSPROCEDUREN:

Når et barn bliver eller er sygt, må situationen søges klassificeret i gruppe A - B - C.

 

 

 

A OVERFLYTNING

A børn. Børn med alvorlig sygdom og eller svigt at ét eller flere vitale organsystemer og her vanligvis altid medinddragende respirationen.

Alle børn med umiddelbart truende og eller manifeste respirationsproblemer.

 

 • • Den stedlige behandling og ansvaret ligger i anæstesiologisk regi.

 • • Overflytningsproceduren varetages af anæstesiologisk afdeling.

 • • Anæstesiologisk vagthavende dokumenterer behandling før overflytning (kan ske efter barnet er sendt afsted)

 • • Gynækologisk for- eller bagvagt bidrager med supplerende oplysninger til anæstesien, ordinerer AB og sikrer at dette gives samt sørger for moderens overflytning til barselsafdeling.

 • • Føde/barselsgangens personale deltager i orienteringen af forældrene.

 • • Ved meget akutte situationer, hvor anæstesilægen er optaget af behandling kan det være hensigtsmæssigt at den gynækologiske læge initialt ringer neonatal bagvagt op og briefer denne om baggrundsfaktorerne. Når den akutte behandling skal vejledes telefonisk bør anæstesilægen frigøres og konferere direkte med neonatologen.

 • • Neonatologen varsler umiddelbart BABY-ambulancen som oftest starter fra Ålborg.

 

B OVERFLYTNING

B børn. Børn med udviklende tegn på mulig alvorlig sygdom/svigt af vitalt organsystem, men i stabil fase. Disse børn kræver en ordentlig og sufficient observation med mulighed for påbegyndelse af behandling allerede under transporten og eller fortsættelse af en allerede iværksat behandling.

 

 • • Den stedlige anæstesi er ikke direkte involveret i forløbet, kan dog ofte tilkaldes mhp anlæggelse af i.v. adgang osv.

 • • Afd. D har ansvaret for barnet til transporten påbegyndes.

 • • Når det er besluttet at barnet skal flyttes kontakter vagthavende gynækolog neonatal bagvagt.

 • • Den gynækologiske vagthavende dokumenterer observationer og behandling

 • • Fra Ålborg udsendes BABY-ambulancen.

 • • Moderen flyttes til barselsafdeling -ASN.

 

C OVERFLYTNING

C børn. Børn uden truende organsvigt, men dog med behov for pædiatrisk speciallæge hjælp, kan flyttes næste dag, men oftest - også under hensyn til forældrene - vil flytningen ske mest hensigtsmæssigt, når beslutningen om overflytningen er taget.

 

 • • Overflytningen kan ske som under B, men også lokalt kan vi sikre en optimal overflytning med ledsager.

 • • Moderen flyttes til barselsafdeling -ASN.

.

 

TILTAG

 

1: Kuvøse

Afdelingens kuvøse står tændt på fødegangen.

• Barnevægt > 2000 g - 36 grader

• Barnevægt 2000-1000 g - 37 grader

Barnevægt < 1000 g - 38 grader

 

 

2: Kontakt til pædiatrisk afdeling

Tlf. 60000, bed om neonatal vagthavende.

 Følgende oplysninger skal opgives:

• Patientdata og fødselstidspunkt

• Moderens navn og CPR-nummer

• Problemstilling

• Anamnesen

• Fødselsforløb

• Apgar-score

• Gestations alder

• Vægt, længde

• Observationer: temp., resp. frekvens, puls

• Objektive fund

• Laboratorieværdier

• Evt. rtg. us.

• 02 - ventilation

 

Spørge om tiltag.

• l.V. adgang?

• Medicin - dosis?

• Få fastlagt forhold omkring transporten

 

 

3: Kontakt til anæstesi afdeling

 

 

4: Forældrene

• Forældrene holdes løbende orienteret om den totale situation.

