Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perioperativt regime ved større central karkirurgi

Beskrivelse1

Præoperativt1

Præmedicin1

Peroperativt1

Anæstesiinduktion2

Anæstesivedligeholdelse2

Relaksation2

Antibiotikaprofylakse2

Kvalmeprofylakse2

Postoperativt2

Kvalme/opkastning (første tilfælde)2

Smertebehandling2

Ved smertegennembrud2

Ved bivirkninger2

Tromboseprofylakse2

Øvrigt3

Væskebehandling3

Præoperativt3

Postoperativt – første døgn3

Væskebehandling3

Postoperativt følgende døgn3

Væskebehandling3

Litteraturliste4

Central karkirurgi omfatter elektiv aortabifemoral operation med indikationen iskæmi i underekstremiteter og elektiv operation af abdominalt aortaaneurysme.

Beskrivelse

Præoperativt

Journaloptagelse og præoperativ undersøgelse jævnfør Karkirurgisk Afdeling V’s vanlige regime.

Faste efter afdelingens vanlige regler: præoperative fasterutiner

Præmedicin

Sederende præmedicin tilbydes vanligvis ikke.

Ved nervøsitet: Tabl. Dormicum® 3,75 mg – 7,50 mg p.o. (husk ilttilskud)

Vanlig medicin, undtagen ASA, NSAID, diuretika, calciumantagonist, ACE-inhibitorer og aldosteronreceptorantagonister, gives.

Den ordinerede medicin specificeres på præskemaet og herefter kan “medicinafstemning” afkrydses.

Tabl. Paracetamol Retard 2 g tilbydes alle patienter uden særskilt påtegning ved tilsyn.

Fastefeltet afkrydses ved det præoperative tilsyn.

Peroperativt

Ved ankomsten til OP sikres identitet, operation og nødvendige utensilier ifølge ”sikker kirurgi – hvor der er anæstesi til stede”.

Ved angst gives inj. Midazolam 1-2 mg i.v. eller inj. Propofol 10-20 mg i.v.

Monitorering ekg-5, perifer saturation (SpO2), invasivt arterielt blodtryk via arteria radialis jævnfør instruks vedrørende ”Arteriekateter til voksen patient” og TOF.

Efter induktion anlægges CVK-3 i vena jugularis interna dextra, evt. UL-vejledt.

Epiduralkateter anlægges i Th8/Th9, Th9/Th10 eller Th10/Th11 ved planlagt tværsnit, og testes som vanligt med Lidokain 2 % med Adrenalin 3 ml. Ved planlagt længdesnit kan man gå et niveau ned. Inititaldosis: Lidokain 2 % med Adrenalin op til 5-7 ml inkl. testdosis.

Vedligeholdesesdosis: Epiduralinfusion på sprøjtepumpe, 4-6 ml/time. Bupivacain 1/8 %/Sufentanil 1 µg/ml (19,6 ml Bupivacain (2,5 mg/ml) + 19,6 ml Isotonisk NaCl + 0,8 ml Sufenta (50 µg/ml)).

Anæstesiinduktion

Propofol og Remifentanil ELLER Propofol-Fentanyl og/eller Alfentanil.

Anæstesivedligeholdelse

Remifentanil 5,0-12,5 µg/kg/time (sv.t. 0,1-0,25 ml/kg/time af Remifentanil blanding 50 µg/ml) og Sevofluran, evt. Fentanyl og Sevofluran. Dette er inder forudsætning af velfungerende epidural dækning.

Relaksation

Rocuronium efter behov under TOF-monitorering.

Antibiotikaprofylakse

Der gives antibiotika jævnfør Antibiotikum-profylakse til karkirurgiske patienter.

Kvalmeprofylakse

Alle skal peroperativt have tømt ventriklen (med sugekateter eller lignende). Husk at få det gjort, INDEN de store spekler er placerede i abdomen.

Ingen skal rutinemæssigt have ventrikelsonde.

Postoperativt

Kvalme/opkastning (første tilfælde)

Ondansetron 4 mg i.v. p.n. (maks. 24 mg/døgn).

Dehydrobenzoperidol® (DHB) 0,25 mg i.v.

Kvalme/opkastning (recidiv)

Ondansetron 14 mg p.n. i.v.

Dexamethason 4 mg i.v.

Metoklopramid (Primperan®) 10 mg iv. kan forsøges.

Smertebehandling

Tabl. Paracetamol 1 g x 4.

NSAID gives kun efter ordination.

Epidural Bupivacain 1/8 %/Sufentanil 1 µg/ml (19,6 ml Buoivacain (2,5 mg/ml) + 19,6 ml Isotonisk NaCl + 0,8 ml Sufenta (50 µg/ml)), 2-5 ml/time.

