Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Videregivelse af ergo- og fysioterapeutisk information ved overflytning mellem enheder og institutioner

 

Formål

Formålet med instruksen er at

 • • patienten ved overflytning oplever sammenhæng og kontinuitet i det ergo- og fysioterapeutiske behandlingsforløb

 • • sikre, at relevant og dækkende ergo- og fysioterapeutiske information videregives, når en patient overflyttes

 • • øge patientsikkerheden og sikre kvalitet i det samlede ergo- og fysioterapeutiske behandlingsforløb

 • • sikre en effektiv anvendelse af ergo- og fysioterapeutressourcer

 

Definition af begreber

Institution: En fællesbetegnelse for sygehuse, hospitaler, psykiatriske institutioner med en fælles topledelse med driftsansvar (1)

 

Enhed: Fællesbetegnelse for dele af en institution, herunder afdeling, afsnit, klinik, center mv. (1)

 

Behandling: Undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (1)

 

Overflytning: Overflytninger kan være mellem afsnit, afdelinger og sygehuse/sektorer (1)

 

Ergo- og fysioterapeutisk videregivelsesnotat: Notat skrevet ud fra en besluttet disposition, som den videregivende ergo- eller fysioterapeut har ansvar for at udarbejde og videregive, når en patient i et ergo- eller fysioterapibehandlingsforløb, der forventes at skulle fortsætte, overflyttes

 

Beskrivelse

 

Procedure for det ergo- og fysioterapeutiske videregivelsesnotat

Når en patient, der er i et ergo-/fysioterapeutisk behandlingsforløb, overflyttes, og det er forventeligt, at patienten skal fortsætte i et ergo-/fysioterapeutisk behandlingsforløb, har den videregivende ergo- eller fysioterapeut ansvar for snarest muligt at udarbejde og videregive et notat. Videregivelsesnotatet skrives ud fra nedenstående disposition. Til de patienter, hvor det er usikkert, om patienten skal fortsætte den ergo-/fysioterapeutiske behandling, skriver terapeuten et slutnotat til patientjournalen.

Den videregivende ergo- eller fysioterapeut skriver notatet i Clinical Suite.

Ved overflytning til enheder eller institution der ikke har adgang til AS400, mailer lægesekretær videregivelsesnotatet til rette enhed eller institution.

De ergo- og fysioterapeuter, der dokumenterer i Clinical Suite, vurderer selv, om der er behov for et videregivelsesnotat, idet alle ergo- og fysioterapeutiske data allerede findes i journalen. Her vil det typisk være hjælpsomt med et videregivelsesnotat efter et længerevarende ergo-/fysioterapeutisk behandlingsforløb, der skal fortsætte i en anden enhed eller institution.

Ved intern overflytning mellem specialer på Aalborg Universitetshospital kan videregivelsesnotatet også bestå af en kopi af patientens behandlingskort, som videregives til det team, der overtager ansvaret for patientens videre behandling.

 

Disposition for det ergo- og fysioterapeutiske videregivelsesnotat

Videregivelsesnotatet udarbejdes med fokus på ergo- og/eller fysioterapi

 1. 1. Årsag til overflytningen

Ergo- og/eller fysioterapeuten beskriver kort årsagen til patientens overflytning med særlig fokus på det, der er relevant for det ergo- eller fysioterapeutiske behandlingsforløb.

 1. 2. Opdateret behandlingsstatus

Den opdaterede behandlingsstatus indeholder patientens diagnose, en beskrivelse af det hidtidige og planlagte ergo- eller fysioterapeutiske behandlingsforløb samt patientens mål for ergoterapi- eller fysioterapibehandlingen.

 1. 3. Orientering og aftaler med patient eller pårørende

I forbindelse med orientering eller særlige aftaler med patient eller pårørende dokumenteres disse i videregivelsesnotatet.

 1. 4. Hvis det er muligt at få patientens samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger skal det dokumenteres. Patientens samtykke vil oftest være mundtligt i forbindelse med ergo- og fysioterapi.

 

Patienter der overflyttes flere gange under samme indlæggelse

Hvis en patient overflyttes mellem enheder og institutioner mere end én gang under samme indlæggelse, kan den videregivende ergo- eller fysioterapeut tage udgangspunkt i det seneste videregivelsesnotat og aktualisere dette.

 

 

Uddrag af Sundhedsloven om sundhedspersoners videregivelse og indhentning af patientinformationer

For videregivelse af helbredsoplysninger gælder følgende:

 • • En ergo- eller fysioterapeut kan videregive fortrolige oplysninger om patienten til andre sundhedspersoner til brug for behandling med patientens mundtlige eller skriftlige samtykke.

 • • Samtykket skal være informeret, hvormed forstås at samtykket skal være baseret på information om formålet med og omfanget af videregivelsen. Det skal være klart for patienten, hvad der gives samtykke til.

 • • Patientens samtykke kan gives enten til den ergo- eller fysioterapeut, der videregiver oplysningerne eller til den ergo- eller fysioterapeut, der indhenter oplysningerne.

 • • Ergo- eller fysioterapeuten skal dokumentere, om patienten har samtykket mundtligt eller skriftligt, og til hvem patienten har afgivet samtykket.

 • • Ergo- eller fysioterapeuten kan videregive fortrolige oplysninger til andre sundhedspersoner uden patientens samtykke, når det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb og at videregivelsen sker under hensyntagen til patientens interesser og behov (3).

 

For indhentning af helbredsoplysninger gælder følgende:

 • • Ergo- eller fysioterapeuter kan i fornødent omfang indhente oplysninger om patientens helbredsforhold, når det er nødvendigt i forbindelse med aktuel ergo- eller fysioterapibehandling.

 • • Patienten kan frabede sig, at en sundhedsperson indhenter oplysninger om vedkommendes helbredsforhold.

 

Referencer

 1. 1. IKAS, Den Danske Kvalitetsmodel – akkrediteringsstandarder for sygehuse 2009

 2. 2. Lovbekendtgørelse nr. 95 7. februar 2008, Sundhedsloven

 3. 3. Region Nordjylland, Indhentning og videregivelse af helbredsoplysninger, 2010

 4. 4. Standard 2.1,1 Informeret samtykke til behandling, Den Danske Kvalitetsmodel 2009

 5. 5. Standard 2.17.4 Overdragelse, Information ved overflytning mellem enheder og institutioner, Den Danske Kvalitetsmodel 2009