Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Videregivelse af ergo- og fysioterapeutisk information ved overflytning mellem enheder, institutioner og afdelinger

 

Formål

Formålet med instruksen er at

 • • patienten ved overflytning oplever sammenhæng og kontinuitet i det ergo- og fysioterapeutiske behandlingsforløb

 • • sikre, at relevant og dækkende ergo- og fysioterapeutiske information videregives, når en patient overflyttes

 • • øge patientsikkerheden og sikre kvalitet i det samlede ergo- og fysioterapeutiske behandlingsforløb

 • • sikre en effektiv anvendelse af ergo- og fysioterapeutressourcer.

 

Beskrivelse

Erfaringsmæssigt udgør overflytning mellem specialer risiko for patienters sikkerhed, hvis overførslen af information vedrørende patienten ikke sikres tilstrækkeligt. Det er derfor vigtigt, at al relevant lægefaglig information, herunder ordination af fysio- og ergoterapi, videregives ved overflytning af en patient.
Ved overflytning skal det derfor fremgå af journalen, hvorfor patienten er overflyttet samt patientens status ved overflytningen.

Den afgivende terapeut skal sikre videregivelse af information om fortsat fysio- og/eller ergoterapi til den/de modtagende fysio- og ergoterapeut(er) (se senere).

I nedenstående illustration ses handlingerne ved overflytning afhængig af, hvor patienten overflyttes til, og hvor langt et behandlingsforløb patienten har haft.

 

Billede 1

Billede 3

1. Overflytning mellem afdelinger på Aalborg Universitetshospital

Hvis patienten overflyttes til afdeling, hvor behandlingen varetages af et andet team, følges nedenstående.

 

1.1. Indhold i overflytningsmail

 

1.1.1 Ved patienter som har opstartet fysio- eller ergoterapi

Nedenstående følges som udgangspunkt ved overflytning af patienter mellem afdelinger på Aalborg Universitetshospital med mindre der er særskilte aftaler mellem teams, som sikrer, at patienten opstartes i relevant fysio- og/eller ergoterapi af modtagende team.

Ved overflytningen sender den afgivende terapeut en overflytningsmail til det modtagende teams postkasse ud fra nedenstående disposition (eksempler i bilag 1):

 1. 1. Patientens navn og cpr.nr.

 1. 2. Diagnose

 1. 3. Overflyttet fra xx afdeling til xx afdeling

 1. 4. Hvad lyder henvisningen på/hvilken behandling gives (helt kort)

 1. 5. Hvordan skal patienten prioriteres: skal patienten ses samme dag, eller kan han/hun vente til næste dag eller eventuelt senere

 1. 6. Hvis det drejer sig om CPAP-behandling: hvis muligt

- antal gange patienten har fået CPAP inden overflytningen

- modstand og flow

 1. 7. Hvis relevant: særlige forholdsregler; f.eks. regimer/øvelser (program medgives patienten), kontraindikationer, sondeernæring

 1. 8. Hvis relevant: antal personer der er nødvendigt til at forflytte og/eller træne patienten

 

Modtagende team har ansvar for at informere det nye kliniske speciale/tværfaglige samarbejdspartnere om fortsat fysio- og/eller ergoterapi.

Det dokumenteres i patientens journal, at der er lavet overflytningsmail til modtagende team, hvis overflytningen afviger fra den allerede beskrevne handleplan. Hvis der f.eks. i de tidligere notater er beskrevet planlagt overflytning til en anden afdeling, og denne følges, noteres der ikke yderligere i patientens journal ved overflytning.

 

1.1.2 Ved patienter som IKKE har opstartet fysio- eller ergoterapi (men som er henvist)

Hvis man IKKE har set patienten endnu, skrives de oplysninger, man er i besiddelse af – dog som minimum pkt. 1-4 og gerne 5 (Ingen ny henvisning) med mindre det af journalen fremgår tydeligt, at relevant behandling er opstartet af modtagende team. Det dokumenteres i patientens journal, at patienten er overført, og at der er sendt overflytningsmail til modtagende team, når relevant.

Modtagende team har ansvar for at informere det nye kliniske speciale/tværfaglige samarbejdspartnere om fortsat fysio- og/eller ergoterapi.

 

2. Indhold i sammenfattende notat ved over 25 kontakter

Hvis der er tale om et længerevarende forløb (over 25 kontakter), udarbejder den afgivende terapeut et sammenfattende notat til den elektroniske patientjournal ud fra nedenstående disposition:
 

 1. 1. Kort beskrivelse af årsagen til patientens overflytning med særlig fokus på det, der er relevant for det ergo- eller fysioterapeutiske behandlingsforløb.

 1. 2. Opdateret behandlingsstatus med patientens diagnose, en beskrivelse af det hidtidige og planlagte ergo- eller fysioterapeutiske behandlingsforløb samt patientens mål for ergoterapi- eller fysioterapibehandlingen.

 1. 3. Orientering og aftaler med patient eller pårørende

 

2.1 Overflytning til eksternt sygehus, behandlingscenter mv.

Hvis modtagende enhed ikke har adgang til den elektroniske patientjournal, sikrer den afgivende terapeut, at relevant journalmateriale medsendes. Dette kan være i form af sammenfattende notat, print af eksisterende journalnotater eller lignende. Dette kan gøres i samarbejde med sekretær på sengeafdelingen/ambulatorium eller sekretær i Fysio- og Ergoterapiafdelingen.