• Orientering til forældrene må være åben og ærlig. Gives med ro og overblik, men undgå en alt for optimistisk holdning såfremt der ikke er grund til det. Forældrene bør se og røre barnet inden transporten.

• Evt. foto af barnet.

 

5: Inden transport sikres

• Frie luftveje og sufficient respiration.

• Evt. rtg. af thorax.

• At barnet er bragt ud af en evt. shock-tilstand.

• At barnet ikke er anæmisk.

• At blodsukkerværdien er mindst 1 ,7 mmol/l.

• Tom ventrikel.

• At barnet holdes varmt - mål rectaltemp - undgå perifere afkøling, med mindre andet angives af neonatolog.

• I.V. adgang.

 

Flere af disse tiltag varetages af anæstesiafdelingen, når det er dem der skal flytte barnet, men fødegangens personale skal være med til at være opmærksom på forholdene.

Når vi selv skal flytte, sikres situationen efter forholdene.

 

Transport

A børn - transporter: Anæstesiafdelingen varetager alt omkring barnet.

Afd. D varetager overflytningen af moderen til barselsafdeling.

 

B børn - transporter: Afd. D retter henvendelse til neonatal bagvagt i Ålborg. Lægehold fra Ålborg afhenter, de har ansvaret under transporter.

 

C børn - transporter: Afd. D har hele ansvaret til barnet er afleveret.

 

 

Insufficient respiration med dårlig ventilation

• Sugning

• O2 tilskud på maske eller nasalkateter

• CPAP, evt. intubation

• Manuel ventilation

• Baby respirator

 

 

Hypotermi

Nyfødte afkøles ekstremt hurtigt.

• Undgå afkøling.

• Pakkes ind. Opvarmede klæder. Dyne. Folie.

• Hold øje med kuvøsetemperaturen.

• Pas på hovedet det afgiver store mangler varme.

• Selv i dobbeltvægget kuvøse afgives varme til omgivelserne.

• Varmelampe.

• Undgå at barnet er i træk eller op ad kolde vægge

• Mål barnets rektal temperatur - det er den der er afgørende.

• Gentag målingerne.

• Gør alt for at holde den perifere temperatur oppe så man undgår for stor en temperatur gradient mellem central og perifer temperatur.

 

 

Anlæggelse af I.V. adgang

Anlægges ved anæstesilægen

• Navlevenen

• Kranievene

• Hånd-albue

• Venefremlægning

• Evt. intratibial ossøs adgang

 

 

Shocktilstand

Behandles i samarbejde mellem anæstesi afdelingen og neonatal vagten.

 

 

Hypoglykæmi

Behandles med IV glukose i samarbejde med anæstesi afdeling og neonatal vagten.

 

 

Kramper

Behandles umiddelbart efter ordination af neonatal vagten.

Oftest med rektal Diazepam eller I.V. Fenemal.

 

 

Bemærk

Syge intrauterine barn, børn med skønnet/UL vurderet vægt <2000 g og/eller før fulde 34 uger bør flyttes intrauterint, hvis muligt af hensyn til moderens og fosterets tilstand. Konferer evt. med obstetrisk bagvagt Ålborg.

Før fulde 34 uger bør gives Diprospan, 2 ml á 5 + 2 mg/ml = 14 mg x 2 med 24 timers mellemrum såfremt fødslen skønnes nær forestående, eller der er frygt herfor.

 

Specielle tilstande

Overflytning af børn med medfødte misdannelser aftales med neonatal vagten, Ålborg sygehus.

 

Primær sektor

Der sendes e-brev til sundhedsplejersken om at familien er overflyttet til Neonatalafdelingen.

 

 

 

Referencer

2.17.4 Information ved overflytning mellem enheder og institutioner (4/4)

 

Gældende for :
Gynækologi-Obstetrik Thisted

Udgivet af :
Region Nordjylland:Aalborg Universitetshospital:Klinik Anæstesi, Børn, Kredsløb og Kvinder:Gynækologi-Obstetrik Thisted

 • •