Ved smertegennembrud

EDK-Bupivacain 1/8 %/Sufentanil 1 µg/ml 2 ml p.n. (sprøjtepumpe)

eller PCA 2 ml p.n. med 30 min. lock-out.

Udbredelse/dækning af epidural testes af anæstesilæge eller opvågningssygeplejerske ved utilstrækkelig smertedækning.

Ved bivirkninger

Reduktion af dosis, evt. en flere-timers pause.

Tromboseprofylakse

Efter Karkirurgisk Afdelings instruks.

Mobilisation til sengekant/stol om aftenen på OP-dagen.

Øvrigt

Ilt 2 l/min. om natten, og ved liggende ophold i sengen i de første tre døgn.

Iltbehandling i Opvågningen følger Opvågningens retningslinjer med mindre andet er ordineret på anæstesiskemaet.

Tilbud om to saftbaserede proteindrikke på OP-dagen.

Eleveret hovedgærde i så lang tid som muligt, minimum to timer.

Husk skriftlige ordinationer på opvågningsskema.

Væskebehandling

Der ønskes en relativt restriktiv væsketerapi:

Præoperativt

Klare væsker peroralt frem til to timer før OP, såfremt der ikke er kontraindikationer herfor. Diabetikere får GIK-drop.

Peroperativt

Det basale væskebehov under anæstesi og kirurgi dækkes af balanceret krystalloid f.eks. Ringeracetat, evt. 0,9 % NaCl 2-3 ml/kg/time.

Herudover administreres væske ved tegn til hypovolæmi og blødning.

Ved mistanke om hypovolæmi gives bolus 250-500 ml krystalloid.

Herefter anvendes Efedrin (evt. Metaoxedrin) i refrakte doser eller Noradrenailn som infusion. Herudover evt. dosisreduktion af epidurale midler og revurdering af anæstesidybde.

Erstatning af blodtab:

Mindre blødning erstattes af opvarmet balanceret krystalloid 2-3 gange blodtabet. Efter 2000-3000 ml balanceret væske vurderes om man skal fortsætte med balanceret krystalloid eller supplere med blodkomponenter i henhold til ”National Klinisk Retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter” fra Sundhedsstyrelsen og ”Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter” fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi.

Ved brug af perioperativ Cell Saver, bruges Cell Saver erythrocytkoncentrat. Husk ved anvendelse af Cell Saver erythrocytkoncentrat, at dette er uden plasmakomponenter.

Timediureser >½ ml/kg.

Den samlede peroperative balance bør ved lille blodtab højst være + 1000 ml.

Postoperativt – første døgn

Væskebehandling

Baseres på peroral indtagelse suppleret med i.v.

Såfremt patienten kan indtage væske og føde, gives blot 1 l Ringer-Acetat.

Kan patienten ikke indtage per os, suppleres med KCl-glukose eller Glukose isotonisk efter følgende tabel:

 

<70 kg

70 – 90 kg

>90 kg

1,0 liter

1,5 liter

2,0 liter

Herudover:

BT-fald behandles primært med væskeindgift på 250 ml, herefter anvendes Efedrin (eventuelt Metaoxedrin) i refrakte doser eller Noradrenalin som infusion. Herudover evt. dosisreduktion af epidurale midler.

Timedureser: > ½ ml/kg, efter ordination større.

BEMÆRK: Den samlede balance næste morgen (inkl. OP) bør ved lille blodtab højst være + 2000 ml.

Postoperativt følgende døgn

Væskebehandling

Er udelukkende peroral.

Er patienten ikke i stand hertil kan sondeernæring startes efter ordination.

Litteraturliste

1.Vejledning i perioperativ væskebehandling, Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin, Anæstesiudvalget 2014, http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2014/12/Rekommandation-for-perioperativ-væske-v-211214_TIC_JAaKP.pdf

2. VEJLEDNING OM TRANFUSIONSMEDICINSK BEHANDLING OG MONITORERING AF BLØDENDE PATIENTER BEHANDLINGSVEJLEDNING VERSION 3.0 (ENDELIG), FEBRUAR 2019. https://dski.dk/wp-content/uploads/2019/03/dski-vejledning-bloedning-2018-behandlingsvejledning-version3-0-januar2019-final.pdf

3. Vejledning i forebyggelse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin Anæstesiudvalget 2016 http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2018/04/PONV-2016.pdf

4. European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery Aneurysms, Anders Wanhainen et al., Eur J Vasc Endovasc Surg (2019) 57, 8e93