Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsplaner i Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Formål

Formålet med retningslinjen er at fungere som retningsgivende dokument for de instrukser vedrørende behandlingsplaner, arbejdsgange og opgavefordeling, som skal foreligge i Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling.

Endvidere at sikre:

 • • Vurdering og behandling af patienter, så hurtigt som deres tilstand kræver det

 • • Hurtig udarbejdelse af en fremadrettet, tværfaglig plan i forbindelse med indlæggelse og ambulante besøg (Psykiatrien)

 • • Et effektivt og koordineret patientforløb

 • • Inddragelse af patienten om muligt

 • • Inddragelse af nærmeste pårørende og relevante samarbejdsparter uden for institutionen, hvor patienten tillader det

Problemstilling

Patienter, som modtages i Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, skal så hurtigt som deres tilstand kræver det, udredes med henblik på at få lagt en plan for det videre udrednings-, behandlings- og plejeforløb. Planen skal foreligge indenfor relevante tidsrammer, dog senest 24 timer efter modtagelsen.

Målgruppe

Læger og sygeplejepersonale, der udreder, behandler og plejer patienter i Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Definition af begreber

Behandlingsplan: Tværfagligt samarbejdsredskab til brug for aftaler mellem patient og det sundhedsfaglige personale i behandlingsenheden om den påtænkte behandling. Behandlingsplanen er en del af grundlaget for informeret samtykke til behandlingen.

Behandlingsplanen skal danne grundlag for det undersøgelses-, behandlings- og plejeprogram, der tilbydes i Afdelingen, og skal løbende revideres, hvis dette bliver aktuelt. Behandlingsplaner er samlebegreb for udrednings- behandlings- og plejeplaner. Behandlingsplanen er en del af patientjournalen.

Behandlingsplan i relation til Den Danske Kvalitetsmodel indeholder både den lægefaglige behandlingsplan og plejeplanen, og går således et skridt videre end de krav der ligger i ”Bekendtgørelse om lægers, tandlægers, kiropraktorers, jordemødres, kliniske diætisters, kliniske tandteknikeres, tandplejeres, optikeres og kontaktlinseoptikeres patientjournaler”.

 

Patient: Defineres som en person med en somatisk eller psykiatrisk lidelse, som kommer i kontakt med sygehusvæsenet uafhængig af kontaktmåde (ambulante, akutte, elektive samt patienter med specielt aftalte forløb).

 

Beskrivelse

Efter modtagelsen af en akut patient gennemføres snarest muligt en indledende vurdering, hvor problemstillinger beskrives og indledende behandling iværksættes. Journal skrives af forvagten og bagvagten beskriver og indleder nødvendig behandling. I tvivlstilfælde konfereres med bag-bagvagt.

 

Ved indlæggelse af elektive patienter udarbejdes en behandlingsplan i overensstemmelse med de eventuelle konferencebeslutninger der er taget ved forudgående konferencer med samarbejdende afdelinger eller ved tidligere ambulante besøg, med mindre der findes indikation for at ændre disse. Tidspunktet for udarbejdelsen af behandlingsplanen noteres i journalen med klokkeslæt. Udarbejdelsen af behandlingsplanen er et lægefagligt ansvar. Behandlingsplanen skal udarbejdes senest 24 timer efter modtagelsen af patienten og som hovedregel i løbet af 6-8 timer efter indlæggelsen afhængig af situationen

 

Ambulante patienter skal have lagt en udrednings- og foreløbig behandlingsplan ved 1. besøg og senest når diagnosen foreligger.

 

Behandlingsplaner skal minimum indeholde:

 

 • • Relevante problemstillinger

 • • Arbejdsdiagnose

 • • Planlagte undersøgelser og behov for observation

 • • Eventuelle lægemiddelordinationer

 • • Iværksat behandling, pleje og rehabilitering

 • • Behandlingsmål

 • • Vurdering af genoptræningsbehov/rehabiliteringsbehov (herunder evt. viderehenvisninger til andre faggrupper f.eks. fysioterapi)

 • • Tildeling af sundhedsfaglig kontaktperson

 • • Forebyggelse (KRAM, ernæringsscreening og decubitusscreening) 

KRAM

Ernæringsscreening

 • • Planlægning af udskrivelse

 

Behandlingsplanen udarbejdes i samarbejde med patient og/eller pårørende, hvis patienten tillader det, og hvor det fysisk og psykisk er muligt. Patienten giver om muligt sit samtykke til behandlingsplanen. Samtykke til behandlingsplan noteres i journalen.

Revurdering af behandlingsplanen sker kontinuerligt ved:

 

 • • Afvigende undersøgelsesresultater

 • • Betydelige ændringer i patientens tilstand

 • • Ændring i patientens diagnose(r)

 

I Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling skal der foreligge instrukser for behandlingsplaner vedrørende alle større specifikke patientgrupper:

Pakkeforløb - kræftområdet

Pakkeforløb - hjerteområdet

 

Der foreligger en handleplan for de situationer, hvor der identificeres et behov for en ny instruks, hvad angår anvendelse af kliniske retningslinjer:
Anvendelse af kliniske retningslinjer i Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling

 

På baggrund af kvalitetsovervågning prioriterer afdelingsledelsen iværksættelse af konkrete tiltag med henblik på at opnå kvalitetsforbedringer.